Μαθήματα 7oυ Εξαμήνου

Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν της Πτυχιακής Εργασίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• το ένα υποχρεωτικό μάθημα δευτερεύουσας κατεύθυνσης (ΥΔΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• τρία μαθήματα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων είτε από τα υποχρεωτικά μαθήματα των λοιπών δευτερευουσών κατευθύνσεων

Κορμού

ΨΣ-906 Πτυχιακή Εργασία [Κ] Μέλος ΔΕΠ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΨΣ-303 Δορυφορικές Επικοινωνίες [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Το μάθημα προαπαιτεί γνώσεις σε ψηφιακές τεχνικές μετάδοσης, αλλά και στιβαρό υπόβαθρο σε ασύρματες ζεύξεις. Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και το πεδίο αποδοτικής εφαρμογής τους. Το μάθημα παρέχει την εξοικείωση με όρους και τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιμότητας τέτοιων ζεύξεων.

Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι βασικές αρχές των τροχιών γήινων δορυφόρων και ο φοιτητής μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τροχιών. Επιπλέον, περιγράφονται τα συστατικά στοιχεία μιας δορυφορικής ζεύξης ενώ αναλύονται παραδείγματα δορυφορικών ζεύξεων. Οι φοιτητές είναι σε θέση να αναλύσουν και να σχεδιάσουν ζεύξεις συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων. Η ανάλυση και η σχεδίαση βασίζονται στην αναγνώριση των κατάλληλων κριτηρίων, στον υπολογισμό των τιμών κατωφλίου επίδοσης των ζεύξεων, στη σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης και στην αξιολόγηση της τελικής επίδοσης ψηφιακών συστημάτων.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων με τη χρήση των μαθηματικών εργαλείων αλλά και την αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Οι φοιτητές σχεδιάζουν και υλοποιούν απλά μοντέλα προϋπολογισμού μιας ζεύξης.

Περιεχόμενα

 • Στην αρχή δίνονται τα βασικά στοιχεία Μηχανικής των τροχιών (Κεπλεριανές τροχιές, εξισώσεις κίνησης, παράμετροι των τροχιών, η τροχιά της γης, η σχετική γεωμετρία δορυφόρου και γης και οι παράμετροι που καθορίζουν την σχετική θέση επίγειων σταθμών και δορυφόρου).
 • Στη συνέχεια αναφέρονται βασικές αρχές Ανάλυσης & Σχεδίασης Δορυφορικών Ζεύξεων (χαρακτηριστικές παράμετροι κεραιών, εκπεμπόμενη ισχύς, ισχύς λαμβανόμενου σήματος, προϋπολογισμός ζεύξης για συνθήκες καθαρού ουρανού, παράγοντες που επιδρούν στη μετάδοση. Ο θόρυβος και η επίδρασή του στα τηλεπικοινωνιακά τμήματα του δορυφορικού συστήματος, δείκτες ποιότητας εξοπλισμού λήψης, τεχνικές αντιστάθμισης των επιδράσεων του μέσου μετάδοσης, σηματοθορυβικός λόγος για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό, χαρακτηριστικές μεταφοράς και κόρος, απολαβή ισχύος στο δορυφόρο).
 • Επίσης παρουσιάζονται οι συνηθέστερες Τεχνικές Εκπομπής (τεχνικές κυρίως ψηφιακής εκπομπής των σημάτων βασικής ζώνης, διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεφωνικά συστήματα, διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεοπτικά συστήματα).
 • Τέλος αναλύονται οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι Τεχνικών Πολλαπλής Πρόσβασης στα Δορυφορικά Δίκτυα (FDMA, TDMA, CDMA).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-331 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν και εκτιμήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές σε όλες τις φάσεις κατά την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων, όπως τον προσδιορισμό απαιτήσεων και προδιαγραφών, τον λογικό και φυσικό σχεδιασμό του δικτύου, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, την υλοποίηση, και τον έλεγχο και βελτιστοποίηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Επιλογή πρωτοκόλλων για τα στρώματα ζεύξης, δικτύου, μεταφοράς.
 • Επιλογή αρχιτεκτονικών δικτύων και δικτυακών συσκευών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ή «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης σεναρίων Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM (science, technology, engineering, and mathematics)
 • να περιγράφει με μεθοδικό τρόπο ένα σενάριο μαθήματος και τον τρόπο ενορχήστρωσης δραστηριοτήτων
 • να δημιουργεί φύλλα εργασίας STEM
 • να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί εργαλεία γραφικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων
 • να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικών σεναρίων
 • να σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM με Εκπαιδευτική Ρομποτική και και Internet of Things
 • να αναπτύσσει εφαρμογές Ρομποτικής και IoT με τη χρήση Scratch & Lego Mindstorms
 • να υλοποιεί εφαρμογές χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Lego EV3 (Ρομποτική), BBC Microbit και το Raspberry Pi (ΙοΤ).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις διδακτικές προσεγγίσεις της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM (science, technology, engineering, and mathematics)
 • Παρουσίαση των παιδαγωγικών αρχών μέσα από τις οποίες σχεδιάζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM
 • Μεθοδολογία δημιουργίας μαθησιακών σεναρίων με ενορχήστρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός φύλλων εργασίας μέσα από παραδείγματα
 • Ανάλυση Σχεδιασμού δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα εργαλεία MIT Scratch, Lego Mindostorms, Makecode
 • Επεξήγηση τρόπου ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ARDUINO & RASSBERY
 • Εργαστηριακή εφαρμογή με ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας STEM
Περισσότερα »

ΨΣ-534 Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών [Ε/ΥΥΥ] Ο. Τελέλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται η θεωρία και η πρακτική που διέπουν τον σχεδιασμό οικονομικών μηχανισμών αυτοματοποιημένων εμπορικών συναλλαγών σε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες (ιστοτόποι δημοπρασιών, παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων, ηλεκτρονικής διαφήμισης). Συγκεκριμένα, διδάσκονται οι σύγχρονες αλγοριθμικές τεχνικές που διευκολύνουν την ψηφιακή υλοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν το οικονομικό και αλγοριθμικό υπόβαθρο που διέπει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών αγορών.
 • να σχεδιάζουν πλατφόρμες ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών, επιλέγοντας τους κατάλληλους οικονομικούς μηχανισμούς και τις αλγοριθμικές τεχνικές υλοποίησής τους.
 • να αποτιμούν την επίδοση οικονομικών μηχανισμών και αλγορίθμων υλοποίησής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις δεδομένης ηλεκτρονικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της.
 • να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αποτιμούν μηχανισμούς αυτόματης τιμολόγησης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων: Στρατηγικές, Συναρτήσεις Απολαβών.
 • Στρατηγικά Παίγνια και Ισορροπία Nash.
 • Αποδοτικότητα Ισορροπιών.
 • Μοντέλα Ολιγοπωλίου: Ολιγοπώλια Cournot και Bertrand.
 • Δημοπρασίες: Πρώτης και Δεύτερης Τιμής, Παραλλαγές Πολλαπλών Μονάδων.
 • Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μηχανισμών.
 • Δημοπρασίες Επιδοτούμενης Αναζήτησης.
 • Συνδυαστικές Δημοπρασίες.
 • Αρχές/Μέθοδοι Τιμολόγησης.
 • Τεχνικές Πρόβλεψης.
 • Άμεσες Δημοπρασίες.
Περισσότερα »

ΨΣ-533 Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με: (α) την εκμάθηση τεχνικών προσπέλασης δεδομένων μεγάλου όγκου από διάφορες πηγές και σε ποικίλους μορφότυπους καθώς και την εγγραφή τους με γρήγορο τρόπο, (β) την αποδοτική αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων με χρήση κατάλληλων τεχνικών ευρετηρίασης, και (γ) τη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη αποδοτικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσει δεδομενο-κεντρικές εφαρμογές με έμφαση στην απόδοση και στην κλιμακωσιμότητα
 • να χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες μεθόδους ευρετηρίασης για το εκάστοτε πρόβλημα
 • να αξιολογεί και βελτιώνει τα τμήματα ενός αλγόριθμου επεξεργασίας δεδομένων που επιφέρουν υψηλό υπολογιστικό φόρτο
 • να εφαρμόζει τις καταλληλότερες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που ταιριάζουν για τα υπό ανάλυση δεδομένα και για το εκτιμώμενο σύνολο επερωτήσεων
 • να αναπτύσσει με τρόπο αποδοτικό αλγόριθμους επεξεργασίας δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Τρόπος λειτουργίας δίσκου και κύριας μνήμης, σειριακή και τυχαία προσπέλαση, θέματα κόστους και απόδοσης, τοπικότητα στο δίσκο και στη μνήμη, άμεση και έμμεση προσπέλαση, δομές δεδομένων κύριας μνήμης (πίνακες, ουρές προτεραιότητας, κατακερματισμός).
 • Τεχνικές προσπέλασης για δομημένα, ημι-δομημένα και αδόμητα δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα από: σχεσιακές βάσεις δεδομένων, XML, RDF, έγγραφα κειμένου (text), ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (web pages), διαδικτυακές προγραμματιστικές διεπαφές (Web APIs), κοινωνικά δίκτυα (social networks).
 • Μονοδιάστατα δεδομένα και ευρετηρίαση, το B-tree, παραλλαγές (B+tree, B*tree), επερωτήσεις εύρους (range queries), αντεστραμμένα ευρετήρια (Inverted Indexes).
 • Χωρικά δεδομένα, τύποι δεδομένων, τύποι χωρικών τελεστών επερώτησης, προσεγγιστική αναπαράσταση, μέτρα απόστασης, επεκτάσεις για πολυδιάστατα δεδομένα.
 • Μέθοδοι ευρετηρίασης για χωρικά δεδομένα, η μέθοδος πλέγματος, χωρικά ευρετήρια (R-tree, Quad-Tree), καμπύλες πλήρωσης χώρου (Hilbert, Z-Order),
 • Αναζήτηση με βάση την ομοιότητα (similarity search), k κοντινότεροι γείτονες (k-NN), αλγόριθμοι branch-and-bound, locality sensitive hashing (LSH), προσεγγιστικοί αλγόριθμοι k-NN.
 • Αναζήτηση κορυφαίων k (top-k), αλγόριθμοι που βασίζονται προεπεξεργασία, άμεσοι αλγόριθμοι (online), ο αλγόριθμος του Fagin, αλγόριθμοι με χρήση ευρετηρίου.
 • Αλγόριθμοι για επερωτήσεις σύζευξης (join queries), χωρικές συζεύξεις (spatial joins), συζεύξεις κορυφαίων k (top-k joins).
 • Χωρο-κειμενικά δεδομένα (spatio-textual data), τύποι ερωτήσεων, μέθοδοι ευρετηρίασης, αλγόριθμοι επεξεργασίας.
Περισσότερα »

ΨΣ-532 Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Μ. Χαλκίδη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • να μοντελοποιούν και αναλύουν δεδομένα με κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης, και να αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων εισόδου
 • να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για την ανάλυση δεδομένων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.
 • να υλοποιούν τεχνικές εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης μάθησης για την επίλυση πολλών προβλημάτων ανάλυσης όπως η πρόβλεψη, κατηγοριοποίηση, η τμηματοποίηση.
 • να εφαρμόζουν μεθόδους για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένων.

Περιεχόμενα

 • Συλλογή, προετοιμασία και αναπαράσταση δεδομένων για ανάλυση
 • Παλινδρόμηση (linear, logistic regression)
 • Τεχνικές Κατηγοριοποίησης (πιθανοτική κατηγοριοποίηση, δέντρα αποφάσεων, support vector machines)
 • Προβλεπτική αναλυτική και νευρωνικά δίκτυα
 • Συστήματα συστάσεων (recommender systems)
 • Ανάλυση γράφων (εφαρμογές σε κοινωνικά δίκτυα)
 • Ανάλυση κειμένων – Ανάλυση συναισθήματος
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης δεδομένων
Περισσότερα »

ΨΣ-923 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής [Ε/ΣΛΔ] Φ. Μαλαματένιου , Ε.Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της διοίκησης έργων που αφορούν στην κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών και η μελέτη του ευρέως αποδεκτού μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute – PMI) των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται από τους φοιτητές το πλαίσιο PMI μέσω διαθέσιμων εργαλείων διοίκησης έργων προκειμένου να ασκηθούν και να αποκτήσουν σχετικές εμπειρίες κατά την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν την ανάγκη διοίκησης (διαχείρισης) των έργων ψηφιακής τεχνολογίας όπως κάθε άλλου έργου
 • να αναγνωρίζουν σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διοίκησης ψηφιακών έργων
 • να περιγράφουν βέλτιστες πρακτικές στις διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακών έργων και να ακολουθούν μια μεθοδολογία διοίκησης ψηφιακών έργων – από τη σύλληψη του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του.
 • να αναπτύσσουν δομές ανάλυσης εργασιών (WBS)
 • να αναπτύσσουν σχέδια έργων (project plans)
 • να αναπτύσσουν επιχειρησιακές περιπτώσεις (business cases)
 • να περιγράφουν τις ομάδες διεργασιών διαχείρισης έργων κατά PMI
 • να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την εκτίμηση των χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών έργων
 • να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την παρακολούθηση της προόδου των έργων
 • να χρησιμοποιούν τεχνικές για την κατανομή και εξισορρόπηση των πόρων
 • να κατανέμουν δραστηριότητες και πόρους με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • να σχεδιάζουν χρονοδιάγραμμα Gantt/PERT με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • να παρακολουθούν την πρόοδο κάθε έργου με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων

Περιεχόμενα

 • Βασικές αρχές διοίκησης έργων (π.χ. ορισμός έργων, τυπολογία έργων, βασικά χαρακτηριστικά έργων). Συστημική προσέγγιση της διοίκησης έργων. Η επίδραση της οργανωτικής δομής στη διοίκηση έργων.
 • Κύκλοι ζωής έργων, πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Μεθοδολογίες διοίκησης ψηφιακών έργων (π.χ. φάσεις, παραδοτέα, διαδικασίες διοίκησης έργων PMI).
 • Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων έργων (π.χ. μετρήσιμη οργανωσιακή αξία, μελέτη εφικτότητας, ανάλυση επικινδυνότητας, μελέτη κόστους-οφέλους, οικονομικά μοντέλα μέτρησης απόδοσης).
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων (π.χ. μέτρηση απόδοσης οργανισμού με τη μετρική Balanced Scorecard).
 • Ανάπτυξη καταστατικού και σχεδίων διοίκησης έργων. Διαδικασίες διοίκησης έργων κατά PMI (γνωστικές περιοχές και ομάδες διαδικασιών διοίκηση έργων).
 • Διαδικασία ανάπτυξης δομής ανάλυσης εργασιών. Μέθοδοι εκτίμησης διάρκειας και κατανάλωσης πόρων (π.χ. top-down method, bottom-up method, guess estimating method, Delphi method). Μετρικές και προσεγγίσεις τεχνολογίας λογισμικού (π.χ. Function Point Analysis, COCOMO).
 • Τεχνικές και εργαλεία για την εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος έργων. Διαγράμματα Gantt. Δικτυακά διαγράμματα. Μέθοδος κρίσιμου δρόμου CPM/PERT. Κατανομή και εξισορρόπηση πόρων.
 • Ανάλυση απόδοσης έργων (π.χ. ανάλυση διακύμανσης, παραγόμενη αξία). Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης έργων (π.χ. SPI, CPI). Πρόβλεψη ολοκλήρωσης έργων (π.χ. προβλεπόμενο κόστος ολοκλήρωσης έργου και προβλεπόμενο κόστος στην ολοκλήρωση).
Περισσότερα »

ΨΣ-513 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα [ΥΔΚ/ΠΣ] Α. Νείρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες, αρχές και προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • να γνωρίζει τρόπους ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων μέσω σχετικών μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.
 • να δύναται να υλοποιεί τα δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνικών και μεθόδων προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους.
 • Ανάλυση κυριότερων κατηγοριών εφαρμογών.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-703 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να παρέχουν δυνατότητες διδασκαλίας μάθησης και αξιολόγησης της μάθησης που δεν είναι εφικτό να προσφερθούν από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση συστημάτων ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο της ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλα συστήματα ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα ψηφιακά μαθήματα

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί
 • Επισκόπηση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Ψηφιακή Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση της Μάθησης
 • Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ψηφιακής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες & Διδακτικά Σενάρια, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Κατηγορίες Ρόλων που Εμπλέκονται στην Ψηφιακή Μάθηση και Ενέργειες που Εκτελούν.
 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων (Μελέτη Περίπτωσης: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ). Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 • Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Διδακτικά Σεναρία. Εργαλεία Σχεδίασης, Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Διάθεσης Διδακτικών Σεναρίων. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδακτικών Σεναρίων. Μελέτη Περίπτωσης: ΑΙΣΩΠΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ψηφιακών Μαθημάτων.
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ψηφιακής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ψηφιακών Τάξεων.
Περισσότερα »

ΨΣ-514 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν [Ε/ΣΛΔ] Α. Νείρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση, από πλευράς φοιτητών, γνώσεων που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί μια σειρά θεματικών ενοτήτων που άπτονται του θεωρητικού, τεχνολογικού, πρακτικού και κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • να γνωρίζει το ρόλο, τις πρακτικές του ΗΕ, των επιδράσεων του, των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων.
 • να δύναται να υλοποιεί προγράμματα ΗΕ με χρήση τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ευρέως για διαφορετικές μορφές του ΗΕ.

Περιεχόμενα

 • Εφαρμογή χρήστη-προς-χρήστη.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-καταναλωτή.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-επιχείρηση.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-806 Κρυπτογραφία [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας, καθώς και των εφαρμογών της στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και των δικτύων. Η Κρυπτογραφία (προέρχεται από ελληνικό κρυπτός και το ρήμα γράφω) είναι η μελέτη της μυστικότητας μηνυμάτων. Στις μέρες μας η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών που σχετίζεται με τη θεωρία πληροφορίας και την ασφάλεια υπολογιστών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να χειρίζεται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική
 • να διαχειρίζεται κρυπτογραφικούς αλγορίθμους και τις ιδιότητές τους
 • να κατανοεί βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • να έχει εξοικειωθεί τα κύρια χαρακτηριστικά για τη συμμετρική και την ασύμμετρη κρυπτογραφία
 • να χειρίζεται συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές

Περιεχόμενα

 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και ορολογία της ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.
 • Βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική.
 • Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι και ιδιότητές τους.
 • Βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • Συμμετρική κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει κρυπτολγόριθμους τμήματος και ροής.
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει το κρυπτοσύστημα RSA και το κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών.
 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές.
Περισσότερα »

ΨΣ-520 Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων [ΥΔΚ/ΑΣ] Γ. Βούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει αρχές, αρχιτεκτονικές, μεθόδους ανάπτυξης μονο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων, τις δυνατότητες και δυσκολίες που αναδύονται από την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, με στόχο να αναλαμβάνει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.

Ειδικότερα οι φοιτητές γνωρίζουν και αποκτούν την ικανότητα ανάπτυξης:

 • αρχικτεκτονικών μόνο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων,
 • μεθόδων ανταγωνισμού, συνεργασίας και επίτευξης συντονισμού μεταξύ των πρακτόρων,
 • μεθόδων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων

μέσω της κριτικής θεώρησης των μεθόδων που διδάσκονται και την υλοποίηση παραδειγματικών συστημάτων.

Περιεχόμενα­

 • Πράκτορες: Αρχές, αρχιτεκτονικές, παραδείγματα εφαρμογών.
 • Αναδραστικές και ΒDI αρχιτεκτονικές.
 • Νοητικές καταστάσεις και αναπαράσταση αυτών.
 • Πολυ-πρακτορικά συστήματα: Βασικές αρχές
 • Συνεργασία πρακτόρων
 • Επίτευξη συμφωνιών
 • Αλληλεπίδραση, οργανισμοί πρακτόρων και επικοινωνία.
 • Πρότυπα επικοινωνίας.

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-310 Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας, δίκτυα adhoc, δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων δικτύων μικρής εμβέλειας, καθώς και στις αρχές σχεδίασης, τεχνικές, τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές τοπικών δικτύων και δικτύων αισθητήρων.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν ασύρματα δίκτυα μικρής εμβέλειας και να επεξεργαστούν προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας:
  • Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks – LAN)
  • Προσωπικά δίκτυα (Personal Area Networks – PAN)
  • Ατομικά δίκτυα (Body Area Networks – BAN)
 • Δίκτυα AdHoc:
  • Φυσικό επίπεδο και πομποδέκτες
  • Σχεδίαση MAC επιπέδου
  • Συνδεσιμότητα, τοπολογικές δομές και δρομολόγηση (Routing)
 • Δίκτυα αισθητήρων:
  • Συγχρονισμός
  • Εντοπισμός (Localization, Positioning)
  • Ενεργειακή βελτιστοποίηση

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-920 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-313 Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Δ. Γεωργίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές με μεθοδολογικό τρόπο καλές πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση των απαιτήσεων, το μετασχηματισμό τους σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος, στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές της φωνητικής επικοινωνίας στα μελλοντικά δίκτυα, τις διαδικασίες εγκατάστασης και την αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για την ανάδειξη και εφαρμογή των παρουσιαζόμενων μεθοδολογιών Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) πραγματικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου, όπως το σύστημα SATWAYS που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα και να πειραματιστούν με μικρής έκτασης υλοποιήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες εκτίμησης και ανάλυσης της εμπορικής βιωσιμότητας των υπό ανάπτυξη συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη και επίδειξη του συστήματος SATWAYS σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν προχωρημένες εξειδικευμένες και κριτικές γνώσεις μηχανικού για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που ικανοποιούν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι φοιτητές επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και την υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:

 • να μετασχηματίζουν απαιτήσεις χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • να προδιαγράφουν πρωτότυπα ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και την αρχιτεκτονική τους διαστρωμάτωση (υλικό, ενσωματωμένο λογισμικό, λογισμικό) βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • να σχεδιάζουν και προδιαγράφουν συστήματα επικοινωνιών φωνής για δίκτυα νέας γενεάς.
 • να σχεδιάζουν μοντέλα ποιότητας υπηρεσίας που περιλαμβάνουν όλο το μήκος του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού από την παροχή της υπηρεσίας προς τον χρήστη και να εξάγουν με αυτά απαιτήσεις για τις προδιαγραφές και τις επιδόσεις επιμέρους τμημάτων του end-to-end path και των επιμέρους συστημάτων που συνθέτουν το τηλεπικοινωνιακό μονοπάτι.
 • να βελτιστοποιούν τη σχεδίαση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • να εξηγήσουν τις λεπτομέρειες προσαρμογής και απλοποιήσεων των διακριτών παραγόντων θορύβου και πλεονεκτήματος του τηλεπικοινωνιακού μοντέλου ποιότητας κλήσεων ITU-T Ε-model στο περιβάλλον φωνητικών ραδιοεπικοινωνιών.
 • να αξιοποιούν και επιλύουν το προσαρμοσμένο μοντέλο ποιότητας υπηρεσίας E-model για την εξαγωγή σχεδιαστικών παραμέτρων επίδοσης του συστήματος (πχ να καθορίζουν τους επιτρεπτούς κωδικοποιητές και την απώλεια ποιότητας φωνής με δεδομένη τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και τις σταθερές τιμές των παραμέτρων καθυστέρησης στα τμήματα του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού).
 • να καταρτίζουν πλάνα λεπτομερούς τεχνικής αξιολόγησης των παραδοτέων συστημάτων και των υποσυστημάτων τους για την τεκμηριωμένη επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας των συστημάτων που είναι σύμφωνη με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
 • να αναλύουν τα στοιχεία δορυφορικών ζεύξεων (link budget) για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και να εξάγουν απαιτήσεις για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα.
 • να αναλύουν τις διαδικασίες και τα ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση και τη θέση σε χρηστική λειτουργία των συστημάτων.
 • να καταρτίζουν πλάνα και ενότητες εργασίας, χρονοδιαγράμματα, λίστα τεχνικών παραδοτέων και αναφορών, κρίσιμα μονοπάτια, ορόσημα και ενδεικτικούς προϋπολογισμούς για αναπτυξιακά έργα στα πλαίσια των οποίων αναπτύσσονται καινοτομικά ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
 • να εκπονούν ενδεικτικές τεχνοοικονομικές μελέτες εμπορικής βιωσιμότητας καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, περιλαμβανομένων αναλύσεων SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

Περιεχόμενα

 • Παρουσίαση ενδεικτικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου.
 • Μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση απαιτήσεων σχεδίασης και ανάπτυξης.
 • Μετασχηματισμός απαιτήσεων χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος.
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Λεπτομέρειες προσαρμογής του τηλεπικοινωνιακού μοντέλου ποιότητας κλήσεων ITU-T Ε-model στις ραδιοεπικοινωνίες και επαλήθευση πιστότητας μοντέλου.
 • Αξιοποίηση του μοντέλου ποιότητας υπηρεσίας για την εξαγωγή σχεδιαστικών παραμέτρων επίδοσης του συστήματος (πχ να καθορίζουν τους επιτρεπτούς κωδικοποιητές φωνής με δεδομένη τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και τις σταθερές τιμές των παραμέτρων καθυστέρησης στα τμήματα του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού).
 • Επικοινωνίες φωνής σε δίκτυα νέας γενεάς βάσει του προτύπου NGN (Next Generation Network).
 • Διαδικασίες και ζητήματα εγκατάστασης συστημάτων.
 • Αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
 • Τεχνοοικονομική μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας συστημάτων.
 • Επίλυση προβλημάτων και προγραμματιστικές εργασίες.
Περισσότερα »

ΨΣ-729 Συστήματα και Πολιτικές Ενέργειας και Περιβάλλοντος [Ε/Γενικό] Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής και περιβαλλοντικά μοντέλα
 • Ευρώπη: «Κλίμα – Ενέργεια προς το 2030»
 • Συστήματα, Κοινωνία, Αειφορία
 • Καθαρές Τεχνολογίες και μείωση βιομηχανικής ρύπανσης
 • Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή ενέργειας
 • Διαχείριση δασικών και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Μοντέλα αποτίμησης και αξιολόγησης οικοϋπηρεσιών
 • Συστήματα διαχείρισης νησιών και ακτών
 • Φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές
 • Μοντέλα ενεργειακών συστημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Έξυπνες Πόλεις
Περισσότερα »

ΨΣ-208 Διαλειτουργικότητα Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της διαλειτουγικότητας συστημάτων, η κατανόηση βασικών θεμάτων και η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων στη διαλειτουργικότητα συστημάτων, η δυνατότητα ανάλυσης και η βελτίωση δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τόσο στον επιστημονικό όσο και επαγγελματικό στίβο. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε βασικά θέματα διαλειτουργικότητας συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη διαλειτουργικότητα συστημάτων
 • Βασικές αρχές, ορισμοί και οφέλη
 • Κύριες προσεγγίσεις και απαιτήσεις
 • Διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework)
 • Διαλειτουργικότητα σε οργανωσιακό, σημασιολογικό και τεχνικό επίπεδο
 • Μεθοδολογία σχεδίασης διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών
 • Διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών προμηθειών
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών υγείας
Περισσότερα »

ΨΣ-903 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα [Ε/Γενικό] Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, Κ. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-903 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΔιδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, Κ. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS176

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-910 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική [Ε/Γενικό] Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, K. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-910 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΔιδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, K. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS204

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-404 Αναγνώριση Προτύπων [ΥΔΚ/ΔΔ] Η. Μαγκλογιάννης , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) είναι η επιστημονική περιοχή που έχει στόχο την απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα δεδομένα. Οι άνθρωποι και τα άλλα όντα έχουν την ικανότητα να ταυτοποιούν πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και την αντιληπτική τους ικανότητα (cognition) προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους. Μία μηχανή, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρέπει να εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζει πρότυπα (patterns) και να τα κατηγοριοποιεί αυτόματα σε κατηγορίες. Ο στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη με ενιαίο τρόπο των πιο διαδεδομένων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση φωνής και ήχου, ανάλυση εικόνας και βίντεο, η βιομετρία και η βιοπληροφορική. Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων, και ομαδοποίησής τους.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα αναγνώρισης προτύπων
 • Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα
 • Bayesian Δικτυα
 • Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori)
 • Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen)
 • Μη γραμμικοί ταξινομητές
 • Αλγόριθμος perceptron
 • Μη επιβλεπόμενη αναγνώριση – Συσταδοποίηση
 • Μηχανές Υποστήριξης Διανυσμάτων
 • Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλυσίδας, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή
 • Εργαλεία Αναγνώρισης Προτύπων
Περισσότερα »

ΨΣ-701 Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση [ΥΔΚ/ΨΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων για την παιδαγωγικά αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη και την εκπαιδευτική διαδικασία με έμφαση στην Σχολική Εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τις φάσεις, τις σύγχρονες τάσεις, τις πολιτικές ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διδακτική πρακτική και τη αξιολόγηση της μάθησης
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιό είναι το παιδαγωγικά κατάλληλο ψηφιακό σύστημα (λογισμικά γενικής χρήσης ή/και εκπαιδευτικά λογισμικά) για την υποστήριξη συγκεκριμένων διδακτικών στρατηγικών
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα διδακτικά σενάρια για την σχολική εκπαίδευση υποστηριζόμενα από ψηφιακές τεχνολογίες

Οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.): Β2 Επίπεδο προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη».

Περιεχόμενα

 • 1. Αξιοποίηση και εφαρμογή των Ψηφιακών Συστημάτων (ΨΣ) στη Σχολική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση
 • 2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Συστημάτων. Μοντέλα εισαγωγής των ΨΣ στην Σχολική Εκπαίδευση. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία με την υποστήριξη των ΨΣ
 • 3. Κριτήρια Ταξινόμησης και Κατηγοριοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση
 • 4. Μελέτη Ψηφιακών Συστημάτων για την υποστήριξη
  • 4.1. Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials)
  • 4.2. Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice)
  • 4.3. Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving)
  • 4.4. Μοντελοποίησης (modeling)
  • 4.5. Εικονικών Εργαστηρίων (virtual labs) και Προσομοιώσεων (simulations)
  • 4.6. Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry-based Learning)
  • 4.7. Συνεργατικής Μάθησης (collaborative learning)
  • 4.8. Αξιολόγησης Μάθησης (assessment of learning)
  • 4.9. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games)
 • 5. Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου – Υποδομές
  • 5.1. Διαδραστικοί Πίνακες
  • 5.2. Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής
Περισσότερα »

ΨΣ-330 Προσομοίωση Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση τεχνικών προσομοίωσης με έμφαση την προσομοίωση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάσουν μοντέλα και αναπτύξουν προγράμματα προσομοίωσης για τη μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα διακριτών γεγονότων.
 • Αναπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων (προσομοίωση γεγονότων, δραστηριοτήτων, διεργασιών).
 • Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών από συγκεκριμένες κατανομές.
 • Κατασκευή προγραμμάτων προσομοίωσης με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού και πακέτων προσομοίωσης.
 • Tεχνικές μετρήσεων, φορτίο, σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (μεταβατική και σταθερή κατάσταση, συλλογή δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, τεχνικές μείωσης της διασποράς).
 • Επικύρωση και επαλήθευση μοντέλου προσομοίωσης.
 • Ασκήσεις και παραδείγματα δικτύων δεδομένων και συστημάτων νεφοϋπολογιστικής.
 • Επαλήθευση θεωρητικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της προσομοίωσης.
 • Πλατφόρμες και γλώσσες προσομοίωσης.
Περισσότερα »

ΨΣ-706 Διδακτική Μεθοδολογία [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά, Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο αυτό έχει σχεδιαστεί για να προάγει μια θεμελιώδη κατανόηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης που σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές θεωρίες και τα μοντέλα (αρχές, μεθόδους, στρατηγικές) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών λύσεων με την υποστήριξη της τεχνολογίας ((Technology enhanced Learning Environments/TELE).

Με την ολοκλήρωση αυτού, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων για την ενορχήστρωση στην πράξη εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα (blended learning, e-learning).

Σε αυτό το πλαίσιο, -μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος- , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τις θεμελιώδεις αρχές των διδακτικών μοντέλων, συνυπολογίζοντας διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών για την ενορχήστρωση διδακτικών μαθητοκεντρικών και συνεργατικών προσεγγίσεων.
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιες είναι οι κατάλληλες διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές με βάση τη διατύπωση διαφορετικών μοντέλων, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τον εκπαιδευόμενο σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη πολιτισμικές ή άλλες ανάγκες.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ολιστικές προσεγγίσεις με τη μορφή της επίλυσης προβλημάτων για την υποστήριξη της διδακτικής πρακτικής στο πλαίσιο (πλάνα μαθήματος, αναλύσεις περιπτώσεων, εκπαιδευτικά σενάρια), αξιοποιώντας μεταγνωστικά το «τι», το «πώς» και το «πότε» του σχεδιασμού της διδακτικής διαδικασίας σε διεπιστημονικό επίπεδο.

Ειδικότερα με την περάτωση του αντικειμένου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να διαθέτουν και να περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές των διδακτικών μοντέλων, ώστε να τις εφαρμόζουν στη διδασκαλία με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο (δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες με τις οποίες κάποιος μαθαίνει).
 • να προσδιορίζουν προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που μαθαίνουν (στυλ μάθησης, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις και συμπεριφορές) και να τα ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική πρακτική.
 • να εξετάζουν, να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών ενορχηστρώνοντας ολιστικά εκπαιδευτικές λύσεις.
 • να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τους κατάλληλους πόρους για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λύσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά τμήματα επιχειρήσεων.
 • να ενσωματώνουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναγκών των εκπαιδευομένων με διαφορετικές πολιτισμικές ή άλλες ειδικές ανάγκες.
 • να επιδεικνύουν δεξιότητες συνεργασίας σε πρόσωπο με πρόσωπο, on-line, σε μικρές ομάδες και σε μεγαλύτερης κλίμακας ομάδες σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και να αξιοποιούν αυτά στο σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων.
 • να μεταφέρουν γνώση για το «τι», το «πώς» και το «πότε» στη διαδικασία εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε διεπιστημονικό επίπεδο (δηλωτική, διαδικαστική υποθετική γνώση).
 • να υλοποιούν σχέδια εκπαίδευσης με διαφορετικές μεθοδολογίες διδασκαλίας (Bloom κ.λπ.) σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια ή πλάνα μαθημάτων που αξιοποιούν νοητικές, γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες και δεξιοτήτες.
 • να εφαρμόζουν δεξιότητες καλών παρουσιάσεων ενσωματώνοντας την τεχνολογία (blended learning) σε εκπαιδευτικά (K-16) και σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
 • να δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό σχέδιο/σενάριο/πλάνο με κατάλληλες ενορχηστρωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες (frameworks, deliverables, educational scenario, lesson plan, case studies) με ατομική και ομαδική προσπάθεια.
 • να υιοθετούν ένα σετ αξιών με όραμα για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης αλλά και καλών πρακτικών παρουσιάσεων δε διαφορετικά περιβάλλοντα επαγγελματικής αναφοράς.

Περιεχόμενα

Ι. Θέματα εισαγωγής και ψυχο-παιδαγωγικής προσέγγισης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 • Εισαγωγικά: εισαγωγή στο αντικείμενο της ΔΜ: Μάθηση, διδασκαλία, εκπαίδευση, κατάρτιση. Η σχέση ΔΜ-εκπαιδευτικών περιβαλλόντων & κοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο (επαγγελματική ανάπτυξη). Η επικοινωνία και το ψυχολογικό θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • Περιβάλλοντα μάθησης-διδασκαλίας και κίνητρα: Κίνητρα συμπεριφοράς. Ο ρόλος της ενίσχυσης: θετική & αρνητική ενίσχυση. Τεχνολογία και κίνητρα (case studies: ARCS).
 • Η μάθηση στη διδασκαλία & η διδασκαλία για τη μάθηση: Μάθηση και θεωρίες μάθησης (συμπεριφοριστική, γνωστική προσέγγιση, κοινωνικές-γνωστική & κονστρουκτιβιστική προσέγγιση). Αντίληψη-προσοχή-κριτική σκέψη-μνημονικές διαδικασίες. Η νοημοσύνη και η μάθηση. Το γνωστικό στυλ και το στυλ μάθησης (Cognitive styles & Learning styles). Ο ρόλος της τεχνολογίας (case studies: AHLE).
 • Διαχείριση συμπεριφοράς: προβλήματα συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Άγχος και μάθηση. Μαθησιακά προβλήματα και δυσκολίες. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην υποστήριξη συναισθηματικών δεικτών (affective factors on TELE).

II. Στοιχεία Γενικής & Ειδικής Διδακτικής Μεθοδολογίας (Instructional Methodologies)

 • Ο ρόλος του σχεδιασμού στη εκπαιδευτική πρακτική: Η έννοια της διδασκαλίας. Ο προγραμματισμός της διδασκαλίας (instructional design, instructional objectives, effective teaching strategies and the design of instruction). O στόχος της διδακτικής προσέγγισης (το «τι», «πότε» & «γιατί» της διδασκαλίας/declarative knowledge, conditional knowledge). Η υλοποίηση της διδασκαλίας (το «πως » της διδασκαλίας/procedural knowledge. Η δημιουργικότητα και οι θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης (creativity and intelligence H. Gardner’s theory of multiple intelligences/case studies)
 • Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές: Bloom’s taxonomy, Η διερευνητική στρατηγική(Inquire based learning). Η εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση (Problem based Learning). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (CSCL). Εκπαιδευτικά σενάρια και πλάνα μαθήματος (educational scenarios/scripts & lesson plans). Τα διδακτικά μέσα και υλικά.
 • Μαθητο-κεντρική θεώρηση και στρατηγικές (learner-centered classrooms): αποτελεσματική μάθηση (effective learning and study strategies in authentic learning experiences, engaged learning & strategies, rehearsal strategies, role playing, elaboration strategies: cognitive mapping techniques, mind mapping, organization strategies: notes taking, metacognitive strategies: metacognition, metacognitive process, promoting effective study strategies: active learning techniques).
 • Μέθοδοι διδασκαλίας: Η διαθεματική /διεπιστημονική διδακτική προσέγγιση (interdisciplinary approaches with STEAM). Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (project based learning). Bloom ‘s Model. Gagne’ Model. Η άμεση διδασκαλία. Flipped classroom. Design thinking.
 • Ο ρόλος της αξιολόγησης (assessment & evaluation): Η αξιολόγηση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Performance Assessment). Η αυθεντική αξιολόγηση. H αποτίμηση (evaluating: grading and scoring). Rubrics. Standardized testing. Multiple choice web-based tests. Students’ e-Portfolios.
 • Oργάνωση και η διοίκηση της εκπαίδευσης: Classroom Management, Leadership for School Culture and performance.
Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-513 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα [ΥΔΚ/ΠΣ] Α. Νείρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες, αρχές και προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • να γνωρίζει τρόπους ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων μέσω σχετικών μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.
 • να δύναται να υλοποιεί τα δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνικών και μεθόδων προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους.
 • Ανάλυση κυριότερων κατηγοριών εφαρμογών.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-404 Αναγνώριση Προτύπων [ΥΔΚ/ΔΔ] Η. Μαγκλογιάννης , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) είναι η επιστημονική περιοχή που έχει στόχο την απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα δεδομένα. Οι άνθρωποι και τα άλλα όντα έχουν την ικανότητα να ταυτοποιούν πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και την αντιληπτική τους ικανότητα (cognition) προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους. Μία μηχανή, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρέπει να εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζει πρότυπα (patterns) και να τα κατηγοριοποιεί αυτόματα σε κατηγορίες. Ο στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη με ενιαίο τρόπο των πιο διαδεδομένων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση φωνής και ήχου, ανάλυση εικόνας και βίντεο, η βιομετρία και η βιοπληροφορική. Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων, και ομαδοποίησής τους.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα αναγνώρισης προτύπων
 • Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα
 • Bayesian Δικτυα
 • Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori)
 • Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen)
 • Μη γραμμικοί ταξινομητές
 • Αλγόριθμος perceptron
 • Μη επιβλεπόμενη αναγνώριση – Συσταδοποίηση
 • Μηχανές Υποστήριξης Διανυσμάτων
 • Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλυσίδας, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή
 • Εργαλεία Αναγνώρισης Προτύπων
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης σεναρίων Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM (science, technology, engineering, and mathematics)
 • να περιγράφει με μεθοδικό τρόπο ένα σενάριο μαθήματος και τον τρόπο ενορχήστρωσης δραστηριοτήτων
 • να δημιουργεί φύλλα εργασίας STEM
 • να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί εργαλεία γραφικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων
 • να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικών σεναρίων
 • να σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM με Εκπαιδευτική Ρομποτική και και Internet of Things
 • να αναπτύσσει εφαρμογές Ρομποτικής και IoT με τη χρήση Scratch & Lego Mindstorms
 • να υλοποιεί εφαρμογές χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Lego EV3 (Ρομποτική), BBC Microbit και το Raspberry Pi (ΙοΤ).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις διδακτικές προσεγγίσεις της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM (science, technology, engineering, and mathematics)
 • Παρουσίαση των παιδαγωγικών αρχών μέσα από τις οποίες σχεδιάζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM
 • Μεθοδολογία δημιουργίας μαθησιακών σεναρίων με ενορχήστρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός φύλλων εργασίας μέσα από παραδείγματα
 • Ανάλυση Σχεδιασμού δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα εργαλεία MIT Scratch, Lego Mindostorms, Makecode
 • Επεξήγηση τρόπου ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ARDUINO & RASSBERY
 • Εργαστηριακή εφαρμογή με ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας STEM
Περισσότερα »

ΨΣ-534 Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών [Ε/ΥΥΥ] Ο. Τελέλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται η θεωρία και η πρακτική που διέπουν τον σχεδιασμό οικονομικών μηχανισμών αυτοματοποιημένων εμπορικών συναλλαγών σε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες (ιστοτόποι δημοπρασιών, παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων, ηλεκτρονικής διαφήμισης). Συγκεκριμένα, διδάσκονται οι σύγχρονες αλγοριθμικές τεχνικές που διευκολύνουν την ψηφιακή υλοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν το οικονομικό και αλγοριθμικό υπόβαθρο που διέπει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών αγορών.
 • να σχεδιάζουν πλατφόρμες ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών, επιλέγοντας τους κατάλληλους οικονομικούς μηχανισμούς και τις αλγοριθμικές τεχνικές υλοποίησής τους.
 • να αποτιμούν την επίδοση οικονομικών μηχανισμών και αλγορίθμων υλοποίησής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις δεδομένης ηλεκτρονικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της.
 • να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αποτιμούν μηχανισμούς αυτόματης τιμολόγησης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων: Στρατηγικές, Συναρτήσεις Απολαβών.
 • Στρατηγικά Παίγνια και Ισορροπία Nash.
 • Αποδοτικότητα Ισορροπιών.
 • Μοντέλα Ολιγοπωλίου: Ολιγοπώλια Cournot και Bertrand.
 • Δημοπρασίες: Πρώτης και Δεύτερης Τιμής, Παραλλαγές Πολλαπλών Μονάδων.
 • Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μηχανισμών.
 • Δημοπρασίες Επιδοτούμενης Αναζήτησης.
 • Συνδυαστικές Δημοπρασίες.
 • Αρχές/Μέθοδοι Τιμολόγησης.
 • Τεχνικές Πρόβλεψης.
 • Άμεσες Δημοπρασίες.
Περισσότερα »

ΨΣ-533 Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με: (α) την εκμάθηση τεχνικών προσπέλασης δεδομένων μεγάλου όγκου από διάφορες πηγές και σε ποικίλους μορφότυπους καθώς και την εγγραφή τους με γρήγορο τρόπο, (β) την αποδοτική αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων με χρήση κατάλληλων τεχνικών ευρετηρίασης, και (γ) τη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη αποδοτικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσει δεδομενο-κεντρικές εφαρμογές με έμφαση στην απόδοση και στην κλιμακωσιμότητα
 • να χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες μεθόδους ευρετηρίασης για το εκάστοτε πρόβλημα
 • να αξιολογεί και βελτιώνει τα τμήματα ενός αλγόριθμου επεξεργασίας δεδομένων που επιφέρουν υψηλό υπολογιστικό φόρτο
 • να εφαρμόζει τις καταλληλότερες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που ταιριάζουν για τα υπό ανάλυση δεδομένα και για το εκτιμώμενο σύνολο επερωτήσεων
 • να αναπτύσσει με τρόπο αποδοτικό αλγόριθμους επεξεργασίας δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Τρόπος λειτουργίας δίσκου και κύριας μνήμης, σειριακή και τυχαία προσπέλαση, θέματα κόστους και απόδοσης, τοπικότητα στο δίσκο και στη μνήμη, άμεση και έμμεση προσπέλαση, δομές δεδομένων κύριας μνήμης (πίνακες, ουρές προτεραιότητας, κατακερματισμός).
 • Τεχνικές προσπέλασης για δομημένα, ημι-δομημένα και αδόμητα δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα από: σχεσιακές βάσεις δεδομένων, XML, RDF, έγγραφα κειμένου (text), ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (web pages), διαδικτυακές προγραμματιστικές διεπαφές (Web APIs), κοινωνικά δίκτυα (social networks).
 • Μονοδιάστατα δεδομένα και ευρετηρίαση, το B-tree, παραλλαγές (B+tree, B*tree), επερωτήσεις εύρους (range queries), αντεστραμμένα ευρετήρια (Inverted Indexes).
 • Χωρικά δεδομένα, τύποι δεδομένων, τύποι χωρικών τελεστών επερώτησης, προσεγγιστική αναπαράσταση, μέτρα απόστασης, επεκτάσεις για πολυδιάστατα δεδομένα.
 • Μέθοδοι ευρετηρίασης για χωρικά δεδομένα, η μέθοδος πλέγματος, χωρικά ευρετήρια (R-tree, Quad-Tree), καμπύλες πλήρωσης χώρου (Hilbert, Z-Order),
 • Αναζήτηση με βάση την ομοιότητα (similarity search), k κοντινότεροι γείτονες (k-NN), αλγόριθμοι branch-and-bound, locality sensitive hashing (LSH), προσεγγιστικοί αλγόριθμοι k-NN.
 • Αναζήτηση κορυφαίων k (top-k), αλγόριθμοι που βασίζονται προεπεξεργασία, άμεσοι αλγόριθμοι (online), ο αλγόριθμος του Fagin, αλγόριθμοι με χρήση ευρετηρίου.
 • Αλγόριθμοι για επερωτήσεις σύζευξης (join queries), χωρικές συζεύξεις (spatial joins), συζεύξεις κορυφαίων k (top-k joins).
 • Χωρο-κειμενικά δεδομένα (spatio-textual data), τύποι ερωτήσεων, μέθοδοι ευρετηρίασης, αλγόριθμοι επεξεργασίας.
Περισσότερα »

ΨΣ-532 Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Μ. Χαλκίδη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • να μοντελοποιούν και αναλύουν δεδομένα με κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης, και να αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων εισόδου
 • να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για την ανάλυση δεδομένων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.
 • να υλοποιούν τεχνικές εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης μάθησης για την επίλυση πολλών προβλημάτων ανάλυσης όπως η πρόβλεψη, κατηγοριοποίηση, η τμηματοποίηση.
 • να εφαρμόζουν μεθόδους για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένων.

Περιεχόμενα

 • Συλλογή, προετοιμασία και αναπαράσταση δεδομένων για ανάλυση
 • Παλινδρόμηση (linear, logistic regression)
 • Τεχνικές Κατηγοριοποίησης (πιθανοτική κατηγοριοποίηση, δέντρα αποφάσεων, support vector machines)
 • Προβλεπτική αναλυτική και νευρωνικά δίκτυα
 • Συστήματα συστάσεων (recommender systems)
 • Ανάλυση γράφων (εφαρμογές σε κοινωνικά δίκτυα)
 • Ανάλυση κειμένων – Ανάλυση συναισθήματος
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης δεδομένων
Περισσότερα »

ΨΣ-923 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής [Ε/ΣΛΔ] Φ. Μαλαματένιου , Ε.Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της διοίκησης έργων που αφορούν στην κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών και η μελέτη του ευρέως αποδεκτού μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute – PMI) των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται από τους φοιτητές το πλαίσιο PMI μέσω διαθέσιμων εργαλείων διοίκησης έργων προκειμένου να ασκηθούν και να αποκτήσουν σχετικές εμπειρίες κατά την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν την ανάγκη διοίκησης (διαχείρισης) των έργων ψηφιακής τεχνολογίας όπως κάθε άλλου έργου
 • να αναγνωρίζουν σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διοίκησης ψηφιακών έργων
 • να περιγράφουν βέλτιστες πρακτικές στις διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακών έργων και να ακολουθούν μια μεθοδολογία διοίκησης ψηφιακών έργων – από τη σύλληψη του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του.
 • να αναπτύσσουν δομές ανάλυσης εργασιών (WBS)
 • να αναπτύσσουν σχέδια έργων (project plans)
 • να αναπτύσσουν επιχειρησιακές περιπτώσεις (business cases)
 • να περιγράφουν τις ομάδες διεργασιών διαχείρισης έργων κατά PMI
 • να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την εκτίμηση των χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών έργων
 • να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την παρακολούθηση της προόδου των έργων
 • να χρησιμοποιούν τεχνικές για την κατανομή και εξισορρόπηση των πόρων
 • να κατανέμουν δραστηριότητες και πόρους με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • να σχεδιάζουν χρονοδιάγραμμα Gantt/PERT με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • να παρακολουθούν την πρόοδο κάθε έργου με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων

Περιεχόμενα

 • Βασικές αρχές διοίκησης έργων (π.χ. ορισμός έργων, τυπολογία έργων, βασικά χαρακτηριστικά έργων). Συστημική προσέγγιση της διοίκησης έργων. Η επίδραση της οργανωτικής δομής στη διοίκηση έργων.
 • Κύκλοι ζωής έργων, πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Μεθοδολογίες διοίκησης ψηφιακών έργων (π.χ. φάσεις, παραδοτέα, διαδικασίες διοίκησης έργων PMI).
 • Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων έργων (π.χ. μετρήσιμη οργανωσιακή αξία, μελέτη εφικτότητας, ανάλυση επικινδυνότητας, μελέτη κόστους-οφέλους, οικονομικά μοντέλα μέτρησης απόδοσης).
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων (π.χ. μέτρηση απόδοσης οργανισμού με τη μετρική Balanced Scorecard).
 • Ανάπτυξη καταστατικού και σχεδίων διοίκησης έργων. Διαδικασίες διοίκησης έργων κατά PMI (γνωστικές περιοχές και ομάδες διαδικασιών διοίκηση έργων).
 • Διαδικασία ανάπτυξης δομής ανάλυσης εργασιών. Μέθοδοι εκτίμησης διάρκειας και κατανάλωσης πόρων (π.χ. top-down method, bottom-up method, guess estimating method, Delphi method). Μετρικές και προσεγγίσεις τεχνολογίας λογισμικού (π.χ. Function Point Analysis, COCOMO).
 • Τεχνικές και εργαλεία για την εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος έργων. Διαγράμματα Gantt. Δικτυακά διαγράμματα. Μέθοδος κρίσιμου δρόμου CPM/PERT. Κατανομή και εξισορρόπηση πόρων.
 • Ανάλυση απόδοσης έργων (π.χ. ανάλυση διακύμανσης, παραγόμενη αξία). Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης έργων (π.χ. SPI, CPI). Πρόβλεψη ολοκλήρωσης έργων (π.χ. προβλεπόμενο κόστος ολοκλήρωσης έργου και προβλεπόμενο κόστος στην ολοκλήρωση).
Περισσότερα »

ΨΣ-703 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να παρέχουν δυνατότητες διδασκαλίας μάθησης και αξιολόγησης της μάθησης που δεν είναι εφικτό να προσφερθούν από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση συστημάτων ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο της ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλα συστήματα ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα ψηφιακά μαθήματα

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί
 • Επισκόπηση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Ψηφιακή Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση της Μάθησης
 • Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ψηφιακής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες & Διδακτικά Σενάρια, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Κατηγορίες Ρόλων που Εμπλέκονται στην Ψηφιακή Μάθηση και Ενέργειες που Εκτελούν.
 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων (Μελέτη Περίπτωσης: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ). Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 • Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Διδακτικά Σεναρία. Εργαλεία Σχεδίασης, Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Διάθεσης Διδακτικών Σεναρίων. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδακτικών Σεναρίων. Μελέτη Περίπτωσης: ΑΙΣΩΠΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ψηφιακών Μαθημάτων.
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ψηφιακής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ψηφιακών Τάξεων.
Περισσότερα »

ΨΣ-514 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν [Ε/ΣΛΔ] Α. Νείρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση, από πλευράς φοιτητών, γνώσεων που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί μια σειρά θεματικών ενοτήτων που άπτονται του θεωρητικού, τεχνολογικού, πρακτικού και κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • να γνωρίζει το ρόλο, τις πρακτικές του ΗΕ, των επιδράσεων του, των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων.
 • να δύναται να υλοποιεί προγράμματα ΗΕ με χρήση τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ευρέως για διαφορετικές μορφές του ΗΕ.

Περιεχόμενα

 • Εφαρμογή χρήστη-προς-χρήστη.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-καταναλωτή.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-επιχείρηση.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-806 Κρυπτογραφία [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας, καθώς και των εφαρμογών της στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και των δικτύων. Η Κρυπτογραφία (προέρχεται από ελληνικό κρυπτός και το ρήμα γράφω) είναι η μελέτη της μυστικότητας μηνυμάτων. Στις μέρες μας η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών που σχετίζεται με τη θεωρία πληροφορίας και την ασφάλεια υπολογιστών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να χειρίζεται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική
 • να διαχειρίζεται κρυπτογραφικούς αλγορίθμους και τις ιδιότητές τους
 • να κατανοεί βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • να έχει εξοικειωθεί τα κύρια χαρακτηριστικά για τη συμμετρική και την ασύμμετρη κρυπτογραφία
 • να χειρίζεται συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές

Περιεχόμενα

 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και ορολογία της ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.
 • Βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική.
 • Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι και ιδιότητές τους.
 • Βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • Συμμετρική κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει κρυπτολγόριθμους τμήματος και ροής.
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει το κρυπτοσύστημα RSA και το κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών.
 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές.
Περισσότερα »

ΨΣ-520 Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων [ΥΔΚ/ΑΣ] Γ. Βούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει αρχές, αρχιτεκτονικές, μεθόδους ανάπτυξης μονο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων, τις δυνατότητες και δυσκολίες που αναδύονται από την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, με στόχο να αναλαμβάνει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.

Ειδικότερα οι φοιτητές γνωρίζουν και αποκτούν την ικανότητα ανάπτυξης:

 • αρχικτεκτονικών μόνο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων,
 • μεθόδων ανταγωνισμού, συνεργασίας και επίτευξης συντονισμού μεταξύ των πρακτόρων,
 • μεθόδων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων

μέσω της κριτικής θεώρησης των μεθόδων που διδάσκονται και την υλοποίηση παραδειγματικών συστημάτων.

Περιεχόμενα­

 • Πράκτορες: Αρχές, αρχιτεκτονικές, παραδείγματα εφαρμογών.
 • Αναδραστικές και ΒDI αρχιτεκτονικές.
 • Νοητικές καταστάσεις και αναπαράσταση αυτών.
 • Πολυ-πρακτορικά συστήματα: Βασικές αρχές
 • Συνεργασία πρακτόρων
 • Επίτευξη συμφωνιών
 • Αλληλεπίδραση, οργανισμοί πρακτόρων και επικοινωνία.
 • Πρότυπα επικοινωνίας.

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-310 Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας, δίκτυα adhoc, δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων δικτύων μικρής εμβέλειας, καθώς και στις αρχές σχεδίασης, τεχνικές, τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές τοπικών δικτύων και δικτύων αισθητήρων.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν ασύρματα δίκτυα μικρής εμβέλειας και να επεξεργαστούν προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας:
  • Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks – LAN)
  • Προσωπικά δίκτυα (Personal Area Networks – PAN)
  • Ατομικά δίκτυα (Body Area Networks – BAN)
 • Δίκτυα AdHoc:
  • Φυσικό επίπεδο και πομποδέκτες
  • Σχεδίαση MAC επιπέδου
  • Συνδεσιμότητα, τοπολογικές δομές και δρομολόγηση (Routing)
 • Δίκτυα αισθητήρων:
  • Συγχρονισμός
  • Εντοπισμός (Localization, Positioning)
  • Ενεργειακή βελτιστοποίηση

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-920 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-313 Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Δ. Γεωργίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές με μεθοδολογικό τρόπο καλές πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση των απαιτήσεων, το μετασχηματισμό τους σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος, στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές της φωνητικής επικοινωνίας στα μελλοντικά δίκτυα, τις διαδικασίες εγκατάστασης και την αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για την ανάδειξη και εφαρμογή των παρουσιαζόμενων μεθοδολογιών Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) πραγματικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου, όπως το σύστημα SATWAYS που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα και να πειραματιστούν με μικρής έκτασης υλοποιήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες εκτίμησης και ανάλυσης της εμπορικής βιωσιμότητας των υπό ανάπτυξη συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη και επίδειξη του συστήματος SATWAYS σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν προχωρημένες εξειδικευμένες και κριτικές γνώσεις μηχανικού για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που ικανοποιούν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι φοιτητές επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και την υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:

 • να μετασχηματίζουν απαιτήσεις χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • να προδιαγράφουν πρωτότυπα ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και την αρχιτεκτονική τους διαστρωμάτωση (υλικό, ενσωματωμένο λογισμικό, λογισμικό) βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • να σχεδιάζουν και προδιαγράφουν συστήματα επικοινωνιών φωνής για δίκτυα νέας γενεάς.
 • να σχεδιάζουν μοντέλα ποιότητας υπηρεσίας που περιλαμβάνουν όλο το μήκος του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού από την παροχή της υπηρεσίας προς τον χρήστη και να εξάγουν με αυτά απαιτήσεις για τις προδιαγραφές και τις επιδόσεις επιμέρους τμημάτων του end-to-end path και των επιμέρους συστημάτων που συνθέτουν το τηλεπικοινωνιακό μονοπάτι.
 • να βελτιστοποιούν τη σχεδίαση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • να εξηγήσουν τις λεπτομέρειες προσαρμογής και απλοποιήσεων των διακριτών παραγόντων θορύβου και πλεονεκτήματος του τηλεπικοινωνιακού μοντέλου ποιότητας κλήσεων ITU-T Ε-model στο περιβάλλον φωνητικών ραδιοεπικοινωνιών.
 • να αξιοποιούν και επιλύουν το προσαρμοσμένο μοντέλο ποιότητας υπηρεσίας E-model για την εξαγωγή σχεδιαστικών παραμέτρων επίδοσης του συστήματος (πχ να καθορίζουν τους επιτρεπτούς κωδικοποιητές και την απώλεια ποιότητας φωνής με δεδομένη τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και τις σταθερές τιμές των παραμέτρων καθυστέρησης στα τμήματα του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού).
 • να καταρτίζουν πλάνα λεπτομερούς τεχνικής αξιολόγησης των παραδοτέων συστημάτων και των υποσυστημάτων τους για την τεκμηριωμένη επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας των συστημάτων που είναι σύμφωνη με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
 • να αναλύουν τα στοιχεία δορυφορικών ζεύξεων (link budget) για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και να εξάγουν απαιτήσεις για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα.
 • να αναλύουν τις διαδικασίες και τα ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση και τη θέση σε χρηστική λειτουργία των συστημάτων.
 • να καταρτίζουν πλάνα και ενότητες εργασίας, χρονοδιαγράμματα, λίστα τεχνικών παραδοτέων και αναφορών, κρίσιμα μονοπάτια, ορόσημα και ενδεικτικούς προϋπολογισμούς για αναπτυξιακά έργα στα πλαίσια των οποίων αναπτύσσονται καινοτομικά ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
 • να εκπονούν ενδεικτικές τεχνοοικονομικές μελέτες εμπορικής βιωσιμότητας καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, περιλαμβανομένων αναλύσεων SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

Περιεχόμενα

 • Παρουσίαση ενδεικτικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου.
 • Μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση απαιτήσεων σχεδίασης και ανάπτυξης.
 • Μετασχηματισμός απαιτήσεων χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος.
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Λεπτομέρειες προσαρμογής του τηλεπικοινωνιακού μοντέλου ποιότητας κλήσεων ITU-T Ε-model στις ραδιοεπικοινωνίες και επαλήθευση πιστότητας μοντέλου.
 • Αξιοποίηση του μοντέλου ποιότητας υπηρεσίας για την εξαγωγή σχεδιαστικών παραμέτρων επίδοσης του συστήματος (πχ να καθορίζουν τους επιτρεπτούς κωδικοποιητές φωνής με δεδομένη τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και τις σταθερές τιμές των παραμέτρων καθυστέρησης στα τμήματα του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού).
 • Επικοινωνίες φωνής σε δίκτυα νέας γενεάς βάσει του προτύπου NGN (Next Generation Network).
 • Διαδικασίες και ζητήματα εγκατάστασης συστημάτων.
 • Αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
 • Τεχνοοικονομική μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας συστημάτων.
 • Επίλυση προβλημάτων και προγραμματιστικές εργασίες.
Περισσότερα »

ΨΣ-729 Συστήματα και Πολιτικές Ενέργειας και Περιβάλλοντος [Ε/Γενικό] Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής και περιβαλλοντικά μοντέλα
 • Ευρώπη: «Κλίμα – Ενέργεια προς το 2030»
 • Συστήματα, Κοινωνία, Αειφορία
 • Καθαρές Τεχνολογίες και μείωση βιομηχανικής ρύπανσης
 • Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή ενέργειας
 • Διαχείριση δασικών και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Μοντέλα αποτίμησης και αξιολόγησης οικοϋπηρεσιών
 • Συστήματα διαχείρισης νησιών και ακτών
 • Φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές
 • Μοντέλα ενεργειακών συστημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Έξυπνες Πόλεις
Περισσότερα »

ΨΣ-303 Δορυφορικές Επικοινωνίες [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Το μάθημα προαπαιτεί γνώσεις σε ψηφιακές τεχνικές μετάδοσης, αλλά και στιβαρό υπόβαθρο σε ασύρματες ζεύξεις. Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και το πεδίο αποδοτικής εφαρμογής τους. Το μάθημα παρέχει την εξοικείωση με όρους και τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιμότητας τέτοιων ζεύξεων.

Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι βασικές αρχές των τροχιών γήινων δορυφόρων και ο φοιτητής μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τροχιών. Επιπλέον, περιγράφονται τα συστατικά στοιχεία μιας δορυφορικής ζεύξης ενώ αναλύονται παραδείγματα δορυφορικών ζεύξεων. Οι φοιτητές είναι σε θέση να αναλύσουν και να σχεδιάσουν ζεύξεις συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων. Η ανάλυση και η σχεδίαση βασίζονται στην αναγνώριση των κατάλληλων κριτηρίων, στον υπολογισμό των τιμών κατωφλίου επίδοσης των ζεύξεων, στη σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης και στην αξιολόγηση της τελικής επίδοσης ψηφιακών συστημάτων.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων με τη χρήση των μαθηματικών εργαλείων αλλά και την αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Οι φοιτητές σχεδιάζουν και υλοποιούν απλά μοντέλα προϋπολογισμού μιας ζεύξης.

Περιεχόμενα

 • Στην αρχή δίνονται τα βασικά στοιχεία Μηχανικής των τροχιών (Κεπλεριανές τροχιές, εξισώσεις κίνησης, παράμετροι των τροχιών, η τροχιά της γης, η σχετική γεωμετρία δορυφόρου και γης και οι παράμετροι που καθορίζουν την σχετική θέση επίγειων σταθμών και δορυφόρου).
 • Στη συνέχεια αναφέρονται βασικές αρχές Ανάλυσης & Σχεδίασης Δορυφορικών Ζεύξεων (χαρακτηριστικές παράμετροι κεραιών, εκπεμπόμενη ισχύς, ισχύς λαμβανόμενου σήματος, προϋπολογισμός ζεύξης για συνθήκες καθαρού ουρανού, παράγοντες που επιδρούν στη μετάδοση. Ο θόρυβος και η επίδρασή του στα τηλεπικοινωνιακά τμήματα του δορυφορικού συστήματος, δείκτες ποιότητας εξοπλισμού λήψης, τεχνικές αντιστάθμισης των επιδράσεων του μέσου μετάδοσης, σηματοθορυβικός λόγος για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό, χαρακτηριστικές μεταφοράς και κόρος, απολαβή ισχύος στο δορυφόρο).
 • Επίσης παρουσιάζονται οι συνηθέστερες Τεχνικές Εκπομπής (τεχνικές κυρίως ψηφιακής εκπομπής των σημάτων βασικής ζώνης, διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεφωνικά συστήματα, διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεοπτικά συστήματα).
 • Τέλος αναλύονται οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι Τεχνικών Πολλαπλής Πρόσβασης στα Δορυφορικά Δίκτυα (FDMA, TDMA, CDMA).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

ΨΣ-331 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν και εκτιμήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές σε όλες τις φάσεις κατά την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων, όπως τον προσδιορισμό απαιτήσεων και προδιαγραφών, τον λογικό και φυσικό σχεδιασμό του δικτύου, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, την υλοποίηση, και τον έλεγχο και βελτιστοποίηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Επιλογή πρωτοκόλλων για τα στρώματα ζεύξης, δικτύου, μεταφοράς.
 • Επιλογή αρχιτεκτονικών δικτύων και δικτυακών συσκευών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.
Περισσότερα »

ΨΣ-208 Διαλειτουργικότητα Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της διαλειτουγικότητας συστημάτων, η κατανόηση βασικών θεμάτων και η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων στη διαλειτουργικότητα συστημάτων, η δυνατότητα ανάλυσης και η βελτίωση δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τόσο στον επιστημονικό όσο και επαγγελματικό στίβο. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε βασικά θέματα διαλειτουργικότητας συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη διαλειτουργικότητα συστημάτων
 • Βασικές αρχές, ορισμοί και οφέλη
 • Κύριες προσεγγίσεις και απαιτήσεις
 • Διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework)
 • Διαλειτουργικότητα σε οργανωσιακό, σημασιολογικό και τεχνικό επίπεδο
 • Μεθοδολογία σχεδίασης διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών
 • Διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών προμηθειών
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών υγείας
Περισσότερα »

ΨΣ-903 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα [Ε/Γενικό] Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, Κ. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-903 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΔιδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, Κ. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS176

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-910 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική [Ε/Γενικό] Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, K. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-910 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΔιδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, K. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS204

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-701 Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση [ΥΔΚ/ΨΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων για την παιδαγωγικά αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη και την εκπαιδευτική διαδικασία με έμφαση στην Σχολική Εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τις φάσεις, τις σύγχρονες τάσεις, τις πολιτικές ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διδακτική πρακτική και τη αξιολόγηση της μάθησης
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιό είναι το παιδαγωγικά κατάλληλο ψηφιακό σύστημα (λογισμικά γενικής χρήσης ή/και εκπαιδευτικά λογισμικά) για την υποστήριξη συγκεκριμένων διδακτικών στρατηγικών
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα διδακτικά σενάρια για την σχολική εκπαίδευση υποστηριζόμενα από ψηφιακές τεχνολογίες

Οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.): Β2 Επίπεδο προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη».

Περιεχόμενα

 • 1. Αξιοποίηση και εφαρμογή των Ψηφιακών Συστημάτων (ΨΣ) στη Σχολική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση
 • 2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Συστημάτων. Μοντέλα εισαγωγής των ΨΣ στην Σχολική Εκπαίδευση. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία με την υποστήριξη των ΨΣ
 • 3. Κριτήρια Ταξινόμησης και Κατηγοριοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση
 • 4. Μελέτη Ψηφιακών Συστημάτων για την υποστήριξη
  • 4.1. Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials)
  • 4.2. Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice)
  • 4.3. Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving)
  • 4.4. Μοντελοποίησης (modeling)
  • 4.5. Εικονικών Εργαστηρίων (virtual labs) και Προσομοιώσεων (simulations)
  • 4.6. Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry-based Learning)
  • 4.7. Συνεργατικής Μάθησης (collaborative learning)
  • 4.8. Αξιολόγησης Μάθησης (assessment of learning)
  • 4.9. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games)
 • 5. Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου – Υποδομές
  • 5.1. Διαδραστικοί Πίνακες
  • 5.2. Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής
Περισσότερα »

ΨΣ-330 Προσομοίωση Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση τεχνικών προσομοίωσης με έμφαση την προσομοίωση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάσουν μοντέλα και αναπτύξουν προγράμματα προσομοίωσης για τη μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα διακριτών γεγονότων.
 • Αναπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων (προσομοίωση γεγονότων, δραστηριοτήτων, διεργασιών).
 • Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών από συγκεκριμένες κατανομές.
 • Κατασκευή προγραμμάτων προσομοίωσης με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού και πακέτων προσομοίωσης.
 • Tεχνικές μετρήσεων, φορτίο, σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (μεταβατική και σταθερή κατάσταση, συλλογή δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, τεχνικές μείωσης της διασποράς).
 • Επικύρωση και επαλήθευση μοντέλου προσομοίωσης.
 • Ασκήσεις και παραδείγματα δικτύων δεδομένων και συστημάτων νεφοϋπολογιστικής.
 • Επαλήθευση θεωρητικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της προσομοίωσης.
 • Πλατφόρμες και γλώσσες προσομοίωσης.
Περισσότερα »

ΨΣ-706 Διδακτική Μεθοδολογία [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά, Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο αυτό έχει σχεδιαστεί για να προάγει μια θεμελιώδη κατανόηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης που σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές θεωρίες και τα μοντέλα (αρχές, μεθόδους, στρατηγικές) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών λύσεων με την υποστήριξη της τεχνολογίας ((Technology enhanced Learning Environments/TELE).

Με την ολοκλήρωση αυτού, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων για την ενορχήστρωση στην πράξη εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα (blended learning, e-learning).

Σε αυτό το πλαίσιο, -μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος- , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τις θεμελιώδεις αρχές των διδακτικών μοντέλων, συνυπολογίζοντας διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών για την ενορχήστρωση διδακτικών μαθητοκεντρικών και συνεργατικών προσεγγίσεων.
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιες είναι οι κατάλληλες διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές με βάση τη διατύπωση διαφορετικών μοντέλων, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τον εκπαιδευόμενο σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη πολιτισμικές ή άλλες ανάγκες.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ολιστικές προσεγγίσεις με τη μορφή της επίλυσης προβλημάτων για την υποστήριξη της διδακτικής πρακτικής στο πλαίσιο (πλάνα μαθήματος, αναλύσεις περιπτώσεων, εκπαιδευτικά σενάρια), αξιοποιώντας μεταγνωστικά το «τι», το «πώς» και το «πότε» του σχεδιασμού της διδακτικής διαδικασίας σε διεπιστημονικό επίπεδο.

Ειδικότερα με την περάτωση του αντικειμένου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να διαθέτουν και να περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές των διδακτικών μοντέλων, ώστε να τις εφαρμόζουν στη διδασκαλία με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο (δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες με τις οποίες κάποιος μαθαίνει).
 • να προσδιορίζουν προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που μαθαίνουν (στυλ μάθησης, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις και συμπεριφορές) και να τα ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική πρακτική.
 • να εξετάζουν, να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών ενορχηστρώνοντας ολιστικά εκπαιδευτικές λύσεις.
 • να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τους κατάλληλους πόρους για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λύσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά τμήματα επιχειρήσεων.
 • να ενσωματώνουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναγκών των εκπαιδευομένων με διαφορετικές πολιτισμικές ή άλλες ειδικές ανάγκες.
 • να επιδεικνύουν δεξιότητες συνεργασίας σε πρόσωπο με πρόσωπο, on-line, σε μικρές ομάδες και σε μεγαλύτερης κλίμακας ομάδες σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και να αξιοποιούν αυτά στο σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων.
 • να μεταφέρουν γνώση για το «τι», το «πώς» και το «πότε» στη διαδικασία εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε διεπιστημονικό επίπεδο (δηλωτική, διαδικαστική υποθετική γνώση).
 • να υλοποιούν σχέδια εκπαίδευσης με διαφορετικές μεθοδολογίες διδασκαλίας (Bloom κ.λπ.) σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια ή πλάνα μαθημάτων που αξιοποιούν νοητικές, γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες και δεξιοτήτες.
 • να εφαρμόζουν δεξιότητες καλών παρουσιάσεων ενσωματώνοντας την τεχνολογία (blended learning) σε εκπαιδευτικά (K-16) και σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
 • να δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό σχέδιο/σενάριο/πλάνο με κατάλληλες ενορχηστρωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες (frameworks, deliverables, educational scenario, lesson plan, case studies) με ατομική και ομαδική προσπάθεια.
 • να υιοθετούν ένα σετ αξιών με όραμα για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης αλλά και καλών πρακτικών παρουσιάσεων δε διαφορετικά περιβάλλοντα επαγγελματικής αναφοράς.

Περιεχόμενα

Ι. Θέματα εισαγωγής και ψυχο-παιδαγωγικής προσέγγισης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 • Εισαγωγικά: εισαγωγή στο αντικείμενο της ΔΜ: Μάθηση, διδασκαλία, εκπαίδευση, κατάρτιση. Η σχέση ΔΜ-εκπαιδευτικών περιβαλλόντων & κοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο (επαγγελματική ανάπτυξη). Η επικοινωνία και το ψυχολογικό θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • Περιβάλλοντα μάθησης-διδασκαλίας και κίνητρα: Κίνητρα συμπεριφοράς. Ο ρόλος της ενίσχυσης: θετική & αρνητική ενίσχυση. Τεχνολογία και κίνητρα (case studies: ARCS).
 • Η μάθηση στη διδασκαλία & η διδασκαλία για τη μάθηση: Μάθηση και θεωρίες μάθησης (συμπεριφοριστική, γνωστική προσέγγιση, κοινωνικές-γνωστική & κονστρουκτιβιστική προσέγγιση). Αντίληψη-προσοχή-κριτική σκέψη-μνημονικές διαδικασίες. Η νοημοσύνη και η μάθηση. Το γνωστικό στυλ και το στυλ μάθησης (Cognitive styles & Learning styles). Ο ρόλος της τεχνολογίας (case studies: AHLE).
 • Διαχείριση συμπεριφοράς: προβλήματα συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Άγχος και μάθηση. Μαθησιακά προβλήματα και δυσκολίες. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην υποστήριξη συναισθηματικών δεικτών (affective factors on TELE).

II. Στοιχεία Γενικής & Ειδικής Διδακτικής Μεθοδολογίας (Instructional Methodologies)

 • Ο ρόλος του σχεδιασμού στη εκπαιδευτική πρακτική: Η έννοια της διδασκαλίας. Ο προγραμματισμός της διδασκαλίας (instructional design, instructional objectives, effective teaching strategies and the design of instruction). O στόχος της διδακτικής προσέγγισης (το «τι», «πότε» & «γιατί» της διδασκαλίας/declarative knowledge, conditional knowledge). Η υλοποίηση της διδασκαλίας (το «πως » της διδασκαλίας/procedural knowledge. Η δημιουργικότητα και οι θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης (creativity and intelligence H. Gardner’s theory of multiple intelligences/case studies)
 • Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές: Bloom’s taxonomy, Η διερευνητική στρατηγική(Inquire based learning). Η εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση (Problem based Learning). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (CSCL). Εκπαιδευτικά σενάρια και πλάνα μαθήματος (educational scenarios/scripts & lesson plans). Τα διδακτικά μέσα και υλικά.
 • Μαθητο-κεντρική θεώρηση και στρατηγικές (learner-centered classrooms): αποτελεσματική μάθηση (effective learning and study strategies in authentic learning experiences, engaged learning & strategies, rehearsal strategies, role playing, elaboration strategies: cognitive mapping techniques, mind mapping, organization strategies: notes taking, metacognitive strategies: metacognition, metacognitive process, promoting effective study strategies: active learning techniques).
 • Μέθοδοι διδασκαλίας: Η διαθεματική /διεπιστημονική διδακτική προσέγγιση (interdisciplinary approaches with STEAM). Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (project based learning). Bloom ‘s Model. Gagne’ Model. Η άμεση διδασκαλία. Flipped classroom. Design thinking.
 • Ο ρόλος της αξιολόγησης (assessment & evaluation): Η αξιολόγηση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Performance Assessment). Η αυθεντική αξιολόγηση. H αποτίμηση (evaluating: grading and scoring). Rubrics. Standardized testing. Multiple choice web-based tests. Students’ e-Portfolios.
 • Oργάνωση και η διοίκηση της εκπαίδευσης: Classroom Management, Leadership for School Culture and performance.
Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-520 Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων [ΥΔΚ/ΑΣ] Γ. Βούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίζει αρχές, αρχιτεκτονικές, μεθόδους ανάπτυξης μονο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων, τις δυνατότητες και δυσκολίες που αναδύονται από την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, με στόχο να αναλαμβάνει την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.

Ειδικότερα οι φοιτητές γνωρίζουν και αποκτούν την ικανότητα ανάπτυξης:

 • αρχικτεκτονικών μόνο-πρακτορικών και πολυ-πρακτορικών συστημάτων,
 • μεθόδων ανταγωνισμού, συνεργασίας και επίτευξης συντονισμού μεταξύ των πρακτόρων,
 • μεθόδων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας μεταξύ πρακτόρων

μέσω της κριτικής θεώρησης των μεθόδων που διδάσκονται και την υλοποίηση παραδειγματικών συστημάτων.

Περιεχόμενα­

 • Πράκτορες: Αρχές, αρχιτεκτονικές, παραδείγματα εφαρμογών.
 • Αναδραστικές και ΒDI αρχιτεκτονικές.
 • Νοητικές καταστάσεις και αναπαράσταση αυτών.
 • Πολυ-πρακτορικά συστήματα: Βασικές αρχές
 • Συνεργασία πρακτόρων
 • Επίτευξη συμφωνιών
 • Αλληλεπίδραση, οργανισμοί πρακτόρων και επικοινωνία.
 • Πρότυπα επικοινωνίας.

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-701 Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση [ΥΔΚ/ΨΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων για την παιδαγωγικά αποτελεσματική αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στην διδακτική πράξη και την εκπαιδευτική διαδικασία με έμφαση στην Σχολική Εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τις φάσεις, τις σύγχρονες τάσεις, τις πολιτικές ένταξης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη διδακτική πρακτική και τη αξιολόγηση της μάθησης
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιό είναι το παιδαγωγικά κατάλληλο ψηφιακό σύστημα (λογισμικά γενικής χρήσης ή/και εκπαιδευτικά λογισμικά) για την υποστήριξη συγκεκριμένων διδακτικών στρατηγικών
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα διδακτικά σενάρια για την σχολική εκπαίδευση υποστηριζόμενα από ψηφιακές τεχνολογίες

Οι παραπάνω μαθησιακοί στόχοι συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.): Β2 Επίπεδο προχωρημένη επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη».

Περιεχόμενα

 • 1. Αξιοποίηση και εφαρμογή των Ψηφιακών Συστημάτων (ΨΣ) στη Σχολική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση
 • 2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Συστημάτων. Μοντέλα εισαγωγής των ΨΣ στην Σχολική Εκπαίδευση. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική Μεθοδολογία με την υποστήριξη των ΨΣ
 • 3. Κριτήρια Ταξινόμησης και Κατηγοριοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση
 • 4. Μελέτη Ψηφιακών Συστημάτων για την υποστήριξη
  • 4.1. Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials)
  • 4.2. Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice)
  • 4.3. Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving)
  • 4.4. Μοντελοποίησης (modeling)
  • 4.5. Εικονικών Εργαστηρίων (virtual labs) και Προσομοιώσεων (simulations)
  • 4.6. Διερευνητικής Μάθησης (Inquiry-based Learning)
  • 4.7. Συνεργατικής Μάθησης (collaborative learning)
  • 4.8. Αξιολόγησης Μάθησης (assessment of learning)
  • 4.9. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games)
 • 5. Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου – Υποδομές
  • 5.1. Διαδραστικοί Πίνακες
  • 5.2. Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις βασικές αρχές σχεδίασης σεναρίων Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM (science, technology, engineering, and mathematics)
 • να περιγράφει με μεθοδικό τρόπο ένα σενάριο μαθήματος και τον τρόπο ενορχήστρωσης δραστηριοτήτων
 • να δημιουργεί φύλλα εργασίας STEM
 • να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί εργαλεία γραφικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων
 • να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές αξιολόγησης της ποιότητας εκπαιδευτικών σεναρίων
 • να σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM με Εκπαιδευτική Ρομποτική και και Internet of Things
 • να αναπτύσσει εφαρμογές Ρομποτικής και IoT με τη χρήση Scratch & Lego Mindstorms
 • να υλοποιεί εφαρμογές χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Lego EV3 (Ρομποτική), BBC Microbit και το Raspberry Pi (ΙοΤ).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις διδακτικές προσεγγίσεις της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM (science, technology, engineering, and mathematics)
 • Παρουσίαση των παιδαγωγικών αρχών μέσα από τις οποίες σχεδιάζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες STEM
 • Μεθοδολογία δημιουργίας μαθησιακών σεναρίων με ενορχήστρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός φύλλων εργασίας μέσα από παραδείγματα
 • Ανάλυση Σχεδιασμού δραστηριοτήτων εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα εργαλεία MIT Scratch, Lego Mindostorms, Makecode
 • Επεξήγηση τρόπου ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας με ARDUINO & RASSBERY
 • Εργαστηριακή εφαρμογή με ανάπτυξη εκπαιδευτικής δραστηριότητας STEM
Περισσότερα »

ΨΣ-534 Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών [Ε/ΥΥΥ] Ο. Τελέλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται η θεωρία και η πρακτική που διέπουν τον σχεδιασμό οικονομικών μηχανισμών αυτοματοποιημένων εμπορικών συναλλαγών σε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες (ιστοτόποι δημοπρασιών, παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων, ηλεκτρονικής διαφήμισης). Συγκεκριμένα, διδάσκονται οι σύγχρονες αλγοριθμικές τεχνικές που διευκολύνουν την ψηφιακή υλοποίηση ηλεκτρονικών αγορών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν το οικονομικό και αλγοριθμικό υπόβαθρο που διέπει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών αγορών.
 • να σχεδιάζουν πλατφόρμες ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών, επιλέγοντας τους κατάλληλους οικονομικούς μηχανισμούς και τις αλγοριθμικές τεχνικές υλοποίησής τους.
 • να αποτιμούν την επίδοση οικονομικών μηχανισμών και αλγορίθμων υλοποίησής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις δεδομένης ηλεκτρονικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της.
 • να σχεδιάζουν, υλοποιούν και αποτιμούν μηχανισμούς αυτόματης τιμολόγησης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων: Στρατηγικές, Συναρτήσεις Απολαβών.
 • Στρατηγικά Παίγνια και Ισορροπία Nash.
 • Αποδοτικότητα Ισορροπιών.
 • Μοντέλα Ολιγοπωλίου: Ολιγοπώλια Cournot και Bertrand.
 • Δημοπρασίες: Πρώτης και Δεύτερης Τιμής, Παραλλαγές Πολλαπλών Μονάδων.
 • Αλγοριθμικός Σχεδιασμός Μηχανισμών.
 • Δημοπρασίες Επιδοτούμενης Αναζήτησης.
 • Συνδυαστικές Δημοπρασίες.
 • Αρχές/Μέθοδοι Τιμολόγησης.
 • Τεχνικές Πρόβλεψης.
 • Άμεσες Δημοπρασίες.
Περισσότερα »

ΨΣ-533 Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με: (α) την εκμάθηση τεχνικών προσπέλασης δεδομένων μεγάλου όγκου από διάφορες πηγές και σε ποικίλους μορφότυπους καθώς και την εγγραφή τους με γρήγορο τρόπο, (β) την αποδοτική αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων με χρήση κατάλληλων τεχνικών ευρετηρίασης, και (γ) τη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη αποδοτικών εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσει δεδομενο-κεντρικές εφαρμογές με έμφαση στην απόδοση και στην κλιμακωσιμότητα
 • να χρησιμοποιεί τις καταλληλότερες μεθόδους ευρετηρίασης για το εκάστοτε πρόβλημα
 • να αξιολογεί και βελτιώνει τα τμήματα ενός αλγόριθμου επεξεργασίας δεδομένων που επιφέρουν υψηλό υπολογιστικό φόρτο
 • να εφαρμόζει τις καταλληλότερες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που ταιριάζουν για τα υπό ανάλυση δεδομένα και για το εκτιμώμενο σύνολο επερωτήσεων
 • να αναπτύσσει με τρόπο αποδοτικό αλγόριθμους επεξεργασίας δεδομένων

Περιεχόμενα

 • Τρόπος λειτουργίας δίσκου και κύριας μνήμης, σειριακή και τυχαία προσπέλαση, θέματα κόστους και απόδοσης, τοπικότητα στο δίσκο και στη μνήμη, άμεση και έμμεση προσπέλαση, δομές δεδομένων κύριας μνήμης (πίνακες, ουρές προτεραιότητας, κατακερματισμός).
 • Τεχνικές προσπέλασης για δομημένα, ημι-δομημένα και αδόμητα δεδομένα, και πιο συγκεκριμένα από: σχεσιακές βάσεις δεδομένων, XML, RDF, έγγραφα κειμένου (text), ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο (web pages), διαδικτυακές προγραμματιστικές διεπαφές (Web APIs), κοινωνικά δίκτυα (social networks).
 • Μονοδιάστατα δεδομένα και ευρετηρίαση, το B-tree, παραλλαγές (B+tree, B*tree), επερωτήσεις εύρους (range queries), αντεστραμμένα ευρετήρια (Inverted Indexes).
 • Χωρικά δεδομένα, τύποι δεδομένων, τύποι χωρικών τελεστών επερώτησης, προσεγγιστική αναπαράσταση, μέτρα απόστασης, επεκτάσεις για πολυδιάστατα δεδομένα.
 • Μέθοδοι ευρετηρίασης για χωρικά δεδομένα, η μέθοδος πλέγματος, χωρικά ευρετήρια (R-tree, Quad-Tree), καμπύλες πλήρωσης χώρου (Hilbert, Z-Order),
 • Αναζήτηση με βάση την ομοιότητα (similarity search), k κοντινότεροι γείτονες (k-NN), αλγόριθμοι branch-and-bound, locality sensitive hashing (LSH), προσεγγιστικοί αλγόριθμοι k-NN.
 • Αναζήτηση κορυφαίων k (top-k), αλγόριθμοι που βασίζονται προεπεξεργασία, άμεσοι αλγόριθμοι (online), ο αλγόριθμος του Fagin, αλγόριθμοι με χρήση ευρετηρίου.
 • Αλγόριθμοι για επερωτήσεις σύζευξης (join queries), χωρικές συζεύξεις (spatial joins), συζεύξεις κορυφαίων k (top-k joins).
 • Χωρο-κειμενικά δεδομένα (spatio-textual data), τύποι ερωτήσεων, μέθοδοι ευρετηρίασης, αλγόριθμοι επεξεργασίας.
Περισσότερα »

ΨΣ-532 Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Μ. Χαλκίδη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 • να μοντελοποιούν και αναλύουν δεδομένα με κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης, και να αξιολογούν την ποιότητα των δεδομένων εισόδου
 • να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο για την ανάλυση δεδομένων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.
 • να υλοποιούν τεχνικές εποπτευόμενης και μη εποπτευόμενης μάθησης για την επίλυση πολλών προβλημάτων ανάλυσης όπως η πρόβλεψη, κατηγοριοποίηση, η τμηματοποίηση.
 • να εφαρμόζουν μεθόδους για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης δεδομένων.

Περιεχόμενα

 • Συλλογή, προετοιμασία και αναπαράσταση δεδομένων για ανάλυση
 • Παλινδρόμηση (linear, logistic regression)
 • Τεχνικές Κατηγοριοποίησης (πιθανοτική κατηγοριοποίηση, δέντρα αποφάσεων, support vector machines)
 • Προβλεπτική αναλυτική και νευρωνικά δίκτυα
 • Συστήματα συστάσεων (recommender systems)
 • Ανάλυση γράφων (εφαρμογές σε κοινωνικά δίκτυα)
 • Ανάλυση κειμένων – Ανάλυση συναισθήματος
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης δεδομένων
Περισσότερα »

ΨΣ-923 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής [Ε/ΣΛΔ] Φ. Μαλαματένιου , Ε.Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της διοίκησης έργων που αφορούν στην κατασκευή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών και η μελέτη του ευρέως αποδεκτού μεθοδολογικού πλαισίου διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute – PMI) των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται από τους φοιτητές το πλαίσιο PMI μέσω διαθέσιμων εργαλείων διοίκησης έργων προκειμένου να ασκηθούν και να αποκτήσουν σχετικές εμπειρίες κατά την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν την ανάγκη διοίκησης (διαχείρισης) των έργων ψηφιακής τεχνολογίας όπως κάθε άλλου έργου
 • να αναγνωρίζουν σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διοίκησης ψηφιακών έργων
 • να περιγράφουν βέλτιστες πρακτικές στις διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακών έργων και να ακολουθούν μια μεθοδολογία διοίκησης ψηφιακών έργων – από τη σύλληψη του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του.
 • να αναπτύσσουν δομές ανάλυσης εργασιών (WBS)
 • να αναπτύσσουν σχέδια έργων (project plans)
 • να αναπτύσσουν επιχειρησιακές περιπτώσεις (business cases)
 • να περιγράφουν τις ομάδες διεργασιών διαχείρισης έργων κατά PMI
 • να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την εκτίμηση των χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών έργων
 • να χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές και μεθόδους για την παρακολούθηση της προόδου των έργων
 • να χρησιμοποιούν τεχνικές για την κατανομή και εξισορρόπηση των πόρων
 • να κατανέμουν δραστηριότητες και πόρους με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • να σχεδιάζουν χρονοδιάγραμμα Gantt/PERT με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων
 • να παρακολουθούν την πρόοδο κάθε έργου με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων

Περιεχόμενα

 • Βασικές αρχές διοίκησης έργων (π.χ. ορισμός έργων, τυπολογία έργων, βασικά χαρακτηριστικά έργων). Συστημική προσέγγιση της διοίκησης έργων. Η επίδραση της οργανωτικής δομής στη διοίκηση έργων.
 • Κύκλοι ζωής έργων, πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Μεθοδολογίες διοίκησης ψηφιακών έργων (π.χ. φάσεις, παραδοτέα, διαδικασίες διοίκησης έργων PMI).
 • Ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων έργων (π.χ. μετρήσιμη οργανωσιακή αξία, μελέτη εφικτότητας, ανάλυση επικινδυνότητας, μελέτη κόστους-οφέλους, οικονομικά μοντέλα μέτρησης απόδοσης).
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων (π.χ. μέτρηση απόδοσης οργανισμού με τη μετρική Balanced Scorecard).
 • Ανάπτυξη καταστατικού και σχεδίων διοίκησης έργων. Διαδικασίες διοίκησης έργων κατά PMI (γνωστικές περιοχές και ομάδες διαδικασιών διοίκηση έργων).
 • Διαδικασία ανάπτυξης δομής ανάλυσης εργασιών. Μέθοδοι εκτίμησης διάρκειας και κατανάλωσης πόρων (π.χ. top-down method, bottom-up method, guess estimating method, Delphi method). Μετρικές και προσεγγίσεις τεχνολογίας λογισμικού (π.χ. Function Point Analysis, COCOMO).
 • Τεχνικές και εργαλεία για την εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος έργων. Διαγράμματα Gantt. Δικτυακά διαγράμματα. Μέθοδος κρίσιμου δρόμου CPM/PERT. Κατανομή και εξισορρόπηση πόρων.
 • Ανάλυση απόδοσης έργων (π.χ. ανάλυση διακύμανσης, παραγόμενη αξία). Παρακολούθηση δεικτών απόδοσης έργων (π.χ. SPI, CPI). Πρόβλεψη ολοκλήρωσης έργων (π.χ. προβλεπόμενο κόστος ολοκλήρωσης έργου και προβλεπόμενο κόστος στην ολοκλήρωση).
Περισσότερα »

ΨΣ-513 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα [ΥΔΚ/ΠΣ] Α. Νείρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες, αρχές και προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • να γνωρίζει τρόπους ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων μέσω σχετικών μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.
 • να δύναται να υλοποιεί τα δομικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνικών και μεθόδων προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους.
 • Ανάλυση κυριότερων κατηγοριών εφαρμογών.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-703 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες προκειμένου να παρέχουν δυνατότητες διδασκαλίας μάθησης και αξιολόγησης της μάθησης που δεν είναι εφικτό να προσφερθούν από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση συστημάτων ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο της ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλα συστήματα ψηφιακής μάθησης και διδασκαλίας για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα ψηφιακά μαθήματα

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Μάθηση και Διδασκαλία. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί
 • Επισκόπηση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Ψηφιακή Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση της Μάθησης
 • Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ψηφιακής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες & Διδακτικά Σενάρια, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ψηφιακής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης. Κατηγορίες Ρόλων που Εμπλέκονται στην Ψηφιακή Μάθηση και Ενέργειες που Εκτελούν.
 • Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο: Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων (Μελέτη Περίπτωσης: ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ). Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 • Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Διδακτικά Σεναρία. Εργαλεία Σχεδίασης, Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Διάθεσης Διδακτικών Σεναρίων. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διδακτικών Σεναρίων. Μελέτη Περίπτωσης: ΑΙΣΩΠΟΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ψηφιακών Μαθημάτων.
 • Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ψηφιακής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ψηφιακών Τάξεων.
Περισσότερα »

ΨΣ-514 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν [Ε/ΣΛΔ] Α. Νείρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση, από πλευράς φοιτητών, γνώσεων που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕ).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί μια σειρά θεματικών ενοτήτων που άπτονται του θεωρητικού, τεχνολογικού, πρακτικού και κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • να γνωρίζει το ρόλο, τις πρακτικές του ΗΕ, των επιδράσεων του, των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων.
 • να δύναται να υλοποιεί προγράμματα ΗΕ με χρήση τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται ευρέως για διαφορετικές μορφές του ΗΕ.

Περιεχόμενα

 • Εφαρμογή χρήστη-προς-χρήστη.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-καταναλωτή.
 • Εφαρμογή επιχείρησης-προς-επιχείρηση.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής τραπεζικής.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Εφαρμογή ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-806 Κρυπτογραφία [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας, καθώς και των εφαρμογών της στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και των δικτύων. Η Κρυπτογραφία (προέρχεται από ελληνικό κρυπτός και το ρήμα γράφω) είναι η μελέτη της μυστικότητας μηνυμάτων. Στις μέρες μας η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών που σχετίζεται με τη θεωρία πληροφορίας και την ασφάλεια υπολογιστών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να χειρίζεται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική
 • να διαχειρίζεται κρυπτογραφικούς αλγορίθμους και τις ιδιότητές τους
 • να κατανοεί βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • να έχει εξοικειωθεί τα κύρια χαρακτηριστικά για τη συμμετρική και την ασύμμετρη κρυπτογραφία
 • να χειρίζεται συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές

Περιεχόμενα

 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και ορολογία της ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.
 • Βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική.
 • Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι και ιδιότητές τους.
 • Βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • Συμμετρική κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει κρυπτολγόριθμους τμήματος και ροής.
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει το κρυπτοσύστημα RSA και το κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών.
 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές.
Περισσότερα »

ΨΣ-310 Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας, δίκτυα adhoc, δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων δικτύων μικρής εμβέλειας, καθώς και στις αρχές σχεδίασης, τεχνικές, τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές τοπικών δικτύων και δικτύων αισθητήρων.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν ασύρματα δίκτυα μικρής εμβέλειας και να επεξεργαστούν προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας:
  • Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks – LAN)
  • Προσωπικά δίκτυα (Personal Area Networks – PAN)
  • Ατομικά δίκτυα (Body Area Networks – BAN)
 • Δίκτυα AdHoc:
  • Φυσικό επίπεδο και πομποδέκτες
  • Σχεδίαση MAC επιπέδου
  • Συνδεσιμότητα, τοπολογικές δομές και δρομολόγηση (Routing)
 • Δίκτυα αισθητήρων:
  • Συγχρονισμός
  • Εντοπισμός (Localization, Positioning)
  • Ενεργειακή βελτιστοποίηση

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-920 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-313 Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Δ. Γεωργίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές με μεθοδολογικό τρόπο καλές πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση των απαιτήσεων, το μετασχηματισμό τους σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος, στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις προδιαγραφές της φωνητικής επικοινωνίας στα μελλοντικά δίκτυα, τις διαδικασίες εγκατάστασης και την αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για την ανάδειξη και εφαρμογή των παρουσιαζόμενων μεθοδολογιών Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) πραγματικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου, όπως το σύστημα SATWAYS που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα και να πειραματιστούν με μικρής έκτασης υλοποιήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες εκτίμησης και ανάλυσης της εμπορικής βιωσιμότητας των υπό ανάπτυξη συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη και επίδειξη του συστήματος SATWAYS σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν προχωρημένες εξειδικευμένες και κριτικές γνώσεις μηχανικού για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (βλ. Περιεχόμενο Μαθήματος) που ικανοποιούν αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας των προσφερόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι γνώσεις που θα αποκομίσουν οι φοιτητές επιτρέπουν την κριτική εμβάθυνση και έρευνα στο ευρύ επιστημονικό πεδίο των ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και την υλοποίηση πρωτότυπων και καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα:

 • να μετασχηματίζουν απαιτήσεις χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • να προδιαγράφουν πρωτότυπα ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και την αρχιτεκτονική τους διαστρωμάτωση (υλικό, ενσωματωμένο λογισμικό, λογισμικό) βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • να σχεδιάζουν και προδιαγράφουν συστήματα επικοινωνιών φωνής για δίκτυα νέας γενεάς.
 • να σχεδιάζουν μοντέλα ποιότητας υπηρεσίας που περιλαμβάνουν όλο το μήκος του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού από την παροχή της υπηρεσίας προς τον χρήστη και να εξάγουν με αυτά απαιτήσεις για τις προδιαγραφές και τις επιδόσεις επιμέρους τμημάτων του end-to-end path και των επιμέρους συστημάτων που συνθέτουν το τηλεπικοινωνιακό μονοπάτι.
 • να βελτιστοποιούν τη σχεδίαση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • να εξηγήσουν τις λεπτομέρειες προσαρμογής και απλοποιήσεων των διακριτών παραγόντων θορύβου και πλεονεκτήματος του τηλεπικοινωνιακού μοντέλου ποιότητας κλήσεων ITU-T Ε-model στο περιβάλλον φωνητικών ραδιοεπικοινωνιών.
 • να αξιοποιούν και επιλύουν το προσαρμοσμένο μοντέλο ποιότητας υπηρεσίας E-model για την εξαγωγή σχεδιαστικών παραμέτρων επίδοσης του συστήματος (πχ να καθορίζουν τους επιτρεπτούς κωδικοποιητές και την απώλεια ποιότητας φωνής με δεδομένη τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και τις σταθερές τιμές των παραμέτρων καθυστέρησης στα τμήματα του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού).
 • να καταρτίζουν πλάνα λεπτομερούς τεχνικής αξιολόγησης των παραδοτέων συστημάτων και των υποσυστημάτων τους για την τεκμηριωμένη επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας των συστημάτων που είναι σύμφωνη με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
 • να αναλύουν τα στοιχεία δορυφορικών ζεύξεων (link budget) για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και να εξάγουν απαιτήσεις για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα.
 • να αναλύουν τις διαδικασίες και τα ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση και τη θέση σε χρηστική λειτουργία των συστημάτων.
 • να καταρτίζουν πλάνα και ενότητες εργασίας, χρονοδιαγράμματα, λίστα τεχνικών παραδοτέων και αναφορών, κρίσιμα μονοπάτια, ορόσημα και ενδεικτικούς προϋπολογισμούς για αναπτυξιακά έργα στα πλαίσια των οποίων αναπτύσσονται καινοτομικά ενσωματωμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
 • να εκπονούν ενδεικτικές τεχνοοικονομικές μελέτες εμπορικής βιωσιμότητας καινοτομικών ενσωματωμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, περιλαμβανομένων αναλύσεων SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats).

Περιεχόμενα

 • Παρουσίαση ενδεικτικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου.
 • Μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση απαιτήσεων σχεδίασης και ανάπτυξης.
 • Μετασχηματισμός απαιτήσεων χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος.
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Λεπτομέρειες προσαρμογής του τηλεπικοινωνιακού μοντέλου ποιότητας κλήσεων ITU-T Ε-model στις ραδιοεπικοινωνίες και επαλήθευση πιστότητας μοντέλου.
 • Αξιοποίηση του μοντέλου ποιότητας υπηρεσίας για την εξαγωγή σχεδιαστικών παραμέτρων επίδοσης του συστήματος (πχ να καθορίζουν τους επιτρεπτούς κωδικοποιητές φωνής με δεδομένη τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση από άκρο σε άκρο και τις σταθερές τιμές των παραμέτρων καθυστέρησης στα τμήματα του τηλεπικοινωνιακού μονοπατιού).
 • Επικοινωνίες φωνής σε δίκτυα νέας γενεάς βάσει του προτύπου NGN (Next Generation Network).
 • Διαδικασίες και ζητήματα εγκατάστασης συστημάτων.
 • Αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.
 • Τεχνοοικονομική μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας συστημάτων.
 • Επίλυση προβλημάτων και προγραμματιστικές εργασίες.
Περισσότερα »

ΨΣ-729 Συστήματα και Πολιτικές Ενέργειας και Περιβάλλοντος [Ε/Γενικό] Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής και περιβαλλοντικά μοντέλα
 • Ευρώπη: «Κλίμα – Ενέργεια προς το 2030»
 • Συστήματα, Κοινωνία, Αειφορία
 • Καθαρές Τεχνολογίες και μείωση βιομηχανικής ρύπανσης
 • Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή ενέργειας
 • Διαχείριση δασικών και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Μοντέλα αποτίμησης και αξιολόγησης οικοϋπηρεσιών
 • Συστήματα διαχείρισης νησιών και ακτών
 • Φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές
 • Μοντέλα ενεργειακών συστημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Έξυπνες Πόλεις
Περισσότερα »

ΨΣ-303 Δορυφορικές Επικοινωνίες [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Το μάθημα προαπαιτεί γνώσεις σε ψηφιακές τεχνικές μετάδοσης, αλλά και στιβαρό υπόβαθρο σε ασύρματες ζεύξεις. Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και το πεδίο αποδοτικής εφαρμογής τους. Το μάθημα παρέχει την εξοικείωση με όρους και τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιμότητας τέτοιων ζεύξεων.

Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι βασικές αρχές των τροχιών γήινων δορυφόρων και ο φοιτητής μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών τροχιών. Επιπλέον, περιγράφονται τα συστατικά στοιχεία μιας δορυφορικής ζεύξης ενώ αναλύονται παραδείγματα δορυφορικών ζεύξεων. Οι φοιτητές είναι σε θέση να αναλύσουν και να σχεδιάσουν ζεύξεις συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών απαιτήσεων. Η ανάλυση και η σχεδίαση βασίζονται στην αναγνώριση των κατάλληλων κριτηρίων, στον υπολογισμό των τιμών κατωφλίου επίδοσης των ζεύξεων, στη σύγκριση εναλλακτικών σχεδίων υλοποίησης και στην αξιολόγηση της τελικής επίδοσης ψηφιακών συστημάτων.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων με τη χρήση των μαθηματικών εργαλείων αλλά και την αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Οι φοιτητές σχεδιάζουν και υλοποιούν απλά μοντέλα προϋπολογισμού μιας ζεύξης.

Περιεχόμενα

 • Στην αρχή δίνονται τα βασικά στοιχεία Μηχανικής των τροχιών (Κεπλεριανές τροχιές, εξισώσεις κίνησης, παράμετροι των τροχιών, η τροχιά της γης, η σχετική γεωμετρία δορυφόρου και γης και οι παράμετροι που καθορίζουν την σχετική θέση επίγειων σταθμών και δορυφόρου).
 • Στη συνέχεια αναφέρονται βασικές αρχές Ανάλυσης & Σχεδίασης Δορυφορικών Ζεύξεων (χαρακτηριστικές παράμετροι κεραιών, εκπεμπόμενη ισχύς, ισχύς λαμβανόμενου σήματος, προϋπολογισμός ζεύξης για συνθήκες καθαρού ουρανού, παράγοντες που επιδρούν στη μετάδοση. Ο θόρυβος και η επίδρασή του στα τηλεπικοινωνιακά τμήματα του δορυφορικού συστήματος, δείκτες ποιότητας εξοπλισμού λήψης, τεχνικές αντιστάθμισης των επιδράσεων του μέσου μετάδοσης, σηματοθορυβικός λόγος για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό, χαρακτηριστικές μεταφοράς και κόρος, απολαβή ισχύος στο δορυφόρο).
 • Επίσης παρουσιάζονται οι συνηθέστερες Τεχνικές Εκπομπής (τεχνικές κυρίως ψηφιακής εκπομπής των σημάτων βασικής ζώνης, διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεφωνικά συστήματα, διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεοπτικά συστήματα).
 • Τέλος αναλύονται οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι Τεχνικών Πολλαπλής Πρόσβασης στα Δορυφορικά Δίκτυα (FDMA, TDMA, CDMA).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

ΨΣ-331 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν και εκτιμήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές σε όλες τις φάσεις κατά την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων, όπως τον προσδιορισμό απαιτήσεων και προδιαγραφών, τον λογικό και φυσικό σχεδιασμό του δικτύου, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων, την υλοποίηση, και τον έλεγχο και βελτιστοποίηση.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Επιλογή πρωτοκόλλων για τα στρώματα ζεύξης, δικτύου, μεταφοράς.
 • Επιλογή αρχιτεκτονικών δικτύων και δικτυακών συσκευών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.
Περισσότερα »

ΨΣ-208 Διαλειτουργικότητα Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της διαλειτουγικότητας συστημάτων, η κατανόηση βασικών θεμάτων και η απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων στη διαλειτουργικότητα συστημάτων, η δυνατότητα ανάλυσης και η βελτίωση δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τόσο στον επιστημονικό όσο και επαγγελματικό στίβο. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε βασικά θέματα διαλειτουργικότητας συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη διαλειτουργικότητα συστημάτων
 • Βασικές αρχές, ορισμοί και οφέλη
 • Κύριες προσεγγίσεις και απαιτήσεις
 • Διεθνή πρότυπα και πρωτοβουλίες
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (European Interoperability Framework)
 • Διαλειτουργικότητα σε οργανωσιακό, σημασιολογικό και τεχνικό επίπεδο
 • Μεθοδολογία σχεδίασης διαλειτουργικών ψηφιακών υπηρεσιών
 • Διαλειτουργικές δημόσιες υπηρεσίες
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών προμηθειών
 • Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Διαλειτουργικότητα υπηρεσιών υγείας
Περισσότερα »

ΨΣ-903 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα [Ε/Γενικό] Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, Κ. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-903 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΔιδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, Κ. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS176

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-910 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική [Ε/Γενικό] Διδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, K. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-910 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΔιδάσκων Τμήματος ΟΔΕ, K. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS204

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-404 Αναγνώριση Προτύπων [ΥΔΚ/ΔΔ] Η. Μαγκλογιάννης , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) είναι η επιστημονική περιοχή που έχει στόχο την απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα δεδομένα. Οι άνθρωποι και τα άλλα όντα έχουν την ικανότητα να ταυτοποιούν πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και την αντιληπτική τους ικανότητα (cognition) προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους. Μία μηχανή, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρέπει να εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζει πρότυπα (patterns) και να τα κατηγοριοποιεί αυτόματα σε κατηγορίες. Ο στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη με ενιαίο τρόπο των πιο διαδεδομένων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση φωνής και ήχου, ανάλυση εικόνας και βίντεο, η βιομετρία και η βιοπληροφορική. Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων, και ομαδοποίησής τους.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα αναγνώρισης προτύπων
 • Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα
 • Bayesian Δικτυα
 • Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori)
 • Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen)
 • Μη γραμμικοί ταξινομητές
 • Αλγόριθμος perceptron
 • Μη επιβλεπόμενη αναγνώριση – Συσταδοποίηση
 • Μηχανές Υποστήριξης Διανυσμάτων
 • Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλυσίδας, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή
 • Εργαλεία Αναγνώρισης Προτύπων
Περισσότερα »

ΨΣ-330 Προσομοίωση Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση τεχνικών προσομοίωσης με έμφαση την προσομοίωση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάσουν μοντέλα και αναπτύξουν προγράμματα προσομοίωσης για τη μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα διακριτών γεγονότων.
 • Αναπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων (προσομοίωση γεγονότων, δραστηριοτήτων, διεργασιών).
 • Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών από συγκεκριμένες κατανομές.
 • Κατασκευή προγραμμάτων προσομοίωσης με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού και πακέτων προσομοίωσης.
 • Tεχνικές μετρήσεων, φορτίο, σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (μεταβατική και σταθερή κατάσταση, συλλογή δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, τεχνικές μείωσης της διασποράς).
 • Επικύρωση και επαλήθευση μοντέλου προσομοίωσης.
 • Ασκήσεις και παραδείγματα δικτύων δεδομένων και συστημάτων νεφοϋπολογιστικής.
 • Επαλήθευση θεωρητικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της προσομοίωσης.
 • Πλατφόρμες και γλώσσες προσομοίωσης.
Περισσότερα »

ΨΣ-706 Διδακτική Μεθοδολογία [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά, Σ. Ρετάλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το αντικείμενο αυτό έχει σχεδιαστεί για να προάγει μια θεμελιώδη κατανόηση της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης που σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές θεωρίες και τα μοντέλα (αρχές, μεθόδους, στρατηγικές) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών λύσεων με την υποστήριξη της τεχνολογίας ((Technology enhanced Learning Environments/TELE).

Με την ολοκλήρωση αυτού, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων για την ενορχήστρωση στην πράξη εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα (blended learning, e-learning).

Σε αυτό το πλαίσιο, -μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος- , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τις θεμελιώδεις αρχές των διδακτικών μοντέλων, συνυπολογίζοντας διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών για την ενορχήστρωση διδακτικών μαθητοκεντρικών και συνεργατικών προσεγγίσεων.
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιες είναι οι κατάλληλες διδακτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές με βάση τη διατύπωση διαφορετικών μοντέλων, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τον εκπαιδευόμενο σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη πολιτισμικές ή άλλες ανάγκες.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ολιστικές προσεγγίσεις με τη μορφή της επίλυσης προβλημάτων για την υποστήριξη της διδακτικής πρακτικής στο πλαίσιο (πλάνα μαθήματος, αναλύσεις περιπτώσεων, εκπαιδευτικά σενάρια), αξιοποιώντας μεταγνωστικά το «τι», το «πώς» και το «πότε» του σχεδιασμού της διδακτικής διαδικασίας σε διεπιστημονικό επίπεδο.

Ειδικότερα με την περάτωση του αντικειμένου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να διαθέτουν και να περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές των διδακτικών μοντέλων, ώστε να τις εφαρμόζουν στη διδασκαλία με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο (δίνοντας έμφαση στις διαδικασίες με τις οποίες κάποιος μαθαίνει).
 • να προσδιορίζουν προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων που μαθαίνουν (στυλ μάθησης, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις και συμπεριφορές) και να τα ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική πρακτική.
 • να εξετάζουν, να αναλύουν, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν διαφορετικούς τύπους εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών ενορχηστρώνοντας ολιστικά εκπαιδευτικές λύσεις.
 • να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τους κατάλληλους πόρους για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λύσεων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά τμήματα επιχειρήσεων.
 • να ενσωματώνουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αναγκών των εκπαιδευομένων με διαφορετικές πολιτισμικές ή άλλες ειδικές ανάγκες.
 • να επιδεικνύουν δεξιότητες συνεργασίας σε πρόσωπο με πρόσωπο, on-line, σε μικρές ομάδες και σε μεγαλύτερης κλίμακας ομάδες σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο και να αξιοποιούν αυτά στο σχεδιασμό διδακτικών προσεγγίσεων.
 • να μεταφέρουν γνώση για το «τι», το «πώς» και το «πότε» στη διαδικασία εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε διεπιστημονικό επίπεδο (δηλωτική, διαδικαστική υποθετική γνώση).
 • να υλοποιούν σχέδια εκπαίδευσης με διαφορετικές μεθοδολογίες διδασκαλίας (Bloom κ.λπ.) σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια ή πλάνα μαθημάτων που αξιοποιούν νοητικές, γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες και δεξιοτήτες.
 • να εφαρμόζουν δεξιότητες καλών παρουσιάσεων ενσωματώνοντας την τεχνολογία (blended learning) σε εκπαιδευτικά (K-16) και σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα.
 • να δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό σχέδιο/σενάριο/πλάνο με κατάλληλες ενορχηστρωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες (frameworks, deliverables, educational scenario, lesson plan, case studies) με ατομική και ομαδική προσπάθεια.
 • να υιοθετούν ένα σετ αξιών με όραμα για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης αλλά και καλών πρακτικών παρουσιάσεων δε διαφορετικά περιβάλλοντα επαγγελματικής αναφοράς.

Περιεχόμενα

Ι. Θέματα εισαγωγής και ψυχο-παιδαγωγικής προσέγγισης στα σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

 • Εισαγωγικά: εισαγωγή στο αντικείμενο της ΔΜ: Μάθηση, διδασκαλία, εκπαίδευση, κατάρτιση. Η σχέση ΔΜ-εκπαιδευτικών περιβαλλόντων & κοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο σχολείο (επαγγελματική ανάπτυξη). Η επικοινωνία και το ψυχολογικό θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • Περιβάλλοντα μάθησης-διδασκαλίας και κίνητρα: Κίνητρα συμπεριφοράς. Ο ρόλος της ενίσχυσης: θετική & αρνητική ενίσχυση. Τεχνολογία και κίνητρα (case studies: ARCS).
 • Η μάθηση στη διδασκαλία & η διδασκαλία για τη μάθηση: Μάθηση και θεωρίες μάθησης (συμπεριφοριστική, γνωστική προσέγγιση, κοινωνικές-γνωστική & κονστρουκτιβιστική προσέγγιση). Αντίληψη-προσοχή-κριτική σκέψη-μνημονικές διαδικασίες. Η νοημοσύνη και η μάθηση. Το γνωστικό στυλ και το στυλ μάθησης (Cognitive styles & Learning styles). Ο ρόλος της τεχνολογίας (case studies: AHLE).
 • Διαχείριση συμπεριφοράς: προβλήματα συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Άγχος και μάθηση. Μαθησιακά προβλήματα και δυσκολίες. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην υποστήριξη συναισθηματικών δεικτών (affective factors on TELE).

II. Στοιχεία Γενικής & Ειδικής Διδακτικής Μεθοδολογίας (Instructional Methodologies)

 • Ο ρόλος του σχεδιασμού στη εκπαιδευτική πρακτική: Η έννοια της διδασκαλίας. Ο προγραμματισμός της διδασκαλίας (instructional design, instructional objectives, effective teaching strategies and the design of instruction). O στόχος της διδακτικής προσέγγισης (το «τι», «πότε» & «γιατί» της διδασκαλίας/declarative knowledge, conditional knowledge). Η υλοποίηση της διδασκαλίας (το «πως » της διδασκαλίας/procedural knowledge. Η δημιουργικότητα και οι θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης (creativity and intelligence H. Gardner’s theory of multiple intelligences/case studies)
 • Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές: Bloom’s taxonomy, Η διερευνητική στρατηγική(Inquire based learning). Η εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση (Problem based Learning). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (CSCL). Εκπαιδευτικά σενάρια και πλάνα μαθήματος (educational scenarios/scripts & lesson plans). Τα διδακτικά μέσα και υλικά.
 • Μαθητο-κεντρική θεώρηση και στρατηγικές (learner-centered classrooms): αποτελεσματική μάθηση (effective learning and study strategies in authentic learning experiences, engaged learning & strategies, rehearsal strategies, role playing, elaboration strategies: cognitive mapping techniques, mind mapping, organization strategies: notes taking, metacognitive strategies: metacognition, metacognitive process, promoting effective study strategies: active learning techniques).
 • Μέθοδοι διδασκαλίας: Η διαθεματική /διεπιστημονική διδακτική προσέγγιση (interdisciplinary approaches with STEAM). Η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (project based learning). Bloom ‘s Model. Gagne’ Model. Η άμεση διδασκαλία. Flipped classroom. Design thinking.
 • Ο ρόλος της αξιολόγησης (assessment & evaluation): Η αξιολόγηση στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (Performance Assessment). Η αυθεντική αξιολόγηση. H αποτίμηση (evaluating: grading and scoring). Rubrics. Standardized testing. Multiple choice web-based tests. Students’ e-Portfolios.
 • Oργάνωση και η διοίκηση της εκπαίδευσης: Classroom Management, Leadership for School Culture and performance.
Περισσότερα »