Μαθήματα 7oυ Εξαμήνου

Στο 7ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν της Πτυχιακής Εργασίας, οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• το ένα (από τα δύο) υποχρεωτικό μάθημα δευτερεύουσας κατεύθυνσης (ΥΔΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• τρία μαθήματα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων

Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών για το 4ο έτος (Μητρώα Ε/14… και παλαιότεροι)

Κορμού

ΨΣ-906 Πτυχιακή Εργασία [Κ] Μέλος ΔΕΠ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΨΣ-303 Δορυφορικές Επικοινωνίες [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Είναι ένα μάθημα με προαπαιτούμενες γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και ιδιαίτερα σε ψηφιακές τεχνικές μετάδοσης, αλλά και στιβαρό υπόβαθρο σε ασύρματες ζεύξεις και διάδοση.
Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και το πεδίο αποδοτικής εφαρμογής τους. Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και σχεδίασης δορυφορικών ζεύξεων για πολλαπλούς τύπους υπηρεσιών και την εξοικείωση με όρους και τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιμότητας τέτοιων ζεύξεων.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1 Εισαγωγή
  • a.Ιστορική αναδρομή, χαρακτηριστικά
  • b. Υπηρεσίες
  • c. Επίγειοι σταθμοί
  • d. Οργανισμοί και προτυποποίηση
 • Ενότητα 2 Μηχανική των Τροχιών
  • a. Κεπλεριανές τροχιές
  • b. Εξισώσεις κίνησης
  • c. Παράμετροι των τροχιών
 • Ενότητα 3 Μηχανική των Τροχιών
  • a. Η τροχιά της γης
  • b. Η σχετική γεωμετρία δορυφόρου και γης και οι παράμετροι που καθορίζουν την σχετική θέση επίγειων σταθμών και δορυφόρου
  • c. Τύποι τροχιών που χρησιμοποιούνται στην πράξη και παρεκκλίσεις των τροχιών
 • Ενότητα 4 Τεχνολογία Δορυφόρων
  • a. Υποσυστήματα Δορυφόρων
  • b. Έλεγχος Τροχιάς Δορυφόρων
  • c. Επαναλήπτες
  • d. Κεραίες
 • Ενότητα 5 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Χαρακτηριστικές παράμετροι κεραιών
  • b. Εκπεμπόμενη Ισχύς
  • c. Ισχύς Λαμβανόμενου Σήματος
  • d. Προϋπολογισμός Ζεύξης για Συνθήκες Καθαρού Ουρανού(Uplink, Downkink)
 • Ενότητα 6 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Παράγοντες που επιδρούν στη μετάδοση
  • b. Ο θόρυβος και η επίδρασή του στα τηλεπικοινωνιακά τμήματα του δορυφορικού συστήματος
  • c. Δείκτες ποιότητας εξοπλισμού λήψης
  • d. Τεχνικές αντιστάθμισης των επιδράσεων του μέσου μετάδοσης
 • Ενότητα 7 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Σηματοθορυβικός Λόγος για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό
  • b. Μοντέλο επαναλήπτη
  • c. Χαρακτηριστικές Μεταφοράς και Κόρος
  • d. Αναδίπλωση Ισχύος
  • e. Απολαβή Ισχύος στο Δορυφόρο
 • Ενότητα 8 Τεχνικές Εκπομπής
  • a. Τεχνικές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής των σημάτων βασικής ζώνης
  • b. Διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεφωνικά συστήματα (SCPC/FM, SCPC/CFM, FDM/FM)
 • Ενότητα 9 Τεχνικές Εκπομπής
  • a. Τηλεοπτικό Σήμα
  • b. Διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεοπτικά συστήματα (SCPC/FM)
 • Ενότητα 10 Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης στα Δορυφορικά Δίκτυα
  • a. Διόδευση της διακίνησης πληροφορίας
  • b. Βασικές αρχές ποαλλπαλής πρόσβασης
  • c. Τεχνική FDMA (FDM/FM/FDMA, TDM/PSK/FDMA, SCPC/FDMA)
 • Ενότητα 11 Τεχνική FDMA
  • a. Ενδοδιαμόρφωση και προϊόντα
  • b. Μη γραμμικός ενισχυτής με πολλαπλά φέροντα
  • c. Θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης
  • d. Φασματική πυκνότητα ισχύος φέροντος/θρύβου για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό
  • e. Απόδοση FDMA
 • Ενότητα 12 Τεχνική TDMA
  • a. Παραγωγή Ριπής
  • b. Δομή Πλαισίου
  • c. Λήψη Ριπής
  • d. Συγχρονισμός
  • e. Απόδοση TDMA
 • Ενότητα 13 Τεχνική CDMA
  • a. DS-CDMA
  • b. FH-CDMA
  • c. Συγχρονισμός
  • d. Απόδοση CDMA
Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-331 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Ά. Ρούσκας

Στόχος

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν και εκτιμήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές κατά την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ή «ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Στόχος

 • Να σχεδιάζετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αντικείμενο τη Ρομποτική και το Internet of Things.
 • Να αναπτύσσετε εφαρμογές Ρομποτικής και IoT με τη χρήση Scratch.
 • Να υλοποιείτε τις δραστηριότητες χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Lego EV3 (Ρομποτική) και το Raspberry Pi (ΙοΤ).
Περισσότερα »

ΨΣ-534 Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών [Ε/ΥΥΥ] Ο. Τελέλης

ΨΣ-533 Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Διδάκτορας

ΨΣ-532 Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] -

ΨΣ-923 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής [Ε/ΣΛΔ] Σ. Ρετάλης, Η. Μαγκλογιάννης , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων και ιδιαιτέρως στο χώρο της διοίκησης έργων ψηφιακών συστημάτων, να μελετήσει το ευρέως αποδεκτό μεθοδολογικό πλαίσιο διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute-PMI) των ΗΠΑ και να το χρησιμοποιήσει στην διοίκηση έργων ψηφιακών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία διοίκησης έργων από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Πλαίσιο της διοίκησης έργων.
 • Κύκλος ζωής και οργάνωση έργων.
 • Το πρότυπο της διοίκησης έργων για ένα έργο.
 • Γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων (διαχείριση ολοκλήρωσης έργου, διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου, διαχείριση χρόνου έργου, διαχείριση κόστους έργου, διαχείριση ποιότητας έργου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έργου, διαχείριση επικοινωνιών έργου, διαχείριση κινδύνων έργου διαχείριση προμηθειών έργου).
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών.
Περισσότερα »

ΨΣ-513 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα [ΥΔΚ/ΠΣ] Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Θεμιστοκλέους

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού και η εκμάθηση των βασικών εννοιών, αρχών και προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες. Τις διαλέξεις συμπληρώνει η ανάλυση μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.

Περιεχόμενα

 • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους
 • Ανάλυση κυριοτέρων κατηγοριών εφαρμογών
Περισσότερα »

ΨΣ-703 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Διδάκτορας

Στόχος

Η «Ηλεκτρονική» Μάθηση ή Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες  και συστήματα ώστε να παρέχουν δυνατότητες μάθησης και εκπαίδευσης που δεν είναι  εφικτό να προσφερθούν από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα  Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθηση αναφέρονται στην τεχνολογική διάσταση της «ηλεκτρονικής» μάθησης, δηλαδή, στην σχεδίαση, πραγμάτωση, εφαρμογή και αξιολόγηση Ψηφιακών Συστημάτων (με έμφαση στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό) στην Μάθηση και την Εκπαίδευση.

Στόχος του μαθήμ­ατος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες, μεθόδους και εργαλεία των Ψηφιακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται­ να αποκτήσουν το βασικό εννοιολογικό και εμπειρικό πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων που κρίνεται απαραίτητο για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με θέματα σχεδίασης, πραγμάτωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Περιεχόμενα

 • 1. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Προλεγόμενα: Οι Έννοιες της Μάθησης, της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Από τη Διαρκή Εκπαίδευση (1966) στη Δια Βίου Μάθηση (2000), (Εξ Αποστάσεως) Εκπαίδευση και Κατά¬ρτιση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Web-based Education and Training). Από την Εκπαίδευση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού στην “Ηλεκτρονική Μάθηση” (e-Learning)
 • 2. Επισκόπηση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 3. Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου Η-Μάθησης: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης. Κατηγορίες Χρηστών που Εμπλέκονται στην Η-Μάθηση και Ενέργειες που Εκτελούν. Εργαλεία που Υποστηρίζουν το Μοντέλο Η-Μάθησης. Ενδεικτικά Παραδείγματα
 • 4. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:
  • 4.1. Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων
  • 4.2. Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 • 5. Εργαλεία «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου:
  • 5.1. Εργαστήριο Διαχείρισης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Χρήση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων (MERLOT, ODS, OER Commons, LRE, ARIADNE, COSMOS Repository, eAccess II).
  • 5.2. Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα: LOMPad.
 • 6. Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων. Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων: LAMS, Open Graphical Learning Modeller, ReCourse.
 • 7. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και «Συγγραφής» Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Εργαστήριο Συγγραφής Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: CourseLab, MyUdutu, exe.
 • 8. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ηλεκτρονικών Τάξεων. Εργαστήριο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων: Moodle, eClass
Περισσότερα »

ΨΣ-514 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν [Ε/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους

Στόχος

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση, από πλευράς φοιτητών, γνώσεων που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕ). Αυτό επιτυγχάνεται με ενδελεχή ανάλυση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που άπτονται του θεωρητικού, τεχνολογικού, πρακτικού και κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Περιεχόμενα

Μέσα από το μάθημα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης θεωρητικών απόψεων, στρατηγικών, τεχνολογικών και κοινονικο-οικονομικών συνιστωσών του ΗΕ με στόχο την κατανόηση του ρόλου, των πρακτικών του ΗΕ, των επιδράσεων του, των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στο ΗΕ και στα δομικά του στοιχεία, ενώ ακολούθως εξετάζονται λεπτομερώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και οι κυριότερες μορφές του ΗΕ. Έτσι αναλύονται σε βάθος οι εφαρμογές:
(α) χρήστη-προς-χρήστη,
(β) επιχείρησης-προς-καταναλωτή,
(γ) επιχείρησης-προς-επιχείρηση,
(δ) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
(ε) ηλεκτρονικής τραπεζικής,
(στ) ηλεκτρονικής μάθησης,
(η) ηλεκτρονικές υπηρεσίες και
(θ) ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
Παράλληλα το μάθημα μελετά θέματα που αφορούν την ασφάλεια εφαρμογών ΗΕ και των ψηφιακών συναλλαγών. Από τεχνολογικής άποψης γίνεται αναφορά σε δίκτυα Internet, Extranet και Intranet ενώ γίνεται πρακτική εφαρμογή της HTML, XML Web Services, Blogs Portals.

Περισσότερα »

ΨΣ-806 Κρυπτογραφία [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας, καθώς και των εφαρμογών της στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και των δικτύων. Κρυπτογραφία (προέρχεται από ελληνικό κρυπτός και το ρήμα γράφω) είναι η μελέτη της μυστικότητας μηνυμάτων. Στις μέρες μας η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών που σχετίζεται με τη θεωρία πληροφορίας και την ασφάλεια υπολογιστών.

Περιεχόμενα

Η κρυπτογραφία μελετά τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μετασχηματίσουμε ένα μήνυμα σε φαινομενικά ακατάληπτη μορφή. Επίσης, ασχολείται με την επικοινωνία παρουσία αντιπάλων. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και ορολογία της ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.
 • Βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική.
 • Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι και ιδιότητές τους.
 • Βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • Συμμετρική κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει κρυπτολγόριθμους τμήματος και ροής.
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει το κρυπτοσύστημα RSA και το κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών.
 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές.
Περισσότερα »

ΨΣ-520 Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων [ΥΔΚ/ΑΣ] Γ. Βούρος

Στόχος­

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές ίσως στην πλέον ενδιαφέρουσα και σημαντική περιοχή έρευνας και ανάπτυξης που γνωρίζει η τεχνολογία διαχείρισης πληροφορίας μετά τη δεκαετία του 1990. Περιληπτικά, ένα ευφυής πράκτορας είναι ένα υπολογιστικό σ΄συστημα που έχει τη δυνατότητα αυτόνομης συμπεριφοράς ακόμα και σε δυναμικά και απρόβλεπτα περιβάλοντα, σε συνεργασία (τις περισσότερες φορές) με άλλους πράκτορες. Το μάθημα αποσκοπεί στον να διεισδύσει στα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και να δώσει μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών, όπου οι πράκτορες χρησιμοποιούνται για τη δόμηση πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων, ως φορείς εφαρμογής νέων τεχνολογιών (π.χ ηλεκτρονικών δημοπρασιών ή διαπραγματεύσεων, μηχανικής μάθησης κλπ) και ως μια σημαντικότατη τεχνολογία κατανόησης πολύπλοκων συστημάτων (π.χ. κοινωνικών, οικονομικών κλπ) μέσω της προσομοίωσής τους.
Το μάθημα απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές με επαρκή γνώση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό για την περιοχή αυτή.­

Περιεχόμενα­

 • Πράκτορες: Αρχές, αρχιτεκτονικές, παραδείγματα εφαρμογών.
 • Αναδραστικές και ΒDI αρχιτεκτονικές.
 • Νοητικές καταστάσεις και αναπαράσταση αυτών.
 • Πολυ-πρακτορικά συστήματα: Αλληλεπίδραση και συνεργασία, οργανισμοί και επικοινωνία.
 • Πρότυπα επικοινωνίας.
 • Προσεγγίσεις βασισμένες σε περιορισμούς για το σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό σε δυναμικά πολυ-πρακτορικά συστήματα.
 • Μηχανική μάθηση σε πολυπρακτορικά συστήματα
Περισσότερα »

ΨΣ-310 Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος να εστιάσει σε τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας, δίκτυα adhoc, δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές.

Περιεχόμενα

 • Τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας: Personal Area Networks (PAN), Body Area Networks (BAN), Ultra Wide Band.
 • Δίκτυα AdHoc: Φυσικό επίπεδο και πομποδέκτες, Σχεδίαση MAC επιπέδου, Συνδεσιμότητα, τοπολογικές δομές και Routing.
 • Δίκτυα αισθητήρων: Συγχρονισμός, Localization and Positioning, Ενεργειακή βελτιστοποίηση.
 • Εφαρμογές: Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ασφάλεια, Ψηφιακό σπίτι, Ηλεκτρονική υγεία.
Περισσότερα »

ΨΣ-920 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-313 Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές με μεθοδολογικό τρόπο καλές πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση των απαιτήσεων, το μετασχηματισμό τους σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος, στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις διαδικασίες εγκατάστασης και την αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για την ανάδειξη και εφαρμογή των παρουσιαζόμενων μεθοδολογιών Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) πραγματικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου, όπως το σύστημα SATWAYS που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα και να πειραματιστούν με μικρής έκτασης υλοποιήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες εκτίμησης και ανάλυσης της εμπορικής βιωσιμότητας των υπό ανάπτυξη συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη και επίδειξη του συστήματος SATWAYS σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Περιεχόμενα

 • Παρουσίαση ενδεικτικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου
 • Μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση απαιτήσεων σχεδίασης και ανάπτυξης
 • Μετασχηματισμός απαιτήσεων χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Διαδικασίες και ζητήματα εγκατάστασης συστημάτων
 • Αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
 • Μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας συστημάτων
 • Επίλυση προβλημάτων και προγραμματιστικές εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-729 Συστήματα και Πολιτικές Ενέργειας και Περιβάλλοντος [Ε/Γενικό] Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής και περιβαλλοντικά μοντέλα
 • Ευρώπη: «Κλίμα – Ενέργεια προς το 2030»
 • Συστήματα, Κοινωνία, Αειφορία
 • Καθαρές Τεχνολογίες και μείωση βιομηχανικής ρύπανσης
 • Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή ενέργειας
 • Διαχείριση δασικών και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Μοντέλα αποτίμησης και αξιολόγησης οικοϋπηρεσιών
 • Συστήματα διαχείρισης νησιών και ακτών
 • Φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές
 • Μοντέλα ενεργειακών συστημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Έξυπνες Πόλεις
Περισσότερα »

ΨΣ-208 Διαλειτουργικότητα Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα

ΨΣ-903 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα [Ε/Γενικό] Τμήμα ΟΔΕ
Κ. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-903 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΤμήμα ΟΔΕ
  Κ. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS176

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-910 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική [Ε/Γενικό] Τμήμα ΟΔΕ
K. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-910 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΤμήμα ΟΔΕ
  K. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS204

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-404 Αναγνώριση Προτύπων [ΥΔΚ/ΔΔ] -

Στόχος

Η Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) είναι η επιστημονική περιοχή που έχει στόχο την απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα δεδομένα. Οι άνθρωποι και τα άλλα όντα έχουν την ικανότητα να ταυτοποιούν πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και την αντιληπτική τους ικανότητα (cognition) προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους. Μία μηχανή, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρέπει να εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζει πρότυπα (patterns) και να τα κατηγοριοποιεί αυτόματα σε κατηγορίες.  Ο στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη με ενιαίο τρόπο των πιο διαδεδομένων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση φωνής και ήχου, ανάλυση εικόνας και βίντεο, η βιομετρία και η βιοπληροφορική. Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων, και ομαδοποίησής τους.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα αναγνώρισης προτύπων
 • Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα
 • Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori)
 • Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen)
 • Μη γραμμικοί ταξινομητές
 • Αλγόριθμος perceptron
 • Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλυσίδας, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή
 • Εργαλεία Αναγνώρισης Προτύπων
Περισσότερα »

ΨΣ-701 Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση [ΥΔΚ/ΨΥ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αξιοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στην Εκπαίδευση, με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται κριτήρια ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης τέτοιων συστημάτων με βάση την παιδαγωγική στρατηγική που καλούνται να υποστηρίξουν, αναλύονται επιμέρους κατηγορίες τέτοιων συστημάτων και γίνεται επίδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης επιλεγμένων Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Συστημάτων στη σχολική τάξη. Τέλος, μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικά υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Ψηφιακό Σχολείο.

Περιεχόμενα

 • 1. Το Κοινωνικό Πλαίσιο Αξιοποίησης των Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση – Το Ψηφιακό Σχολείο
 • 2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Συσχέτιση των θεωριών μάθησης με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ
 • 3. Κριτήρια Ταξινόμησης και Κατηγοριοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση
 • 4. Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά – Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 5. Μελέτη εκπαιδευτικών ψηφιακών συστημάτων
  • 5.1. Συστήματα Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials): Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003, Ιστορικός Άτλας CENTENNIA, ΓΑΙΑ ΙΙ,
  • 5.2. Συστήματα Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice): IQ+, Μαθηματικά Α-Β-Γ Γυμνασίου
  • 5.3. Συστήματα Δοκιμασιών και Ασκήσεων Κλειστού Τύπου (tests): Hot Potatoes, Hot Pepper
  • 5.4. Συστήματα Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving): Function Probe, ΓλωσσοΜάθεια
  • 5.5. Συστήματα Μοντελοποίησης (modeling): Modellus, Geogebra
  • 5.6. Συστήματα Προσομοιώσεων (simulations): Εικονικό Εργαστήριο Θερμοδυναμικής (THERMOLAB), Irydium Project: The Virtual Laboratory, Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον
  • 5.7. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games): Scratch, e-Adventure
  • 5.8. Συστήματα Διερεύνησης – Μικρόκοσμοι (microworlds)¬ : ΓΑΙΑ
 • 6. Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου – Υποδομές
  • 6.1. Διαδραστικοί Πίνακες
  • 6.2. Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής
Περισσότερα »

ΨΣ-330 Προσομοίωση Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] -

Στόχος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση τεχνικών προσομοίωσης με έμφαση την προσομοίωση δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάσουν και αναπτύξουν προγράμματα προσομοίωσης για τη μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς πολύπλοκων μοντέλων δικτύων επικοινωνιών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα διακριτών γεγονότων.
 • Ανάπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων (προσομοίωση γεγονότων, δραστηριοτήτων, διεργασιών).
 • Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών από συγκεκριμένες κατανομές.
 • Κατασκευή προγραμμάτων προσομοίωσης με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού και πακέτων προσομοίωσης.
 • Tεχνικές μετρήσεων: φορτίο, σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (μεταβατική και σταθερή κατάσταση, συλλογή δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, τεχνικές μείωσης της διασποράς).
 • Επικύρωση και επαλήθευση μοντέλου προσομοίωσης.
 • Ασκήσεις και παραδείγματα τηλεφωνικών δικτύων και δικτύων μετάδοσης δεδομένων και επαλήθευση θεωρητικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της προσομοίωσης.
 • Πλατφόρμες και γλώσσες προσομοίωσης.
Περισσότερα »

ΨΣ-706 Διδακτική Μεθοδολογία [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η εξέταση θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, που αφορούν σε διδακτικο-οργανωτικά θέματα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, με στόχο την ανάπτυξη γενικής παιδαγωγικής αντίληψης σε ζητήματα αγωγής, μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζονται οι γενικές αρχές διδασκαλίας, η αντιμετώπιση κριτικά της γνώσης, η αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωής, η προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον με έμφαση σε θέματα προσωπικότητας και η κατανόηση του ρόλου του θεσμικού πλαισίου του σχολείου στην κοινωνία. Ειδικότερα έμφαση δίνεται:
α) σε παιδαγωγικά ζητήματα: αγωγή-εκπαίδευση-μάθηση,
β) στη γενική διδακτική μεθοδολογία (θεωρητική προσέγγιση – προγραμματισμός – διεξαγωγή – αξιολόγηση),
γ) σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις, προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακά προβλήματα, θεσμικό πλαίσιο σχολείου-κοινωνίας).

Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-513 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα [ΥΔΚ/ΠΣ] Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Θεμιστοκλέους

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού και η εκμάθηση των βασικών εννοιών, αρχών και προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες. Τις διαλέξεις συμπληρώνει η ανάλυση μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.

Περιεχόμενα

 • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους
 • Ανάλυση κυριοτέρων κατηγοριών εφαρμογών
Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-404 Αναγνώριση Προτύπων [ΥΔΚ/ΔΔ] -

Στόχος

Η Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) είναι η επιστημονική περιοχή που έχει στόχο την απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα δεδομένα. Οι άνθρωποι και τα άλλα όντα έχουν την ικανότητα να ταυτοποιούν πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και την αντιληπτική τους ικανότητα (cognition) προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους. Μία μηχανή, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρέπει να εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζει πρότυπα (patterns) και να τα κατηγοριοποιεί αυτόματα σε κατηγορίες.  Ο στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη με ενιαίο τρόπο των πιο διαδεδομένων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση φωνής και ήχου, ανάλυση εικόνας και βίντεο, η βιομετρία και η βιοπληροφορική. Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων, και ομαδοποίησής τους.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα αναγνώρισης προτύπων
 • Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα
 • Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori)
 • Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen)
 • Μη γραμμικοί ταξινομητές
 • Αλγόριθμος perceptron
 • Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλυσίδας, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή
 • Εργαλεία Αναγνώρισης Προτύπων
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Στόχος

 • Να σχεδιάζετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αντικείμενο τη Ρομποτική και το Internet of Things.
 • Να αναπτύσσετε εφαρμογές Ρομποτικής και IoT με τη χρήση Scratch.
 • Να υλοποιείτε τις δραστηριότητες χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Lego EV3 (Ρομποτική) και το Raspberry Pi (ΙοΤ).
Περισσότερα »

ΨΣ-534 Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών [Ε/ΥΥΥ] Ο. Τελέλης

ΨΣ-533 Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Διδάκτορας

ΨΣ-532 Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] -

ΨΣ-923 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής [Ε/ΣΛΔ] Σ. Ρετάλης, Η. Μαγκλογιάννης , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων και ιδιαιτέρως στο χώρο της διοίκησης έργων ψηφιακών συστημάτων, να μελετήσει το ευρέως αποδεκτό μεθοδολογικό πλαίσιο διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute-PMI) των ΗΠΑ και να το χρησιμοποιήσει στην διοίκηση έργων ψηφιακών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία διοίκησης έργων από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Πλαίσιο της διοίκησης έργων.
 • Κύκλος ζωής και οργάνωση έργων.
 • Το πρότυπο της διοίκησης έργων για ένα έργο.
 • Γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων (διαχείριση ολοκλήρωσης έργου, διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου, διαχείριση χρόνου έργου, διαχείριση κόστους έργου, διαχείριση ποιότητας έργου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έργου, διαχείριση επικοινωνιών έργου, διαχείριση κινδύνων έργου διαχείριση προμηθειών έργου).
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών.
Περισσότερα »

ΨΣ-703 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Διδάκτορας

Στόχος

Η «Ηλεκτρονική» Μάθηση ή Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες  και συστήματα ώστε να παρέχουν δυνατότητες μάθησης και εκπαίδευσης που δεν είναι  εφικτό να προσφερθούν από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα  Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθηση αναφέρονται στην τεχνολογική διάσταση της «ηλεκτρονικής» μάθησης, δηλαδή, στην σχεδίαση, πραγμάτωση, εφαρμογή και αξιολόγηση Ψηφιακών Συστημάτων (με έμφαση στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό) στην Μάθηση και την Εκπαίδευση.

Στόχος του μαθήμ­ατος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες, μεθόδους και εργαλεία των Ψηφιακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται­ να αποκτήσουν το βασικό εννοιολογικό και εμπειρικό πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων που κρίνεται απαραίτητο για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με θέματα σχεδίασης, πραγμάτωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Περιεχόμενα

 • 1. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Προλεγόμενα: Οι Έννοιες της Μάθησης, της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Από τη Διαρκή Εκπαίδευση (1966) στη Δια Βίου Μάθηση (2000), (Εξ Αποστάσεως) Εκπαίδευση και Κατά¬ρτιση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Web-based Education and Training). Από την Εκπαίδευση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού στην “Ηλεκτρονική Μάθηση” (e-Learning)
 • 2. Επισκόπηση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 3. Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου Η-Μάθησης: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης. Κατηγορίες Χρηστών που Εμπλέκονται στην Η-Μάθηση και Ενέργειες που Εκτελούν. Εργαλεία που Υποστηρίζουν το Μοντέλο Η-Μάθησης. Ενδεικτικά Παραδείγματα
 • 4. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:
  • 4.1. Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων
  • 4.2. Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 • 5. Εργαλεία «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου:
  • 5.1. Εργαστήριο Διαχείρισης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Χρήση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων (MERLOT, ODS, OER Commons, LRE, ARIADNE, COSMOS Repository, eAccess II).
  • 5.2. Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα: LOMPad.
 • 6. Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων. Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων: LAMS, Open Graphical Learning Modeller, ReCourse.
 • 7. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και «Συγγραφής» Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Εργαστήριο Συγγραφής Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: CourseLab, MyUdutu, exe.
 • 8. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ηλεκτρονικών Τάξεων. Εργαστήριο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων: Moodle, eClass
Περισσότερα »

ΨΣ-514 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν [Ε/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους

Στόχος

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση, από πλευράς φοιτητών, γνώσεων που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕ). Αυτό επιτυγχάνεται με ενδελεχή ανάλυση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που άπτονται του θεωρητικού, τεχνολογικού, πρακτικού και κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Περιεχόμενα

Μέσα από το μάθημα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης θεωρητικών απόψεων, στρατηγικών, τεχνολογικών και κοινονικο-οικονομικών συνιστωσών του ΗΕ με στόχο την κατανόηση του ρόλου, των πρακτικών του ΗΕ, των επιδράσεων του, των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στο ΗΕ και στα δομικά του στοιχεία, ενώ ακολούθως εξετάζονται λεπτομερώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και οι κυριότερες μορφές του ΗΕ. Έτσι αναλύονται σε βάθος οι εφαρμογές:
(α) χρήστη-προς-χρήστη,
(β) επιχείρησης-προς-καταναλωτή,
(γ) επιχείρησης-προς-επιχείρηση,
(δ) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
(ε) ηλεκτρονικής τραπεζικής,
(στ) ηλεκτρονικής μάθησης,
(η) ηλεκτρονικές υπηρεσίες και
(θ) ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
Παράλληλα το μάθημα μελετά θέματα που αφορούν την ασφάλεια εφαρμογών ΗΕ και των ψηφιακών συναλλαγών. Από τεχνολογικής άποψης γίνεται αναφορά σε δίκτυα Internet, Extranet και Intranet ενώ γίνεται πρακτική εφαρμογή της HTML, XML Web Services, Blogs Portals.

Περισσότερα »

ΨΣ-806 Κρυπτογραφία [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας, καθώς και των εφαρμογών της στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και των δικτύων. Κρυπτογραφία (προέρχεται από ελληνικό κρυπτός και το ρήμα γράφω) είναι η μελέτη της μυστικότητας μηνυμάτων. Στις μέρες μας η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών που σχετίζεται με τη θεωρία πληροφορίας και την ασφάλεια υπολογιστών.

Περιεχόμενα

Η κρυπτογραφία μελετά τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μετασχηματίσουμε ένα μήνυμα σε φαινομενικά ακατάληπτη μορφή. Επίσης, ασχολείται με την επικοινωνία παρουσία αντιπάλων. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και ορολογία της ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.
 • Βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική.
 • Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι και ιδιότητές τους.
 • Βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • Συμμετρική κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει κρυπτολγόριθμους τμήματος και ροής.
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει το κρυπτοσύστημα RSA και το κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών.
 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές.
Περισσότερα »

ΨΣ-520 Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων [ΥΔΚ/ΑΣ] Γ. Βούρος

Στόχος­

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές ίσως στην πλέον ενδιαφέρουσα και σημαντική περιοχή έρευνας και ανάπτυξης που γνωρίζει η τεχνολογία διαχείρισης πληροφορίας μετά τη δεκαετία του 1990. Περιληπτικά, ένα ευφυής πράκτορας είναι ένα υπολογιστικό σ΄συστημα που έχει τη δυνατότητα αυτόνομης συμπεριφοράς ακόμα και σε δυναμικά και απρόβλεπτα περιβάλοντα, σε συνεργασία (τις περισσότερες φορές) με άλλους πράκτορες. Το μάθημα αποσκοπεί στον να διεισδύσει στα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και να δώσει μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών, όπου οι πράκτορες χρησιμοποιούνται για τη δόμηση πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων, ως φορείς εφαρμογής νέων τεχνολογιών (π.χ ηλεκτρονικών δημοπρασιών ή διαπραγματεύσεων, μηχανικής μάθησης κλπ) και ως μια σημαντικότατη τεχνολογία κατανόησης πολύπλοκων συστημάτων (π.χ. κοινωνικών, οικονομικών κλπ) μέσω της προσομοίωσής τους.
Το μάθημα απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές με επαρκή γνώση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό για την περιοχή αυτή.­

Περιεχόμενα­

 • Πράκτορες: Αρχές, αρχιτεκτονικές, παραδείγματα εφαρμογών.
 • Αναδραστικές και ΒDI αρχιτεκτονικές.
 • Νοητικές καταστάσεις και αναπαράσταση αυτών.
 • Πολυ-πρακτορικά συστήματα: Αλληλεπίδραση και συνεργασία, οργανισμοί και επικοινωνία.
 • Πρότυπα επικοινωνίας.
 • Προσεγγίσεις βασισμένες σε περιορισμούς για το σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό σε δυναμικά πολυ-πρακτορικά συστήματα.
 • Μηχανική μάθηση σε πολυπρακτορικά συστήματα
Περισσότερα »

ΨΣ-310 Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος να εστιάσει σε τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας, δίκτυα adhoc, δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές.

Περιεχόμενα

 • Τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας: Personal Area Networks (PAN), Body Area Networks (BAN), Ultra Wide Band.
 • Δίκτυα AdHoc: Φυσικό επίπεδο και πομποδέκτες, Σχεδίαση MAC επιπέδου, Συνδεσιμότητα, τοπολογικές δομές και Routing.
 • Δίκτυα αισθητήρων: Συγχρονισμός, Localization and Positioning, Ενεργειακή βελτιστοποίηση.
 • Εφαρμογές: Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ασφάλεια, Ψηφιακό σπίτι, Ηλεκτρονική υγεία.
Περισσότερα »

ΨΣ-920 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-313 Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές με μεθοδολογικό τρόπο καλές πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση των απαιτήσεων, το μετασχηματισμό τους σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος, στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις διαδικασίες εγκατάστασης και την αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για την ανάδειξη και εφαρμογή των παρουσιαζόμενων μεθοδολογιών Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) πραγματικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου, όπως το σύστημα SATWAYS που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα και να πειραματιστούν με μικρής έκτασης υλοποιήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες εκτίμησης και ανάλυσης της εμπορικής βιωσιμότητας των υπό ανάπτυξη συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη και επίδειξη του συστήματος SATWAYS σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Περιεχόμενα

 • Παρουσίαση ενδεικτικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου
 • Μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση απαιτήσεων σχεδίασης και ανάπτυξης
 • Μετασχηματισμός απαιτήσεων χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Διαδικασίες και ζητήματα εγκατάστασης συστημάτων
 • Αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
 • Μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας συστημάτων
 • Επίλυση προβλημάτων και προγραμματιστικές εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-729 Συστήματα και Πολιτικές Ενέργειας και Περιβάλλοντος [Ε/Γενικό] Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής και περιβαλλοντικά μοντέλα
 • Ευρώπη: «Κλίμα – Ενέργεια προς το 2030»
 • Συστήματα, Κοινωνία, Αειφορία
 • Καθαρές Τεχνολογίες και μείωση βιομηχανικής ρύπανσης
 • Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή ενέργειας
 • Διαχείριση δασικών και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Μοντέλα αποτίμησης και αξιολόγησης οικοϋπηρεσιών
 • Συστήματα διαχείρισης νησιών και ακτών
 • Φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές
 • Μοντέλα ενεργειακών συστημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Έξυπνες Πόλεις
Περισσότερα »

ΨΣ-303 Δορυφορικές Επικοινωνίες [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Είναι ένα μάθημα με προαπαιτούμενες γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και ιδιαίτερα σε ψηφιακές τεχνικές μετάδοσης, αλλά και στιβαρό υπόβαθρο σε ασύρματες ζεύξεις και διάδοση.
Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και το πεδίο αποδοτικής εφαρμογής τους. Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και σχεδίασης δορυφορικών ζεύξεων για πολλαπλούς τύπους υπηρεσιών και την εξοικείωση με όρους και τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιμότητας τέτοιων ζεύξεων.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1 Εισαγωγή
  • a.Ιστορική αναδρομή, χαρακτηριστικά
  • b. Υπηρεσίες
  • c. Επίγειοι σταθμοί
  • d. Οργανισμοί και προτυποποίηση
 • Ενότητα 2 Μηχανική των Τροχιών
  • a. Κεπλεριανές τροχιές
  • b. Εξισώσεις κίνησης
  • c. Παράμετροι των τροχιών
 • Ενότητα 3 Μηχανική των Τροχιών
  • a. Η τροχιά της γης
  • b. Η σχετική γεωμετρία δορυφόρου και γης και οι παράμετροι που καθορίζουν την σχετική θέση επίγειων σταθμών και δορυφόρου
  • c. Τύποι τροχιών που χρησιμοποιούνται στην πράξη και παρεκκλίσεις των τροχιών
 • Ενότητα 4 Τεχνολογία Δορυφόρων
  • a. Υποσυστήματα Δορυφόρων
  • b. Έλεγχος Τροχιάς Δορυφόρων
  • c. Επαναλήπτες
  • d. Κεραίες
 • Ενότητα 5 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Χαρακτηριστικές παράμετροι κεραιών
  • b. Εκπεμπόμενη Ισχύς
  • c. Ισχύς Λαμβανόμενου Σήματος
  • d. Προϋπολογισμός Ζεύξης για Συνθήκες Καθαρού Ουρανού(Uplink, Downkink)
 • Ενότητα 6 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Παράγοντες που επιδρούν στη μετάδοση
  • b. Ο θόρυβος και η επίδρασή του στα τηλεπικοινωνιακά τμήματα του δορυφορικού συστήματος
  • c. Δείκτες ποιότητας εξοπλισμού λήψης
  • d. Τεχνικές αντιστάθμισης των επιδράσεων του μέσου μετάδοσης
 • Ενότητα 7 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Σηματοθορυβικός Λόγος για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό
  • b. Μοντέλο επαναλήπτη
  • c. Χαρακτηριστικές Μεταφοράς και Κόρος
  • d. Αναδίπλωση Ισχύος
  • e. Απολαβή Ισχύος στο Δορυφόρο
 • Ενότητα 8 Τεχνικές Εκπομπής
  • a. Τεχνικές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής των σημάτων βασικής ζώνης
  • b. Διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεφωνικά συστήματα (SCPC/FM, SCPC/CFM, FDM/FM)
 • Ενότητα 9 Τεχνικές Εκπομπής
  • a. Τηλεοπτικό Σήμα
  • b. Διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεοπτικά συστήματα (SCPC/FM)
 • Ενότητα 10 Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης στα Δορυφορικά Δίκτυα
  • a. Διόδευση της διακίνησης πληροφορίας
  • b. Βασικές αρχές ποαλλπαλής πρόσβασης
  • c. Τεχνική FDMA (FDM/FM/FDMA, TDM/PSK/FDMA, SCPC/FDMA)
 • Ενότητα 11 Τεχνική FDMA
  • a. Ενδοδιαμόρφωση και προϊόντα
  • b. Μη γραμμικός ενισχυτής με πολλαπλά φέροντα
  • c. Θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης
  • d. Φασματική πυκνότητα ισχύος φέροντος/θρύβου για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό
  • e. Απόδοση FDMA
 • Ενότητα 12 Τεχνική TDMA
  • a. Παραγωγή Ριπής
  • b. Δομή Πλαισίου
  • c. Λήψη Ριπής
  • d. Συγχρονισμός
  • e. Απόδοση TDMA
 • Ενότητα 13 Τεχνική CDMA
  • a. DS-CDMA
  • b. FH-CDMA
  • c. Συγχρονισμός
  • d. Απόδοση CDMA
Περισσότερα »

ΨΣ-331 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Ά. Ρούσκας

Στόχος

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν και εκτιμήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές κατά την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.
Περισσότερα »

ΨΣ-208 Διαλειτουργικότητα Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα

ΨΣ-903 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα [Ε/Γενικό] Τμήμα ΟΔΕ
Κ. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-903 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΤμήμα ΟΔΕ
  Κ. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS176

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-910 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική [Ε/Γενικό] Τμήμα ΟΔΕ
K. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-910 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΤμήμα ΟΔΕ
  K. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS204

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-701 Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση [ΥΔΚ/ΨΥ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αξιοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στην Εκπαίδευση, με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται κριτήρια ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης τέτοιων συστημάτων με βάση την παιδαγωγική στρατηγική που καλούνται να υποστηρίξουν, αναλύονται επιμέρους κατηγορίες τέτοιων συστημάτων και γίνεται επίδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης επιλεγμένων Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Συστημάτων στη σχολική τάξη. Τέλος, μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικά υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Ψηφιακό Σχολείο.

Περιεχόμενα

 • 1. Το Κοινωνικό Πλαίσιο Αξιοποίησης των Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση – Το Ψηφιακό Σχολείο
 • 2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Συσχέτιση των θεωριών μάθησης με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ
 • 3. Κριτήρια Ταξινόμησης και Κατηγοριοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση
 • 4. Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά – Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 5. Μελέτη εκπαιδευτικών ψηφιακών συστημάτων
  • 5.1. Συστήματα Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials): Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003, Ιστορικός Άτλας CENTENNIA, ΓΑΙΑ ΙΙ,
  • 5.2. Συστήματα Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice): IQ+, Μαθηματικά Α-Β-Γ Γυμνασίου
  • 5.3. Συστήματα Δοκιμασιών και Ασκήσεων Κλειστού Τύπου (tests): Hot Potatoes, Hot Pepper
  • 5.4. Συστήματα Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving): Function Probe, ΓλωσσοΜάθεια
  • 5.5. Συστήματα Μοντελοποίησης (modeling): Modellus, Geogebra
  • 5.6. Συστήματα Προσομοιώσεων (simulations): Εικονικό Εργαστήριο Θερμοδυναμικής (THERMOLAB), Irydium Project: The Virtual Laboratory, Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον
  • 5.7. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games): Scratch, e-Adventure
  • 5.8. Συστήματα Διερεύνησης – Μικρόκοσμοι (microworlds)¬ : ΓΑΙΑ
 • 6. Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου – Υποδομές
  • 6.1. Διαδραστικοί Πίνακες
  • 6.2. Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής
Περισσότερα »

ΨΣ-330 Προσομοίωση Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] -

Στόχος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση τεχνικών προσομοίωσης με έμφαση την προσομοίωση δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάσουν και αναπτύξουν προγράμματα προσομοίωσης για τη μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς πολύπλοκων μοντέλων δικτύων επικοινωνιών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα διακριτών γεγονότων.
 • Ανάπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων (προσομοίωση γεγονότων, δραστηριοτήτων, διεργασιών).
 • Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών από συγκεκριμένες κατανομές.
 • Κατασκευή προγραμμάτων προσομοίωσης με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού και πακέτων προσομοίωσης.
 • Tεχνικές μετρήσεων: φορτίο, σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (μεταβατική και σταθερή κατάσταση, συλλογή δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, τεχνικές μείωσης της διασποράς).
 • Επικύρωση και επαλήθευση μοντέλου προσομοίωσης.
 • Ασκήσεις και παραδείγματα τηλεφωνικών δικτύων και δικτύων μετάδοσης δεδομένων και επαλήθευση θεωρητικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της προσομοίωσης.
 • Πλατφόρμες και γλώσσες προσομοίωσης.
Περισσότερα »

ΨΣ-706 Διδακτική Μεθοδολογία [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η εξέταση θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, που αφορούν σε διδακτικο-οργανωτικά θέματα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, με στόχο την ανάπτυξη γενικής παιδαγωγικής αντίληψης σε ζητήματα αγωγής, μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζονται οι γενικές αρχές διδασκαλίας, η αντιμετώπιση κριτικά της γνώσης, η αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωής, η προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον με έμφαση σε θέματα προσωπικότητας και η κατανόηση του ρόλου του θεσμικού πλαισίου του σχολείου στην κοινωνία. Ειδικότερα έμφαση δίνεται:
α) σε παιδαγωγικά ζητήματα: αγωγή-εκπαίδευση-μάθηση,
β) στη γενική διδακτική μεθοδολογία (θεωρητική προσέγγιση – προγραμματισμός – διεξαγωγή – αξιολόγηση),
γ) σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις, προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακά προβλήματα, θεσμικό πλαίσιο σχολείου-κοινωνίας).

Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΨΣ-520 Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων [ΥΔΚ/ΑΣ] Γ. Βούρος

Στόχος­

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές ίσως στην πλέον ενδιαφέρουσα και σημαντική περιοχή έρευνας και ανάπτυξης που γνωρίζει η τεχνολογία διαχείρισης πληροφορίας μετά τη δεκαετία του 1990. Περιληπτικά, ένα ευφυής πράκτορας είναι ένα υπολογιστικό σ΄συστημα που έχει τη δυνατότητα αυτόνομης συμπεριφοράς ακόμα και σε δυναμικά και απρόβλεπτα περιβάλοντα, σε συνεργασία (τις περισσότερες φορές) με άλλους πράκτορες. Το μάθημα αποσκοπεί στον να διεισδύσει στα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων και να δώσει μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών, όπου οι πράκτορες χρησιμοποιούνται για τη δόμηση πολύπλοκων υπολογιστικών συστημάτων, ως φορείς εφαρμογής νέων τεχνολογιών (π.χ ηλεκτρονικών δημοπρασιών ή διαπραγματεύσεων, μηχανικής μάθησης κλπ) και ως μια σημαντικότατη τεχνολογία κατανόησης πολύπλοκων συστημάτων (π.χ. κοινωνικών, οικονομικών κλπ) μέσω της προσομοίωσής τους.
Το μάθημα απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές με επαρκή γνώση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό για την περιοχή αυτή.­

Περιεχόμενα­

 • Πράκτορες: Αρχές, αρχιτεκτονικές, παραδείγματα εφαρμογών.
 • Αναδραστικές και ΒDI αρχιτεκτονικές.
 • Νοητικές καταστάσεις και αναπαράσταση αυτών.
 • Πολυ-πρακτορικά συστήματα: Αλληλεπίδραση και συνεργασία, οργανισμοί και επικοινωνία.
 • Πρότυπα επικοινωνίας.
 • Προσεγγίσεις βασισμένες σε περιορισμούς για το σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό σε δυναμικά πολυ-πρακτορικά συστήματα.
 • Μηχανική μάθηση σε πολυπρακτορικά συστήματα
Περισσότερα »

Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-701 Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση [ΥΔΚ/ΨΥ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της αξιοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στην Εκπαίδευση, με έμφαση στη Σχολική Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται κριτήρια ταξινόμησης και κατηγοριοποίησης τέτοιων συστημάτων με βάση την παιδαγωγική στρατηγική που καλούνται να υποστηρίξουν, αναλύονται επιμέρους κατηγορίες τέτοιων συστημάτων και γίνεται επίδειξη καλών πρακτικών αξιοποίησης επιλεγμένων Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Συστημάτων στη σχολική τάξη. Τέλος, μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης τεχνολογικά υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων για το Ψηφιακό Σχολείο.

Περιεχόμενα

 • 1. Το Κοινωνικό Πλαίσιο Αξιοποίησης των Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση – Το Ψηφιακό Σχολείο
 • 2. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Συσχέτιση των θεωριών μάθησης με την εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ
 • 3. Κριτήρια Ταξινόμησης και Κατηγοριοποίησης Ψηφιακών Συστημάτων στη Σχολική Εκπαίδευση
 • 4. Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά – Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 5. Μελέτη εκπαιδευτικών ψηφιακών συστημάτων
  • 5.1. Συστήματα Αυτοδιδασκαλίας και Καθοδηγούμενης Εκπαίδευσης (tutorials): Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003, Ιστορικός Άτλας CENTENNIA, ΓΑΙΑ ΙΙ,
  • 5.2. Συστήματα Εξάσκησης και Πρακτικής (Drill and Practice): IQ+, Μαθηματικά Α-Β-Γ Γυμνασίου
  • 5.3. Συστήματα Δοκιμασιών και Ασκήσεων Κλειστού Τύπου (tests): Hot Potatoes, Hot Pepper
  • 5.4. Συστήματα Επίλυσης Προβλημάτων (problem solving): Function Probe, ΓλωσσοΜάθεια
  • 5.5. Συστήματα Μοντελοποίησης (modeling): Modellus, Geogebra
  • 5.6. Συστήματα Προσομοιώσεων (simulations): Εικονικό Εργαστήριο Θερμοδυναμικής (THERMOLAB), Irydium Project: The Virtual Laboratory, Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον
  • 5.7. Εκπαιδευτικά παιχνίδια (educational games): Scratch, e-Adventure
  • 5.8. Συστήματα Διερεύνησης – Μικρόκοσμοι (microworlds)¬ : ΓΑΙΑ
 • 6. Πρακτικά Θέματα Υλοποίησης του Ψηφιακού Σχολείου – Υποδομές
  • 6.1. Διαδραστικοί Πίνακες
  • 6.2. Κινητό Εργαστήριο Πληροφορικής
Περισσότερα »

Επιλογής Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ή «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-000 Υποχρεωτικό Μάθημα Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης που δεν επιλέχθηκε ως Υποχρεωτικό Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης [Ε/ΔΚ] -

ΨΣ-728 Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός [Ε/ΥΥΥ] Σ. Ρετάλης

Στόχος

 • Να σχεδιάζετε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αντικείμενο τη Ρομποτική και το Internet of Things.
 • Να αναπτύσσετε εφαρμογές Ρομποτικής και IoT με τη χρήση Scratch.
 • Να υλοποιείτε τις δραστηριότητες χρησιμοποιώντας πλατφόρμες όπως το Lego EV3 (Ρομποτική) και το Raspberry Pi (ΙοΤ).
Περισσότερα »

ΨΣ-534 Αλγόριθμοι Ηλεκτρονικών Αγορών [Ε/ΥΥΥ] Ο. Τελέλης

ΨΣ-533 Τεχνικές Επεξεργασίας Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] Διδάκτορας

ΨΣ-532 Προηγμένα Θέματα Ανάλυσης Δεδομένων [Ε/ΣΛΔ] -

ΨΣ-923 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής [Ε/ΣΛΔ] Σ. Ρετάλης, Η. Μαγκλογιάννης , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τις βασικές έννοιες της διοίκησης έργων και ιδιαιτέρως στο χώρο της διοίκησης έργων ψηφιακών συστημάτων, να μελετήσει το ευρέως αποδεκτό μεθοδολογικό πλαίσιο διοίκησης έργων του Ινστιτούτου Διοίκησης Έργων (Project Management Institute-PMI) των ΗΠΑ και να το χρησιμοποιήσει στην διοίκηση έργων ψηφιακών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία διοίκησης έργων από τους φοιτητές με στόχο την πρακτική-εργαστηριακή τους άσκηση.

Περιεχόμενα

 • Πλαίσιο της διοίκησης έργων.
 • Κύκλος ζωής και οργάνωση έργων.
 • Το πρότυπο της διοίκησης έργων για ένα έργο.
 • Γνωστικές περιοχές της διοίκησης έργων (διαχείριση ολοκλήρωσης έργου, διαχείριση φυσικού αντικειμένου έργου, διαχείριση χρόνου έργου, διαχείριση κόστους έργου, διαχείριση ποιότητας έργου, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού έργου, διαχείριση επικοινωνιών έργου, διαχείριση κινδύνων έργου διαχείριση προμηθειών έργου).
 • Διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών.
Περισσότερα »

ΨΣ-513 Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα [ΥΔΚ/ΠΣ] Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Θεμιστοκλέους

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα ως αναπόσπαστο τμήμα του σύγχρονου οργανισμού και η εκμάθηση των βασικών εννοιών, αρχών και προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής σε οργανωτικές δομές και επιχειρηματικές διαδικασίες. Τις διαλέξεις συμπληρώνει η ανάλυση μελετών περιπτώσεων αποσκοπώντας στη βαθύτερη κατανόηση της θεωρίας και στην απόδειξη της πρακτικής εφαρμογής της.

Περιεχόμενα

 • Κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με τα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μελέτη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους
 • Ανάλυση κυριοτέρων κατηγοριών εφαρμογών
Περισσότερα »

ΨΣ-703 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Διδάκτορας

Στόχος

Η «Ηλεκτρονική» Μάθηση ή Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση αναφέρεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες  και συστήματα ώστε να παρέχουν δυνατότητες μάθησης και εκπαίδευσης που δεν είναι  εφικτό να προσφερθούν από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα. Τα  Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθηση αναφέρονται στην τεχνολογική διάσταση της «ηλεκτρονικής» μάθησης, δηλαδή, στην σχεδίαση, πραγμάτωση, εφαρμογή και αξιολόγηση Ψηφιακών Συστημάτων (με έμφαση στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό) στην Μάθηση και την Εκπαίδευση.

Στόχος του μαθήμ­ατος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες, μεθόδους και εργαλεία των Ψηφιακών Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται­ να αποκτήσουν το βασικό εννοιολογικό και εμπειρικό πλαίσιο γνώσεων και δεξιοτήτων που κρίνεται απαραίτητο για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με θέματα σχεδίασης, πραγμάτωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης.

Περιεχόμενα

 • 1. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Προλεγόμενα: Οι Έννοιες της Μάθησης, της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης. Από τη Διαρκή Εκπαίδευση (1966) στη Δια Βίου Μάθηση (2000), (Εξ Αποστάσεως) Εκπαίδευση και Κατά¬ρτιση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού (Web-based Education and Training). Από την Εκπαίδευση μέσω του Παγκόσμιου Ιστού στην “Ηλεκτρονική Μάθηση” (e-Learning)
 • 2. Επισκόπηση Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού για την Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση
 • 3. Μοντέλο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης. Τα διαφορετικά Επίπεδα του Μοντέλου Η-Μάθησης: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο, Τεχνολογικά-Υποστηριζόμενες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, Ψηφιακά Μαθήματα, Προγράμματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης. Κατηγορίες Χρηστών που Εμπλέκονται στην Η-Μάθηση και Ενέργειες που Εκτελούν. Εργαλεία που Υποστηρίζουν το Μοντέλο Η-Μάθησης. Ενδεικτικά Παραδείγματα
 • 4. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:
  • 4.1. Μαθησιακά Αντικείμενα και Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων
  • 4.2. Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα
 • 5. Εργαλεία «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου:
  • 5.1. Εργαστήριο Διαχείρισης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Χρήση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Μαθησιακών Αντικειμένων (MERLOT, ODS, OER Commons, LRE, ARIADNE, COSMOS Repository, eAccess II).
  • 5.2. Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου με Εκπαιδευτικά Μεταδεδομένα: LOMPad.
 • 6. Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Δραστηριοτήτων. Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Ηλεκτρονικών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Εργαστήριο Σχεδίασης Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων: LAMS, Open Graphical Learning Modeller, ReCourse.
 • 7. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης και «Συγγραφής» Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Εργαστήριο Συγγραφής Ηλεκτρονικών Μαθημάτων: CourseLab, MyUdutu, exe.
 • 8. Μεθοδολογία και Εργαλεία Σχεδίασης, «Συγγραφής», Διαχείρισης και Διάθεσης Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης και Ηλεκτρονικών Τάξεων. Εργαστήριο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων: Moodle, eClass
Περισσότερα »

ΨΣ-514 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν [Ε/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους

Στόχος

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση, από πλευράς φοιτητών, γνώσεων που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ΗΕ). Αυτό επιτυγχάνεται με ενδελεχή ανάλυση και κατανόηση θεματικών ενοτήτων που άπτονται του θεωρητικού, τεχνολογικού, πρακτικού και κοινωνικο-οικονομικού υποβάθρου του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Περιεχόμενα

Μέσα από το μάθημα γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης θεωρητικών απόψεων, στρατηγικών, τεχνολογικών και κοινονικο-οικονομικών συνιστωσών του ΗΕ με στόχο την κατανόηση του ρόλου, των πρακτικών του ΗΕ, των επιδράσεων του, των νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Αρχικά γίνεται μία εισαγωγή στο ΗΕ και στα δομικά του στοιχεία, ενώ ακολούθως εξετάζονται λεπτομερώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται καθώς επίσης και οι κυριότερες μορφές του ΗΕ. Έτσι αναλύονται σε βάθος οι εφαρμογές:
(α) χρήστη-προς-χρήστη,
(β) επιχείρησης-προς-καταναλωτή,
(γ) επιχείρησης-προς-επιχείρηση,
(δ) ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
(ε) ηλεκτρονικής τραπεζικής,
(στ) ηλεκτρονικής μάθησης,
(η) ηλεκτρονικές υπηρεσίες και
(θ) ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
Παράλληλα το μάθημα μελετά θέματα που αφορούν την ασφάλεια εφαρμογών ΗΕ και των ψηφιακών συναλλαγών. Από τεχνολογικής άποψης γίνεται αναφορά σε δίκτυα Internet, Extranet και Intranet ενώ γίνεται πρακτική εφαρμογή της HTML, XML Web Services, Blogs Portals.

Περισσότερα »

ΨΣ-806 Κρυπτογραφία [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των βασικών θεμάτων της θεωρίας κρυπτογραφίας, καθώς και των εφαρμογών της στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών και των δικτύων. Κρυπτογραφία (προέρχεται από ελληνικό κρυπτός και το ρήμα γράφω) είναι η μελέτη της μυστικότητας μηνυμάτων. Στις μέρες μας η κρυπτογραφία είναι ένας κλάδος των μαθηματικών και της επιστήμης υπολογιστών που σχετίζεται με τη θεωρία πληροφορίας και την ασφάλεια υπολογιστών.

Περιεχόμενα

Η κρυπτογραφία μελετά τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μετασχηματίσουμε ένα μήνυμα σε φαινομενικά ακατάληπτη μορφή. Επίσης, ασχολείται με την επικοινωνία παρουσία αντιπάλων. Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και ορολογία της ασφάλεια πληροφοριών και συστημάτων.
 • Βασικά στοιχεία από τη θεωρία αριθμών και τη modular αριθμητική.
 • Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι και ιδιότητές τους.
 • Βασικές κρυπτογραφικές συναρτήσεις, όπως ψευδοτυχαίες ακολουθίες, μονόδρομες hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης – μετάθεσης και δίκτυα Feistel.
 • Συμμετρική κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει κρυπτολγόριθμους τμήματος και ροής.
 • Ασύμμετρη κρυπτογραφία η οποία περιλαμβάνει το κρυπτοσύστημα RSA και το κρυπτοσύστημα ελλειπτικών καμπυλών.
 • Συστήματα διαχείρισης κλειδιών και ψηφιακές υπογραφές.
Περισσότερα »

ΨΣ-310 Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας [Ε/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος να εστιάσει σε τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας, δίκτυα adhoc, δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές.

Περιεχόμενα

 • Τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας: Personal Area Networks (PAN), Body Area Networks (BAN), Ultra Wide Band.
 • Δίκτυα AdHoc: Φυσικό επίπεδο και πομποδέκτες, Σχεδίαση MAC επιπέδου, Συνδεσιμότητα, τοπολογικές δομές και Routing.
 • Δίκτυα αισθητήρων: Συγχρονισμός, Localization and Positioning, Ενεργειακή βελτιστοποίηση.
 • Εφαρμογές: Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ασφάλεια, Ψηφιακό σπίτι, Ηλεκτρονική υγεία.
Περισσότερα »

ΨΣ-920 Πρακτική Άσκηση [Ε/Γενικό] -

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-920 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια - Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσα-

Oι φοιτητές θα μπορούν να το επιλέξουν μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (είτε στο 7ο είτε στο 8ο εξάμηνο).

Περισσότερα »

ΨΣ-313 Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές με μεθοδολογικό τρόπο καλές πρακτικές σχεδίασης και ανάπτυξης σύγχρονων καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση των απαιτήσεων, το μετασχηματισμό τους σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος, στη βελτιστοποίηση της σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις διαδικασίες εγκατάστασης και την αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Για την ανάδειξη και εφαρμογή των παρουσιαζόμενων μεθοδολογιών Θα χρησιμοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων (case studies) πραγματικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου, όπως το σύστημα SATWAYS που αναπτύχθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να επιλύσουν προβλήματα και να πειραματιστούν με μικρής έκτασης υλοποιήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται μεθοδολογίες εκτίμησης και ανάλυσης της εμπορικής βιωσιμότητας των υπό ανάπτυξη συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη και επίδειξη του συστήματος SATWAYS σε επιχειρησιακή λειτουργία.

Περιεχόμενα

 • Παρουσίαση ενδεικτικών καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας και σημαντικού αντίκτυπου
 • Μεθοδική και πολυκριτηριακή ανάλυση απαιτήσεων σχεδίασης και ανάπτυξης
 • Μετασχηματισμός απαιτήσεων χρήστη σε αρχιτεκτονικές προδιαγραφές και λειτουργικότητα συστήματος
 • Βελτιστοποίηση σχεδίασης σε όρους επίδοσης και διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Διαδικασίες και ζητήματα εγκατάστασης συστημάτων
 • Αξιολόγηση καλής λειτουργίας σύμφωνης με τις αρχικές απαιτήσεις και προδιαγραφές
 • Μελέτη εμπορικής βιωσιμότητας συστημάτων
 • Επίλυση προβλημάτων και προγραμματιστικές εργασίες
Περισσότερα »

ΨΣ-729 Συστήματα και Πολιτικές Ενέργειας και Περιβάλλοντος [Ε/Γενικό] Ι. Μανιάτης

Περιεχόμενα

 • Πολιτικές Κλιματικής Αλλαγής και περιβαλλοντικά μοντέλα
 • Ευρώπη: «Κλίμα – Ενέργεια προς το 2030»
 • Συστήματα, Κοινωνία, Αειφορία
 • Καθαρές Τεχνολογίες και μείωση βιομηχανικής ρύπανσης
 • Διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή ενέργειας
 • Διαχείριση δασικών και υδατικών οικοσυστημάτων
 • Μοντέλα αποτίμησης και αξιολόγησης οικοϋπηρεσιών
 • Συστήματα διαχείρισης νησιών και ακτών
 • Φυσικές περιβαλλοντικές καταστροφές
 • Μοντέλα ενεργειακών συστημάτων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Έξυπνα Ενεργειακά Συστήματα και Δίκτυα
 • Έξυπνες Πόλεις
Περισσότερα »

ΨΣ-303 Δορυφορικές Επικοινωνίες [ΥΔΚ/ΤΗΛ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Είναι ένα μάθημα με προαπαιτούμενες γνώσεις σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα και ιδιαίτερα σε ψηφιακές τεχνικές μετάδοσης, αλλά και στιβαρό υπόβαθρο σε ασύρματες ζεύξεις και διάδοση.
Οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των δικτύων δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και το πεδίο αποδοτικής εφαρμογής τους. Το μάθημα παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και σχεδίασης δορυφορικών ζεύξεων για πολλαπλούς τύπους υπηρεσιών και την εξοικείωση με όρους και τεχνικές που αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης και της διαθεσιμότητας τέτοιων ζεύξεων.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1 Εισαγωγή
  • a.Ιστορική αναδρομή, χαρακτηριστικά
  • b. Υπηρεσίες
  • c. Επίγειοι σταθμοί
  • d. Οργανισμοί και προτυποποίηση
 • Ενότητα 2 Μηχανική των Τροχιών
  • a. Κεπλεριανές τροχιές
  • b. Εξισώσεις κίνησης
  • c. Παράμετροι των τροχιών
 • Ενότητα 3 Μηχανική των Τροχιών
  • a. Η τροχιά της γης
  • b. Η σχετική γεωμετρία δορυφόρου και γης και οι παράμετροι που καθορίζουν την σχετική θέση επίγειων σταθμών και δορυφόρου
  • c. Τύποι τροχιών που χρησιμοποιούνται στην πράξη και παρεκκλίσεις των τροχιών
 • Ενότητα 4 Τεχνολογία Δορυφόρων
  • a. Υποσυστήματα Δορυφόρων
  • b. Έλεγχος Τροχιάς Δορυφόρων
  • c. Επαναλήπτες
  • d. Κεραίες
 • Ενότητα 5 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Χαρακτηριστικές παράμετροι κεραιών
  • b. Εκπεμπόμενη Ισχύς
  • c. Ισχύς Λαμβανόμενου Σήματος
  • d. Προϋπολογισμός Ζεύξης για Συνθήκες Καθαρού Ουρανού(Uplink, Downkink)
 • Ενότητα 6 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Παράγοντες που επιδρούν στη μετάδοση
  • b. Ο θόρυβος και η επίδρασή του στα τηλεπικοινωνιακά τμήματα του δορυφορικού συστήματος
  • c. Δείκτες ποιότητας εξοπλισμού λήψης
  • d. Τεχνικές αντιστάθμισης των επιδράσεων του μέσου μετάδοσης
 • Ενότητα 7 Ανάλυση & Σχεδίαση Δορυφορικών Ζεύξεων
  • a. Σηματοθορυβικός Λόγος για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό
  • b. Μοντέλο επαναλήπτη
  • c. Χαρακτηριστικές Μεταφοράς και Κόρος
  • d. Αναδίπλωση Ισχύος
  • e. Απολαβή Ισχύος στο Δορυφόρο
 • Ενότητα 8 Τεχνικές Εκπομπής
  • a. Τεχνικές αναλογικής και ψηφιακής εκπομπής των σημάτων βασικής ζώνης
  • b. Διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεφωνικά συστήματα (SCPC/FM, SCPC/CFM, FDM/FM)
 • Ενότητα 9 Τεχνικές Εκπομπής
  • a. Τηλεοπτικό Σήμα
  • b. Διαμόρφωση και εφαρμογές στα τηλεοπτικά συστήματα (SCPC/FM)
 • Ενότητα 10 Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης στα Δορυφορικά Δίκτυα
  • a. Διόδευση της διακίνησης πληροφορίας
  • b. Βασικές αρχές ποαλλπαλής πρόσβασης
  • c. Τεχνική FDMA (FDM/FM/FDMA, TDM/PSK/FDMA, SCPC/FDMA)
 • Ενότητα 11 Τεχνική FDMA
  • a. Ενδοδιαμόρφωση και προϊόντα
  • b. Μη γραμμικός ενισχυτής με πολλαπλά φέροντα
  • c. Θόρυβος ενδοδιαμόρφωσης
  • d. Φασματική πυκνότητα ισχύος φέροντος/θρύβου για ραδιοζεύξη από σταθμό σε σταθμό
  • e. Απόδοση FDMA
 • Ενότητα 12 Τεχνική TDMA
  • a. Παραγωγή Ριπής
  • b. Δομή Πλαισίου
  • c. Λήψη Ριπής
  • d. Συγχρονισμός
  • e. Απόδοση TDMA
 • Ενότητα 13 Τεχνική CDMA
  • a. DS-CDMA
  • b. FH-CDMA
  • c. Συγχρονισμός
  • d. Απόδοση CDMA
Περισσότερα »

ΨΣ-331 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Δικτύων [ΥΔΚ/ΔΙΚ] Ά. Ρούσκας

Στόχος

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στη σχεδίαση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση δικτύων και υπηρεσιών αξιοποιώντας τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις αρχιτεκτονικής και λειτουργίας δικτύων επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν και εκτιμήσουν διαφορετικές σχεδιαστικές επιλογές κατά την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη σχεδίαση και εκτίμηση επίδοσης δικτύων και υπηρεσιών.
 • Αναλυτική μοντελοποίηση και τοπολογικός σχεδιασμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
 • Μοντελοποίηση κίνησης υπηρεσιών δικτύων και φορτίου εργασίας.
 • Σχεδίαση δικτύων top-down βάσει απαιτήσεων, περιορισμών και υπηρεσιών.
 • Τεχνικές και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και αξιοπιστία δικτύων.
 • Μέτρα επίδοσης και αξιολόγηση επίδοσης.
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών.
 • Ασκήσεις θεωρητικές και εργασίες σχεδιασμού δικτύων.
Περισσότερα »

ΨΣ-208 Διαλειτουργικότητα Συστημάτων [Ε/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα

ΨΣ-903 Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα [Ε/Γενικό] Τμήμα ΟΔΕ
Κ. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-903 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΤμήμα ΟΔΕ
  Κ. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS176

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-910 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική [Ε/Γενικό] Τμήμα ΟΔΕ
K. Πούπουζα

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-910 Κατηγορία Μαθήματος Γενικό
 • Θεωρία/Εργαστήρια 4 ώρες / 2 ώρες Πιστωτικές Μονάδες 5
 • Εξάμηνο Μαθήματος 7oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΤμήμα ΟΔΕ
  K. Πούπουζα
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/DS204

Το μάθημα προσφέρεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερα »

ΨΣ-404 Αναγνώριση Προτύπων [ΥΔΚ/ΔΔ] -

Στόχος

Η Αναγνώριση Προτύπων (Pattern Recognition) είναι η επιστημονική περιοχή που έχει στόχο την απόδοση κάποιας τιμής ή διακριτικού στοιχείου σε εισαγόμενα δεδομένα. Οι άνθρωποι και τα άλλα όντα έχουν την ικανότητα να ταυτοποιούν πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους και την αντιληπτική τους ικανότητα (cognition) προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να επιβιώσουν στο περιβάλλον τους. Μία μηχανή, όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρέπει να εκπαιδευθεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζει πρότυπα (patterns) και να τα κατηγοριοποιεί αυτόματα σε κατηγορίες.  Ο στόχος του μαθήματος είναι η κάλυψη με ενιαίο τρόπο των πιο διαδεδομένων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων, όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε διάφορα πεδία εφαρμογών, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση φωνής και ήχου, ανάλυση εικόνας και βίντεο, η βιομετρία και η βιοπληροφορική. Το μάθημα καλύπτει τους πιο συνηθισμένους ταξινομητές, μεθόδους επιλογής χαρακτηριστικών, μετασχηματισμούς δεδομένων, και ομαδοποίησής τους.

Περιεχόμενα

 • Συστήματα αναγνώρισης προτύπων
 • Ταξινομητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα
 • Παραμετρική εκτίμηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori)
 • Μη παραμετρικές μέθοδοι εκτίμησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen)
 • Μη γραμμικοί ταξινομητές
 • Αλγόριθμος perceptron
 • Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής μορφών, περιγράμματα, σχήματα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράμματος, κώδικας αλυσίδας, πολύγωνα, υπογραφές, μετασχηματισμοί Fourier, σχήματα περιγραφής εσωτερικού περιοχής εικόνας, ροπές, υφή
 • Εργαλεία Αναγνώρισης Προτύπων
Περισσότερα »

ΨΣ-330 Προσομοίωση Συστημάτων [Ε/Τ&Δ] -

Στόχος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση τεχνικών προσομοίωσης με έμφαση την προσομοίωση δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να σχεδιάσουν και αναπτύξουν προγράμματα προσομοίωσης για τη μελέτη και αξιολόγηση της συμπεριφοράς πολύπλοκων μοντέλων δικτύων επικοινωνιών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα διακριτών γεγονότων.
 • Ανάπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων (προσομοίωση γεγονότων, δραστηριοτήτων, διεργασιών).
 • Δημιουργία ψευδοτυχαίων αριθμών και τυχαίων μεταβλητών από συγκεκριμένες κατανομές.
 • Κατασκευή προγραμμάτων προσομοίωσης με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού και πακέτων προσομοίωσης.
 • Tεχνικές μετρήσεων: φορτίο, σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων.
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων (μεταβατική και σταθερή κατάσταση, συλλογή δεδομένων, διαστήματα εμπιστοσύνης, τεχνικές μείωσης της διασποράς).
 • Επικύρωση και επαλήθευση μοντέλου προσομοίωσης.
 • Ασκήσεις και παραδείγματα τηλεφωνικών δικτύων και δικτύων μετάδοσης δεδομένων και επαλήθευση θεωρητικών αποτελεσμάτων με τη βοήθεια της προσομοίωσης.
 • Πλατφόρμες και γλώσσες προσομοίωσης.
Περισσότερα »

ΨΣ-706 Διδακτική Μεθοδολογία [Ε/Γενικό] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η εξέταση θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, που αφορούν σε διδακτικο-οργανωτικά θέματα εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, με στόχο την ανάπτυξη γενικής παιδαγωγικής αντίληψης σε ζητήματα αγωγής, μάθησης και ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης.

Περιεχόμενα

Με το αντικείμενο αυτό εξετάζονται οι γενικές αρχές διδασκαλίας, η αντιμετώπιση κριτικά της γνώσης, η αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωής, η προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον με έμφαση σε θέματα προσωπικότητας και η κατανόηση του ρόλου του θεσμικού πλαισίου του σχολείου στην κοινωνία. Ειδικότερα έμφαση δίνεται:
α) σε παιδαγωγικά ζητήματα: αγωγή-εκπαίδευση-μάθηση,
β) στη γενική διδακτική μεθοδολογία (θεωρητική προσέγγιση – προγραμματισμός – διεξαγωγή – αξιολόγηση),
γ) σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις, ανάγκες, κίνητρα, στάσεις, προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακά προβλήματα, θεσμικό πλαίσιο σχολείου-κοινωνίας).

Περισσότερα »