Μαθήματα 6oυ Εξαμήνου

Στο 6ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν των 4 μαθημάτων ΚΟΡΜΟΥ, οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• το ένα υποχρεωτικό μάθημα (ΥΠΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• ένα μάθημα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων

Κορμού

ΨΣ-802 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων [Κ] Σ. Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών) , Ε. Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία, εξοικείωση και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής του φοιτητή με τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών που διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα και των ίδιων των συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση: Κατηγορίες αυθεντικοποίησης, δεδομένα αυθεντικοποίησης, συστήματα αυθεντικοποίησης, βιομετρικά συστήματα.
 • Διαχείριση ταυτότητας: παραδείγματα, τεχνολογίες, προστασία δεδομένων.
 • Έλεγχος προσπέλασης: Λειτουργίες προσπέλασης, πίνακες προσπέλασης, μηχανισμοί ελέγχου προσπέλασης.
 • Ασφάλεια Λειτουργικών Συστημάτων: Παράμετροι ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων, μηχανισμοί ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων, ανάπτυξη ασφαλών Λ.Σ., μελέτες περίπτωσης (Unix, Windows NT).
 • Ασφάλεια συστημάτων Βάσεων Δεδομένων: Απαιτήσεις ασφάλειας, ακεραιότητα δεδομένων και διαθεσιμότητα συστήματος, ασφάλεια για ευαίσθητα δεδομένα, βάσεις δεδομένων πολλαπλών επιπέδων, ασφάλεια Oracle.
 • Κακόβουλο λογισμικό: Κατηγοριοποίηση, είδη, μέθοδοι αντιμετώπισης, μελέτες περίπτωσης.
 • Διασφάλιση και αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων και προϊόντων: Σκοπός, ζητήματα και μέθοδοι διασφάλισης, Σκοπός και μέθοδοι, δομή κριτηρίων, συστήματα αξιολόγησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-406 Επικοινωνίες Πολυμέσων [Κ] Η. Μαγκλογιάννης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και στις εφαρμογές επικοινωνίας πολυμέσων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν βασικές γνώσεις από την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου (ψηφιοποίηση, επεξεργασία, κωδικοποίηση, συμπίεση, μετάδοση, ανάλυση και ανάκτηση πολυμεσικής πληροφορίας) καθώς και οι τεχνολογίες διαδικτύου, ροής (streaming) και οι μηχανισμοί εξασφάλισης της ποιότητας διαδικτυακών πολυμεσικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Πολυμέσων
 • Θεωρία πληροφορίας και Αρχές κωδικοποίησης
 • Κωδικοποίηση εικόνων: JPEG
 • Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
 • Κωδικοποίηση βίντεο: MPEG 1-4
 • Ανάκτηση Πληροφορίας από βίντεο: MPEG 7, 21
 • Συγχρονισμός πολυμέσων
 • Πολυεκπομπή
 • Πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων
 • Ροή πολυμέσων
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας
 • Πολυμέσα σε δίκτυα κινητών
 • Νέα πρότυπα – WebRTC
Περισσότερα »

ΨΣ-326 Πρωτόκολλα Διαδικτύου [Κ] Ά. Ρούσκας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος Πρωτόκολλα Διαδικτύου είναι να παρουσιάσει αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο (Internet), αναλύοντας τις σχετικές προσεγγίσεις σε διαφορετικά επίπεδα (συνδέσμου, δικτύου, μεταφοράς, και εφαρμογής). Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στο διαδίκτυο
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Μοντέλο OSI
  • Μοντέλο TCP/IP
 • Αρχιτεκτονικές διαδικτύου
  • Μέθοδοι πρόσβασης
  • Αυτόνομα συστήματα (Autonomous systems – AS)
  • Internet Service Providers (ISPs)
 • Πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης
  • Address Resolution Protocol (ARP)
  • Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
 • Πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου
  • Internet Protocol (IPv4, IPv6)
  • Internet Group Management Protocol (IGMP)
  • Internet Control Message Protocol (ICMP)
 • Πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • User Datagram Protocol (UDP)
 • Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής
  • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
  • HyperText Transfer Protocol (HTTP)
  • File Transfer Protocol (FTP)
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), POP, IMAP
  • Domain Name Service (DNS)
  • BitTorrent
 • Mobile IP
  • Βασικές έννοιες
  • Διευθυνσιοδότηση
Περισσότερα »

ΨΣ-512 Πληροφοριακά Συστήματα [Κ] Μ. Θεμιστοκλέους

Στόχος

Το μάθημα έχει σαν κύριο στόχο την κατανόηση από τους φοιτητές του τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία και ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις σήμερα. Ακόμη το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση των τρόπων ανάπτυξης των ΠΣ και στη μελέτη των δυσκολιών που παρουσιάζονται. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάλυση και βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος θα γίνει μια ενδελεχής εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και θα παρουσιαστούν οι βασικές τους έννοιες και τα δομικά τους στοιχεία. Οι βασικές αρχές της θεωρίας των συστημάτων, ο κύκλος ζωής ενός Πληροφοριακού Συστήματος και η σχέση ΠΣ-οργανισμός θα εξεταστούν. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται μεταξύ άλλων από λογισμικό, υλικό, διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ τούτου όλες αυτές οι δομικές τους συνιστώσες θα αναλυθούν σε βάθος και οι διάφορες κατηγορίες ΠΣ θα εξεταστούν διεξοδικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιχειρηματικές διαδικασίες καθώς η αυτοματοποίησή τους μέσω υπολογιστών αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο υιοθέτησης ΠΣ από τους οργανισμούς. Εξάλλου η κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί την αφετηρία για τη βελτίωση και την αυτοματοποίησή τους μέσω τεχνολογιών πληροφορικής. Έτσι, θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την μοντελοποίηση και τη βελτίωσή τους θα αναλυθούν. Προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα εν λόγω θέματα, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πρακτικές μέθοδοι όπως η μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού (critical path method), η IDEF0, η IDEF και η DFD. Στη συνέχεια θα μελετηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθεσία των ΠΣ καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις οργανωσιακές αλλαγές που επιφέρει η ανάπτυξη ΠΣ. Παράλληλα θα μελετηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις της πληροφορικής και των ΠΣ καθώς επίσης και ο στρατηγικός τους ρόλος. Τέλος οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. δικτυοκεντρικά συστήματα, ΠΣ εφοδιαστικής αλυσίδας) θα εξεταστούν.

Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-304 Ασύρματες Επικοινωνίες [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Αναγνωρίζοντας τις κεραίες ως τη διεπαφή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με τα μέσα μετάδοσης στις ασύρματες επικοινωνίες, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των κεραιών και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που παράγουν.
Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της παραγωγής και διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση και η σχεδίαση ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών. Ειδικότερα είναι σε θέση να σχεδιάζουν σε επίπεδο συστήματος στοιχειώδεις ασύρματες ζεύξεις και να εκτιμούν τις ιδιαιτερότητες της ασύρματης διάδοσης.

Περιεχόμενα

 • Εβδομάδα 1 Εισαγωγικά στοιχεία στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
  • a. Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
  • b. Ηλεκτροστατικά Πεδία (Νόμος Coulomb, Ηλεκτρικό Δυναμικό και Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου, Ισοδυναμικές Επιφάνειες, Γραμμικά Φορτία, Ηλεκτρική Ροή, Πυκνότητα Ηλεκτρικής Ροής, Νόμος Gauss, Απόκλιση Διηλεκτρικής Μετατόπισης)
  • c. Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες
 • Εβδομάδα 2 Εισαγωγικά στοιχεία στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
  • a. Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία
  • b. Πεδία Ροής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Νόμος Biot-Savart, Μαγνητική Ροή, Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής, Νόμος
  • Gauss, Δύναμη Lorenz)
 • Εβδομάδα 3 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
  • a. Εξισώσεις Maxwell
  • b. Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων
 • Εβδομάδα 4 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
  • a. Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση
  • b. Ομοιόμορφα Επίπεδα Κύματα σε Μέσο Χωρίς Απώλειες
 • Εβδομάδα 5 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
  • a. Πόλωση Η/Μ Κυμάτων (Εξισώσεις και συνθήκες Ελλειπτικής, Κυκλικής και Γραμμικής Πόλωσης)
 • Εβδομάδα 6 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
  • a. Συναρτήσεις Δυναμικού (Βαθμωτού και Διανυσματικού)
  • b. Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών
  • c. Προσεγγίσεις Μακράν Πεδίου
 • Εβδομάδα 7 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
  • a. Μεθοδολογία Υπολογισμού του Πεδίου Ακτινοβολίας Οποιασδήποτε Κεραίας
  • b. Βασικά Χαρακτηριστικά Κεραιών (Σημειακές πηγές, διαγράμματα ακτινοβολίας, ορισμοί χρήσιμων μεγεθών)
 • Εβδομάδα 8 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
  • a. Η κεραία ως στοιχείο κυκλώματος (πομπός και δέκτης)
  • b. Θεώρημα Αμοιβαιότητας
  • c. Ενεργό μήκος κεραίας
 • Εβδομάδα 9 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
  • a. Πόλωση κεραιών και απώλειες
  • b. Η κεραία ως άνοιγμα (ενεργός επιφάνεια, φυσική επιφάνεια, συλλεκτική ικανότητα)
 • Εβδομάδα 10 Παραδείγματα Κεραιών
  • a. Δίπολο Hertz
  • b. Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους
  • c. Δίπολο λ/2
  • d. Μικρό κυκλικό πλαίσιο
 • Εβδομάδα 11 Παραδείγματα Κεραιών
  • a. Χρήσιμες κεραίες
 • Εβδομάδα 12 Στοιχεία Διάδοσης Η/Μ Κυμάτων
  • a. Ζώνες Συχνοτήτων & Εφαρμογές
  • b. Κατηγοριοποίηση Κυμάτων
  • c. Απώλειες Ελεύθερου Χώρου
  • d. Ανάκλαση & Μετάδοση (Εξισώσεις Fresnel)
 • Εβδομάδα 13 Στοιχεία Διάδοσης Η/Μ Κυμάτων
  • a. Μοντέλο Επίπεδης Γης
  • b. Εφαρμογές
Περισσότερα »

Επιλογής Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-332 Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα [Ε/ΣΛΔ] Δ. Κυριαζής

ΨΣ-411 Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Γ. Βούρος

ΨΣ-531 Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

ΨΣ-402 Τεχνολογία Πολυμέσων [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση βασικών τεχνολογιών και συστημάτων πολυμέσων. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μεθόδους κωδικοποίησης μέσων και επεξεργασίας περιεχομένου πολυμέσων.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1. Ορισμός και Κατηγοριοποίηση Τεχνολογιών Πολυμέσων
 • Ενότητα 2. Αντίληψη Ήχου & Εικόνας
 • Ενότητα 3. Επεξεργασία Ήχου
  • Λήψη & Καταγραφή Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιοποίηση Ηχων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό & Υλικό Επεξεργασίας Ήχων
  • Υπολογιστική Μουσική
 • Ενότητα 4. Επεξεργασία Εικόνων
  • Λήψη & Καταγραφή Εικόνων
  • Ψηφιοποίηση Κινούμενων & Ακίνητων Εικόνων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό & Υλικό Επεξεργασίας Εικόνων
 • Ενότητα 5. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
Περισσότερα »

ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση [Ε/ΥΥΥ] Διδάκτορας

Στόχος

Σήμερα, η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης τίθεται σε αμφισβήτηση και νέα μοντέλα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning) ή το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (online learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και ενίοτε υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ψηφιακά Μέσα (Digital Media) – δηλαδή, περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) με δυνατότητες υποστήριξης εμπειριών από τους χρήστες (user experiences) οι οποίες δεν παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα – αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Massive Open Online Courses (MOOCs) και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση καινοτομιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα παροχής «μαθησιακών εμπειριών» (learning experiences) που δεν είναι εφικτές χωρίς αυτά. Επισημαίνεται ότι, σε αυτό το μάθημα, ως πεδίο εφαρμογής των παραπάνω ορίζεται κυρίως η επαγγελματική κατάρτιση, και πιο συγκεκριμένα, η Εκπαίδευση Χρηστών (Ειδικών ή Μη) Ψηφιακών Συστημάτων ή/και η Εκπαίδευση με στόχο τη Βελτίωση Εκτέλεσης Εργασιών (Task Performance Improvement) από Χρήστες Ψηφιακών Συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • 1.    Σχεδιασμός Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
  • 1.1. Εισαγωγή στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση. Βασικές Αρχές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.2.   Δομικά Συστατικά Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού:
   • 1.2.1. Διατύπωση Εκπαιδευτικού Προβλήματος και Πλαισίου Εκπαίδευσης, Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων, Χαρακτηριστικά και Ανάγκες Εκπαιδευόμενων,
   • 1.2.2.   Επιλογή και Εφαρμογή Διδακτικού Μοντέλου,
   • 1.2.3.   Αξιολόγηση Επίτευξης Εκπαιδευτικών Στόχων
 • 2.    Εκπαιδευτική Χρήση των Ψηφιακών Μέσων:
  • 2.1.  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους Χρήση (ως προς το περιεχόμενο που θα υποστηρίζουν, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
  • 2.2.   Εκπαιδευτικά Videos
  • 2.3.   Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία
  • 2.4.   Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification
  • 2.5.   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps)
  • 2.6.   3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση
 • 3.    Εκπαιδευτικές Καινοτομίες που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέσα:
  • 3.1.  Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning): Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).
  • 3.2.   Ανοικτή Εκπαίδευση υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Μέσα: Ανοικτά Μαθήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (Massive Open Online Courses – MOOCs).
Περισσότερα »

ΨΣ-807 Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας [Ε/ΑΣΦ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε. Λ. Μακρή

Στόχος

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την έννοια της ιδιωτικότητας κυρίως σε σχέση με τα προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ανοικτών δημόσιων δικτύων, όπως το διαδίκτυο, στα πλαίσια διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες διασφάλισης ιδιωτικότητας και γίνεται ειδική αναφορά στα προβλήματα ιδιωτικότητας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι, ανά περίπτωση, μηχανισμοί αντιμετώπισης.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός Ιδιωτικότητας.
 • Νομικό Πλαίσιο για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Επιθέσεις κατά της Ιδιωτικότητας.
 • Υποκειμενικότητα των Επιπτώσεων σε Περιπτώσεις Παραβίασης της Ιδιωτικότητας.
 • Οι Απαιτήσεις για Ανωνυμία, Μη-συνδεσιμότητα, Μη-ανιχνευσιμότητα και Μη-Παρατηρισιμότητα.
 • Συσχετίσεις μεταξύ των Απαιτήσεων αυτών.
 • Ψευδωνυμία.
 • Διαχείριση Ταυτότητας.
 • Μηχανισμοί Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (Anonymizer, LPWA, Onion Routing, Crowds, MixNets κ.λ.π.).
 • Μηχανισμοί Διασφάλισης Ιδιωτικότητας σε Ασύρματα Δίκτυα, Δίκτυα Αισθητήρων και σε ‘πανταχού παρόντα’ (ubiquitοus) υπολογιστικά περιβάλλοντα (RFIDs, Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης).
 • Θέματα Ιδιωτικότητας στην Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου.
 • Προστασία της Ιδιωτικότητας σε Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.
 • Το Ελληνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και ο Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Πολίτη για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Προσφέρουν Φορείς του Δημοσίου.
 • Οικονομικά της Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
Περισσότερα »

ΨΣ-306 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία στο χρονικό και στο φασματικό πεδίο με την οποία γίνεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Με βάση αυτήν τη θεωρία θα μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάζουν αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα.

Περιεχόμενα

  • Ψηφιακά φίλτρα Finite Impulse Response (FIR). Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο παραθύρου.
  • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο δειγματοληψίας απόκρισης συχνότητας.
  • Αναλογικά πρότυπα φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων: Butterworth πολυώνυμα και Chebyshev πολυώνυμα.
  • Μετασχηματισμοί συχνότητας κανονικοποιημένων αναλογικών φίλτρων.
  • Αλγόριθμος κατασκευής γενικού αναλογικού φίλτρου.
  • Διγραμμικός μετασχηματισμός για σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων από αναλογικά.
  • Σχεδίαση ψηφιακών Infinite impulse response (IIR) φίλτρων με τον διγραμμικό μετασχηματισμό.
  • Μετασχηματισμοί συχνότητας ψηφιακών φίλτρων.
  • Μέθοδοι υλοποίησης φίλτρων IIR και FIR.
   Περισσότερα »

   ΨΣ-709 Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Φ. Παρασκευά

   Στόχος

   Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της επιστημονικής θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Στόχος επίσης του αντικειμένου αυτού είναι να εξεταστούν θέματα αξιολόγησης και αξιοποίησης των συνεργατικών θεωριών μάθησης με την υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων (CSCL CSCW), όπως ειδικά αυτά μπορούν να αποτιμηθούν σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αναφοράς μέσω διαφορετικών περιστάσεων (λύση προβλημάτων, διαχείρισης συνθηκών μάθησης, κ.λπ.).

   Περιεχόμενα

   • Ενότητα 1
    • Συμπεριφοριστικά, Γνωστικά και Κατασκευαστικά Μοντέλα Μάθησης (Behaviorisms, Cognitive theories and Constructivism)
   • Ενότητα 2
    • Η σχέση των μοντέλων αυτών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης [From Interactivity to Cooperative and Collaborative Learning Environments]
   • Ενότητα 3
    • Η θεωρία του L. Vygotsky (Αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, εφαρμογές).
   • Ενότητα 4
    • Η γνωστική μαθητεία (cognitive apprenticeship)
   • Ενότητα 5
    • Η κατανεμημένη γνώση (distributed cognition)
   • Ενότητα 6
    • Κοινωνική – γνωστική προσέγγιση: Οι κοινότητες πρακτικών (communities of practices)
   • Ενότητα 7
    • H Θεωρία του R. Spiro (Cognitive flexibility theory)
   • Ενότητα 8
    • Η Θεωρία της J. Lave (Situated learning).
   • Ενότητα 9
    • Η αυτο-ρύθμιση (self-regulation)
   • Ενότητα 10
    • Γνωστικές και μετα-γνωστικές στρατηγικές (cognitive & meta-cognitive strategies)
   • Ενότητα 11
    • Η λύση προβλημάτων (Problem Solving), η μεταφορά της μάθησης (transfer of learning). Η μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα (PBL)
   • Ενότητα 12
    • Η νοηματική μάθηση (meaningful learning)
   • Ενότητα 13
    • Η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικότητα (creativity)
    • Γνωστικά εργαλεία μάθησης (cognitive learning tool – problem solving situations, concept mapping, mind maps).
   • Ενότητα 14
    • Τελική εξέταση εξαμήνου.
   Περισσότερα »

   ΨΣ-329 Τεχνικές Βελτιστοποίησης [Ε/ΣΛΔ] Ο. Τελέλης

   Στόχος

   Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μοντελοποίηση προβλημάτων διακριτής βελτιστοποίησης και με τη θεωρία των μεθόδων μελέτης και επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Το μάθημα δίνει έμφαση στη θεωρία (συνεχούς και ακέραιου) γραμμικού προγραμματισμού και στην παρουσίαση εδραιωμένων αλγοριθμικών τεχνικών, για την ακριβή ή προσεγγιστική επίλυση των μοντέλων που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται επιπλέον θεμελιώδη αλγοριθμικά αποτελέσματα και μέθοδοι από τη βελτιστοποίηση δικτύων.

   Περιεχόμενα

   • Μοντελοποίηση Προβλημάτων με Γραμμικά Προγράμματα.
   • Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυϊκότητα.
   • Αλγόριθμος Simplex.
   • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός.
   • Μέθοδος Διακλάδωσης και Αποτίμησης (Branch and Bound).
   • Προβλήματα Μεταφοράς και Ανάθεσης.
   • Βελτιστοποίηση Δικτύων (Διαδρομές, Δένδρα, Ροές, Ταιριάσματα, Αποκοπές).
   • Υπολογιστικά Δύσκολα Προβλήματα.
   • Εισαγωγή στους Προσεγγιστικούς Αλγορίθμους.
   • Μέθοδοι Τοπικής Αναζήτησης.
   Περισσότερα »

   ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

   Υποχρεωτικό Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

   ΨΣ-531 Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

   Επιλογής Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

   ΨΣ-332 Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα [Ε/ΣΛΔ] Δ. Κυριαζής

   ΨΣ-411 Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Γ. Βούρος

   ΨΣ-402 Τεχνολογία Πολυμέσων [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

   Στόχος

   Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση βασικών τεχνολογιών και συστημάτων πολυμέσων. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μεθόδους κωδικοποίησης μέσων και επεξεργασίας περιεχομένου πολυμέσων.

   Περιεχόμενα

   • Ενότητα 1. Ορισμός και Κατηγοριοποίηση Τεχνολογιών Πολυμέσων
   • Ενότητα 2. Αντίληψη Ήχου & Εικόνας
   • Ενότητα 3. Επεξεργασία Ήχου
    • Λήψη & Καταγραφή Ηχητικών Σημάτων
    • Ψηφιοποίηση Ηχων
    • Τεχνικές Ανάλυσης Ηχητικών Σημάτων
    • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
    • Λογισμικό & Υλικό Επεξεργασίας Ήχων
    • Υπολογιστική Μουσική
   • Ενότητα 4. Επεξεργασία Εικόνων
    • Λήψη & Καταγραφή Εικόνων
    • Ψηφιοποίηση Κινούμενων & Ακίνητων Εικόνων
    • Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνων
    • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
    • Λογισμικό & Υλικό Επεξεργασίας Εικόνων
   • Ενότητα 5. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
   Περισσότερα »

   ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση [Ε/ΥΥΥ] Διδάκτορας

   Στόχος

   Σήμερα, η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης τίθεται σε αμφισβήτηση και νέα μοντέλα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning) ή το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (online learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και ενίοτε υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ψηφιακά Μέσα (Digital Media) – δηλαδή, περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) με δυνατότητες υποστήριξης εμπειριών από τους χρήστες (user experiences) οι οποίες δεν παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα – αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Massive Open Online Courses (MOOCs) και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).

   Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση καινοτομιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα παροχής «μαθησιακών εμπειριών» (learning experiences) που δεν είναι εφικτές χωρίς αυτά. Επισημαίνεται ότι, σε αυτό το μάθημα, ως πεδίο εφαρμογής των παραπάνω ορίζεται κυρίως η επαγγελματική κατάρτιση, και πιο συγκεκριμένα, η Εκπαίδευση Χρηστών (Ειδικών ή Μη) Ψηφιακών Συστημάτων ή/και η Εκπαίδευση με στόχο τη Βελτίωση Εκτέλεσης Εργασιών (Task Performance Improvement) από Χρήστες Ψηφιακών Συστημάτων.

   Περιεχόμενα

   • 1.    Σχεδιασμός Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
    • 1.1. Εισαγωγή στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση. Βασικές Αρχές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
    • 1.2.   Δομικά Συστατικά Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού:
     • 1.2.1. Διατύπωση Εκπαιδευτικού Προβλήματος και Πλαισίου Εκπαίδευσης, Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων, Χαρακτηριστικά και Ανάγκες Εκπαιδευόμενων,
     • 1.2.2.   Επιλογή και Εφαρμογή Διδακτικού Μοντέλου,
     • 1.2.3.   Αξιολόγηση Επίτευξης Εκπαιδευτικών Στόχων
   • 2.    Εκπαιδευτική Χρήση των Ψηφιακών Μέσων:
    • 2.1.  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους Χρήση (ως προς το περιεχόμενο που θα υποστηρίζουν, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
    • 2.2.   Εκπαιδευτικά Videos
    • 2.3.   Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία
    • 2.4.   Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification
    • 2.5.   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps)
    • 2.6.   3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση
   • 3.    Εκπαιδευτικές Καινοτομίες που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέσα:
    • 3.1.  Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning): Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).
    • 3.2.   Ανοικτή Εκπαίδευση υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Μέσα: Ανοικτά Μαθήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (Massive Open Online Courses – MOOCs).
   Περισσότερα »

   ΨΣ-807 Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας [Ε/ΑΣΦ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε. Λ. Μακρή

   Στόχος

   Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την έννοια της ιδιωτικότητας κυρίως σε σχέση με τα προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ανοικτών δημόσιων δικτύων, όπως το διαδίκτυο, στα πλαίσια διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες διασφάλισης ιδιωτικότητας και γίνεται ειδική αναφορά στα προβλήματα ιδιωτικότητας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι, ανά περίπτωση, μηχανισμοί αντιμετώπισης.

   Περιεχόμενα

   • Ορισμός Ιδιωτικότητας.
   • Νομικό Πλαίσιο για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
   • Επιθέσεις κατά της Ιδιωτικότητας.
   • Υποκειμενικότητα των Επιπτώσεων σε Περιπτώσεις Παραβίασης της Ιδιωτικότητας.
   • Οι Απαιτήσεις για Ανωνυμία, Μη-συνδεσιμότητα, Μη-ανιχνευσιμότητα και Μη-Παρατηρισιμότητα.
   • Συσχετίσεις μεταξύ των Απαιτήσεων αυτών.
   • Ψευδωνυμία.
   • Διαχείριση Ταυτότητας.
   • Μηχανισμοί Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (Anonymizer, LPWA, Onion Routing, Crowds, MixNets κ.λ.π.).
   • Μηχανισμοί Διασφάλισης Ιδιωτικότητας σε Ασύρματα Δίκτυα, Δίκτυα Αισθητήρων και σε ‘πανταχού παρόντα’ (ubiquitοus) υπολογιστικά περιβάλλοντα (RFIDs, Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης).
   • Θέματα Ιδιωτικότητας στην Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου.
   • Προστασία της Ιδιωτικότητας σε Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.
   • Το Ελληνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και ο Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Πολίτη για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Προσφέρουν Φορείς του Δημοσίου.
   • Οικονομικά της Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
   Περισσότερα »

   ΨΣ-306 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

   Στόχος

   Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία στο χρονικό και στο φασματικό πεδίο με την οποία γίνεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Με βάση αυτήν τη θεωρία θα μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάζουν αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα.

   Περιεχόμενα

    • Ψηφιακά φίλτρα Finite Impulse Response (FIR). Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο παραθύρου.
    • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο δειγματοληψίας απόκρισης συχνότητας.
    • Αναλογικά πρότυπα φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων: Butterworth πολυώνυμα και Chebyshev πολυώνυμα.
    • Μετασχηματισμοί συχνότητας κανονικοποιημένων αναλογικών φίλτρων.
    • Αλγόριθμος κατασκευής γενικού αναλογικού φίλτρου.
    • Διγραμμικός μετασχηματισμός για σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων από αναλογικά.
    • Σχεδίαση ψηφιακών Infinite impulse response (IIR) φίλτρων με τον διγραμμικό μετασχηματισμό.
    • Μετασχηματισμοί συχνότητας ψηφιακών φίλτρων.
    • Μέθοδοι υλοποίησης φίλτρων IIR και FIR.
     Περισσότερα »

     ΨΣ-709 Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Φ. Παρασκευά

     Στόχος

     Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της επιστημονικής θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Στόχος επίσης του αντικειμένου αυτού είναι να εξεταστούν θέματα αξιολόγησης και αξιοποίησης των συνεργατικών θεωριών μάθησης με την υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων (CSCL CSCW), όπως ειδικά αυτά μπορούν να αποτιμηθούν σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αναφοράς μέσω διαφορετικών περιστάσεων (λύση προβλημάτων, διαχείρισης συνθηκών μάθησης, κ.λπ.).

     Περιεχόμενα

     • Ενότητα 1
      • Συμπεριφοριστικά, Γνωστικά και Κατασκευαστικά Μοντέλα Μάθησης (Behaviorisms, Cognitive theories and Constructivism)
     • Ενότητα 2
      • Η σχέση των μοντέλων αυτών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης [From Interactivity to Cooperative and Collaborative Learning Environments]
     • Ενότητα 3
      • Η θεωρία του L. Vygotsky (Αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, εφαρμογές).
     • Ενότητα 4
      • Η γνωστική μαθητεία (cognitive apprenticeship)
     • Ενότητα 5
      • Η κατανεμημένη γνώση (distributed cognition)
     • Ενότητα 6
      • Κοινωνική – γνωστική προσέγγιση: Οι κοινότητες πρακτικών (communities of practices)
     • Ενότητα 7
      • H Θεωρία του R. Spiro (Cognitive flexibility theory)
     • Ενότητα 8
      • Η Θεωρία της J. Lave (Situated learning).
     • Ενότητα 9
      • Η αυτο-ρύθμιση (self-regulation)
     • Ενότητα 10
      • Γνωστικές και μετα-γνωστικές στρατηγικές (cognitive & meta-cognitive strategies)
     • Ενότητα 11
      • Η λύση προβλημάτων (Problem Solving), η μεταφορά της μάθησης (transfer of learning). Η μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα (PBL)
     • Ενότητα 12
      • Η νοηματική μάθηση (meaningful learning)
     • Ενότητα 13
      • Η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικότητα (creativity)
      • Γνωστικά εργαλεία μάθησης (cognitive learning tool – problem solving situations, concept mapping, mind maps).
     • Ενότητα 14
      • Τελική εξέταση εξαμήνου.
     Περισσότερα »

     ΨΣ-329 Τεχνικές Βελτιστοποίησης [Ε/ΣΛΔ] Ο. Τελέλης

     Στόχος

     Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μοντελοποίηση προβλημάτων διακριτής βελτιστοποίησης και με τη θεωρία των μεθόδων μελέτης και επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Το μάθημα δίνει έμφαση στη θεωρία (συνεχούς και ακέραιου) γραμμικού προγραμματισμού και στην παρουσίαση εδραιωμένων αλγοριθμικών τεχνικών, για την ακριβή ή προσεγγιστική επίλυση των μοντέλων που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται επιπλέον θεμελιώδη αλγοριθμικά αποτελέσματα και μέθοδοι από τη βελτιστοποίηση δικτύων.

     Περιεχόμενα

     • Μοντελοποίηση Προβλημάτων με Γραμμικά Προγράμματα.
     • Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυϊκότητα.
     • Αλγόριθμος Simplex.
     • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός.
     • Μέθοδος Διακλάδωσης και Αποτίμησης (Branch and Bound).
     • Προβλήματα Μεταφοράς και Ανάθεσης.
     • Βελτιστοποίηση Δικτύων (Διαδρομές, Δένδρα, Ροές, Ταιριάσματα, Αποκοπές).
     • Υπολογιστικά Δύσκολα Προβλήματα.
     • Εισαγωγή στους Προσεγγιστικούς Αλγορίθμους.
     • Μέθοδοι Τοπικής Αναζήτησης.
     Περισσότερα »

     ΨΣ-304 Ασύρματες Επικοινωνίες [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Κανάτας

     Στόχος

     Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Αναγνωρίζοντας τις κεραίες ως τη διεπαφή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με τα μέσα μετάδοσης στις ασύρματες επικοινωνίες, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των κεραιών και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που παράγουν.
     Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της παραγωγής και διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση και η σχεδίαση ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών. Ειδικότερα είναι σε θέση να σχεδιάζουν σε επίπεδο συστήματος στοιχειώδεις ασύρματες ζεύξεις και να εκτιμούν τις ιδιαιτερότητες της ασύρματης διάδοσης.

     Περιεχόμενα

     • Εβδομάδα 1 Εισαγωγικά στοιχεία στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
      • a. Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
      • b. Ηλεκτροστατικά Πεδία (Νόμος Coulomb, Ηλεκτρικό Δυναμικό και Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου, Ισοδυναμικές Επιφάνειες, Γραμμικά Φορτία, Ηλεκτρική Ροή, Πυκνότητα Ηλεκτρικής Ροής, Νόμος Gauss, Απόκλιση Διηλεκτρικής Μετατόπισης)
      • c. Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες
     • Εβδομάδα 2 Εισαγωγικά στοιχεία στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
      • a. Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία
      • b. Πεδία Ροής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Νόμος Biot-Savart, Μαγνητική Ροή, Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής, Νόμος
      • Gauss, Δύναμη Lorenz)
     • Εβδομάδα 3 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
      • a. Εξισώσεις Maxwell
      • b. Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων
     • Εβδομάδα 4 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
      • a. Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση
      • b. Ομοιόμορφα Επίπεδα Κύματα σε Μέσο Χωρίς Απώλειες
     • Εβδομάδα 5 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
      • a. Πόλωση Η/Μ Κυμάτων (Εξισώσεις και συνθήκες Ελλειπτικής, Κυκλικής και Γραμμικής Πόλωσης)
     • Εβδομάδα 6 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
      • a. Συναρτήσεις Δυναμικού (Βαθμωτού και Διανυσματικού)
      • b. Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών
      • c. Προσεγγίσεις Μακράν Πεδίου
     • Εβδομάδα 7 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
      • a. Μεθοδολογία Υπολογισμού του Πεδίου Ακτινοβολίας Οποιασδήποτε Κεραίας
      • b. Βασικά Χαρακτηριστικά Κεραιών (Σημειακές πηγές, διαγράμματα ακτινοβολίας, ορισμοί χρήσιμων μεγεθών)
     • Εβδομάδα 8 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
      • a. Η κεραία ως στοιχείο κυκλώματος (πομπός και δέκτης)
      • b. Θεώρημα Αμοιβαιότητας
      • c. Ενεργό μήκος κεραίας
     • Εβδομάδα 9 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
      • a. Πόλωση κεραιών και απώλειες
      • b. Η κεραία ως άνοιγμα (ενεργός επιφάνεια, φυσική επιφάνεια, συλλεκτική ικανότητα)
     • Εβδομάδα 10 Παραδείγματα Κεραιών
      • a. Δίπολο Hertz
      • b. Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους
      • c. Δίπολο λ/2
      • d. Μικρό κυκλικό πλαίσιο
     • Εβδομάδα 11 Παραδείγματα Κεραιών
      • a. Χρήσιμες κεραίες
     • Εβδομάδα 12 Στοιχεία Διάδοσης Η/Μ Κυμάτων
      • a. Ζώνες Συχνοτήτων & Εφαρμογές
      • b. Κατηγοριοποίηση Κυμάτων
      • c. Απώλειες Ελεύθερου Χώρου
      • d. Ανάκλαση & Μετάδοση (Εξισώσεις Fresnel)
     • Εβδομάδα 13 Στοιχεία Διάδοσης Η/Μ Κυμάτων
      • a. Μοντέλο Επίπεδης Γης
      • b. Εφαρμογές
     Περισσότερα »

     ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

     Υποχρεωτικό Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

     ΨΣ-411 Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Γ. Βούρος

     Επιλογής Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

     ΨΣ-332 Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα [Ε/ΣΛΔ] Δ. Κυριαζής

     ΨΣ-531 Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

     ΨΣ-402 Τεχνολογία Πολυμέσων [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

     Στόχος

     Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση βασικών τεχνολογιών και συστημάτων πολυμέσων. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μεθόδους κωδικοποίησης μέσων και επεξεργασίας περιεχομένου πολυμέσων.

     Περιεχόμενα

     • Ενότητα 1. Ορισμός και Κατηγοριοποίηση Τεχνολογιών Πολυμέσων
     • Ενότητα 2. Αντίληψη Ήχου & Εικόνας
     • Ενότητα 3. Επεξεργασία Ήχου
      • Λήψη & Καταγραφή Ηχητικών Σημάτων
      • Ψηφιοποίηση Ηχων
      • Τεχνικές Ανάλυσης Ηχητικών Σημάτων
      • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
      • Λογισμικό & Υλικό Επεξεργασίας Ήχων
      • Υπολογιστική Μουσική
     • Ενότητα 4. Επεξεργασία Εικόνων
      • Λήψη & Καταγραφή Εικόνων
      • Ψηφιοποίηση Κινούμενων & Ακίνητων Εικόνων
      • Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνων
      • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
      • Λογισμικό & Υλικό Επεξεργασίας Εικόνων
     • Ενότητα 5. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
     Περισσότερα »

     ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση [Ε/ΥΥΥ] Διδάκτορας

     Στόχος

     Σήμερα, η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης τίθεται σε αμφισβήτηση και νέα μοντέλα εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning) ή το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (online learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και ενίοτε υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ψηφιακά Μέσα (Digital Media) – δηλαδή, περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) με δυνατότητες υποστήριξης εμπειριών από τους χρήστες (user experiences) οι οποίες δεν παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα – αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Massive Open Online Courses (MOOCs) και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).

     Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση καινοτομιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα παροχής «μαθησιακών εμπειριών» (learning experiences) που δεν είναι εφικτές χωρίς αυτά. Επισημαίνεται ότι, σε αυτό το μάθημα, ως πεδίο εφαρμογής των παραπάνω ορίζεται κυρίως η επαγγελματική κατάρτιση, και πιο συγκεκριμένα, η Εκπαίδευση Χρηστών (Ειδικών ή Μη) Ψηφιακών Συστημάτων ή/και η Εκπαίδευση με στόχο τη Βελτίωση Εκτέλεσης Εργασιών (Task Performance Improvement) από Χρήστες Ψηφιακών Συστημάτων.

     Περιεχόμενα

     • 1.    Σχεδιασμός Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:
      • 1.1. Εισαγωγή στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση. Βασικές Αρχές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
      • 1.2.   Δομικά Συστατικά Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού:
       • 1.2.1. Διατύπωση Εκπαιδευτικού Προβλήματος και Πλαισίου Εκπαίδευσης, Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων, Χαρακτηριστικά και Ανάγκες Εκπαιδευόμενων,
       • 1.2.2.   Επιλογή και Εφαρμογή Διδακτικού Μοντέλου,
       • 1.2.3.   Αξιολόγηση Επίτευξης Εκπαιδευτικών Στόχων
     • 2.    Εκπαιδευτική Χρήση των Ψηφιακών Μέσων:
      • 2.1.  Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους Χρήση (ως προς το περιεχόμενο που θα υποστηρίζουν, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
      • 2.2.   Εκπαιδευτικά Videos
      • 2.3.   Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία
      • 2.4.   Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification
      • 2.5.   Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps)
      • 2.6.   3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση
     • 3.    Εκπαιδευτικές Καινοτομίες που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέσα:
      • 3.1.  Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning): Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).
      • 3.2.   Ανοικτή Εκπαίδευση υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Μέσα: Ανοικτά Μαθήματα στον Παγκόσμιο Ιστό (Massive Open Online Courses – MOOCs).
     Περισσότερα »

     ΨΣ-807 Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας [Ε/ΑΣΦ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε. Λ. Μακρή

     Στόχος

     Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την έννοια της ιδιωτικότητας κυρίως σε σχέση με τα προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ανοικτών δημόσιων δικτύων, όπως το διαδίκτυο, στα πλαίσια διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες διασφάλισης ιδιωτικότητας και γίνεται ειδική αναφορά στα προβλήματα ιδιωτικότητας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι, ανά περίπτωση, μηχανισμοί αντιμετώπισης.

     Περιεχόμενα

     • Ορισμός Ιδιωτικότητας.
     • Νομικό Πλαίσιο για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
     • Επιθέσεις κατά της Ιδιωτικότητας.
     • Υποκειμενικότητα των Επιπτώσεων σε Περιπτώσεις Παραβίασης της Ιδιωτικότητας.
     • Οι Απαιτήσεις για Ανωνυμία, Μη-συνδεσιμότητα, Μη-ανιχνευσιμότητα και Μη-Παρατηρισιμότητα.
     • Συσχετίσεις μεταξύ των Απαιτήσεων αυτών.
     • Ψευδωνυμία.
     • Διαχείριση Ταυτότητας.
     • Μηχανισμοί Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (Anonymizer, LPWA, Onion Routing, Crowds, MixNets κ.λ.π.).
     • Μηχανισμοί Διασφάλισης Ιδιωτικότητας σε Ασύρματα Δίκτυα, Δίκτυα Αισθητήρων και σε ‘πανταχού παρόντα’ (ubiquitοus) υπολογιστικά περιβάλλοντα (RFIDs, Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης).
     • Θέματα Ιδιωτικότητας στην Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου.
     • Προστασία της Ιδιωτικότητας σε Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.
     • Το Ελληνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και ο Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Πολίτη για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Προσφέρουν Φορείς του Δημοσίου.
     • Οικονομικά της Προστασίας της Ιδιωτικότητας.
     Περισσότερα »

     ΨΣ-306 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

     Στόχος

     Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία στο χρονικό και στο φασματικό πεδίο με την οποία γίνεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Με βάση αυτήν τη θεωρία θα μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάζουν αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα.

     Περιεχόμενα

      • Ψηφιακά φίλτρα Finite Impulse Response (FIR). Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο παραθύρου.
      • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο δειγματοληψίας απόκρισης συχνότητας.
      • Αναλογικά πρότυπα φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων: Butterworth πολυώνυμα και Chebyshev πολυώνυμα.
      • Μετασχηματισμοί συχνότητας κανονικοποιημένων αναλογικών φίλτρων.
      • Αλγόριθμος κατασκευής γενικού αναλογικού φίλτρου.
      • Διγραμμικός μετασχηματισμός για σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων από αναλογικά.
      • Σχεδίαση ψηφιακών Infinite impulse response (IIR) φίλτρων με τον διγραμμικό μετασχηματισμό.
      • Μετασχηματισμοί συχνότητας ψηφιακών φίλτρων.
      • Μέθοδοι υλοποίησης φίλτρων IIR και FIR.
       Περισσότερα »

       ΨΣ-709 Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Φ. Παρασκευά

       Στόχος

       Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της επιστημονικής θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Στόχος επίσης του αντικειμένου αυτού είναι να εξεταστούν θέματα αξιολόγησης και αξιοποίησης των συνεργατικών θεωριών μάθησης με την υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων (CSCL CSCW), όπως ειδικά αυτά μπορούν να αποτιμηθούν σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής αναφοράς μέσω διαφορετικών περιστάσεων (λύση προβλημάτων, διαχείρισης συνθηκών μάθησης, κ.λπ.).

       Περιεχόμενα

       • Ενότητα 1
        • Συμπεριφοριστικά, Γνωστικά και Κατασκευαστικά Μοντέλα Μάθησης (Behaviorisms, Cognitive theories and Constructivism)
       • Ενότητα 2
        • Η σχέση των μοντέλων αυτών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης [From Interactivity to Cooperative and Collaborative Learning Environments]
       • Ενότητα 3
        • Η θεωρία του L. Vygotsky (Αρχές, προϋποθέσεις μάθησης, περιορισμοί, εφαρμογές).
       • Ενότητα 4
        • Η γνωστική μαθητεία (cognitive apprenticeship)
       • Ενότητα 5
        • Η κατανεμημένη γνώση (distributed cognition)
       • Ενότητα 6
        • Κοινωνική – γνωστική προσέγγιση: Οι κοινότητες πρακτικών (communities of practices)
       • Ενότητα 7
        • H Θεωρία του R. Spiro (Cognitive flexibility theory)
       • Ενότητα 8
        • Η Θεωρία της J. Lave (Situated learning).
       • Ενότητα 9
        • Η αυτο-ρύθμιση (self-regulation)
       • Ενότητα 10
        • Γνωστικές και μετα-γνωστικές στρατηγικές (cognitive & meta-cognitive strategies)
       • Ενότητα 11
        • Η λύση προβλημάτων (Problem Solving), η μεταφορά της μάθησης (transfer of learning). Η μάθηση βασισμένη σε πρόβλημα (PBL)
       • Ενότητα 12
        • Η νοηματική μάθηση (meaningful learning)
       • Ενότητα 13
        • Η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικότητα (creativity)
        • Γνωστικά εργαλεία μάθησης (cognitive learning tool – problem solving situations, concept mapping, mind maps).
       • Ενότητα 14
        • Τελική εξέταση εξαμήνου.
       Περισσότερα »

       ΨΣ-329 Τεχνικές Βελτιστοποίησης [Ε/ΣΛΔ] Ο. Τελέλης

       Στόχος

       Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη μοντελοποίηση προβλημάτων διακριτής βελτιστοποίησης και με τη θεωρία των μεθόδων μελέτης και επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Το μάθημα δίνει έμφαση στη θεωρία (συνεχούς και ακέραιου) γραμμικού προγραμματισμού και στην παρουσίαση εδραιωμένων αλγοριθμικών τεχνικών, για την ακριβή ή προσεγγιστική επίλυση των μοντέλων που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνονται επιπλέον θεμελιώδη αλγοριθμικά αποτελέσματα και μέθοδοι από τη βελτιστοποίηση δικτύων.

       Περιεχόμενα

       • Μοντελοποίηση Προβλημάτων με Γραμμικά Προγράμματα.
       • Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυϊκότητα.
       • Αλγόριθμος Simplex.
       • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός.
       • Μέθοδος Διακλάδωσης και Αποτίμησης (Branch and Bound).
       • Προβλήματα Μεταφοράς και Ανάθεσης.
       • Βελτιστοποίηση Δικτύων (Διαδρομές, Δένδρα, Ροές, Ταιριάσματα, Αποκοπές).
       • Υπολογιστικά Δύσκολα Προβλήματα.
       • Εισαγωγή στους Προσεγγιστικούς Αλγορίθμους.
       • Μέθοδοι Τοπικής Αναζήτησης.
       Περισσότερα »

       ΨΣ-304 Ασύρματες Επικοινωνίες [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Κανάτας

       Στόχος

       Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Αναγνωρίζοντας τις κεραίες ως τη διεπαφή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με τα μέσα μετάδοσης στις ασύρματες επικοινωνίες, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των κεραιών και των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που παράγουν.
       Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές της παραγωγής και διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση και η σχεδίαση ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών. Ειδικότερα είναι σε θέση να σχεδιάζουν σε επίπεδο συστήματος στοιχειώδεις ασύρματες ζεύξεις και να εκτιμούν τις ιδιαιτερότητες της ασύρματης διάδοσης.

       Περιεχόμενα

       • Εβδομάδα 1 Εισαγωγικά στοιχεία στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
        • a. Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
        • b. Ηλεκτροστατικά Πεδία (Νόμος Coulomb, Ηλεκτρικό Δυναμικό και Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου, Ισοδυναμικές Επιφάνειες, Γραμμικά Φορτία, Ηλεκτρική Ροή, Πυκνότητα Ηλεκτρικής Ροής, Νόμος Gauss, Απόκλιση Διηλεκτρικής Μετατόπισης)
        • c. Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες
       • Εβδομάδα 2 Εισαγωγικά στοιχεία στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
        • a. Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία
        • b. Πεδία Ροής Ηλεκτρικού Ρεύματος (Νόμος Biot-Savart, Μαγνητική Ροή, Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής, Νόμος
        • Gauss, Δύναμη Lorenz)
       • Εβδομάδα 3 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
        • a. Εξισώσεις Maxwell
        • b. Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων
       • Εβδομάδα 4 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
        • a. Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση
        • b. Ομοιόμορφα Επίπεδα Κύματα σε Μέσο Χωρίς Απώλειες
       • Εβδομάδα 5 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο
        • a. Πόλωση Η/Μ Κυμάτων (Εξισώσεις και συνθήκες Ελλειπτικής, Κυκλικής και Γραμμικής Πόλωσης)
       • Εβδομάδα 6 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
        • a. Συναρτήσεις Δυναμικού (Βαθμωτού και Διανυσματικού)
        • b. Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών
        • c. Προσεγγίσεις Μακράν Πεδίου
       • Εβδομάδα 7 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
        • a. Μεθοδολογία Υπολογισμού του Πεδίου Ακτινοβολίας Οποιασδήποτε Κεραίας
        • b. Βασικά Χαρακτηριστικά Κεραιών (Σημειακές πηγές, διαγράμματα ακτινοβολίας, ορισμοί χρήσιμων μεγεθών)
       • Εβδομάδα 8 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
        • a. Η κεραία ως στοιχείο κυκλώματος (πομπός και δέκτης)
        • b. Θεώρημα Αμοιβαιότητας
        • c. Ενεργό μήκος κεραίας
       • Εβδομάδα 9 Κεραίες και Πεδία Ακτινοβολίας
        • a. Πόλωση κεραιών και απώλειες
        • b. Η κεραία ως άνοιγμα (ενεργός επιφάνεια, φυσική επιφάνεια, συλλεκτική ικανότητα)
       • Εβδομάδα 10 Παραδείγματα Κεραιών
        • a. Δίπολο Hertz
        • b. Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους
        • c. Δίπολο λ/2
        • d. Μικρό κυκλικό πλαίσιο
       • Εβδομάδα 11 Παραδείγματα Κεραιών
        • a. Χρήσιμες κεραίες
       • Εβδομάδα 12 Στοιχεία Διάδοσης Η/Μ Κυμάτων
        • a. Ζώνες Συχνοτήτων & Εφαρμογές
        • b. Κατηγοριοποίηση Κυμάτων
        • c. Απώλειες Ελεύθερου Χώρου
        • d. Ανάκλαση & Μετάδοση (Εξισώσεις Fresnel)
       • Εβδομάδα 13 Στοιχεία Διάδοσης Η/Μ Κυμάτων
        • a. Μοντέλο Επίπεδης Γης
        • b. Εφαρμογές
       Περισσότερα »