Μαθήματα 6oυ Εξαμήνου

Στο 6ο εξάμηνο οι φοιτητές πέραν των 4 μαθημάτων ΚΟΡΜΟΥ, οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• το ένα υποχρεωτικό μάθημα (ΥΠΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• ένα μάθημα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων

Κορμού

ΨΣ-802 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων [Κ] Κ. Λαμπρινουδάκης, Χ. Ξενάκης , Ε.Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία, εξοικείωση και απόκτηση δυνατότητας εφαρμογής του φοιτητή με τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας πληροφοριών που διαχειρίζονται πληροφοριακά συστήματα και των ίδιων των συστημάτων.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες της ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης, του ελέγχου προσπέλασης και του κακόβουλου λογισμικού.
 • να γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές αυθεντικοποίησης, ελέγχου προσπέλασης, ασφάλειας λειτουργικών συστημάτων, ασφάλειας συστημάτων βάσεων δεδομένων, προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, και τα συστήματα αξιολόγησης της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
 • να αναλύει, να αξιολογεί και να τεκμηριώνει εναλλακτικές επιλογές συστημάτων αυθεντικοποίησης, διαχείρισης ταυτότητας και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό.
 • να σχεδιάζει συστήματα αυθεντικοποίησης, διαχείρισης ταυτότητας και ελέγχου προσπέλασης.

Περιεχόμενα

 • Ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση: Κατηγορίες αυθεντικοποίησης, δεδομένα αυθεντικοποίησης, συστήματα αυθεντικοποίησης, βιομετρικά συστήματα.
 • Διαχείριση ταυτότητας: παραδείγματα, τεχνολογίες, προστασία δεδομένων.
 • Έλεγχος προσπέλασης: Λειτουργίες προσπέλασης, πίνακες προσπέλασης, μηχανισμοί ελέγχου προσπέλασης.
 • Ασφάλεια Λειτουργικών Συστημάτων: Παράμετροι ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων, μηχανισμοί ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων, ανάπτυξη ασφαλών Λ.Σ., μελέτες περίπτωσης (Unix, Windows NT).
 • Ασφάλεια συστημάτων Βάσεων Δεδομένων: Απαιτήσεις ασφάλειας, ακεραιότητα δεδομένων και διαθεσιμότητα συστήματος, ασφάλεια για ευαίσθητα δεδομένα, βάσεις δεδομένων πολλαπλών επιπέδων, ασφάλεια Oracle.
 • Κακόβουλο λογισμικό: Κατηγοριοποίηση, είδη, μέθοδοι αντιμετώπισης, μελέτες περίπτωσης.
 • Διασφάλιση και αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων και προϊόντων: Σκοπός, ζητήματα και μέθοδοι διασφάλισης, Σκοπός και μέθοδοι, δομή κριτηρίων, συστήματα αξιολόγησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-406 Επικοινωνίες Πολυμέσων [Κ] Η. Μαγκλογιάννης , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα συστήματα και στις εφαρμογές επικοινωνίας πολυμέσων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν βασικές γνώσεις από την σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας και διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου (ψηφιοποίηση, επεξεργασία, κωδικοποίηση, συμπίεση, μετάδοση, ανάλυση και ανάκτηση πολυμεσικής πληροφορίας) καθώς και οι τεχνολογίες διαδικτύου, ροής (streaming) και οι μηχανισμοί εξασφάλισης της ποιότητας διαδικτυακών πολυμεσικών υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλυθούν και μελέτες περίπτωσης (case studies).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Πολυμέσων
 • Θεωρία πληροφορίας και Αρχές κωδικοποίησης
 • Κωδικοποίηση εικόνων: JPEG
 • Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x
 • Κωδικοποίηση βίντεο: MPEG 1-4
 • Ανάκτηση Πληροφορίας από βίντεο: MPEG 7, 21
 • Συγχρονισμός πολυμέσων
 • Πολυεκπομπή
 • Πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων
 • Ροή πολυμέσων
 • Τηλεδιάσκεψη
 • Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας
 • Πολυμέσα σε δίκτυα κινητών
 • Νέα πρότυπα – WebRTC
Περισσότερα »

ΨΣ-326 Πρωτόκολλα Διαδικτύου [Κ] Ά. Ρούσκας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις αρχιτεκτονικές και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο, αναλύοντας τις σχετικές προσεγγίσεις στα διαφορετικά επίπεδα της στοίβας TCP/IP (συνδέσμου, δικτύου, μεταφοράς, και εφαρμογής), καθώς και τη διεπαφή μεταξύ πρωτοκόλλων εφαρμογής και μεταφοράς για την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοούν και εκτιμούν τις επιδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών που οφείλονται στον τρόπο λειτουργίας των πρωτοκόλλων διαδικτύου και να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν απλές εφαρμογές αρχιτεκτονικής client/server. Το μάθημα παρουσιάζει θεωρητικά θέματα, αλλά και εργαστηριακές ασκήσεις και προγραμματισμό sockets για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικές έννοιες διαδικτύωσης.
 • Μοντέλα OSI, TCP/IP.
 • Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).HyperText Transfer Protocol (HTTP). File Transfer Protocol (FTP). Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), POP, IMAP. Domain Name Service (DNS). Peer-2-Peer protocols.
 • Αρχιτεκτονική και προγραμματισμός client-server. Sockets and Socket Programming.
 • Πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς. Transmission Control Protocol (TCP). User Datagram Protocol (UDP).
 • Πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου. IP Addressing. Internet Protocol (IPv4, IPv6). Internet Group Management Protocol (IGMP). Internet Control Message Protocol (ICMP). Πρωτόκολλα δρομολόγησης εντός και μεταξύ αυτόνομων συστημάτων (RIP, OSPF, eBGP, iBGP)
 • Πρωτόκολλα επιπέδου ζεύξης δεδομένων. Address Resolution Protocol (ARP). Reverse Address Resolution Protocol (RARP).
 • Δικτύωση πολυμέσων. Πολυμεσικές εφαρμογές. VoIP και Video over IP.
Περισσότερα »

ΨΣ-512 Πληροφοριακά Συστήματα [Κ] Δ. Τσορομώκος

Στόχος

Το μάθημα έχει σαν κύριο στόχο την κατανόηση από τους φοιτητές του τι είναι ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), ποια είναι τα συστατικά του στοιχεία και ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις σήμερα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που υλοποιούνται μέσω των συστημάτων.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των τρόπων ανάπτυξης των ΠΣ και των δυσκολιών που παρουσιάζονται για την υλοποίησή τους.
 • να δύναται να υλοποιεί προγράμματα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνικών και μεθοδολογιών προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος θα γίνει μια ενδελεχής εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) και θα παρουσιαστούν οι βασικές τους έννοιες και τα δομικά τους στοιχεία. Οι βασικές αρχές της θεωρίας των συστημάτων, ο κύκλος ζωής ενός Πληροφοριακού Συστήματος και η σχέση ΠΣ-οργανισμός θα εξεταστούν. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα αποτελείται μεταξύ άλλων από λογισμικό, υλικό, διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό. Ως εκ τούτου όλες αυτές οι δομικές τους συνιστώσες θα αναλυθούν σε βάθος και οι διάφορες κατηγορίες ΠΣ θα εξεταστούν διεξοδικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιχειρηματικές διαδικασίες καθώς η αυτοματοποίησή τους μέσω υπολογιστών αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο υιοθέτησης ΠΣ από τους οργανισμούς. Εξάλλου η κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί την αφετηρία για τη βελτίωση και την αυτοματοποίησή τους μέσω τεχνολογιών πληροφορικής. Έτσι, θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών, την μοντελοποίηση και τη βελτίωσή τους θα αναλυθούν. Προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα εν λόγω θέματα, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν πρακτικές μέθοδοι όπως η μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού (critical path method), η IDEF0, η IDEF και η DFD. Στη συνέχεια θα μελετηθούν παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθεσία των ΠΣ καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις οργανωσιακές αλλαγές που επιφέρει η ανάπτυξη ΠΣ. Παράλληλα θα μελετηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις της πληροφορικής και των ΠΣ καθώς επίσης και ο στρατηγικός τους ρόλος. Τέλος οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων (π.χ. δικτυοκεντρικά συστήματα, ΠΣ εφοδιαστικής αλυσίδας) θα εξεταστούν.

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-304 Ασύρματες Επικοινωνίες [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι βασικές αρχές διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και ο φοιτητής μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των κυμάτων αυτών. Οι φυσικές έννοιες εξοπλίζονται με συμπυκνωμένη μαθηματική περιγραφή δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να περιγράφουν τους φυσικούς νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού με κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία. Αναγνωρίζοντας τις κεραίες ως τη διεπαφή των συστημάτων με τα μέσα μετάδοσης, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών τους. Αναλύονται παραδείγματα κεραιών και οι φοιτητές είναι σε θέση να διακρίνουν τον τύπο μιας κεραίας, να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της, να υπολογίσουν μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα ασύρματα συστήματα και να συνδυάσουν και να σχεδιάσουν βασικές ασύρματες ζεύξεις.

Έτσι στα πλαίσια του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις αρχές της παραγωγής και διάδοσης των Η/Μ κυμάτων ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση και η σχεδίαση πολύπλοκων ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων με τη χρήση των μαθηματικών εργαλείων αλλά και την αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Οι φοιτητές για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με επαγγελματικά εργαλεία σχεδίασης κεραιών και εκπαιδεύονται στη χρήση τους.

Περιεχόμενα

 • Αρχικά αναφέρονται εισαγωγικές έννοιες στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Ηλεκτροστατικά Πεδία, Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες, Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία, Νόμος Biot-Savart, Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής, Νόμος Gauss, Δύναμη Lorenz).
 • Στη συνέχεια περιγράφονται τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο (Εξισώσεις Maxwell, Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων, Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση, Ομοιόμορφα Επίπεδα Κύματα σε Μέσο Χωρίς Απώλειες, Πόλωση Η/Μ Κυμάτων).
 • Ακολούθως γίνεται εισαγωγή στις Κεραίες και στα Πεδία Ακτινοβολίας (Συναρτήσεις Δυναμικού, Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών, Προσεγγίσεις Μακράν Πεδίου, Μεθοδολογία Υπολογισμού του Πεδίου Ακτινοβολίας Οποιασδήποτε Κεραίας, Βασικά Χαρακτηριστικά Κεραιών, Η κεραία ως στοιχείο κυκλώματος, Ενεργό μήκος κεραίας).
 • Στη συνέχεια μελετώνται κλασσικά παραδείγματα κεραιών (Δίπολο Hertz, Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους, Δίπολο λ/2, Μικρό κυκλικό πλαίσιο). Τέλος αναφέρονται θεμελιώδη στοιχεία της Διάδοσης των Η/Μ Κυμάτων (Ζώνες Συχνοτήτων & Εφαρμογές, Κατηγοριοποίηση Κυμάτων, Απώλειες Ελεύθερου Χώρου, Ανάκλαση & Μετάδοση, Μοντέλο Επίπεδης Γης).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-332 Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα [Ε/ΣΛΔ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το μάθημα ειδίκευσης στον τομέα της υλοποίησης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών καθώς και φορητών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι η βάση / τα θεμέλια ενός δικτυωμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος. Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών καθώς και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και η μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακών και φορητών υπηρεσιών. Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα στοιχεία θεωρίας και τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση και λειτουργία φορητών πληροφοριακών συστημάτων.
 • να γνωρίζει τις απαραίτητες τεχνολογίες λειτουργίας, προγραμματισμού και εκτέλεσης δικτυακών υπηρεσιών.
 • να αναλύει και διατυπώνει αρχιτεκτονικές σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, να μοντελοποιεί υπηρεσίες και εφαρμογές καθώς και διεπαφές για την επικοινωνία σύνθετων και κατανεμημένων συστατικών στοιχείων των εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Λειτουργίες
  • Πρωτόκολλα
 • Δικτυακές τεχνολογίες και πρότυπα
  • Δικτυακές υπηρεσίες (Web Services)
  • Γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών (Web Service Description Language)
  • Μητρώο υπηρεσιών Universal Description Discovery and Integration
  • Σχετικά πρότυπα (Web Services Resource Framework)
 • Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών
  • Αρχιτεκτονικές: Μοντέλα Client-server, Peer-to-peer, Service Oriented Architectures
  • Java – Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces) – Sockets
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων διεπαφών
  • Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)
  • Σχετικά εργαλεία (jQuery, Bootstrap, AngularJS)
 • Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
  • Κατηγορίες δικτυακών εφαρμογών πολυμέσων
  • Εφαρμογές μετάδοσης αποθηκευμένου ήχου και βίντεο με συνεχή ροή
  • Διαδραστικές δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου
  • Θέματα ποιότητας υπηρεσίας
 • Φορητά πληροφοριακά συστήματα
  • Android Stack
  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φορητών πληροφοριακών συστημάτων
  • Υλοποίηση φορητών πληροφοριακών συστημάτων

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-411 Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Γ. Βούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση και ανάπτυξη της γνώσης που αποκτούν οι φοιτητές από το βασικό μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αναπτύσσουν βασικές τεχνικές λήψης απόφασης για δράση στον πραγματικό κόσμο από ευφυείς οντότητες.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν γνώσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή

 • αλγορίθμων σχεδιασμού ενεργειών
 • μεθόδων επανασχεδιασμού ενεργειών και χρονοπρογραμματισμού για δράση στον πραγματικό κόσμο
 • αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με οντολογίες και δεδομένα πραγματικού κόσμου
 • βασικών αρχών και αλγορίθμων λήψεως απόφασης (απλής ή σύνθετης)
 • βασικών αλγορίθμων μάθησης για δράσης στον πραγματικό κόσμο.

μέσω της κριτικής θεώρησης των μεθόδων που διδάσκονται και την υλοποίηση παραδειγματικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

Στο μάθημα παρουσιάζονται:

 • τεχνικές σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ενεργειών,
 • χρονοπρογραμματισμού ενεργειών,
 • αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με οντολογίες,
 • τεχνικές λήψης αποφάσεων (απλών και συνθετων) και μηχανικής μάθησης με έμφαση τη δράση στον πραγματικό κόσμο.

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-531 Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες μοντελοποίησης / αναπαράστασης δεδομένων / μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες διδάσκονται τις βασικές τεχνολογίες και στη συνέχεια μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην XML, XSL, και XMLSchema.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες αναπαράστασης μοντελοποίησης/αναπαράστασης δεδομένων/μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού (XML).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης και στο σημασιολογικό ιστό
 • Εισαγωγή στην XML, Βασική δομή XML εγγράφων
 • Δημιουργία έγκυρων XML εγγράφων / Μοντελοποίηση XML εγγράφων με χρήση DTD
 • Eμφάνιση εγγράφων XML με τη χρήση CSS
 • XML χώροι ονομάτων
 • Εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση δέσμευσης δεδομένων (data binding)
 • Εμφάνιση εγγράφων XML μέσω σεναρίων Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφου (DOM)
 • Μετασχηματισμός και εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση XSLΤ/XSL
 • Μοντελοποίηση εγγράφων XML με XML Schema
 • Εφαρμογές της XML
Περισσότερα »

ΨΣ-402 Τεχνολογία Πολυμέσων [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της αντίληψης, αναπαράστασης και διαχείρισης ψηφιακών μέσων μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και αλγόριθμους υπολογιστικής αναπαράστασης, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα ήχου και εικόνας. Επίσης η ύλη του μαθήματος αναφέρεται και στην περιγραφή της συσχετισης μεταξύ υπολογιστικών τεχνικών και ανθρώπινης αντίληψης σε περιβάλλοντα πολυμέσων.
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατή η δημιουργία και διαχείριση πηγών πολυμέσων σε υπολογιστικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της υπολογιστικής αναπαράστασης, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα ήχου και εικόνας.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη οπτικοακουστικών ψηφιακών εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός και Κατηγοριοποίηση Τεχνολογιών Πολυμέσων
 • Αντίληψη Ήχου & Εικόνας
 • Επεξεργασία Ήχου
  • Λήψη και Καταγραφή Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιοποίηση Ήχων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό και Υλικό Επεξεργασίας Ήχων
  • Υπολογιστική Μουσική
 • Επεξεργασία Εικόνων
  • Λήψη και Καταγραφή Εικόνων
  • Ψηφιοποίηση Κινούμενων & Ακίνητων Εικόνων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό και Υλικό Επεξεργασίας Εικόνων
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
Περισσότερα »

ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Καθώς η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις τίθεται σε αμφισβήτηση και νέα μοντέλα, όπως το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning) ή το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (online learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και ενίοτε υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα, τα Ψηφιακά Μέσα (Digital Media) – δηλαδή, περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) με δυνατότητες υποστήριξης εμπειριών από τους χρήστες (user experiences) οι οποίες δεν παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα – αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Μαζικά Ανοικτά Δαιδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών που υλοποιούνται με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα παροχής «μαθησιακών εμπειριών» (learning experiences) που δεν είναι εφικτές χωρίς αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο του επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδιασμού τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλα ψηφιακά μέσα για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα σχέδια τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών

Περιεχόμενα

 • 1. Σχεδιασμός Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.1 Εισαγωγή στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση. Βασικές Αρχές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.2. Δομικά Συστατικά Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
   • 1.2.1. Διατύπωση Εκπαιδευτικού Προβλήματος και Πλαισίου Εκπαίδευσης, Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων, Χαρακτηριστικά και Ανάγκες Εκπαιδευόμενων
   • 1.2.2. Επιλογή και Εφαρμογή Διδακτικού Μοντέλου
   • 1.2.3. Αξιολόγηση Επίτευξης Εκπαιδευτικών Στόχων
 • 2. Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων:
  • 2.1. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους Αξιοποίηση (ως προς το περιεχόμενο που θα υποστηρίζουν, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
  • 2.2. Εκπαιδευτικά Videos
  • 2.3. Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία
  • 2.4. Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification
  • 2.5. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps)
  • 2.6. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Web 2.0
  • 2.7. Επαυξημένη Πραγματικότητα και 3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • 3. Εκπαιδευτικές Καινοτομίες που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέσα:
  • 3.1. Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning): Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).
  • 3.2. Ανοικτή Εκπαίδευση υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Μέσα: Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs).
Περισσότερα »

ΨΣ-807 Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας [Ε/ΑΣΦ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε. Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει την έννοια της ιδιωτικότητας κυρίως σε σχέση με τα προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ανοικτών δημόσιων δικτύων, όπως το διαδίκτυο, στα πλαίσια διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες διασφάλισης ιδιωτικότητας και γίνεται ειδική αναφορά στα προβλήματα ιδιωτικότητας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι, ανά περίπτωση, μηχανισμοί αντιμετώπισης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς του τρόπου αναγνώρισης και ανάλυσης των απαιτήσεων ιδιωτικότητας.
 • vα γνωρίζει τις βασικές απαιτήσεις ιδιωτικότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση, και να ικανοποιούνται κατά την υλοποίηση, ενός πληροφοριακού συστήματος.
 • να αναλύει, να αξιολογεί και να τεκμηριώνει εναλλακτικές τεχνολογίες/μηχανισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας και την ικανοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων.
 • να σχεδιάζει συστήματα που προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών του.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός Ιδιωτικότητας.
 • Νομικό Πλαίσιο για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Επιθέσεις κατά της Ιδιωτικότητας και υποκειμενικότητα των Επιπτώσεων σε Περιπτώσεις Παραβίασης.
 • Οι Απαιτήσεις για Ανωνυμία, Μη-συνδεσιμότητα, Μη-ανιχνευσιμότητα και Μη-Παρατηρισιμότητα.
 • Ψευδωνυμία.
 • Διαχείριση Ταυτότητας.
 • Μηχανισμοί Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (Anonymizer, LPWA, Onion Routing, Crowds, MixNets κ.λ.π.).
 • Μηχανισμοί Διασφάλισης Ιδιωτικότητας σε ‘πανταχού παρόντα’ (ubiquitοus) υπολογιστικά περιβάλλοντα (RFIDs, Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης), σε Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου, σε Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας κλπ.
 • Το Ελληνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και ο Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Πολίτη για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Προσφέρουν Φορείς του Δημοσίου.
 • Οικονομικά της Προστασίας της Ιδιωτικότητας
Περισσότερα »

ΨΣ-306 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία στο χρονικό και στο φασματικό πεδίο με την οποία γίνεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Με βάση αυτή τη θεωρία θα μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάζουν αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα, βασιζόμενοι σε προδιαγραφές της απόκρισης συχνότητας.

Περιεχόμενα

 • Προδιαγραφές Ψηφιακών Φίλτρων
 • Ψηφιακά φίλτρα Finite Impulse Response (FIR) με γραμμική φάση.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο παραθύρου.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο δειγματοληψίας απόκρισης συχνότητας.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με τη βέλτιστη μέθοδο (optimal method)
 • Αναλογικά πρότυπα φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων: Butterworth πολυώνυμα και Chebyshev πολυώνυμα.
 • Μετασχηματισμοί συχνότητας κανονικοποιημένων αναλογικών φίλτρων.
 • Αλγόριθμος κατασκευής γενικού αναλογικού φίλτρου.
 • Διγραμμικός μετασχηματισμός για σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων από αναλογικά.
 • Σχεδίαση ψηφιακών Infinite impulse response (IIR) φίλτρων με τον διγραμμικό μετασχηματισμό.
 • Μετασχηματισμοί συχνότητας ψηφιακών φίλτρων.
 • Μέθοδοι υλοποίησης φίλτρων IIR και FIR: εν σειρά και παράλληλη συνδεσμολογία.
 • Ψηφιακά φίλτρα για τηλεπικοινωνίες: φίλτρα raised cosine.
Περισσότερα »

ΨΣ-709 Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Φ. Παρασκευά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της επιστημονικής θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Στόχος του αντικειμένου είναι να εξεταστούν θέματα αξιοποίησης και αξιολόγησης των συνεργατικών θεωριών μάθησης σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης (Computer Supported Collaborative Learning & Work, CSCL/W), για την ανάπτυξη συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα (διαχείριση διαφορετικών συνεργατικών περιστάσεων-συνθηκών μάθησης, καλά δομημένων σχεδίων και σεναρίων, διαμοιρασμένοι χώροι, στρατηγικές, συνεργατική λύση προβλημάτων, κ.λπ.

Σε αυτό το πλαίσιο,- μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος – , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό της συνεργατικής μάθησης σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας (Computer Supported Collaborative Learning/Work), συνθέτοντας έργα στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στα περιβάλλοντα αυτά.
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιες είναι οι κατάλληλες εφαρμοσμένες συνεργατικές θεωρίες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για την εφαρμογή στην πράξη του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού για την επίλυση συνεργατικών εκπαιδευτικών προβλημάτων σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και υπηρεσίες.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ολιστικές προσεγγίσεις συνεργατικών σεναρίων για σχολικά, εκπαιδευτικά & επαγγελματικά περιβάλλοντα., συνειδητοποιώντας την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας και της εποικοδομητικής επικοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο διαμοιρασμό της γνώσης για την αξιοποίησή της μεταγνωστικά στα μέλη μιας κοινότητας σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής (collaborative educational scenarios, macro & micro scripting).

Ειδικότερα στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να επιδεικνύουν γνώση για το θεωρητικό υπόβαθρο και το σχεδιασμό της συνεργατικής μάθησης σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα ( CSCL/W).
 • να συνθέτουν έργα στο πλαίσιο των μοντέλων της κοινωνικο-γνωστικής προσέγγισης και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού σε CSCL/W.
 • να επιλέγουν και να αξιολογούν κριτικά τις προοπτικές μέσα από την εφαρμογή στην πράξη του κοινωνικού και διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού για την επίλυση συνεργατικών εκπαιδευτικών προβλημάτων: vygotskian theory, situative learning, cognitive flexibility theory, cognitive apprenticeship, problem based learning, self-regulated learning, self-directed learning, communities of practice σε CSCL/W.
 • να συνεργάζονται με δράσεις με τους συνομηλίκους και να αποδεικνύουν τη γνώση αυτή με συνεργατικές στρατηγικές σε έργα που δομούν (collaborative educational scenarios, macro & micro scripting)
 • να αποδίδουν προστιθέμενη αξία στην παραγωγή γνώσης μέσω εποικοδομητικής επικοινωνίας (μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευομένων, εργοδοτών / εργαζομένων, εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων κ.λπ.).
 • να συνειδητοποιούν πώς η CSCL/W μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή και το διαμοιρασμό της γνώσης και αλλά και της τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της κοινότητας και να αξιοποιούν τη γνώση αυτή μεταγνωστικά.
 • να δημιουργούν ένα έργο CSCL σε σχολικά, εκπαιδευτικά / επαγγελματικά περιβάλλοντα.
 • να συνειδητοποιούν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας και να μεταφέρουν τεχνογνωσία σε πεδία εφαρμογής.
 • να υιοθετούν ένα σετ αξιών με όραμα για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και εργασίας.

Περιεχόμενα

 • Το πλαίσιο από τα συμπεριφοριστικά και γνωστικά στα κατασκευαστικά μοντέλα συνεργατικής μάθησης (Behaviorisms, Cognitive theories and Constructivism): η σχέση των μοντέλων αυτών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης [from Interactivity to cooperative and collaborative learning environments, and Computer-supported collaborative learning/Work].
 • CSCL σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα: παροχή προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή γνώσης και την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, εργοδοτών / εργαζομένων, εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων κλπ.
 • CSCL theories: κοινωνικογνωστικές προσεγγίσεις της μάθησης και μοντέλα κοινωνικού κονστρουκτιβισμού.
 • τον κοινωνικό και διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό: vygotskian theory, situative learning, cognitive flexibility theory, cognitive apprenticeship, problem based learning, self-regulated learning, self-directed learning, communities of practice.
 • CSCL: διαμοιρασμός της γνώσης της τεχνογνωσίας (sharing, distributed collaboration & tools, IWT, web 2.0 applications, wikis/blogs, social media, virtual worlds, gaming/gamification, web 3.0 AR and VR, assistive CSCL technologies).
 • στρατηγικές μάθησης με την υποστήριξη των CSCL: (γνωστικές και μετα-γνωστικές στρατηγικές/cognitive & meta-cognitive strategies), η λύση προβλημάτων (problem solving), η μεταφορά της μάθησης (transfer of learning), η νοηματική μάθηση (meaningful learning), η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικότητα (creativity).
 • αξιολόγηση της συνεργατικής μάθησης που βασίζεται σε ψηφιακά συστήματα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση / το επαγγελματικό περιβάλλον (LMS, distributed/authoring tools, AHLE, web 2.0).
Περισσότερα »

ΨΣ-329 Τεχνικές Βελτιστοποίησης [Ε/ΣΛΔ] Ο. Τελέλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκεται η αναπαράσταση επιχειρησιακών προβλημάτων μέσω γραμμικού προγραμματισμού, ακέραιου προγραμματισμού και συναφών μοντέλων βελτιστοποίησης. Αναπτύσσεται η θεωρητική θεμελίωση των μοντέλων αυτών και εξετάζονται μέθοδοι επίλυσης για καθολική βελτιστοποίηση, ο σχεδιασμός και η ανάλυση ευριστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων ευριστικών τοπικής αναζήτησης και προσεγγιστικών αλγορίθμων.

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσουν την τυπική/αφηρημένη μαθηματική αναπαράσταση ενός επιχειρησιακού προβλήματος βελτιστοποίησης, δεδομένης της περιγραφής του σε φυσική γλώσσα και των διαθέσιμων δεδομένων εισόδου.
 • να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους επίλυσης για δεδομένη μαθηματική αναπαράσταση ενός επιχειρησιακού προβλήματος.
 • να προγραμματίζουν τη διατύπωση και την επίλυση ενός μαθηματικού μοντέλου σε κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού, αξιοποιώντας σχετικό λογισμικό επίλυσης.
 • να αποτιμούν τόσο τη λύση ενός μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης, όσο και την επίδοση της μεθόδου επίλυσης.
 • να διακρίνουν υπολογιστικά εύκολα και δύσκολα μοντέλα μαθηματικής αναπαράστασης επιχειρησιακών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

 • Μοντελοποίηση Προβλημάτων με Γραμμικά Προγράμματα.
 • Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυϊκότητα.
 • Αλγόριθμος Simplex.
 • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός.
 • Μέθοδος Διακλάδωσης και Αποτίμησης (Branch and Bound).
 • Προβλήματα Μεταφοράς και Ανάθεσης.
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων (Διαδρομές, Δένδρα, Ροές, Ταιριάσματα, Αποκοπές).
 • Υπολογιστικά Δύσκολα Προβλήματα.
 • Εισαγωγή στους Προσεγγιστικούς Αλγορίθμους.
 • Μέθοδοι Τοπικής Αναζήτησης.
Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-531 Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες μοντελοποίησης / αναπαράστασης δεδομένων / μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες διδάσκονται τις βασικές τεχνολογίες και στη συνέχεια μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην XML, XSL, και XMLSchema.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες αναπαράστασης μοντελοποίησης/αναπαράστασης δεδομένων/μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού (XML).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης και στο σημασιολογικό ιστό
 • Εισαγωγή στην XML, Βασική δομή XML εγγράφων
 • Δημιουργία έγκυρων XML εγγράφων / Μοντελοποίηση XML εγγράφων με χρήση DTD
 • Eμφάνιση εγγράφων XML με τη χρήση CSS
 • XML χώροι ονομάτων
 • Εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση δέσμευσης δεδομένων (data binding)
 • Εμφάνιση εγγράφων XML μέσω σεναρίων Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφου (DOM)
 • Μετασχηματισμός και εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση XSLΤ/XSL
 • Μοντελοποίηση εγγράφων XML με XML Schema
 • Εφαρμογές της XML
Περισσότερα »

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-332 Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα [Ε/ΣΛΔ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το μάθημα ειδίκευσης στον τομέα της υλοποίησης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών καθώς και φορητών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι η βάση / τα θεμέλια ενός δικτυωμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος. Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών καθώς και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και η μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακών και φορητών υπηρεσιών. Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα στοιχεία θεωρίας και τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση και λειτουργία φορητών πληροφοριακών συστημάτων.
 • να γνωρίζει τις απαραίτητες τεχνολογίες λειτουργίας, προγραμματισμού και εκτέλεσης δικτυακών υπηρεσιών.
 • να αναλύει και διατυπώνει αρχιτεκτονικές σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, να μοντελοποιεί υπηρεσίες και εφαρμογές καθώς και διεπαφές για την επικοινωνία σύνθετων και κατανεμημένων συστατικών στοιχείων των εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Λειτουργίες
  • Πρωτόκολλα
 • Δικτυακές τεχνολογίες και πρότυπα
  • Δικτυακές υπηρεσίες (Web Services)
  • Γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών (Web Service Description Language)
  • Μητρώο υπηρεσιών Universal Description Discovery and Integration
  • Σχετικά πρότυπα (Web Services Resource Framework)
 • Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών
  • Αρχιτεκτονικές: Μοντέλα Client-server, Peer-to-peer, Service Oriented Architectures
  • Java – Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces) – Sockets
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων διεπαφών
  • Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)
  • Σχετικά εργαλεία (jQuery, Bootstrap, AngularJS)
 • Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
  • Κατηγορίες δικτυακών εφαρμογών πολυμέσων
  • Εφαρμογές μετάδοσης αποθηκευμένου ήχου και βίντεο με συνεχή ροή
  • Διαδραστικές δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου
  • Θέματα ποιότητας υπηρεσίας
 • Φορητά πληροφοριακά συστήματα
  • Android Stack
  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φορητών πληροφοριακών συστημάτων
  • Υλοποίηση φορητών πληροφοριακών συστημάτων

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-411 Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Γ. Βούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση και ανάπτυξη της γνώσης που αποκτούν οι φοιτητές από το βασικό μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αναπτύσσουν βασικές τεχνικές λήψης απόφασης για δράση στον πραγματικό κόσμο από ευφυείς οντότητες.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν γνώσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή

 • αλγορίθμων σχεδιασμού ενεργειών
 • μεθόδων επανασχεδιασμού ενεργειών και χρονοπρογραμματισμού για δράση στον πραγματικό κόσμο
 • αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με οντολογίες και δεδομένα πραγματικού κόσμου
 • βασικών αρχών και αλγορίθμων λήψεως απόφασης (απλής ή σύνθετης)
 • βασικών αλγορίθμων μάθησης για δράσης στον πραγματικό κόσμο.

μέσω της κριτικής θεώρησης των μεθόδων που διδάσκονται και την υλοποίηση παραδειγματικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

Στο μάθημα παρουσιάζονται:

 • τεχνικές σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ενεργειών,
 • χρονοπρογραμματισμού ενεργειών,
 • αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με οντολογίες,
 • τεχνικές λήψης αποφάσεων (απλών και συνθετων) και μηχανικής μάθησης με έμφαση τη δράση στον πραγματικό κόσμο.

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-402 Τεχνολογία Πολυμέσων [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της αντίληψης, αναπαράστασης και διαχείρισης ψηφιακών μέσων μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και αλγόριθμους υπολογιστικής αναπαράστασης, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα ήχου και εικόνας. Επίσης η ύλη του μαθήματος αναφέρεται και στην περιγραφή της συσχετισης μεταξύ υπολογιστικών τεχνικών και ανθρώπινης αντίληψης σε περιβάλλοντα πολυμέσων.
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατή η δημιουργία και διαχείριση πηγών πολυμέσων σε υπολογιστικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της υπολογιστικής αναπαράστασης, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα ήχου και εικόνας.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη οπτικοακουστικών ψηφιακών εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός και Κατηγοριοποίηση Τεχνολογιών Πολυμέσων
 • Αντίληψη Ήχου & Εικόνας
 • Επεξεργασία Ήχου
  • Λήψη και Καταγραφή Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιοποίηση Ήχων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό και Υλικό Επεξεργασίας Ήχων
  • Υπολογιστική Μουσική
 • Επεξεργασία Εικόνων
  • Λήψη και Καταγραφή Εικόνων
  • Ψηφιοποίηση Κινούμενων & Ακίνητων Εικόνων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό και Υλικό Επεξεργασίας Εικόνων
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
Περισσότερα »

ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Καθώς η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις τίθεται σε αμφισβήτηση και νέα μοντέλα, όπως το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning) ή το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (online learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και ενίοτε υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα, τα Ψηφιακά Μέσα (Digital Media) – δηλαδή, περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) με δυνατότητες υποστήριξης εμπειριών από τους χρήστες (user experiences) οι οποίες δεν παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα – αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Μαζικά Ανοικτά Δαιδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών που υλοποιούνται με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα παροχής «μαθησιακών εμπειριών» (learning experiences) που δεν είναι εφικτές χωρίς αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο του επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδιασμού τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλα ψηφιακά μέσα για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα σχέδια τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών

Περιεχόμενα

 • 1. Σχεδιασμός Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.1 Εισαγωγή στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση. Βασικές Αρχές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.2. Δομικά Συστατικά Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
   • 1.2.1. Διατύπωση Εκπαιδευτικού Προβλήματος και Πλαισίου Εκπαίδευσης, Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων, Χαρακτηριστικά και Ανάγκες Εκπαιδευόμενων
   • 1.2.2. Επιλογή και Εφαρμογή Διδακτικού Μοντέλου
   • 1.2.3. Αξιολόγηση Επίτευξης Εκπαιδευτικών Στόχων
 • 2. Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων:
  • 2.1. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους Αξιοποίηση (ως προς το περιεχόμενο που θα υποστηρίζουν, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
  • 2.2. Εκπαιδευτικά Videos
  • 2.3. Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία
  • 2.4. Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification
  • 2.5. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps)
  • 2.6. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Web 2.0
  • 2.7. Επαυξημένη Πραγματικότητα και 3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • 3. Εκπαιδευτικές Καινοτομίες που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέσα:
  • 3.1. Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning): Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).
  • 3.2. Ανοικτή Εκπαίδευση υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Μέσα: Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs).
Περισσότερα »

ΨΣ-807 Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας [Ε/ΑΣΦ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε. Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει την έννοια της ιδιωτικότητας κυρίως σε σχέση με τα προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ανοικτών δημόσιων δικτύων, όπως το διαδίκτυο, στα πλαίσια διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες διασφάλισης ιδιωτικότητας και γίνεται ειδική αναφορά στα προβλήματα ιδιωτικότητας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι, ανά περίπτωση, μηχανισμοί αντιμετώπισης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς του τρόπου αναγνώρισης και ανάλυσης των απαιτήσεων ιδιωτικότητας.
 • vα γνωρίζει τις βασικές απαιτήσεις ιδιωτικότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση, και να ικανοποιούνται κατά την υλοποίηση, ενός πληροφοριακού συστήματος.
 • να αναλύει, να αξιολογεί και να τεκμηριώνει εναλλακτικές τεχνολογίες/μηχανισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας και την ικανοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων.
 • να σχεδιάζει συστήματα που προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών του.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός Ιδιωτικότητας.
 • Νομικό Πλαίσιο για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Επιθέσεις κατά της Ιδιωτικότητας και υποκειμενικότητα των Επιπτώσεων σε Περιπτώσεις Παραβίασης.
 • Οι Απαιτήσεις για Ανωνυμία, Μη-συνδεσιμότητα, Μη-ανιχνευσιμότητα και Μη-Παρατηρισιμότητα.
 • Ψευδωνυμία.
 • Διαχείριση Ταυτότητας.
 • Μηχανισμοί Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (Anonymizer, LPWA, Onion Routing, Crowds, MixNets κ.λ.π.).
 • Μηχανισμοί Διασφάλισης Ιδιωτικότητας σε ‘πανταχού παρόντα’ (ubiquitοus) υπολογιστικά περιβάλλοντα (RFIDs, Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης), σε Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου, σε Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας κλπ.
 • Το Ελληνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και ο Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Πολίτη για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Προσφέρουν Φορείς του Δημοσίου.
 • Οικονομικά της Προστασίας της Ιδιωτικότητας
Περισσότερα »

ΨΣ-306 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία στο χρονικό και στο φασματικό πεδίο με την οποία γίνεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Με βάση αυτή τη θεωρία θα μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάζουν αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα, βασιζόμενοι σε προδιαγραφές της απόκρισης συχνότητας.

Περιεχόμενα

 • Προδιαγραφές Ψηφιακών Φίλτρων
 • Ψηφιακά φίλτρα Finite Impulse Response (FIR) με γραμμική φάση.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο παραθύρου.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο δειγματοληψίας απόκρισης συχνότητας.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με τη βέλτιστη μέθοδο (optimal method)
 • Αναλογικά πρότυπα φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων: Butterworth πολυώνυμα και Chebyshev πολυώνυμα.
 • Μετασχηματισμοί συχνότητας κανονικοποιημένων αναλογικών φίλτρων.
 • Αλγόριθμος κατασκευής γενικού αναλογικού φίλτρου.
 • Διγραμμικός μετασχηματισμός για σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων από αναλογικά.
 • Σχεδίαση ψηφιακών Infinite impulse response (IIR) φίλτρων με τον διγραμμικό μετασχηματισμό.
 • Μετασχηματισμοί συχνότητας ψηφιακών φίλτρων.
 • Μέθοδοι υλοποίησης φίλτρων IIR και FIR: εν σειρά και παράλληλη συνδεσμολογία.
 • Ψηφιακά φίλτρα για τηλεπικοινωνίες: φίλτρα raised cosine.
Περισσότερα »

ΨΣ-709 Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Φ. Παρασκευά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της επιστημονικής θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Στόχος του αντικειμένου είναι να εξεταστούν θέματα αξιοποίησης και αξιολόγησης των συνεργατικών θεωριών μάθησης σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης (Computer Supported Collaborative Learning & Work, CSCL/W), για την ανάπτυξη συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα (διαχείριση διαφορετικών συνεργατικών περιστάσεων-συνθηκών μάθησης, καλά δομημένων σχεδίων και σεναρίων, διαμοιρασμένοι χώροι, στρατηγικές, συνεργατική λύση προβλημάτων, κ.λπ.

Σε αυτό το πλαίσιο,- μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος – , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό της συνεργατικής μάθησης σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας (Computer Supported Collaborative Learning/Work), συνθέτοντας έργα στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στα περιβάλλοντα αυτά.
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιες είναι οι κατάλληλες εφαρμοσμένες συνεργατικές θεωρίες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για την εφαρμογή στην πράξη του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού για την επίλυση συνεργατικών εκπαιδευτικών προβλημάτων σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και υπηρεσίες.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ολιστικές προσεγγίσεις συνεργατικών σεναρίων για σχολικά, εκπαιδευτικά & επαγγελματικά περιβάλλοντα., συνειδητοποιώντας την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας και της εποικοδομητικής επικοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο διαμοιρασμό της γνώσης για την αξιοποίησή της μεταγνωστικά στα μέλη μιας κοινότητας σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής (collaborative educational scenarios, macro & micro scripting).

Ειδικότερα στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να επιδεικνύουν γνώση για το θεωρητικό υπόβαθρο και το σχεδιασμό της συνεργατικής μάθησης σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα ( CSCL/W).
 • να συνθέτουν έργα στο πλαίσιο των μοντέλων της κοινωνικο-γνωστικής προσέγγισης και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού σε CSCL/W.
 • να επιλέγουν και να αξιολογούν κριτικά τις προοπτικές μέσα από την εφαρμογή στην πράξη του κοινωνικού και διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού για την επίλυση συνεργατικών εκπαιδευτικών προβλημάτων: vygotskian theory, situative learning, cognitive flexibility theory, cognitive apprenticeship, problem based learning, self-regulated learning, self-directed learning, communities of practice σε CSCL/W.
 • να συνεργάζονται με δράσεις με τους συνομηλίκους και να αποδεικνύουν τη γνώση αυτή με συνεργατικές στρατηγικές σε έργα που δομούν (collaborative educational scenarios, macro & micro scripting)
 • να αποδίδουν προστιθέμενη αξία στην παραγωγή γνώσης μέσω εποικοδομητικής επικοινωνίας (μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευομένων, εργοδοτών / εργαζομένων, εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων κ.λπ.).
 • να συνειδητοποιούν πώς η CSCL/W μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή και το διαμοιρασμό της γνώσης και αλλά και της τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της κοινότητας και να αξιοποιούν τη γνώση αυτή μεταγνωστικά.
 • να δημιουργούν ένα έργο CSCL σε σχολικά, εκπαιδευτικά / επαγγελματικά περιβάλλοντα.
 • να συνειδητοποιούν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας και να μεταφέρουν τεχνογνωσία σε πεδία εφαρμογής.
 • να υιοθετούν ένα σετ αξιών με όραμα για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και εργασίας.

Περιεχόμενα

 • Το πλαίσιο από τα συμπεριφοριστικά και γνωστικά στα κατασκευαστικά μοντέλα συνεργατικής μάθησης (Behaviorisms, Cognitive theories and Constructivism): η σχέση των μοντέλων αυτών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης [from Interactivity to cooperative and collaborative learning environments, and Computer-supported collaborative learning/Work].
 • CSCL σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα: παροχή προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή γνώσης και την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, εργοδοτών / εργαζομένων, εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων κλπ.
 • CSCL theories: κοινωνικογνωστικές προσεγγίσεις της μάθησης και μοντέλα κοινωνικού κονστρουκτιβισμού.
 • τον κοινωνικό και διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό: vygotskian theory, situative learning, cognitive flexibility theory, cognitive apprenticeship, problem based learning, self-regulated learning, self-directed learning, communities of practice.
 • CSCL: διαμοιρασμός της γνώσης της τεχνογνωσίας (sharing, distributed collaboration & tools, IWT, web 2.0 applications, wikis/blogs, social media, virtual worlds, gaming/gamification, web 3.0 AR and VR, assistive CSCL technologies).
 • στρατηγικές μάθησης με την υποστήριξη των CSCL: (γνωστικές και μετα-γνωστικές στρατηγικές/cognitive & meta-cognitive strategies), η λύση προβλημάτων (problem solving), η μεταφορά της μάθησης (transfer of learning), η νοηματική μάθηση (meaningful learning), η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικότητα (creativity).
 • αξιολόγηση της συνεργατικής μάθησης που βασίζεται σε ψηφιακά συστήματα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση / το επαγγελματικό περιβάλλον (LMS, distributed/authoring tools, AHLE, web 2.0).
Περισσότερα »

ΨΣ-329 Τεχνικές Βελτιστοποίησης [Ε/ΣΛΔ] Ο. Τελέλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκεται η αναπαράσταση επιχειρησιακών προβλημάτων μέσω γραμμικού προγραμματισμού, ακέραιου προγραμματισμού και συναφών μοντέλων βελτιστοποίησης. Αναπτύσσεται η θεωρητική θεμελίωση των μοντέλων αυτών και εξετάζονται μέθοδοι επίλυσης για καθολική βελτιστοποίηση, ο σχεδιασμός και η ανάλυση ευριστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων ευριστικών τοπικής αναζήτησης και προσεγγιστικών αλγορίθμων.

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσουν την τυπική/αφηρημένη μαθηματική αναπαράσταση ενός επιχειρησιακού προβλήματος βελτιστοποίησης, δεδομένης της περιγραφής του σε φυσική γλώσσα και των διαθέσιμων δεδομένων εισόδου.
 • να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους επίλυσης για δεδομένη μαθηματική αναπαράσταση ενός επιχειρησιακού προβλήματος.
 • να προγραμματίζουν τη διατύπωση και την επίλυση ενός μαθηματικού μοντέλου σε κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού, αξιοποιώντας σχετικό λογισμικό επίλυσης.
 • να αποτιμούν τόσο τη λύση ενός μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης, όσο και την επίδοση της μεθόδου επίλυσης.
 • να διακρίνουν υπολογιστικά εύκολα και δύσκολα μοντέλα μαθηματικής αναπαράστασης επιχειρησιακών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

 • Μοντελοποίηση Προβλημάτων με Γραμμικά Προγράμματα.
 • Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυϊκότητα.
 • Αλγόριθμος Simplex.
 • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός.
 • Μέθοδος Διακλάδωσης και Αποτίμησης (Branch and Bound).
 • Προβλήματα Μεταφοράς και Ανάθεσης.
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων (Διαδρομές, Δένδρα, Ροές, Ταιριάσματα, Αποκοπές).
 • Υπολογιστικά Δύσκολα Προβλήματα.
 • Εισαγωγή στους Προσεγγιστικούς Αλγορίθμους.
 • Μέθοδοι Τοπικής Αναζήτησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-304 Ασύρματες Επικοινωνίες [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι βασικές αρχές διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και ο φοιτητής μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των κυμάτων αυτών. Οι φυσικές έννοιες εξοπλίζονται με συμπυκνωμένη μαθηματική περιγραφή δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να περιγράφουν τους φυσικούς νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού με κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία. Αναγνωρίζοντας τις κεραίες ως τη διεπαφή των συστημάτων με τα μέσα μετάδοσης, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών τους. Αναλύονται παραδείγματα κεραιών και οι φοιτητές είναι σε θέση να διακρίνουν τον τύπο μιας κεραίας, να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της, να υπολογίσουν μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα ασύρματα συστήματα και να συνδυάσουν και να σχεδιάσουν βασικές ασύρματες ζεύξεις.

Έτσι στα πλαίσια του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις αρχές της παραγωγής και διάδοσης των Η/Μ κυμάτων ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση και η σχεδίαση πολύπλοκων ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων με τη χρήση των μαθηματικών εργαλείων αλλά και την αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Οι φοιτητές για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με επαγγελματικά εργαλεία σχεδίασης κεραιών και εκπαιδεύονται στη χρήση τους.

Περιεχόμενα

 • Αρχικά αναφέρονται εισαγωγικές έννοιες στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Ηλεκτροστατικά Πεδία, Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες, Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία, Νόμος Biot-Savart, Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής, Νόμος Gauss, Δύναμη Lorenz).
 • Στη συνέχεια περιγράφονται τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο (Εξισώσεις Maxwell, Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων, Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση, Ομοιόμορφα Επίπεδα Κύματα σε Μέσο Χωρίς Απώλειες, Πόλωση Η/Μ Κυμάτων).
 • Ακολούθως γίνεται εισαγωγή στις Κεραίες και στα Πεδία Ακτινοβολίας (Συναρτήσεις Δυναμικού, Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών, Προσεγγίσεις Μακράν Πεδίου, Μεθοδολογία Υπολογισμού του Πεδίου Ακτινοβολίας Οποιασδήποτε Κεραίας, Βασικά Χαρακτηριστικά Κεραιών, Η κεραία ως στοιχείο κυκλώματος, Ενεργό μήκος κεραίας).
 • Στη συνέχεια μελετώνται κλασσικά παραδείγματα κεραιών (Δίπολο Hertz, Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους, Δίπολο λ/2, Μικρό κυκλικό πλαίσιο). Τέλος αναφέρονται θεμελιώδη στοιχεία της Διάδοσης των Η/Μ Κυμάτων (Ζώνες Συχνοτήτων & Εφαρμογές, Κατηγοριοποίηση Κυμάτων, Απώλειες Ελεύθερου Χώρου, Ανάκλαση & Μετάδοση, Μοντέλο Επίπεδης Γης).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-411 Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Γ. Βούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση και ανάπτυξη της γνώσης που αποκτούν οι φοιτητές από το βασικό μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και αναπτύσσουν βασικές τεχνικές λήψης απόφασης για δράση στον πραγματικό κόσμο από ευφυείς οντότητες.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές/φοιτήτριες αποκτούν γνώσεις για ανάπτυξη και εφαρμογή

 • αλγορίθμων σχεδιασμού ενεργειών
 • μεθόδων επανασχεδιασμού ενεργειών και χρονοπρογραμματισμού για δράση στον πραγματικό κόσμο
 • αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με οντολογίες και δεδομένα πραγματικού κόσμου
 • βασικών αρχών και αλγορίθμων λήψεως απόφασης (απλής ή σύνθετης)
 • βασικών αλγορίθμων μάθησης για δράσης στον πραγματικό κόσμο.

μέσω της κριτικής θεώρησης των μεθόδων που διδάσκονται και την υλοποίηση παραδειγματικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

Στο μάθημα παρουσιάζονται:

 • τεχνικές σχεδιασμού και επανασχεδιασμού ενεργειών,
 • χρονοπρογραμματισμού ενεργειών,
 • αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με οντολογίες,
 • τεχνικές λήψης αποφάσεων (απλών και συνθετων) και μηχανικής μάθησης με έμφαση τη δράση στον πραγματικό κόσμο.

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-332 Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα [Ε/ΣΛΔ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το μάθημα ειδίκευσης στον τομέα της υλοποίησης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών καθώς και φορητών πληροφοριακών συστημάτων.

Οι δικτυακές υπηρεσίες είναι η βάση / τα θεμέλια ενός δικτυωμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος. Ο στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών καθώς και προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και η μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση τέτοιων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει προσεγγίσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δικτυακών και φορητών υπηρεσιών. Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα στοιχεία θεωρίας και τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση και λειτουργία φορητών πληροφοριακών συστημάτων.
 • να γνωρίζει τις απαραίτητες τεχνολογίες λειτουργίας, προγραμματισμού και εκτέλεσης δικτυακών υπηρεσιών.
 • να αναλύει και διατυπώνει αρχιτεκτονικές σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων, να μοντελοποιεί υπηρεσίες και εφαρμογές καθώς και διεπαφές για την επικοινωνία σύνθετων και κατανεμημένων συστατικών στοιχείων των εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Λειτουργίες
  • Πρωτόκολλα
 • Δικτυακές τεχνολογίες και πρότυπα
  • Δικτυακές υπηρεσίες (Web Services)
  • Γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών (Web Service Description Language)
  • Μητρώο υπηρεσιών Universal Description Discovery and Integration
  • Σχετικά πρότυπα (Web Services Resource Framework)
 • Ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών
  • Αρχιτεκτονικές: Μοντέλα Client-server, Peer-to-peer, Service Oriented Architectures
  • Java – Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces) – Sockets
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονων διεπαφών
  • Asynchronous JavaScript and XML (Ajax)
  • Σχετικά εργαλεία (jQuery, Bootstrap, AngularJS)
 • Δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων
  • Κατηγορίες δικτυακών εφαρμογών πολυμέσων
  • Εφαρμογές μετάδοσης αποθηκευμένου ήχου και βίντεο με συνεχή ροή
  • Διαδραστικές δικτυακές εφαρμογές πολυμέσων πραγματικού χρόνου
  • Θέματα ποιότητας υπηρεσίας
 • Φορητά πληροφοριακά συστήματα
  • Android Stack
  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός φορητών πληροφοριακών συστημάτων
  • Υλοποίηση φορητών πληροφοριακών συστημάτων

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-531 Δομημένη Αναπαράσταση Πληροφοριών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες μοντελοποίησης / αναπαράστασης δεδομένων / μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες διδάσκονται τις βασικές τεχνολογίες και στη συνέχεια μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην XML, XSL, και XMLSchema.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες σε πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες αναπαράστασης μοντελοποίησης/αναπαράστασης δεδομένων/μεταδεδομένων που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες ιστού (XML).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στις γλώσσες σήμανσης και στο σημασιολογικό ιστό
 • Εισαγωγή στην XML, Βασική δομή XML εγγράφων
 • Δημιουργία έγκυρων XML εγγράφων / Μοντελοποίηση XML εγγράφων με χρήση DTD
 • Eμφάνιση εγγράφων XML με τη χρήση CSS
 • XML χώροι ονομάτων
 • Εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση δέσμευσης δεδομένων (data binding)
 • Εμφάνιση εγγράφων XML μέσω σεναρίων Μοντέλου Αντικειμένου Εγγράφου (DOM)
 • Μετασχηματισμός και εμφάνιση εγγράφων XML με χρήση XSLΤ/XSL
 • Μοντελοποίηση εγγράφων XML με XML Schema
 • Εφαρμογές της XML
Περισσότερα »

ΨΣ-402 Τεχνολογία Πολυμέσων [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της αντίληψης, αναπαράστασης και διαχείρισης ψηφιακών μέσων μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και αλγόριθμους υπολογιστικής αναπαράστασης, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα ήχου και εικόνας. Επίσης η ύλη του μαθήματος αναφέρεται και στην περιγραφή της συσχετισης μεταξύ υπολογιστικών τεχνικών και ανθρώπινης αντίληψης σε περιβάλλοντα πολυμέσων.
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατή η δημιουργία και διαχείριση πηγών πολυμέσων σε υπολογιστικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της υπολογιστικής αναπαράστασης, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα ήχου και εικόνας.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας, επεξεργασίας και αλληλεπίδρασης με ψηφιακά μέσα και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη οπτικοακουστικών ψηφιακών εφαρμογών.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός και Κατηγοριοποίηση Τεχνολογιών Πολυμέσων
 • Αντίληψη Ήχου & Εικόνας
 • Επεξεργασία Ήχου
  • Λήψη και Καταγραφή Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιοποίηση Ήχων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Ηχητικών Σημάτων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό και Υλικό Επεξεργασίας Ήχων
  • Υπολογιστική Μουσική
 • Επεξεργασία Εικόνων
  • Λήψη και Καταγραφή Εικόνων
  • Ψηφιοποίηση Κινούμενων & Ακίνητων Εικόνων
  • Τεχνικές Ανάλυσης Εικόνων
  • Ψηφιακές Τεχνικές Συμπίεσης
  • Λογισμικό και Υλικό Επεξεργασίας Εικόνων
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων
Περισσότερα »

ΨΣ-707 Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσων στην Εκπαίδευση [Ε/ΥΥΥ] Δ. Σάμψων

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Καθώς η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μοντέλων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις τίθεται σε αμφισβήτηση και νέα μοντέλα, όπως το μοντέλο της μικτής μάθησης (blended learning) ή το μοντέλο της ηλεκτρονικής μάθησης (online learning) εφαρμόζονται, μελετώνται και ενίοτε υιοθετούνται σε μεγάλη κλίμακα, τα Ψηφιακά Μέσα (Digital Media) – δηλαδή, περιεχόμενο σε ψηφιακή μορφή (ιστοσελίδες, video, 3Δ γραφικά, ηλεκτρονικά βιβλία) διαθέσιμο κυρίως μέσω του Παγκόσμιου Ιστού και προσβάσιμο από πολλαπλές συσκευές («έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες με οθόνες αφής, «παιχνιδομηχανές» και φορητούς ή μη υπολογιστές) με δυνατότητες υποστήριξης εμπειριών από τους χρήστες (user experiences) οι οποίες δεν παρέχονται από τα παραδοσιακά μέσα – αξιοποιούνται για την υλοποίηση εκπαιδευτικών καινοτομιών τόσο στην τυπική όσο και στην μη-τυπική εκπαίδευση. Ενδεικτικές τέτοιες εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα Μαζικά Ανοικτά Δαιδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) και η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κατάλληλων ικανοτήτων για τον εκπαιδευτικά τεκμηριωμένο σχεδιασμό και την τεχνικά άρτια υλοποίηση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών που υλοποιούνται με την υποστήριξη Ψηφιακών Μέσων, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα παροχής «μαθησιακών εμπειριών» (learning experiences) που δεν είναι εφικτές χωρίς αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο του επιστημονικά τεκμηριωμένου σχεδιασμού τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει παιδαγωγικά κατάλληλα ψηφιακά μέσα για την υλοποίηση τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί παιδαγωγικά τεκμηριωμένα σχέδια τεχνολογικά υποστηριζόμενων εκπαιδευτικών καινοτομιών

Περιεχόμενα

 • 1. Σχεδιασμός Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.1 Εισαγωγή στην Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση. Βασικές Αρχές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Τεχνολογικά Υποστηριζόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • 1.2. Δομικά Συστατικά Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
   • 1.2.1. Διατύπωση Εκπαιδευτικού Προβλήματος και Πλαισίου Εκπαίδευσης, Καθορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων, Χαρακτηριστικά και Ανάγκες Εκπαιδευόμενων
   • 1.2.2. Επιλογή και Εφαρμογή Διδακτικού Μοντέλου
   • 1.2.3. Αξιολόγηση Επίτευξης Εκπαιδευτικών Στόχων
 • 2. Εκπαιδευτική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Μέσων:
  • 2.1. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα. Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Μέσων που επηρεάζουν την Εκπαιδευτική τους Αξιοποίηση (ως προς το περιεχόμενο που θα υποστηρίζουν, ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευόμενων).
  • 2.2. Εκπαιδευτικά Videos
  • 2.3. Διαδραστικά Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Βιβλία
  • 2.4. Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Παιχνίδια και Gamification
  • 2.5. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές (Educational Mobile Apps)
  • 2.6. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Web 2.0
  • 2.7. Επαυξημένη Πραγματικότητα και 3Δ Εικονικοί Κόσμοι στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • 3. Εκπαιδευτικές Καινοτομίες που υποστηρίζονται από Ψηφιακά Μέσα:
  • 3.1. Το μοντέλο της Μικτής Μάθησης (Blended Learning): Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Classroom).
  • 3.2. Ανοικτή Εκπαίδευση υποστηριζόμενη από Ψηφιακά Μέσα: Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses – MOOCs).
Περισσότερα »

ΨΣ-807 Τεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας [Ε/ΑΣΦ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε. Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει την έννοια της ιδιωτικότητας κυρίως σε σχέση με τα προσωπικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα που ανταλλάσσονται μέσω ανοικτών δημόσιων δικτύων, όπως το διαδίκτυο, στα πλαίσια διαφόρων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται οι υπάρχουσες τεχνολογίες διασφάλισης ιδιωτικότητας και γίνεται ειδική αναφορά στα προβλήματα ιδιωτικότητας που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες κατηγορίες εφαρμογών. Επίσης παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι, ανά περίπτωση, μηχανισμοί αντιμετώπισης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να κατανοεί τις βασικές έννοιες της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς του τρόπου αναγνώρισης και ανάλυσης των απαιτήσεων ιδιωτικότητας.
 • vα γνωρίζει τις βασικές απαιτήσεις ιδιωτικότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση, και να ικανοποιούνται κατά την υλοποίηση, ενός πληροφοριακού συστήματος.
 • να αναλύει, να αξιολογεί και να τεκμηριώνει εναλλακτικές τεχνολογίες/μηχανισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας και την ικανοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων.
 • να σχεδιάζει συστήματα που προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών του.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός Ιδιωτικότητας.
 • Νομικό Πλαίσιο για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
 • Επιθέσεις κατά της Ιδιωτικότητας και υποκειμενικότητα των Επιπτώσεων σε Περιπτώσεις Παραβίασης.
 • Οι Απαιτήσεις για Ανωνυμία, Μη-συνδεσιμότητα, Μη-ανιχνευσιμότητα και Μη-Παρατηρισιμότητα.
 • Ψευδωνυμία.
 • Διαχείριση Ταυτότητας.
 • Μηχανισμοί Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (Anonymizer, LPWA, Onion Routing, Crowds, MixNets κ.λ.π.).
 • Μηχανισμοί Διασφάλισης Ιδιωτικότητας σε ‘πανταχού παρόντα’ (ubiquitοus) υπολογιστικά περιβάλλοντα (RFIDs, Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης), σε Τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου, σε Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας κλπ.
 • Το Ελληνικό Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης και ο Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Πολίτη για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που Προσφέρουν Φορείς του Δημοσίου.
 • Οικονομικά της Προστασίας της Ιδιωτικότητας
Περισσότερα »

ΨΣ-306 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος [Ε/Τ&Δ] Γ. Ευθύμογλου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία στο χρονικό και στο φασματικό πεδίο με την οποία γίνεται η ανάλυση και ο σχεδιασμός συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου. Με βάση αυτή τη θεωρία θα μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάζουν αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα, βασιζόμενοι σε προδιαγραφές της απόκρισης συχνότητας.

Περιεχόμενα

 • Προδιαγραφές Ψηφιακών Φίλτρων
 • Ψηφιακά φίλτρα Finite Impulse Response (FIR) με γραμμική φάση.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο παραθύρου.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με την μέθοδο δειγματοληψίας απόκρισης συχνότητας.
 • Αλγόριθμος σχεδιασμού FIR με τη βέλτιστη μέθοδο (optimal method)
 • Αναλογικά πρότυπα φίλτρα χαμηλών συχνοτήτων: Butterworth πολυώνυμα και Chebyshev πολυώνυμα.
 • Μετασχηματισμοί συχνότητας κανονικοποιημένων αναλογικών φίλτρων.
 • Αλγόριθμος κατασκευής γενικού αναλογικού φίλτρου.
 • Διγραμμικός μετασχηματισμός για σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων από αναλογικά.
 • Σχεδίαση ψηφιακών Infinite impulse response (IIR) φίλτρων με τον διγραμμικό μετασχηματισμό.
 • Μετασχηματισμοί συχνότητας ψηφιακών φίλτρων.
 • Μέθοδοι υλοποίησης φίλτρων IIR και FIR: εν σειρά και παράλληλη συνδεσμολογία.
 • Ψηφιακά φίλτρα για τηλεπικοινωνίες: φίλτρα raised cosine.
Περισσότερα »

ΨΣ-709 Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης [Ε/ΥΥΥ] Φ. Παρασκευά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης μέσω της επιστημονικής θεώρησης του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού και της γνωστικής μαθητείας, με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Στόχος του αντικειμένου είναι να εξεταστούν θέματα αξιοποίησης και αξιολόγησης των συνεργατικών θεωριών μάθησης σε ένα τεχνολογικά υποστηριζόμενο περιβάλλον μάθησης (Computer Supported Collaborative Learning & Work, CSCL/W), για την ανάπτυξη συνεργασίας σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά περιβάλλοντα (διαχείριση διαφορετικών συνεργατικών περιστάσεων-συνθηκών μάθησης, καλά δομημένων σχεδίων και σεναρίων, διαμοιρασμένοι χώροι, στρατηγικές, συνεργατική λύση προβλημάτων, κ.λπ.

Σε αυτό το πλαίσιο,- μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος – , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί το θεωρητικό υπόβαθρο για το σχεδιασμό της συνεργατικής μάθησης σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας (Computer Supported Collaborative Learning/Work), συνθέτοντας έργα στο πλαίσιο του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στα περιβάλλοντα αυτά.
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει ποιες είναι οι κατάλληλες εφαρμοσμένες συνεργατικές θεωρίες, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και στρατηγικές για την εφαρμογή στην πράξη του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού για την επίλυση συνεργατικών εκπαιδευτικών προβλημάτων σε τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και υπηρεσίες.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ολιστικές προσεγγίσεις συνεργατικών σεναρίων για σχολικά, εκπαιδευτικά & επαγγελματικά περιβάλλοντα., συνειδητοποιώντας την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας και της εποικοδομητικής επικοινωνίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο διαμοιρασμό της γνώσης για την αξιοποίησή της μεταγνωστικά στα μέλη μιας κοινότητας σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής (collaborative educational scenarios, macro & micro scripting).

Ειδικότερα στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να επιδεικνύουν γνώση για το θεωρητικό υπόβαθρο και το σχεδιασμό της συνεργατικής μάθησης σε εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα ( CSCL/W).
 • να συνθέτουν έργα στο πλαίσιο των μοντέλων της κοινωνικο-γνωστικής προσέγγισης και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού σε CSCL/W.
 • να επιλέγουν και να αξιολογούν κριτικά τις προοπτικές μέσα από την εφαρμογή στην πράξη του κοινωνικού και διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού για την επίλυση συνεργατικών εκπαιδευτικών προβλημάτων: vygotskian theory, situative learning, cognitive flexibility theory, cognitive apprenticeship, problem based learning, self-regulated learning, self-directed learning, communities of practice σε CSCL/W.
 • να συνεργάζονται με δράσεις με τους συνομηλίκους και να αποδεικνύουν τη γνώση αυτή με συνεργατικές στρατηγικές σε έργα που δομούν (collaborative educational scenarios, macro & micro scripting)
 • να αποδίδουν προστιθέμενη αξία στην παραγωγή γνώσης μέσω εποικοδομητικής επικοινωνίας (μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευομένων, εργοδοτών / εργαζομένων, εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων κ.λπ.).
 • να συνειδητοποιούν πώς η CSCL/W μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή και το διαμοιρασμό της γνώσης και αλλά και της τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της κοινότητας και να αξιοποιούν τη γνώση αυτή μεταγνωστικά.
 • να δημιουργούν ένα έργο CSCL σε σχολικά, εκπαιδευτικά / επαγγελματικά περιβάλλοντα.
 • να συνειδητοποιούν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας και να μεταφέρουν τεχνογνωσία σε πεδία εφαρμογής.
 • να υιοθετούν ένα σετ αξιών με όραμα για τη μελλοντική αξιοποίησή τους σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και εργασίας.

Περιεχόμενα

 • Το πλαίσιο από τα συμπεριφοριστικά και γνωστικά στα κατασκευαστικά μοντέλα συνεργατικής μάθησης (Behaviorisms, Cognitive theories and Constructivism): η σχέση των μοντέλων αυτών με τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης [from Interactivity to cooperative and collaborative learning environments, and Computer-supported collaborative learning/Work].
 • CSCL σε εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα: παροχή προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή γνώσης και την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, εργοδοτών / εργαζομένων, εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων κλπ.
 • CSCL theories: κοινωνικογνωστικές προσεγγίσεις της μάθησης και μοντέλα κοινωνικού κονστρουκτιβισμού.
 • τον κοινωνικό και διαλεκτικό κονστρουκτιβισμό: vygotskian theory, situative learning, cognitive flexibility theory, cognitive apprenticeship, problem based learning, self-regulated learning, self-directed learning, communities of practice.
 • CSCL: διαμοιρασμός της γνώσης της τεχνογνωσίας (sharing, distributed collaboration & tools, IWT, web 2.0 applications, wikis/blogs, social media, virtual worlds, gaming/gamification, web 3.0 AR and VR, assistive CSCL technologies).
 • στρατηγικές μάθησης με την υποστήριξη των CSCL: (γνωστικές και μετα-γνωστικές στρατηγικές/cognitive & meta-cognitive strategies), η λύση προβλημάτων (problem solving), η μεταφορά της μάθησης (transfer of learning), η νοηματική μάθηση (meaningful learning), η κριτική σκέψη (critical thinking), η δημιουργικότητα (creativity).
 • αξιολόγηση της συνεργατικής μάθησης που βασίζεται σε ψηφιακά συστήματα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση / το επαγγελματικό περιβάλλον (LMS, distributed/authoring tools, AHLE, web 2.0).
Περισσότερα »

ΨΣ-329 Τεχνικές Βελτιστοποίησης [Ε/ΣΛΔ] Ο. Τελέλης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκεται η αναπαράσταση επιχειρησιακών προβλημάτων μέσω γραμμικού προγραμματισμού, ακέραιου προγραμματισμού και συναφών μοντέλων βελτιστοποίησης. Αναπτύσσεται η θεωρητική θεμελίωση των μοντέλων αυτών και εξετάζονται μέθοδοι επίλυσης για καθολική βελτιστοποίηση, ο σχεδιασμός και η ανάλυση ευριστικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων ευριστικών τοπικής αναζήτησης και προσεγγιστικών αλγορίθμων.

Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναπτύσσουν την τυπική/αφηρημένη μαθηματική αναπαράσταση ενός επιχειρησιακού προβλήματος βελτιστοποίησης, δεδομένης της περιγραφής του σε φυσική γλώσσα και των διαθέσιμων δεδομένων εισόδου.
 • να επιλέγουν τις κατάλληλες μεθόδους επίλυσης για δεδομένη μαθηματική αναπαράσταση ενός επιχειρησιακού προβλήματος.
 • να προγραμματίζουν τη διατύπωση και την επίλυση ενός μαθηματικού μοντέλου σε κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού, αξιοποιώντας σχετικό λογισμικό επίλυσης.
 • να αποτιμούν τόσο τη λύση ενός μαθηματικού μοντέλου βελτιστοποίησης, όσο και την επίδοση της μεθόδου επίλυσης.
 • να διακρίνουν υπολογιστικά εύκολα και δύσκολα μοντέλα μαθηματικής αναπαράστασης επιχειρησιακών προβλημάτων.

Περιεχόμενα

 • Μοντελοποίηση Προβλημάτων με Γραμμικά Προγράμματα.
 • Θεωρία Γραμμικού Προγραμματισμού, Δυϊκότητα.
 • Αλγόριθμος Simplex.
 • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός.
 • Μέθοδος Διακλάδωσης και Αποτίμησης (Branch and Bound).
 • Προβλήματα Μεταφοράς και Ανάθεσης.
 • Βελτιστοποίηση Δικτύων (Διαδρομές, Δένδρα, Ροές, Ταιριάσματα, Αποκοπές).
 • Υπολογιστικά Δύσκολα Προβλήματα.
 • Εισαγωγή στους Προσεγγιστικούς Αλγορίθμους.
 • Μέθοδοι Τοπικής Αναζήτησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-304 Ασύρματες Επικοινωνίες [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Κανάτας

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι βασικές αρχές διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και ο φοιτητής μπορεί να αναγνωρίζει, να περιγράφει και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των κυμάτων αυτών. Οι φυσικές έννοιες εξοπλίζονται με συμπυκνωμένη μαθηματική περιγραφή δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να περιγράφουν τους φυσικούς νόμους του ηλεκτρομαγνητισμού με κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία. Αναγνωρίζοντας τις κεραίες ως τη διεπαφή των συστημάτων με τα μέσα μετάδοσης, γίνεται μια εκτενής παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών τους. Αναλύονται παραδείγματα κεραιών και οι φοιτητές είναι σε θέση να διακρίνουν τον τύπο μιας κεραίας, να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά της, να υπολογίσουν μεγέθη που χρησιμοποιούνται στα ασύρματα συστήματα και να συνδυάσουν και να σχεδιάσουν βασικές ασύρματες ζεύξεις.

Έτσι στα πλαίσια του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι εξοικειώνονται με τις αρχές της παραγωγής και διάδοσης των Η/Μ κυμάτων ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση και η σχεδίαση πολύπλοκων ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων με τη χρήση των μαθηματικών εργαλείων αλλά και την αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Οι φοιτητές για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με επαγγελματικά εργαλεία σχεδίασης κεραιών και εκπαιδεύονται στη χρήση τους.

Περιεχόμενα

 • Αρχικά αναφέρονται εισαγωγικές έννοιες στη Θεωρία των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Πηγές Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, Ηλεκτροστατικά Πεδία, Διηλεκτρικά Μέσα και Οριακές Συνθήκες, Μόνιμα Μαγνητικά Πεδία, Νόμος Biot-Savart, Πυκνότητα Μαγνητικής Ροής, Νόμος Gauss, Δύναμη Lorenz).
 • Στη συνέχεια περιγράφονται τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στο Χώρο (Εξισώσεις Maxwell, Ημιτονοειδής Χρονική Μεταβολή των Πεδίων, Συνθήκες Ελεύθερου Χώρου και Κυματική Εξίσωση, Ομοιόμορφα Επίπεδα Κύματα σε Μέσο Χωρίς Απώλειες, Πόλωση Η/Μ Κυμάτων).
 • Ακολούθως γίνεται εισαγωγή στις Κεραίες και στα Πεδία Ακτινοβολίας (Συναρτήσεις Δυναμικού, Περιοχές Ακτινοβολίας των Κεραιών, Προσεγγίσεις Μακράν Πεδίου, Μεθοδολογία Υπολογισμού του Πεδίου Ακτινοβολίας Οποιασδήποτε Κεραίας, Βασικά Χαρακτηριστικά Κεραιών, Η κεραία ως στοιχείο κυκλώματος, Ενεργό μήκος κεραίας).
 • Στη συνέχεια μελετώνται κλασσικά παραδείγματα κεραιών (Δίπολο Hertz, Γραμμική διπολική κεραία αυθαίρετου μήκους, Δίπολο λ/2, Μικρό κυκλικό πλαίσιο). Τέλος αναφέρονται θεμελιώδη στοιχεία της Διάδοσης των Η/Μ Κυμάτων (Ζώνες Συχνοτήτων & Εφαρμογές, Κατηγοριοποίηση Κυμάτων, Απώλειες Ελεύθερου Χώρου, Ανάκλαση & Μετάδοση, Μοντέλο Επίπεδης Γης).

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »