Μαθήματα 5oυ Εξαμήνου

Στο 5ο εξάμηνο οι φοιτητές θα επιλέξουν μια από τις τρείς Κατευθύνσεις Σπουδών. Συγκεκριμένα, μια από:
1. Τ&Δ: κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα»
2. ΣΛΔ: κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων»
3. ΥΥΥ: κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες»

και πέραν των 3 μαθημάτων ΚΟΡΜΟΥ, στο τρέχον εξάμηνο οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• ένα μάθημα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων

Κορμού

ΨΣ-518 Τεχνητή Νοημοσύνη [Κ] Γ. Βούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση:

 • να εξηγεί θεμελιώδεις έννοιες όπως: πράκτορας, χώρος καταστάσεων, αναζήτηση ως μοντέλο σκέψης, επίλυση προβλημάτων, ευριστικές μέθοδοι, αναπαράσταση γνώσης με λογική.
 • να επιλέγει αλγόριθμο για την επίλυση προβλημάτων αναλόγως των χαρακτηριστικών του χώρου καταστάσεων,
 • να αποτιμά τη χρησιμότητα και αδυναμίες εναλλακτικών αλγορίθμων και τεχνικών για να αυξήσει την υπολογιστική αποτελεσματικότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • να μοντελοποιεί προβλήματα ως προβλήματα αναζήτησης, επίλυσης περιορισμών και λογικής.

με στόχο να κατασκευάζει αποδοτικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.

Περιεχόμενα­

 • Εισαγωγικά στοιχεία (στόχοι, βασικές αρχές και ιστορία)– Νοήμονες πράκτορες.
 • Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης και εξερεύνησης: breadth-first search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening depth-first search, bi-directional search.
 • Ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης και ευριστικές συναρτήσεις: greedy best-first search, A*-search
 • Τοπική Αναζήτηση: hill-climbing, simulated annealing, local beam search, genetic algorithms
 • Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών: Μέθοδοι και τεχνικές επίλυσης.
 • Αναπαράσταση γνώσης και συμπερασμός με Λογική.

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-801 Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας [Κ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε.Λ. Μακρή

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της γνωστικής περιοχής της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και η απόκτηση γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων εφαρμογής των πολιτικών και τεχνικών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι, μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να κατανοεί το πρόβλημα της ασφάλειας πληροφοριών ως πρόβλημα διαχείρισης και την αναγκαιότητα των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
 • να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της ασφάλειας πληροφοριών, της ανάλυσης κινδύνων, της επιχειρησιακής συνέχειας, της διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας και της μέτρησης της ασφάλειας πληροφοριών.
 • να αναλύει και να αξιολογεί κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του προτύπου ISO/IEC 27005:2011.
 • να σχεδιάζει συστήματα διαχείρισης, πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας, σχέδια ανάκαμψης από καταστροφή και διεργασίες μέτρησης της ασφάλειας πληροφοριών και να τεκμηριώνει τις σχετικές επιλογές του/της.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικά θέματα: Το πρόβλημα της ασφάλειας πληροφοριών, ανάγκη προστασίας των πληροφοριών, πλαίσιο προστασίας πληροφοριών, πρότυπα και προτυποποίηση, βασικές έννοιες της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών: Η ασφάλεια πληροφοριών ως πρόβλημα διαχείρισης, βασικές έννοιες και αναγκαιότητα συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, η σειρά προτύπων ISO 27k, το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.
 • Ανάλυση, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων: Η έννοια του κινδύνου, η διαχείριση κινδύνων ως μεθοδολογία, το πρότυπο ISO/IEC 27005:2011.
 • Οργανωσιακό πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών: Πολιτικές ασφάλειας, ιεραρχία πολιτικών, σκοπιμότητα ύπαρξης, πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, θεματικές πολιτικές, άλλα στοιχεία του οργανωσιακού πλαισίου, επιθυμητά χαρακτηριστικά πολιτικών, κύκλος ζωής πολιτικών, αρμοδιότητα ανάπτυξης πολιτικών.
 • Διαχείριση περιστατικών ασφάλειας: Βασικές έννοιες – Κύκλος ζωής περιστατικού – Εμπλεκόμενοι, σκοπός και στόχοι της διεργασίας διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, τύποι περιστατικών, ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών, φάσεις της διεργασίας διαχείρισης περιστατικών.
 • Επιχειρησιακή συνέχεια και ανάκαμψη από καταστροφή: Βασικές έννοιες, αναγκαιότητα σχεδιασμού επιχειρησιακής συνέχειας, τύποι σχεδίων και σχέσεις μεταξύ τους, η διεργασία σχεδιασμού ανάκαμψης από καταστροφή, ύψος επένδυσης.
 • Μέτρηση της ασφάλειας: Βασικές έννοιες, τύποι μετρικών ασφάλειας, η διεργασία μέτρησης της ασφάλειας.
Περισσότερα »

ΨΣ-305 Ψηφιακές Επικοινωνίες [Κ] Γ. Ευθύμογλου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ο κύριος μαθησιακός στόχος είναι η μελέτη των τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα βασικής ζώνης και διέλευσης ζώνης στενού φάσματος. Επίσης το μάθημα καλύπτει τον υπολογισμό της επίδοσης των ψηφιακών διαμορφώσεων σε δίαυλο επικοινωνίας με αθροιστικό λευκό Gaussian θόρυβο (additive white Gaussian noise, (AWGN)) και διάλειψη (fading). Τέλος γίνεται μία εισαγωγή της μετάδοσης πολλαπλών φερόντων OFDM.

Περιεχόμενα

 • Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator)
 • Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή.
 • Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN.
 • Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN.
 • Ψηφιακή διαμόρφωση διέλευσης ζώνης Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN.
 • Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM.
 • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα: Ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου ενός δέκτη, Υπολογισμός Link Budget.
 • Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος.
 • Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading).
 • Μετάδοση με την τεχνική πολλαπλών φερόντων OFDM και χρήση κυκλικού προθέματος για μηδενική διακαναλική παρεμβολή.
Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-309 Ευρυζωνικά Δίκτυα [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις κύριες τεχνολογίες ενσυρμάτων και ασυρμάτων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών, με έμφαση σε τεχνολογίες βασικής ζώνης, τεχνικές φυσικού στρώματος και διαχείρισης πόρων. Για το σκοπό αυτό το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των βασικών αρχών, τεχνικών, τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών Ευρυζωνικών Δικτύων.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν Ευρυζωνικά Συστήματα και να επεξεργαστούν προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης Ευρυζωνικών Συστημάτων, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα ευρυζωνικά δίκτυα
  • Εισαγωγικές έννοιες δικτύων
  • Εισαγωγικές έννοιες ψηφιακής μετάδοσης
  • Πολυπλεξία, διασπορά φάσματος και μεταγωγή
  • Υλικά μέσα διάδοσης
 • Τεχνολογίες ενσύρματης πρόσβασης
  • Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)
  • Digital subscriber line (DSL)
  • Ethernet
 • Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες
  • Κυψελωτά συστήματα 3ης, 4ης και 5ης γενιάς
  • Τοπικά δίκτυα (WiFi -IEEE 802.11)
  • Δίκτυα Internet of Things
 • Τεχνολογίες κορμού
  • Δίκτυα Ethernet
  • Οπτικές τεχνολογίες

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-321 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ [ΥΠΚ/Τ&Δ] Π. Δεμέστιχας , Α. Γαλάνη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών ΙI» είναι να συμπληρώσει τη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα Δίκτυα Υπολογιστών και τις λειτουργίες τους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη λειτουργία του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (data link layer), του υπο-επιπέδου ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control – MAC) και του υπο-επιπέδου ελέγχου λογικής ζεύξης (Logical Link Control – LLC).

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών ΙI», οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές ελέγχου/ ανίχνευσης (parity bit και CRC) και διόρθωσης λαθών (hamming), αλλά και τεχνικές αναμετάδοσης πληροφορίας μέσω του Δικτύου Υπολογιστών, χρησιμοποιώντας και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Επιπλέον, οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα έχουν την ικανότητα να συνδυάσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη δρομολόγηση και τη χρήση του καταλληλότερου πρωτοκόλλου αναλόγως τις ανάγκες του δικτύου, με τις τεχνικές διόρθωσης και αναμετάδοσης λαθών, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη.

Περιεχόμενα

Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή. Έννοιες επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer), ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC), έλεγχος λαθών (error control), ανίχνευση λαθών (error detection), διόρθωση λαθών (error correction), αναμετάδοση (retransmission).
 • Λειτουργίες ανίχνευσης λαθών. Τεχνική Parity bit. CRC (Cyclic Redundancy Codes).Θεωρία, Ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Error correction. Τεχνικές Hamming διόρθωσης ενός ή πολλαπλών λαθών. Θεωρία, Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις.
 • Τεχνικές αναμετάδοσης. Stop-and-Wait (S&W), Alternating bit protocol (ABP), Automatic repeat request (ARQ). Sliding Window, Go Back N (GBN), Selective Repeat (SRP).Θεωρία,Ασκήσεις,ΕργαστηριακέςΑσκήσεις
 • Πρωτόκολλα MAC. Aloha, Carrier Sense Multiple Access (CSMA). MAC πρωτόκολλα σε WLAN/WMAN/WPAN. Πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.x. Θεωρία, ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Πρωτόκολλo LLC. Πρότυπο 802.2.

Επιπλέον, στον Εύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-530 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών – ΔΕΔ (Business Process Management-BPM) και η μελέτη διαφόρων μεθόδων και τεχνικών για την ανάλυση, μοντελοποίηση, αυτοματοποίηση, εκτέλεση και αναλυτική των επιχειρησιακών διεργασιών. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις και χρησιμοποιούνται ευρέως γνωστά εργαλεία ΔΕΔ κατά την πρακτική-εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να κατασκευάζουν μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης με βάση το πρότυπο BPMN
 • να εκτελούν επιχειρησιακές διεργασίες χρησιμοποιώντας συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών
 • να αναλύουν τις επιδόσεις υφιστάμενων επιχειρησιακών διεργασιών και να προβαίνουν στη βελτίωση των διεργασιών εφόσον δεν κρίνονται ικανοποιητικές βάσει κριτηρίων
 • να δημιουργούν στρατηγικές διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών και πλάνα (σχέδια) πραγμάτωσης επιχειρησιακών διεργασιών στο πλαίσιο οργανισμών

Περιεχόμενα

 • Ορισμός επιχειρησιακών διεργασιών, ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές διεργασίες. Διεργασιοστρεφής Οργανισμός. Κατασκευή επιχειρησιακών μοντέλων διεργασιών. Εικονικές επιχειρήσεις. Επιχειρησιακές διεργασίες και ροές εργασιών.
 • Τεχνικές ανάλυσης επιχειρησιακών διεργασιών. Ποιοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ανάλυση Pareto, ανάλυση προστιθέμενης αξίας, ανάλυση βασικής αιτίας). Ποσοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ουρές αναμονής, προσομοίωση). Μέτρα απόδοσης (χρόνος, κόστος, ποιότητα).
 • Κύκλοι ζωής ΔΕΔ. Ανακάλυψη, ανάλυση, μοντελοποίηση, παρακολούθηση, αντιστοίχιση, προσομοίωση, ανάπτυξη. Μεθοδολογίες ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Reengineering–BPR) και βελτίωσης επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Improvement–BPI). Εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Το πρότυπο BPMN για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών. Εννοιολογικά και εκτελέσιμα μοντέλα διεργασιών.
 • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών (π.χ. δομή, αρχιτεκτονική, πρότυπα).
 • Κύκλοι ζωής διεργασιών και δραστηριοτήτων. Εφαρμογές ροής εργασιών.
 • Σχέδια και διεργασίες στην αυτοματοποίηση διεργασιών, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιχειρησιακών διεργασιών και ροών εργασίας, τύποι ροών εργασίας, συστήματα και διαστάσεις ροών εργασίας, διαχείριση ροών εργασίας, λειτουργικές απαιτήσεις για τις ροές εργασίας, προδιαγραφές ροών εργασίας και γλώσσες εκτέλεσης
 • Διαχείριση ροών εργασίας με χρήση συγκεκριμένου εργαλείου διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Αναλυτική επιχειρησιακών διεργασιών. Μετρικές για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών. Παρακολούθηση προκαθορισμένων μετρικών και μετρικών που αφορούν συγκεκριμένη διαδικασία και έχουν οριστεί από τον χρήστη.
 • Μεθοδολογίες ΔΕΔ (Six Sigma, Lean, κτλ)
 • Υπηρεσιοστρεφή (service-oriented) και διεργασιοστρεφή (process-oriented) πληροφοριακά συστήματα.
Περισσότερα »

ΨΣ-803 Ασφάλεια Δικτύων [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης, Κ. Λαμπρινουδάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων που εφαρμόζονται σε μια δικτυακή υποδομή, των πολιτικών που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου για να προστατεύσουν το δίκτυο και τους πόρους του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η αποτελεσματικότητα (ή η έλλειψη) αυτών. Το μάθημα εστιάζει στην ασφάλεια των ενσύρματων – σταθερών δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι μηχανισμοί και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διασφαλίζουν τη λειτουργία των παραπάνω δικτύων καθώς και τα δεδομένα των χρηστών τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει εξοικειωθεί και θα εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα και τεχνικές ασφάλειας που εφαρμόζονται στα ενσύρματα δίκτυα τα οποία έχουν σαν στόχο να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας στους χρήστες ενός δικτύου καθώς και στους παρόχους αυτού.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια σε διαφορετικά επίπεδα της διαστρωμάτωσης OSI, όπως
  • σε επίπεδο σύνδεσης (layer 2),
  • σε επίπεδο δικτύου (layer 3)
  • σε επίπεδο εφαρμογής (application layer).
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κλειδιών και πρωτόκολλα διαχείρισης ταυτοτήτων.
 • Αναχώματα ασφάλειας (firewalls) και συστήματα αναγνώρισης εισβολέων.
 • Η έννοια της εμπιστοσύνης στα δίκτυα καθώς και η διαχείριση τής.
 • Συστήματα κατανεμημένης αυθεντικοποίησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-405 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η όραση προσφέρει στον άνθρωπο εξαιρετικά σημαντικές ζωτικές πληροφορίες όσο καμία άλλη αίσθηση. Η σημασία που αποδίδεται στην αίσθηση της όρασης διακρίνεται σε όλες τις εκφάνσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ειδικότερα σε αυτές που σχετίζονται με το χώρο της επιστήμης. Με τη βοήθεια της πληροφορικής αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια νέα επιστημονικά πεδία έρευνας σχετικά με την επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιείται για δύο διακριτούς σκοπούς: (1) τη βελτίωση της εμφάνισης της εικόνας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία τους από κάποιο παρατηρητή και (2) την ψηφιακή ανάλυση της εικόνας με σκοπό την περιγραφή, αναγνώριση και ερμηνεία του περιεχομένου μιας εικόνας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικοί αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και για τους δυο σκοπούς τόσο στο πεδίο του χώρου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
 • 2-Δ σήματα και συστήματα – Βασικές έννοιες
 • Δειγματοληψία και Ψηφιοποίηση Εικόνων
 • Βελτίωση και Αποκατάσταση Εικόνας
 • Επεξεργασία Δυαδικών Εικόνων – Μορφολογικοί Τελεστές
 • Τμηματοποίηση Εικόνας – Αναγνώριση Περιγραμμάτων
 • Μετασχηματισμοί (Fourier, DCT, Hadamard κ.λπ.)
 • Φυσική σημασία και ιδιαιτερότητες του πεδίου συχνοτήτων
 • Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων
 • Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων – Όραση Υπολογιστή
 • Ανάλυση Υφής – Περιγραφή Σχήματος / Αντικειμένου
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ακολουθίας Εικόνων
 • Άλλες περιοχές: Π.χ. Υδατογράφηση, Ανάκτηση Πληροφορίας κλπ.
Περισσότερα »

ΨΣ-526 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα ειδικού υποβάθρου αναφορικά με τις υπολογιστικές υποδομές που παρέχονται και αξιοποιούνται από σχετικές εφαρμογές.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών. Επιπρόσθετα θα γίνει μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση εφαρμογών που εκτελούνται και προσφέρονται στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο των υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών και συμπληρώνεται από εργαστηριακές ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά και συστατικά σύγχρονων υπολογιστικών υποδομών (όπως τα υπολογιστικά και αποθηκευτικά νέφη).
 • να γνωρίζει τα κύρια εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας και διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών σε διαφορετικά επίπεδα (εφαρμογής, πλατφόρμας, εικονικοποιημένης υποδομής).
 • να υλοποιεί εφαρμογές υπολογιστικών νεφών καθώς και υπολογιστικές και αποθηκευτικές συστοιχίες με χρήση των πλέον καινοτόμων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα υπολογιστικά νέφη
 • Στόχοι, προκλήσεις, τομείς εφαρμογής, πλεονεκτήματα
  • Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών
  • Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, φάσεις εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών
 • Μοντέλα ανάπτυξης, διασύνδεσης και διαχείρισης υποδομών νέφους
  • Μοντέλα διακριτών επιπέδων, παροχής υπηρεσιών, πρόσβασης και ανάπτυξης
  • Τεχνικές ελαστικότητας και κλιμάκωσης
  • Προσεγγίσεις διαχείρισης πληροφορίας και χρεώσεων
 • Υλοποίηση και λειτουργία υπολογιστικών νεφών
  • Επίπεδο εφαρμογής (Software as a Service)
  • Επίπεδο πλατφόρμας (Platform as a Service)
  • Επίπεδο υποδομής (Infrastructure as a Service)
  • Εικονικοιποίηση και διαχείριση πόρων
 • Υλοποίηση και λειτουργία αποθηκευτικών νεφών
  • Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης αντικειμένων δεδομένων
  • Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων βάσει περιεχομένου
  • Εκτέλεση υπολογιστικών εργασιών σε αποθηκευμένα δεδομένα
 • Προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών
  • Κατηγορίες παραμέτρων και απαιτήσεων
  • Μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου
  • Τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
  • Google AppEngine
  • OpenStack
  • Apache Hadoop / MapReduce

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-505 Βάσεις Δεδομένων [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Χαλκίδη , Χ. Μανουσόπουλος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές για τον προγραμματισμό και την διαχείριση των βάσεων δεδομένων,
 • να γνωρίζει τις βασικές δομές αποθήκευσης και οργάνωσης δεδομένων,
 • να γνωρίζει μηχανισμούς επεξεργασίας, βελτιστοποίησης ερωτημάτων καθώς και διαχείρισης δοσοληψιών,
 • να κατανοεί τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση ακεραιότητας του συστήματος στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων χρηστών με πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή βασικές αρχές βάσεων δεδομένων. Παρουσίαση θεμελιωδών εννοιών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ανασκόπηση μοντέλων δεδομένων.
 • Δομές αποθήκευσης και αρχείων – Ευρετήρια και Κατακερματισμός
 • Επεξεργασία ερωτημάτων
 • Βελτιστοποίηση ερωτημάτων
 • Διαχείριση Δοσοληψιών
 • Έλεγχος Συγχρονικότητας
 • Συστήματα αποκατάστασης
 • Παράλληλες και Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων: σχεδιάση, επεξεργασία ερωτημάτων και δοσοληψιών σε περιβάλλον κατανεμημένων βάσεων δεδομένων.
Περισσότερα »

ΨΣ-403 Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της σύνθεσης ψηφιακών εικόνων μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και αλγόριθμους υπολογιστικής περιγραφής, απεικόνισης και αλληλεπίδρασης με διδιάστατες και τριδιάστατες ψηφιακές εικόνες και περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Επίσης η ύλη του μαθήματος αναφέρεται και στην περιγραφή υλοποιήσεων τριδιάστατων γραφικών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δικτυοκεντρικών συστημάτων.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατή η δημιουργία συνθετικών εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σύνθεσης εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών σύνθεσης ψηφιακών εικόνων και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε διδιάστατα/τριδιάστατα γραφικά υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

 • Στόχος και επισκόπηση του μαθήματος
 • Ιστορική Αναδρομή
  • Κατηγορίες Εφαρμογών και Παραδείγματα
 • Μοντελοποίηση
  • Στοιχειώδη Γεωμετρικά Αντικείμενα
  • Συστήματα Συντεταγμένων
  • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί & Προοπτική
 • Φωτισμός & Σκίαση
  • Χρωματικά Μοντέλα
  • Μοντελοποίηση Φωτεινών Πηγών
  • Κατόπτευση
  • Μοντέλα Οπτικών Χαρακτηριστικών Επιφανειών
  • Τεχνικές Σκίασης
 • Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τριδιάστατων Γραφικών
Περισσότερα »

ΨΣ-206 Μεταγλωττιστές [Ε/ΣΛΔ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της ανάλυσης των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού όπως και της περιγραφής του τρόπου με τον οποίο οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σχεδίασης, υλοποίησης και ανάλυσης συστημάτων μεταγλωττιστών για σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή – Γενικά χαρακτηριστικά σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
 • Ορισμός Γλωσσών (Κανονικές Εκφράσεις – Αυτόματα – Γραμματικές Context-Free).
 • Δομή γλωσσών προγραμματισμού (Μεταβλητές, Τύποι και Εμβέλεια, Έλεγχος Ροής και Αποτίμηση Εκφράσεων, Υπορουτίνες, Επαναληπτικές και Αναδρομικές Διαδικασίες, Διαχείριση Μνήμης και Επικοινωνία).
 • Η διαδικασία της μεταγλώττισης/διερμηνείας (Λεκτική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Παραγωγή & Βελτιστοποίηση Κώδικα, Σύνδεση).
Περισσότερα »

ΨΣ-013 Συστήματα Ουρών Αναμονής [Ε/Τ&Δ] Κ. Μαλιάτσος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να μοντελοποιεί συστήματα ουρών αναμονής στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της διαχείρισής τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δικτύων υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές χρήσης μεθοδολογιών, διαδικασιών (όπως διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου, διαδικασίες Markov) και μοντέλων αναμονής (μοντέλα αφίξεων/εξυπηρετήσεων, μαρκοβιανά μοντέλα) και να καθορίζει τη βέλτιστη επιλογή για την αξιολόγηση της επίδοσης δικτύων και συστημάτων. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή των διδασκόμενων μεθοδολογιών και μοντέλων μέσω της χρήσης υπολογιστικών εφαρμογών και προγραμμάτων σε περιβάλλον προσομοίωσης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα συστήματα αναμονής
  • Οι έννοιες ουρά αναμονής, πηγή πελατών, σύστημα εξυπηρέτησης.
  • Παραδείγματα υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων με ουρές αναμονής
 • Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.
  • Θεωρήματα πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές διαδικασίες, διαδικασίες Poisson.
 • Μαρκοβιανά μοντέλα.
  • Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου. Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου
 • Διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου (Birth death processes).
 • Μέση κατάσταση ουράς και μέσος χρόνος καθυστέρησης, θεώρημα Little
 • Μοντέλα Αφίξεων/ Εξυπηρετήσεων – απλά συστήματα ουρών αναμονής
  • Μ/Μ/1, Μ/Μ/κ, Μ/Μ/1/κ, Μ/Μ/κ/κ, Μ/G/1, G/G/1.
 • Δίκτυα ουρών
  • Προσέγγιση ανεξαρτησίας του Kleinrock, θεώρημα Jackson
 • Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass Εύδοξος αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή υλικό διαλέξεων, ασκήσεις και προγραμματιστικές ακήσεις για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-530 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών – ΔΕΔ (Business Process Management-BPM) και η μελέτη διαφόρων μεθόδων και τεχνικών για την ανάλυση, μοντελοποίηση, αυτοματοποίηση, εκτέλεση και αναλυτική των επιχειρησιακών διεργασιών. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις και χρησιμοποιούνται ευρέως γνωστά εργαλεία ΔΕΔ κατά την πρακτική-εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να κατασκευάζουν μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης με βάση το πρότυπο BPMN
 • να εκτελούν επιχειρησιακές διεργασίες χρησιμοποιώντας συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών
 • να αναλύουν τις επιδόσεις υφιστάμενων επιχειρησιακών διεργασιών και να προβαίνουν στη βελτίωση των διεργασιών εφόσον δεν κρίνονται ικανοποιητικές βάσει κριτηρίων
 • να δημιουργούν στρατηγικές διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών και πλάνα (σχέδια) πραγμάτωσης επιχειρησιακών διεργασιών στο πλαίσιο οργανισμών

Περιεχόμενα

 • Ορισμός επιχειρησιακών διεργασιών, ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές διεργασίες. Διεργασιοστρεφής Οργανισμός. Κατασκευή επιχειρησιακών μοντέλων διεργασιών. Εικονικές επιχειρήσεις. Επιχειρησιακές διεργασίες και ροές εργασιών.
 • Τεχνικές ανάλυσης επιχειρησιακών διεργασιών. Ποιοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ανάλυση Pareto, ανάλυση προστιθέμενης αξίας, ανάλυση βασικής αιτίας). Ποσοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ουρές αναμονής, προσομοίωση). Μέτρα απόδοσης (χρόνος, κόστος, ποιότητα).
 • Κύκλοι ζωής ΔΕΔ. Ανακάλυψη, ανάλυση, μοντελοποίηση, παρακολούθηση, αντιστοίχιση, προσομοίωση, ανάπτυξη. Μεθοδολογίες ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Reengineering–BPR) και βελτίωσης επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Improvement–BPI). Εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Το πρότυπο BPMN για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών. Εννοιολογικά και εκτελέσιμα μοντέλα διεργασιών.
 • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών (π.χ. δομή, αρχιτεκτονική, πρότυπα).
 • Κύκλοι ζωής διεργασιών και δραστηριοτήτων. Εφαρμογές ροής εργασιών.
 • Σχέδια και διεργασίες στην αυτοματοποίηση διεργασιών, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιχειρησιακών διεργασιών και ροών εργασίας, τύποι ροών εργασίας, συστήματα και διαστάσεις ροών εργασίας, διαχείριση ροών εργασίας, λειτουργικές απαιτήσεις για τις ροές εργασίας, προδιαγραφές ροών εργασίας και γλώσσες εκτέλεσης
 • Διαχείριση ροών εργασίας με χρήση συγκεκριμένου εργαλείου διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Αναλυτική επιχειρησιακών διεργασιών. Μετρικές για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών. Παρακολούθηση προκαθορισμένων μετρικών και μετρικών που αφορούν συγκεκριμένη διαδικασία και έχουν οριστεί από τον χρήστη.
 • Μεθοδολογίες ΔΕΔ (Six Sigma, Lean, κτλ)
 • Υπηρεσιοστρεφή (service-oriented) και διεργασιοστρεφή (process-oriented) πληροφοριακά συστήματα.
Περισσότερα »

ΨΣ-505 Βάσεις Δεδομένων [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Χαλκίδη , Χ. Μανουσόπουλος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές για τον προγραμματισμό και την διαχείριση των βάσεων δεδομένων,
 • να γνωρίζει τις βασικές δομές αποθήκευσης και οργάνωσης δεδομένων,
 • να γνωρίζει μηχανισμούς επεξεργασίας, βελτιστοποίησης ερωτημάτων καθώς και διαχείρισης δοσοληψιών,
 • να κατανοεί τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση ακεραιότητας του συστήματος στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων χρηστών με πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή βασικές αρχές βάσεων δεδομένων. Παρουσίαση θεμελιωδών εννοιών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ανασκόπηση μοντέλων δεδομένων.
 • Δομές αποθήκευσης και αρχείων – Ευρετήρια και Κατακερματισμός
 • Επεξεργασία ερωτημάτων
 • Βελτιστοποίηση ερωτημάτων
 • Διαχείριση Δοσοληψιών
 • Έλεγχος Συγχρονικότητας
 • Συστήματα αποκατάστασης
 • Παράλληλες και Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων: σχεδιάση, επεξεργασία ερωτημάτων και δοσοληψιών σε περιβάλλον κατανεμημένων βάσεων δεδομένων.
Περισσότερα »

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-803 Ασφάλεια Δικτύων [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης, Κ. Λαμπρινουδάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων που εφαρμόζονται σε μια δικτυακή υποδομή, των πολιτικών που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου για να προστατεύσουν το δίκτυο και τους πόρους του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η αποτελεσματικότητα (ή η έλλειψη) αυτών. Το μάθημα εστιάζει στην ασφάλεια των ενσύρματων – σταθερών δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι μηχανισμοί και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διασφαλίζουν τη λειτουργία των παραπάνω δικτύων καθώς και τα δεδομένα των χρηστών τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει εξοικειωθεί και θα εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα και τεχνικές ασφάλειας που εφαρμόζονται στα ενσύρματα δίκτυα τα οποία έχουν σαν στόχο να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας στους χρήστες ενός δικτύου καθώς και στους παρόχους αυτού.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια σε διαφορετικά επίπεδα της διαστρωμάτωσης OSI, όπως
  • σε επίπεδο σύνδεσης (layer 2),
  • σε επίπεδο δικτύου (layer 3)
  • σε επίπεδο εφαρμογής (application layer).
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κλειδιών και πρωτόκολλα διαχείρισης ταυτοτήτων.
 • Αναχώματα ασφάλειας (firewalls) και συστήματα αναγνώρισης εισβολέων.
 • Η έννοια της εμπιστοσύνης στα δίκτυα καθώς και η διαχείριση τής.
 • Συστήματα κατανεμημένης αυθεντικοποίησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-405 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η όραση προσφέρει στον άνθρωπο εξαιρετικά σημαντικές ζωτικές πληροφορίες όσο καμία άλλη αίσθηση. Η σημασία που αποδίδεται στην αίσθηση της όρασης διακρίνεται σε όλες τις εκφάνσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ειδικότερα σε αυτές που σχετίζονται με το χώρο της επιστήμης. Με τη βοήθεια της πληροφορικής αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια νέα επιστημονικά πεδία έρευνας σχετικά με την επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιείται για δύο διακριτούς σκοπούς: (1) τη βελτίωση της εμφάνισης της εικόνας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία τους από κάποιο παρατηρητή και (2) την ψηφιακή ανάλυση της εικόνας με σκοπό την περιγραφή, αναγνώριση και ερμηνεία του περιεχομένου μιας εικόνας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικοί αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και για τους δυο σκοπούς τόσο στο πεδίο του χώρου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
 • 2-Δ σήματα και συστήματα – Βασικές έννοιες
 • Δειγματοληψία και Ψηφιοποίηση Εικόνων
 • Βελτίωση και Αποκατάσταση Εικόνας
 • Επεξεργασία Δυαδικών Εικόνων – Μορφολογικοί Τελεστές
 • Τμηματοποίηση Εικόνας – Αναγνώριση Περιγραμμάτων
 • Μετασχηματισμοί (Fourier, DCT, Hadamard κ.λπ.)
 • Φυσική σημασία και ιδιαιτερότητες του πεδίου συχνοτήτων
 • Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων
 • Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων – Όραση Υπολογιστή
 • Ανάλυση Υφής – Περιγραφή Σχήματος / Αντικειμένου
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ακολουθίας Εικόνων
 • Άλλες περιοχές: Π.χ. Υδατογράφηση, Ανάκτηση Πληροφορίας κλπ.
Περισσότερα »

ΨΣ-526 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα ειδικού υποβάθρου αναφορικά με τις υπολογιστικές υποδομές που παρέχονται και αξιοποιούνται από σχετικές εφαρμογές.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών. Επιπρόσθετα θα γίνει μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση εφαρμογών που εκτελούνται και προσφέρονται στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο των υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών και συμπληρώνεται από εργαστηριακές ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά και συστατικά σύγχρονων υπολογιστικών υποδομών (όπως τα υπολογιστικά και αποθηκευτικά νέφη).
 • να γνωρίζει τα κύρια εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας και διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών σε διαφορετικά επίπεδα (εφαρμογής, πλατφόρμας, εικονικοποιημένης υποδομής).
 • να υλοποιεί εφαρμογές υπολογιστικών νεφών καθώς και υπολογιστικές και αποθηκευτικές συστοιχίες με χρήση των πλέον καινοτόμων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα υπολογιστικά νέφη
 • Στόχοι, προκλήσεις, τομείς εφαρμογής, πλεονεκτήματα
  • Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών
  • Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, φάσεις εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών
 • Μοντέλα ανάπτυξης, διασύνδεσης και διαχείρισης υποδομών νέφους
  • Μοντέλα διακριτών επιπέδων, παροχής υπηρεσιών, πρόσβασης και ανάπτυξης
  • Τεχνικές ελαστικότητας και κλιμάκωσης
  • Προσεγγίσεις διαχείρισης πληροφορίας και χρεώσεων
 • Υλοποίηση και λειτουργία υπολογιστικών νεφών
  • Επίπεδο εφαρμογής (Software as a Service)
  • Επίπεδο πλατφόρμας (Platform as a Service)
  • Επίπεδο υποδομής (Infrastructure as a Service)
  • Εικονικοιποίηση και διαχείριση πόρων
 • Υλοποίηση και λειτουργία αποθηκευτικών νεφών
  • Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης αντικειμένων δεδομένων
  • Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων βάσει περιεχομένου
  • Εκτέλεση υπολογιστικών εργασιών σε αποθηκευμένα δεδομένα
 • Προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών
  • Κατηγορίες παραμέτρων και απαιτήσεων
  • Μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου
  • Τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
  • Google AppEngine
  • OpenStack
  • Apache Hadoop / MapReduce

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-309 Ευρυζωνικά Δίκτυα [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις κύριες τεχνολογίες ενσυρμάτων και ασυρμάτων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών, με έμφαση σε τεχνολογίες βασικής ζώνης, τεχνικές φυσικού στρώματος και διαχείρισης πόρων. Για το σκοπό αυτό το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των βασικών αρχών, τεχνικών, τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών Ευρυζωνικών Δικτύων.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν Ευρυζωνικά Συστήματα και να επεξεργαστούν προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης Ευρυζωνικών Συστημάτων, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα ευρυζωνικά δίκτυα
  • Εισαγωγικές έννοιες δικτύων
  • Εισαγωγικές έννοιες ψηφιακής μετάδοσης
  • Πολυπλεξία, διασπορά φάσματος και μεταγωγή
  • Υλικά μέσα διάδοσης
 • Τεχνολογίες ενσύρματης πρόσβασης
  • Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)
  • Digital subscriber line (DSL)
  • Ethernet
 • Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες
  • Κυψελωτά συστήματα 3ης, 4ης και 5ης γενιάς
  • Τοπικά δίκτυα (WiFi -IEEE 802.11)
  • Δίκτυα Internet of Things
 • Τεχνολογίες κορμού
  • Δίκτυα Ethernet
  • Οπτικές τεχνολογίες

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-321 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ [ΥΠΚ/Τ&Δ] Π. Δεμέστιχας , Α. Γαλάνη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών ΙI» είναι να συμπληρώσει τη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα Δίκτυα Υπολογιστών και τις λειτουργίες τους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη λειτουργία του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (data link layer), του υπο-επιπέδου ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control – MAC) και του υπο-επιπέδου ελέγχου λογικής ζεύξης (Logical Link Control – LLC).

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών ΙI», οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές ελέγχου/ ανίχνευσης (parity bit και CRC) και διόρθωσης λαθών (hamming), αλλά και τεχνικές αναμετάδοσης πληροφορίας μέσω του Δικτύου Υπολογιστών, χρησιμοποιώντας και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Επιπλέον, οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα έχουν την ικανότητα να συνδυάσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη δρομολόγηση και τη χρήση του καταλληλότερου πρωτοκόλλου αναλόγως τις ανάγκες του δικτύου, με τις τεχνικές διόρθωσης και αναμετάδοσης λαθών, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη.

Περιεχόμενα

Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή. Έννοιες επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer), ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC), έλεγχος λαθών (error control), ανίχνευση λαθών (error detection), διόρθωση λαθών (error correction), αναμετάδοση (retransmission).
 • Λειτουργίες ανίχνευσης λαθών. Τεχνική Parity bit. CRC (Cyclic Redundancy Codes).Θεωρία, Ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Error correction. Τεχνικές Hamming διόρθωσης ενός ή πολλαπλών λαθών. Θεωρία, Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις.
 • Τεχνικές αναμετάδοσης. Stop-and-Wait (S&W), Alternating bit protocol (ABP), Automatic repeat request (ARQ). Sliding Window, Go Back N (GBN), Selective Repeat (SRP).Θεωρία,Ασκήσεις,ΕργαστηριακέςΑσκήσεις
 • Πρωτόκολλα MAC. Aloha, Carrier Sense Multiple Access (CSMA). MAC πρωτόκολλα σε WLAN/WMAN/WPAN. Πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.x. Θεωρία, ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Πρωτόκολλo LLC. Πρότυπο 802.2.

Επιπλέον, στον Εύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-403 Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της σύνθεσης ψηφιακών εικόνων μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και αλγόριθμους υπολογιστικής περιγραφής, απεικόνισης και αλληλεπίδρασης με διδιάστατες και τριδιάστατες ψηφιακές εικόνες και περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Επίσης η ύλη του μαθήματος αναφέρεται και στην περιγραφή υλοποιήσεων τριδιάστατων γραφικών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δικτυοκεντρικών συστημάτων.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατή η δημιουργία συνθετικών εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σύνθεσης εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών σύνθεσης ψηφιακών εικόνων και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε διδιάστατα/τριδιάστατα γραφικά υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

 • Στόχος και επισκόπηση του μαθήματος
 • Ιστορική Αναδρομή
  • Κατηγορίες Εφαρμογών και Παραδείγματα
 • Μοντελοποίηση
  • Στοιχειώδη Γεωμετρικά Αντικείμενα
  • Συστήματα Συντεταγμένων
  • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί & Προοπτική
 • Φωτισμός & Σκίαση
  • Χρωματικά Μοντέλα
  • Μοντελοποίηση Φωτεινών Πηγών
  • Κατόπτευση
  • Μοντέλα Οπτικών Χαρακτηριστικών Επιφανειών
  • Τεχνικές Σκίασης
 • Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τριδιάστατων Γραφικών
Περισσότερα »

ΨΣ-206 Μεταγλωττιστές [Ε/ΣΛΔ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της ανάλυσης των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού όπως και της περιγραφής του τρόπου με τον οποίο οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σχεδίασης, υλοποίησης και ανάλυσης συστημάτων μεταγλωττιστών για σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή – Γενικά χαρακτηριστικά σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
 • Ορισμός Γλωσσών (Κανονικές Εκφράσεις – Αυτόματα – Γραμματικές Context-Free).
 • Δομή γλωσσών προγραμματισμού (Μεταβλητές, Τύποι και Εμβέλεια, Έλεγχος Ροής και Αποτίμηση Εκφράσεων, Υπορουτίνες, Επαναληπτικές και Αναδρομικές Διαδικασίες, Διαχείριση Μνήμης και Επικοινωνία).
 • Η διαδικασία της μεταγλώττισης/διερμηνείας (Λεκτική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Παραγωγή & Βελτιστοποίηση Κώδικα, Σύνδεση).
Περισσότερα »

ΨΣ-013 Συστήματα Ουρών Αναμονής [Ε/Τ&Δ] Κ. Μαλιάτσος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να μοντελοποιεί συστήματα ουρών αναμονής στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της διαχείρισής τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δικτύων υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές χρήσης μεθοδολογιών, διαδικασιών (όπως διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου, διαδικασίες Markov) και μοντέλων αναμονής (μοντέλα αφίξεων/εξυπηρετήσεων, μαρκοβιανά μοντέλα) και να καθορίζει τη βέλτιστη επιλογή για την αξιολόγηση της επίδοσης δικτύων και συστημάτων. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή των διδασκόμενων μεθοδολογιών και μοντέλων μέσω της χρήσης υπολογιστικών εφαρμογών και προγραμμάτων σε περιβάλλον προσομοίωσης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα συστήματα αναμονής
  • Οι έννοιες ουρά αναμονής, πηγή πελατών, σύστημα εξυπηρέτησης.
  • Παραδείγματα υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων με ουρές αναμονής
 • Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.
  • Θεωρήματα πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές διαδικασίες, διαδικασίες Poisson.
 • Μαρκοβιανά μοντέλα.
  • Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου. Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου
 • Διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου (Birth death processes).
 • Μέση κατάσταση ουράς και μέσος χρόνος καθυστέρησης, θεώρημα Little
 • Μοντέλα Αφίξεων/ Εξυπηρετήσεων – απλά συστήματα ουρών αναμονής
  • Μ/Μ/1, Μ/Μ/κ, Μ/Μ/1/κ, Μ/Μ/κ/κ, Μ/G/1, G/G/1.
 • Δίκτυα ουρών
  • Προσέγγιση ανεξαρτησίας του Kleinrock, θεώρημα Jackson
 • Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass Εύδοξος αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή υλικό διαλέξεων, ασκήσεις και προγραμματιστικές ακήσεις για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα »

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υποχρεωτικό Κύριας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-405 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η όραση προσφέρει στον άνθρωπο εξαιρετικά σημαντικές ζωτικές πληροφορίες όσο καμία άλλη αίσθηση. Η σημασία που αποδίδεται στην αίσθηση της όρασης διακρίνεται σε όλες τις εκφάνσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ειδικότερα σε αυτές που σχετίζονται με το χώρο της επιστήμης. Με τη βοήθεια της πληροφορικής αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια νέα επιστημονικά πεδία έρευνας σχετικά με την επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιείται για δύο διακριτούς σκοπούς: (1) τη βελτίωση της εμφάνισης της εικόνας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία τους από κάποιο παρατηρητή και (2) την ψηφιακή ανάλυση της εικόνας με σκοπό την περιγραφή, αναγνώριση και ερμηνεία του περιεχομένου μιας εικόνας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικοί αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και για τους δυο σκοπούς τόσο στο πεδίο του χώρου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
 • 2-Δ σήματα και συστήματα – Βασικές έννοιες
 • Δειγματοληψία και Ψηφιοποίηση Εικόνων
 • Βελτίωση και Αποκατάσταση Εικόνας
 • Επεξεργασία Δυαδικών Εικόνων – Μορφολογικοί Τελεστές
 • Τμηματοποίηση Εικόνας – Αναγνώριση Περιγραμμάτων
 • Μετασχηματισμοί (Fourier, DCT, Hadamard κ.λπ.)
 • Φυσική σημασία και ιδιαιτερότητες του πεδίου συχνοτήτων
 • Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων
 • Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων – Όραση Υπολογιστή
 • Ανάλυση Υφής – Περιγραφή Σχήματος / Αντικειμένου
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ακολουθίας Εικόνων
 • Άλλες περιοχές: Π.χ. Υδατογράφηση, Ανάκτηση Πληροφορίας κλπ.
Περισσότερα »

ΨΣ-526 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Δ. Κυριαζής

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα ειδικού υποβάθρου αναφορικά με τις υπολογιστικές υποδομές που παρέχονται και αξιοποιούνται από σχετικές εφαρμογές.

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών. Επιπρόσθετα θα γίνει μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση εφαρμογών που εκτελούνται και προσφέρονται στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο των υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών και συμπληρώνεται από εργαστηριακές ασκήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά και συστατικά σύγχρονων υπολογιστικών υποδομών (όπως τα υπολογιστικά και αποθηκευτικά νέφη).
 • να γνωρίζει τα κύρια εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας και διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών σε διαφορετικά επίπεδα (εφαρμογής, πλατφόρμας, εικονικοποιημένης υποδομής).
 • να υλοποιεί εφαρμογές υπολογιστικών νεφών καθώς και υπολογιστικές και αποθηκευτικές συστοιχίες με χρήση των πλέον καινοτόμων τεχνολογιών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα υπολογιστικά νέφη
 • Στόχοι, προκλήσεις, τομείς εφαρμογής, πλεονεκτήματα
  • Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών
  • Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, φάσεις εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών
 • Μοντέλα ανάπτυξης, διασύνδεσης και διαχείρισης υποδομών νέφους
  • Μοντέλα διακριτών επιπέδων, παροχής υπηρεσιών, πρόσβασης και ανάπτυξης
  • Τεχνικές ελαστικότητας και κλιμάκωσης
  • Προσεγγίσεις διαχείρισης πληροφορίας και χρεώσεων
 • Υλοποίηση και λειτουργία υπολογιστικών νεφών
  • Επίπεδο εφαρμογής (Software as a Service)
  • Επίπεδο πλατφόρμας (Platform as a Service)
  • Επίπεδο υποδομής (Infrastructure as a Service)
  • Εικονικοιποίηση και διαχείριση πόρων
 • Υλοποίηση και λειτουργία αποθηκευτικών νεφών
  • Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης αντικειμένων δεδομένων
  • Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων βάσει περιεχομένου
  • Εκτέλεση υπολογιστικών εργασιών σε αποθηκευμένα δεδομένα
 • Προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών
  • Κατηγορίες παραμέτρων και απαιτήσεων
  • Μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου
  • Τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
  • Google AppEngine
  • OpenStack
  • Apache Hadoop / MapReduce

Επιπλέον, στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

Επιλογής Κύριας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-530 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Γ. Βασιλακόπουλος, Φ. Μαλαματένιου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών της διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών – ΔΕΔ (Business Process Management-BPM) και η μελέτη διαφόρων μεθόδων και τεχνικών για την ανάλυση, μοντελοποίηση, αυτοματοποίηση, εκτέλεση και αναλυτική των επιχειρησιακών διεργασιών. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις και χρησιμοποιούνται ευρέως γνωστά εργαλεία ΔΕΔ κατά την πρακτική-εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 • να κατασκευάζουν μοντέλα επιχειρησιακών διεργασιών χρησιμοποιώντας εργαλεία μοντελοποίησης με βάση το πρότυπο BPMN
 • να εκτελούν επιχειρησιακές διεργασίες χρησιμοποιώντας συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών
 • να αναλύουν τις επιδόσεις υφιστάμενων επιχειρησιακών διεργασιών και να προβαίνουν στη βελτίωση των διεργασιών εφόσον δεν κρίνονται ικανοποιητικές βάσει κριτηρίων
 • να δημιουργούν στρατηγικές διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών και πλάνα (σχέδια) πραγμάτωσης επιχειρησιακών διεργασιών στο πλαίσιο οργανισμών

Περιεχόμενα

 • Ορισμός επιχειρησιακών διεργασιών, ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές διεργασίες. Διεργασιοστρεφής Οργανισμός. Κατασκευή επιχειρησιακών μοντέλων διεργασιών. Εικονικές επιχειρήσεις. Επιχειρησιακές διεργασίες και ροές εργασιών.
 • Τεχνικές ανάλυσης επιχειρησιακών διεργασιών. Ποιοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ανάλυση Pareto, ανάλυση προστιθέμενης αξίας, ανάλυση βασικής αιτίας). Ποσοτική ανάλυση διεργασιών (π.χ. ουρές αναμονής, προσομοίωση). Μέτρα απόδοσης (χρόνος, κόστος, ποιότητα).
 • Κύκλοι ζωής ΔΕΔ. Ανακάλυψη, ανάλυση, μοντελοποίηση, παρακολούθηση, αντιστοίχιση, προσομοίωση, ανάπτυξη. Μεθοδολογίες ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Reengineering–BPR) και βελτίωσης επιχειρησιακών διεργασιών (Business Process Improvement–BPI). Εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Το πρότυπο BPMN για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών. Εννοιολογικά και εκτελέσιμα μοντέλα διεργασιών.
 • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών (π.χ. δομή, αρχιτεκτονική, πρότυπα).
 • Κύκλοι ζωής διεργασιών και δραστηριοτήτων. Εφαρμογές ροής εργασιών.
 • Σχέδια και διεργασίες στην αυτοματοποίηση διεργασιών, ομοιότητες και διαφορές μεταξύ επιχειρησιακών διεργασιών και ροών εργασίας, τύποι ροών εργασίας, συστήματα και διαστάσεις ροών εργασίας, διαχείριση ροών εργασίας, λειτουργικές απαιτήσεις για τις ροές εργασίας, προδιαγραφές ροών εργασίας και γλώσσες εκτέλεσης
 • Διαχείριση ροών εργασίας με χρήση συγκεκριμένου εργαλείου διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών.
 • Αναλυτική επιχειρησιακών διεργασιών. Μετρικές για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών διεργασιών. Παρακολούθηση προκαθορισμένων μετρικών και μετρικών που αφορούν συγκεκριμένη διαδικασία και έχουν οριστεί από τον χρήστη.
 • Μεθοδολογίες ΔΕΔ (Six Sigma, Lean, κτλ)
 • Υπηρεσιοστρεφή (service-oriented) και διεργασιοστρεφή (process-oriented) πληροφοριακά συστήματα.
Περισσότερα »

ΨΣ-803 Ασφάλεια Δικτύων [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης, Κ. Λαμπρινουδάκης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων που εφαρμόζονται σε μια δικτυακή υποδομή, των πολιτικών που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου για να προστατεύσουν το δίκτυο και τους πόρους του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η αποτελεσματικότητα (ή η έλλειψη) αυτών. Το μάθημα εστιάζει στην ασφάλεια των ενσύρματων – σταθερών δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι μηχανισμοί και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διασφαλίζουν τη λειτουργία των παραπάνω δικτύων καθώς και τα δεδομένα των χρηστών τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει εξοικειωθεί και θα εφαρμόζει διαφορετικά μέτρα και τεχνικές ασφάλειας που εφαρμόζονται στα ενσύρματα δίκτυα τα οποία έχουν σαν στόχο να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας στους χρήστες ενός δικτύου καθώς και στους παρόχους αυτού.

Περιεχόμενα

 • Ασφάλεια σε διαφορετικά επίπεδα της διαστρωμάτωσης OSI, όπως
  • σε επίπεδο σύνδεσης (layer 2),
  • σε επίπεδο δικτύου (layer 3)
  • σε επίπεδο εφαρμογής (application layer).
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κλειδιών και πρωτόκολλα διαχείρισης ταυτοτήτων.
 • Αναχώματα ασφάλειας (firewalls) και συστήματα αναγνώρισης εισβολέων.
 • Η έννοια της εμπιστοσύνης στα δίκτυα καθώς και η διαχείριση τής.
 • Συστήματα κατανεμημένης αυθεντικοποίησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-309 Ευρυζωνικά Δίκτυα [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις κύριες τεχνολογίες ενσυρμάτων και ασυρμάτων ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιών, με έμφαση σε τεχνολογίες βασικής ζώνης, τεχνικές φυσικού στρώματος και διαχείρισης πόρων. Για το σκοπό αυτό το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των βασικών αρχών, τεχνικών, τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών Ευρυζωνικών Δικτύων.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν Ευρυζωνικά Συστήματα και να επεξεργαστούν προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης Ευρυζωνικών Συστημάτων, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα ευρυζωνικά δίκτυα
  • Εισαγωγικές έννοιες δικτύων
  • Εισαγωγικές έννοιες ψηφιακής μετάδοσης
  • Πολυπλεξία, διασπορά φάσματος και μεταγωγή
  • Υλικά μέσα διάδοσης
 • Τεχνολογίες ενσύρματης πρόσβασης
  • Τηλεφωνικό Δίκτυο (PSTN)
  • Digital subscriber line (DSL)
  • Ethernet
 • Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες
  • Κυψελωτά συστήματα 3ης, 4ης και 5ης γενιάς
  • Τοπικά δίκτυα (WiFi -IEEE 802.11)
  • Δίκτυα Internet of Things
 • Τεχνολογίες κορμού
  • Δίκτυα Ethernet
  • Οπτικές τεχνολογίες

Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υποστήριξης του μαθήματος (evdoxos.ds.unipi.gr) αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών κοκ.

Περισσότερα »

ΨΣ-321 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ [ΥΠΚ/Τ&Δ] Π. Δεμέστιχας , Α. Γαλάνη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών ΙI» είναι να συμπληρώσει τη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών Ι», ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στα Δίκτυα Υπολογιστών και τις λειτουργίες τους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα γνωρίσουν τη λειτουργία του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (data link layer), του υπο-επιπέδου ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control – MAC) και του υπο-επιπέδου ελέγχου λογικής ζεύξης (Logical Link Control – LLC).

Ολοκληρώνοντας τη μελέτη στο μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών ΙI», οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να επιλέξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές ελέγχου/ ανίχνευσης (parity bit και CRC) και διόρθωσης λαθών (hamming), αλλά και τεχνικές αναμετάδοσης πληροφορίας μέσω του Δικτύου Υπολογιστών, χρησιμοποιώντας και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Επιπλέον, οι φοιτητές ολοκληρώνοντας το μάθημα αυτό θα έχουν την ικανότητα να συνδυάσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τη δρομολόγηση και τη χρήση του καταλληλότερου πρωτοκόλλου αναλόγως τις ανάγκες του δικτύου, με τις τεχνικές διόρθωσης και αναμετάδοσης λαθών, αναπτύσσοντας έτσι την κριτική τους σκέψη.

Περιεχόμενα

Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Εισαγωγή. Έννοιες επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer), ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC), έλεγχος λαθών (error control), ανίχνευση λαθών (error detection), διόρθωση λαθών (error correction), αναμετάδοση (retransmission).
 • Λειτουργίες ανίχνευσης λαθών. Τεχνική Parity bit. CRC (Cyclic Redundancy Codes).Θεωρία, Ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Error correction. Τεχνικές Hamming διόρθωσης ενός ή πολλαπλών λαθών. Θεωρία, Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις.
 • Τεχνικές αναμετάδοσης. Stop-and-Wait (S&W), Alternating bit protocol (ABP), Automatic repeat request (ARQ). Sliding Window, Go Back N (GBN), Selective Repeat (SRP).Θεωρία,Ασκήσεις,ΕργαστηριακέςΑσκήσεις
 • Πρωτόκολλα MAC. Aloha, Carrier Sense Multiple Access (CSMA). MAC πρωτόκολλα σε WLAN/WMAN/WPAN. Πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.x. Θεωρία, ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Πρωτόκολλo LLC. Πρότυπο 802.2.

Επιπλέον, στον Εύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

Περισσότερα »

ΨΣ-505 Βάσεις Δεδομένων [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Γ. Βασιλακόπουλος, Μ. Χαλκίδη , Χ. Μανουσόπουλος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να εφαρμόζει τις κατάλληλες τεχνικές για τον προγραμματισμό και την διαχείριση των βάσεων δεδομένων,
 • να γνωρίζει τις βασικές δομές αποθήκευσης και οργάνωσης δεδομένων,
 • να γνωρίζει μηχανισμούς επεξεργασίας, βελτιστοποίησης ερωτημάτων καθώς και διαχείρισης δοσοληψιών,
 • να κατανοεί τους μηχανισμούς για την εξασφάλιση ακεραιότητας του συστήματος στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων χρηστών με πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή βασικές αρχές βάσεων δεδομένων. Παρουσίαση θεμελιωδών εννοιών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ανασκόπηση μοντέλων δεδομένων.
 • Δομές αποθήκευσης και αρχείων – Ευρετήρια και Κατακερματισμός
 • Επεξεργασία ερωτημάτων
 • Βελτιστοποίηση ερωτημάτων
 • Διαχείριση Δοσοληψιών
 • Έλεγχος Συγχρονικότητας
 • Συστήματα αποκατάστασης
 • Παράλληλες και Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων: σχεδιάση, επεξεργασία ερωτημάτων και δοσοληψιών σε περιβάλλον κατανεμημένων βάσεων δεδομένων.
Περισσότερα »

ΨΣ-403 Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της σύνθεσης ψηφιακών εικόνων μέσω υπολογιστικών συστημάτων.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες και αλγόριθμους υπολογιστικής περιγραφής, απεικόνισης και αλληλεπίδρασης με διδιάστατες και τριδιάστατες ψηφιακές εικόνες και περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας. Επίσης η ύλη του μαθήματος αναφέρεται και στην περιγραφή υλοποιήσεων τριδιάστατων γραφικών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δικτυοκεντρικών συστημάτων.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των τρόπων με τους οποίους είναι δυνατή η δημιουργία συνθετικών εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σύνθεσης εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα.
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών σύνθεσης ψηφιακών εικόνων και πως αυτά χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών σε διδιάστατα/τριδιάστατα γραφικά υπολογιστών και εικονική πραγματικότητα.

Περιεχόμενα

 • Στόχος και επισκόπηση του μαθήματος
 • Ιστορική Αναδρομή
  • Κατηγορίες Εφαρμογών και Παραδείγματα
 • Μοντελοποίηση
  • Στοιχειώδη Γεωμετρικά Αντικείμενα
  • Συστήματα Συντεταγμένων
  • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί & Προοπτική
 • Φωτισμός & Σκίαση
  • Χρωματικά Μοντέλα
  • Μοντελοποίηση Φωτεινών Πηγών
  • Κατόπτευση
  • Μοντέλα Οπτικών Χαρακτηριστικών Επιφανειών
  • Τεχνικές Σκίασης
 • Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τριδιάστατων Γραφικών
Περισσότερα »

ΨΣ-206 Μεταγλωττιστές [Ε/ΣΛΔ] Ν. Σγούρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στο πεδίο της ανάλυσης των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού όπως και της περιγραφής του τρόπου με τον οποίο οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να κατανοεί τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της σχεδίασης, υλοποίησης και ανάλυσης συστημάτων μεταγλωττιστών για σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού
 • να γνωρίζει τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων και των τεχνικών δημιουργίας σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή – Γενικά χαρακτηριστικά σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
 • Ορισμός Γλωσσών (Κανονικές Εκφράσεις – Αυτόματα – Γραμματικές Context-Free).
 • Δομή γλωσσών προγραμματισμού (Μεταβλητές, Τύποι και Εμβέλεια, Έλεγχος Ροής και Αποτίμηση Εκφράσεων, Υπορουτίνες, Επαναληπτικές και Αναδρομικές Διαδικασίες, Διαχείριση Μνήμης και Επικοινωνία).
 • Η διαδικασία της μεταγλώττισης/διερμηνείας (Λεκτική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Παραγωγή & Βελτιστοποίηση Κώδικα, Σύνδεση).
Περισσότερα »

ΨΣ-013 Συστήματα Ουρών Αναμονής [Ε/Τ&Δ] Κ. Μαλιάτσος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να μοντελοποιεί συστήματα ουρών αναμονής στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της ανάλυσης και της διαχείρισής τηλεπικοινωνιακών δικτύων, δικτύων υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων, να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις εναλλακτικές επιλογές χρήσης μεθοδολογιών, διαδικασιών (όπως διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου, διαδικασίες Markov) και μοντέλων αναμονής (μοντέλα αφίξεων/εξυπηρετήσεων, μαρκοβιανά μοντέλα) και να καθορίζει τη βέλτιστη επιλογή για την αξιολόγηση της επίδοσης δικτύων και συστημάτων. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στην εφαρμογή των διδασκόμενων μεθοδολογιών και μοντέλων μέσω της χρήσης υπολογιστικών εφαρμογών και προγραμμάτων σε περιβάλλον προσομοίωσης.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα συστήματα αναμονής
  • Οι έννοιες ουρά αναμονής, πηγή πελατών, σύστημα εξυπηρέτησης.
  • Παραδείγματα υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων με ουρές αναμονής
 • Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.
  • Θεωρήματα πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές διαδικασίες, διαδικασίες Poisson.
 • Μαρκοβιανά μοντέλα.
  • Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου. Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου
 • Διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου (Birth death processes).
 • Μέση κατάσταση ουράς και μέσος χρόνος καθυστέρησης, θεώρημα Little
 • Μοντέλα Αφίξεων/ Εξυπηρετήσεων – απλά συστήματα ουρών αναμονής
  • Μ/Μ/1, Μ/Μ/κ, Μ/Μ/1/κ, Μ/Μ/κ/κ, Μ/G/1, G/G/1.
 • Δίκτυα ουρών
  • Προσέγγιση ανεξαρτησίας του Kleinrock, θεώρημα Jackson
 • Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass Εύδοξος αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή υλικό διαλέξεων, ασκήσεις και προγραμματιστικές ακήσεις για την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων.

Περισσότερα »