Μαθήματα 5oυ Εξαμήνου

Στο 5ο εξάμηνο οι φοιτητές θα επιλέξουν μια από τις τρείς Κατευθύνσεις Σπουδών. Συγκεκριμένα, μια από:
1. Τ&Δ: κατεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα»
2. ΣΛΔ: κατεύθυνση «Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων»
3. ΥΥΥ: κατεύθυνση «Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες»

και πέραν των 3 μαθημάτων ΚΟΡΜΟΥ, στο τρέχον εξάμηνο οφείλουν να παρακολουθήσουν:
• τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΠΚ) της κατεύθυνσης που επέλεξαν και
• ένα μάθημα Επιλογής (Ε) από τα διαθέσιμα όλων των κατευθύνσεων

Κορμού

ΨΣ-518 Τεχνητή Νοημοσύνη [Κ] Γ. Βούρος

Στόχος

Αυτό το μάθημα είναι εισαγωγικό στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχει μεθόδους και τεχνικές για την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων που επηρεάζουν τη σύγχρονη ζωή. Ως τέτοια, αποτελεί ένα συναρπαστικό πεδίο του κλάδου της επιστήμης των υπολογιστών. Το μάθημα καλύπτει βασικά στοιχεία αναζήτησης, αναπαράστασης γνώσης, συμπερασμού και σχεδιασμού ενεργειών. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που είναι έτοιμοι να μοιραστούν τον ενθουσιασμό του χώρου.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Εξοικείωση και με τους γενικούς στόχους της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους επιμέρους κλάδους της, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.
 • Εξοικείωση με την έννοια του χώρου προβλήματος και της αναζήτησης / εξερεύνησης σε αυτόν: Αλγόριθμοι τυφλής, ευριστικής και τοπικής αναζήτησης.
 • Μοντελοποίηση προβλημάτων ως προβλήματα περιορισμών και γνώση αλγορίθμων και τεχνικών επίλυσης τέτοιων προβλημάτων.
 • Εξοικείωση με θέματα αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής.

Περιεχόμενα­

 • Εισαγωγικά στοιχεία (στόχοι, βασικές αρχές και ιστορία)– Νοήμονες πράκτορες.
 • Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης και εξερεύνησης: breadth-first search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening depth-first search, bi-directional search.
 • Ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης και ευριστικές συναρτήσεις: greedy best-first search, A*-search
 • Τοπική Αναζήτηση: hill-climbing, simulated annealing, local beam search, genetic algorithms
 • Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών: Μέθοδοι και τεχνικές επίλυσης.
 • Αναπαράσταση γνώσης και συμπερασμός με Λογική.
 • Σχεδιασμός ενεργειών.
Περισσότερα »

ΨΣ-801 Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας [Κ] -

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες της γνωστικής περιοχής της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και η απόκτηση γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων εφαρμογής των πολιτικών και τεχνικών διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικά θέματα: Το πρόβλημα της ασφάλειας πληροφοριών, ανάγκη προστασίας των πληροφοριών, πλαίσιο προστασίας πληροφοριών, πρότυπα και προτυποποίηση, βασικές έννοιες της ασφάλειας πληροφοριών.
 • Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών: Η ασφάλεια πληροφοριών ως πρόβλημα διαχείρισης, βασικές έννοιες και αναγκαιότητα συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, η σειρά προτύπων ISO 27k, το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.
 • Ανάλυση, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων: Η έννοια του κινδύνου, η διαχείριση κινδύνων ως μεθοδολογία, το πρότυπο ISO/IEC 27005:2011.
 • Οργανωσιακό πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών: Πολιτικές ασφάλειας, ιεραρχία πολιτικών, σκοπιμότητα ύπαρξης, πολιτική ασφάλειας πληροφοριών, θεματικές πολιτικές, άλλα στοιχεία του οργανωσιακού πλαισίου, επιθυμητά χαρακτηριστικά πολιτικών, κύκλος ζωής πολιτικών, αρμοδιότητα ανάπτυξης πολιτικών.
 • Διαχείριση περιστατικών ασφάλειας: Βασικές έννοιες – Κύκλος ζωής περιστατικού – Εμπλεκόμενοι, σκοπός και στόχοι της διεργασίας διαχείρισης περιστατικών ασφάλειας, τύποι περιστατικών, ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών, φάσεις της διεργασίας διαχείρισης περιστατικών.
 • Επιχειρησιακή συνέχεια και ανάκαμψη από καταστροφή: Βασικές έννοιες, αναγκαιότητα σχεδιασμού επιχειρησιακής συνέχειας, τύποι σχεδίων και σχέσεις μεταξύ τους, η διεργασία σχεδιασμού ανάκαμψης από καταστροφή, ύψος επένδυσης.
 • Μέτρηση της ασφάλειας: Βασικές έννοιες, τύποι μετρικών ασφάλειας, η διεργασία μέτρησης της ασφάλειας.
Περισσότερα »

ΨΣ-305 Ψηφιακές Επικοινωνίες [Κ] Γ. Ευθύμογλου

Στόχος

Η μελέτη των μεθόδων ψηφιακής διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης για τηλεπικοινωνιακά συστήματα βασικής ζώνης και διέλευσης ζώνης. Κύριος σκοπός είναι ο υπολογισμός της επίδοσης των ψηφιακών διαμορφώσεων σε δίαυλο επικοινωνίας με αθροιστικό λευκό Gaussian θόρυβο (additive white Gaussian noise, (AWGN)) και διάλειψη (fading).

Περιεχόμενα

 • Εβδομάδα 1η. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Κωδικοποίηση πηγής, Δέκτης προσαρμοσμένου φίλτρου (matched filter) και συσχετιστή (correlator)
 • Εβδομάδα 2η. Μετάδοση δεδομένων σε βασική ζώνη: Φάσμα εκπομπής με φίλτρα, Raised Cosine φίλτρα για μηδενική διασυμβολική παρεμβολή.
 • Εβδομάδα 3η. Πιθανότητα σφάλματος για σηματοδοσία Μ-PAM σε θόρυβο AWGN.
 • Εβδομάδες 4 – 5. Ψηφιακές διαμόρφωσεις διέλευσης ζώνης: ASK, FSK, M-FSK, PSK, DPSK, M-PSK. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN.
 • Εβδομάδα 6η. Ψηφιακή διαμόρφωση διέλευσης ζώνης Μ-QAM. Επίδοση σφάλματος συμβόλου σε θόρυβο AWGN.
 • Εβδομάδα 7η. Ψηφιακή διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση OFDM.
 • Εβδομάδα 8η. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα: Ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου ενός δέκτη, Υπολογισμός Link Budget.
 • Εβδομάδες 9 – 10. Κωδικοποίηση Καναλιού: Συνελικτικοί Κώδικες, Συνάρτηση Μεταφοράς, Πιθανότητα Σφάλματος.
 • Εβδομάδα 11 – 12. Επίδοση ψηφιακών διαμορφώσεων σε κανάλια με διάλειψη (fading).
Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

Υποχρεωτικό Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-309 Ευρυζωνικά Δίκτυα [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα πρωτόκολλά τους, και τις εφαρμογές τους.

Περιεχόμενα

Διδακτικές ενότητες

 • Εισαγωγή στα ευρυζωνικά δίκτυα
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών
  • Τεχνολογίες πρόσβασης
  • Τεχνολογίες κορμού
 • Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών
  • Integrated services digital networks (ISDN)
  • Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)
 • Τεχνολογίες πρόσβασης
  • Public switched telephone networks (PSTN).
  • Digital subscriber line (DSL).
  • Wireless-access (broadcasting, mobile, fixed-wireless access – FWA)
  • Fiber to the curb/home (FTTx )
 • Τεχνολογίες κορμού
  • Ethernet wide area networks
  • Ψηφιακές ιεραρχίες
  • Plesiochronous Digital Hierarchies (PDH)
  • Synchronous Digital Hierarchies (SDH)
  • Οπτικές τεχνολογίες
  • Synchronous Optical Networks (SONET)
  • Wave Division Multiplexing (WDM)
  • Passive Optical Networks (PONs)
Περισσότερα »

ΨΣ-321 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ [ΥΠΚ/Τ&Δ] Π. Δεμέστιχας , Α. Γαλάνη

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι πρωταρχικά η συμπλήρωση της διδασκαλίας θεμάτων «Δίκτυα Υπολογιστών I». Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer – DLL), του υπο-επιπέδου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control – MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (logical link control – LLC).

Περιεχόμενα

Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή.
  • Έννοιες επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer), ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC), έλεγχος λαθών (error control), ανίχνευση λαθών (error detection), διόρθωση λαθών (error correction), αναμετάδοση (retransmission).
 • Ενότητα 2: Λειτουργίες ανίχνευσης λαθών.
  • Τεχνική Parity bit. CRC (Cyclic Redundancy Codes). Θεωρία, Ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 3: Error correction.
  • Τεχνικές Hamming διόρθωσης ενός ή πολλαπλών λαθών. Θεωρία, Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις.
 • Ενότητα 4: Τεχνικές αναμετάδοσης.
  • Stop-and-Wait (S&W), Alternating bit protocol (ABP), Automatic repeat request (ARQ). Sliding Window, Go Back N (GBN), Selective Repeat (SRP). Θεωρία, Ασκήσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις,
 • Ενότητα 5: Πρωτόκολλα MAC.
  • Aloha, Carrier Sense Multiple Access (CSMA). MAC πρωτόκολλα σε WLAN/WMAN/WPAN. Πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.x. Θεωρία, ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Πρωτόκολλo LLC. Πρότυπο 802.2.
Περισσότερα »

Επιλογής Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ»

ΨΣ-530 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους, Γ. Βασιλακόπουλος , Β. Κούφη

ΨΣ-803 Ασφάλεια Δικτύων [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης, Σ. Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών) , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων που εφαρμόζονται σε μια δικτυακή υποδομή, των πολιτικών που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου για να προστατεύσουν το δίκτυο και τους πόρους του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η αποτελεσματικότητα (ή η έλλειψη) αυτών. Το μάθημα εστιάζει στην ασφάλεια των ενσύρματων – σταθερών δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι μηχανισμοί και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διασφαλίζουν τη λειτουργία των παραπάνω δικτύων καθώς και τα δεδομένα των χρηστών τους.

Περιεχόμενα

Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ασφάλεια σε διαφορετικά επίπεδα της διαστρωμάτωσης OSI, όπως
  • σε επίπεδο σύνδεσης (layer 2),
  • σε επίπεδο δικτύου (layer 3)
  • σε επίπεδο εφαρμογής (application layer).
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κλειδιών και πρωτόκολλα διαχείρισης ταυτοτήτων.
 • Αναχώματα ασφάλειας (firewalls) και συστήματα αναγνώρισης εισβολέων.
 • Η έννοια της εμπιστοσύνης στα δίκτυα καθώς και η διαχείριση τής.
 • Συστήματα κατανεμημένης αυθεντικοποίησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-405 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Στόχος

Η όραση προσφέρει στον άνθρωπο εξαιρετικά σημαντικές ζωτικές πληροφορίες όσο καμία άλλη αίσθηση. Η σημασία που αποδίδεται στην αίσθηση της όρασης διακρίνεται σε όλες τις εκφάνσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ειδικότερα σε αυτές που σχετίζονται με το χώρο της επιστήμης. Με τη βοήθεια της πληροφορικής αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια νέα επιστημονικά πεδία έρευνας σχετικά με την επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιείται για δύο διακριτούς σκοπούς: (1) τη βελτίωση της εμφάνισης της εικόνας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία τους από κάποιο παρατηρητή και (2) την ψηφιακή ανάλυση της εικόνας με σκοπό την περιγραφή, αναγνώριση και ερμηνεία του περιεχομένου μιας εικόνας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικοί αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και για τους δυο σκοπούς τόσο στο πεδίο του χώρου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
 • 2-Δ σήματα και συστήματα – Βασικές έννοιες
 • Δειγματοληψία και Ψηφιοποίηση Εικόνων
 • Βελτίωση και Αποκατάσταση Εικόνας
 • Επεξεργασία Δυαδικών Εικόνων – Μορφολογικοί Τελεστές
 • Τμηματοποίηση Εικόνας – Αναγνώριση Περιγραμμάτων
 • Μετασχηματισμοί (Fourier, DCT, Hadamard κ.λπ.)
 • Φυσική σημασία και ιδιαιτερότητες του πεδίου συχνοτήτων
 • Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων
 • Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων – Όραση Υπολογιστή
 • Ανάλυση Υφής – Περιγραφή Σχήματος / Αντικειμένου
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ακολουθίας Εικόνων
 • Άλλες περιοχές: Π.χ. Υδατογράφηση, Ανάκτηση Πληροφορίας κλπ.
Περισσότερα »

ΨΣ-526 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Δ. Κυριαζής

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών. Επιπρόσθετα θα γίνει μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση εφαρμογών που εκτελούνται και προσφέρονται στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο των υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών και συμπληρώνεται από εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα υπολογιστικά νέφη
  • Στόχοι, προκλήσεις, τομείς εφαρμογής, πλεονεκτήματα
  • Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών
  • Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, φάσεις εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών
 • Μοντέλα ανάπτυξης, διασύνδεσης και διαχείρισης υποδομών νέφους
  • Μοντέλα διακριτών επιπέδων, παροχής υπηρεσιών, πρόσβασης και ανάπτυξης
  • Τεχνικές ελαστικότητας και κλιμάκωσης
  • Προσεγγίσεις διαχείρισης πληροφορίας και χρεώσεων
 • Υλοποίηση και λειτουργία υπολογιστικών νεφών
  • Επίπεδο εφαρμογής (Software as a Service)
  • Επίπεδο πλατφόρμας (Platform as a Service)
  • Επίπεδο υποδομής (Infrastructure as a Service)
  • Εικονικοιποίηση και διαχείριση πόρων
 • Υλοποίηση και λειτουργία αποθηκευτικών νεφών
  • Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης αντικειμένων δεδομένων
  • Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων βάσει περιεχομένου
  • Εκτέλεση υπολογιστικών εργασιών σε αποθηκευμένα δεδομένα
 • Προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών
  • Κατηγορίες παραμέτρων και απαιτήσεων
  • Μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου
  • Τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
  • Google AppEngine
  • OpenStack
  • Apache Hadoop / MapReduce
Περισσότερα »

ΨΣ-505 Βάσεις Δεδομένων [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης , Χ. Μανουσόπουλος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση θεμελιωδών θεμάτων των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές δομές αποθήκευσης και οργάνωσης αρχείων. Επίσης, καλύπτονται θέματα που αφορούν την επεξεργασία, βελτιστοποίηση ερωτημάτων καθώς και διαχείριση δοσοληψιών. Επίσης, παρουσιάζονται μηχανισμοί για την εξασφάλιση ακεραιότητας του συστήματος στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων χρηστών με πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης. Επιπρόσθετα, θα γίνει παρουσίαση των διαφορετικών αρχιτεκτονικών συστημάτων βάσεων δεδομένων και θα καλυφθούν θέματα που αφορούν στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του μαθήματος θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή βασικές αρχές βάσεων δεδομένων
 • Παρουσιάση θεμελιωδών εννοιών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ανασκόπηση μοντέλων δεδομένων.
 • Αποθήκευση δεδομένων και ερωτήματα
 • Δομές αποθήκευσης και αρχείων – Ευρετήρια και Κατακερματισμός
 • Επεξεργασία ερωτημάτων
 • Βελτιστοποίηση ερωτημάτων
 • Διαχείριση Δοσοληψιών
 • Δοσοληψίες
 • Συστήματα αποκατάστασης
 • Έλεγχος Συγχρονικότητας
 • Αντικειμενοστραφεις Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακών αντικειμένων
 • Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
 • Σχεδιάση, επεξεργασία ερωτημάτων και δοσοληψιών σε περιβάλλον κατανεμημένων βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Database administration)
Περισσότερα »

ΨΣ-403 Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση βασικών μεθόδων σύνθεσης εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα. Πέρα από την αλγοριθμική περιγραφή σχετικών μεθόδων δίνεται έμφαση στην περιγραφή υλοποιήσεων τριδιάστατων γραφικών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δικτυοκεντρικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1. Στόχος και επισκόπηση του μαθήματος
 • Ενότητα 2. Ιστορική Αναδρομή
  • Κατηγορίες Εφαρμογών και Παραδείγματα
 • Ενότητα 3. Μοντελοποίηση
  • Στοιχειώδη Γεωμετρικά Αντικείμενα
  • Συστήματα Συντεταγμένων
  • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί & Προοπτική
 • Ενότητα 4. Φωτισμός & Σκίαση
  • Χρωματικά Μοντέλα
  • Μοντελοποίηση Φωτεινών Πηγών
  • Κατόπτευση
  • Μοντέλα Οπτικών Χαρακτηριστικών Επιφανειών
  • Τεχνικές Σκίασης
 • Ενότητα 5. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τριδιάστατων Γραφικών
Περισσότερα »

ΨΣ-206 Μεταγλωττιστές [Ε/ΣΛΔ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Η ανάλυση των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή – Επισκόπηση σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
 • Ορισμός Γλωσσών (Κανονικές Εκφράσεις – Αυτόματα – Γραμματικές Context-Free).
 • Δομή γλωσσών προγραμματισμού (Μεταβλητές, Τύποι και Εμβέλεια, Έλεγχος Ροής και Αποτίμηση Εκφράσεων, Υπορουτίνες, Επαναληπτικές και Αναδρομικές Διαδικασίες, Διαχείριση Μνήμης και Επικοινωνία).
 • Η διαδικασία της μεταγλώττισης/διερμηνείας (Λεκτική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Παραγωγή & Βελτιστοποίηση Κώδικα, Σύνδεση).
Περισσότερα »

ΨΣ-013 Συστήματα Ουρών Αναμονής [Ε/Τ&Δ] Α. Γαλάνη

Στόχος

Το μάθημα αυτό καταπιάνεται με τις ουρές αναμονής και έχει ως στόχο να εισάγει τις βασικές έννοιες των ουρών αναμονής, να αναλύσει τα βασικά μοντέλα καθώς και να μελετήσει εφαρμογές τους. Ταυτόχρονα, παρέχονται στους φοιτητές προγραμματιστικές και εργαστηριακές ασκήσεις για την πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους. Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις.

Περιεχόμενα

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1:Εισαγωγή στα συστήματα αναμονής.
  • Οι έννοιες ουρά αναμονής, πηγή πελατών, σύστημα εξυπηρέτησης.
 • Ενότητα 2: Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.
  • Τυχαίες μεταβλητές. στοχαστικές διαδικασίες.
 • Ενότητα 3: Μαρκοβιανά μοντέλα.
  • Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου (Markov models). Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου (Markov models). Θεωρία, Ασκήσεις.
 • Ενότητα 4: Διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου (Birth death processes).
 • Ενότητα 5: Μοντέλα Αφίξεων/ Εξυπηρετήσεων.
  • Μ/Μ/1, Μ/Μ/κ, Μ/Μ/1/κ, Μ/Μ/κ/κ, Μ/G/1, G/G/1. Θεωρία, ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.
Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Υποχρεωτικό Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-530 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους, Γ. Βασιλακόπουλος , Β. Κούφη

ΨΣ-505 Βάσεις Δεδομένων [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης , Χ. Μανουσόπουλος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση θεμελιωδών θεμάτων των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές δομές αποθήκευσης και οργάνωσης αρχείων. Επίσης, καλύπτονται θέματα που αφορούν την επεξεργασία, βελτιστοποίηση ερωτημάτων καθώς και διαχείριση δοσοληψιών. Επίσης, παρουσιάζονται μηχανισμοί για την εξασφάλιση ακεραιότητας του συστήματος στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων χρηστών με πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης. Επιπρόσθετα, θα γίνει παρουσίαση των διαφορετικών αρχιτεκτονικών συστημάτων βάσεων δεδομένων και θα καλυφθούν θέματα που αφορούν στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του μαθήματος θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή βασικές αρχές βάσεων δεδομένων
 • Παρουσιάση θεμελιωδών εννοιών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ανασκόπηση μοντέλων δεδομένων.
 • Αποθήκευση δεδομένων και ερωτήματα
 • Δομές αποθήκευσης και αρχείων – Ευρετήρια και Κατακερματισμός
 • Επεξεργασία ερωτημάτων
 • Βελτιστοποίηση ερωτημάτων
 • Διαχείριση Δοσοληψιών
 • Δοσοληψίες
 • Συστήματα αποκατάστασης
 • Έλεγχος Συγχρονικότητας
 • Αντικειμενοστραφεις Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακών αντικειμένων
 • Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
 • Σχεδιάση, επεξεργασία ερωτημάτων και δοσοληψιών σε περιβάλλον κατανεμημένων βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Database administration)
Περισσότερα »

Επιλογής Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΨΣ-803 Ασφάλεια Δικτύων [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης, Σ. Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών) , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων που εφαρμόζονται σε μια δικτυακή υποδομή, των πολιτικών που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου για να προστατεύσουν το δίκτυο και τους πόρους του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η αποτελεσματικότητα (ή η έλλειψη) αυτών. Το μάθημα εστιάζει στην ασφάλεια των ενσύρματων – σταθερών δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι μηχανισμοί και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διασφαλίζουν τη λειτουργία των παραπάνω δικτύων καθώς και τα δεδομένα των χρηστών τους.

Περιεχόμενα

Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ασφάλεια σε διαφορετικά επίπεδα της διαστρωμάτωσης OSI, όπως
  • σε επίπεδο σύνδεσης (layer 2),
  • σε επίπεδο δικτύου (layer 3)
  • σε επίπεδο εφαρμογής (application layer).
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κλειδιών και πρωτόκολλα διαχείρισης ταυτοτήτων.
 • Αναχώματα ασφάλειας (firewalls) και συστήματα αναγνώρισης εισβολέων.
 • Η έννοια της εμπιστοσύνης στα δίκτυα καθώς και η διαχείριση τής.
 • Συστήματα κατανεμημένης αυθεντικοποίησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-405 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Στόχος

Η όραση προσφέρει στον άνθρωπο εξαιρετικά σημαντικές ζωτικές πληροφορίες όσο καμία άλλη αίσθηση. Η σημασία που αποδίδεται στην αίσθηση της όρασης διακρίνεται σε όλες τις εκφάνσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ειδικότερα σε αυτές που σχετίζονται με το χώρο της επιστήμης. Με τη βοήθεια της πληροφορικής αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια νέα επιστημονικά πεδία έρευνας σχετικά με την επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιείται για δύο διακριτούς σκοπούς: (1) τη βελτίωση της εμφάνισης της εικόνας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία τους από κάποιο παρατηρητή και (2) την ψηφιακή ανάλυση της εικόνας με σκοπό την περιγραφή, αναγνώριση και ερμηνεία του περιεχομένου μιας εικόνας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικοί αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και για τους δυο σκοπούς τόσο στο πεδίο του χώρου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
 • 2-Δ σήματα και συστήματα – Βασικές έννοιες
 • Δειγματοληψία και Ψηφιοποίηση Εικόνων
 • Βελτίωση και Αποκατάσταση Εικόνας
 • Επεξεργασία Δυαδικών Εικόνων – Μορφολογικοί Τελεστές
 • Τμηματοποίηση Εικόνας – Αναγνώριση Περιγραμμάτων
 • Μετασχηματισμοί (Fourier, DCT, Hadamard κ.λπ.)
 • Φυσική σημασία και ιδιαιτερότητες του πεδίου συχνοτήτων
 • Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων
 • Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων – Όραση Υπολογιστή
 • Ανάλυση Υφής – Περιγραφή Σχήματος / Αντικειμένου
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ακολουθίας Εικόνων
 • Άλλες περιοχές: Π.χ. Υδατογράφηση, Ανάκτηση Πληροφορίας κλπ.
Περισσότερα »

ΨΣ-526 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Δ. Κυριαζής

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών. Επιπρόσθετα θα γίνει μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση εφαρμογών που εκτελούνται και προσφέρονται στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο των υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών και συμπληρώνεται από εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα υπολογιστικά νέφη
  • Στόχοι, προκλήσεις, τομείς εφαρμογής, πλεονεκτήματα
  • Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών
  • Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, φάσεις εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών
 • Μοντέλα ανάπτυξης, διασύνδεσης και διαχείρισης υποδομών νέφους
  • Μοντέλα διακριτών επιπέδων, παροχής υπηρεσιών, πρόσβασης και ανάπτυξης
  • Τεχνικές ελαστικότητας και κλιμάκωσης
  • Προσεγγίσεις διαχείρισης πληροφορίας και χρεώσεων
 • Υλοποίηση και λειτουργία υπολογιστικών νεφών
  • Επίπεδο εφαρμογής (Software as a Service)
  • Επίπεδο πλατφόρμας (Platform as a Service)
  • Επίπεδο υποδομής (Infrastructure as a Service)
  • Εικονικοιποίηση και διαχείριση πόρων
 • Υλοποίηση και λειτουργία αποθηκευτικών νεφών
  • Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης αντικειμένων δεδομένων
  • Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων βάσει περιεχομένου
  • Εκτέλεση υπολογιστικών εργασιών σε αποθηκευμένα δεδομένα
 • Προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών
  • Κατηγορίες παραμέτρων και απαιτήσεων
  • Μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου
  • Τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
  • Google AppEngine
  • OpenStack
  • Apache Hadoop / MapReduce
Περισσότερα »

ΨΣ-309 Ευρυζωνικά Δίκτυα [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα πρωτόκολλά τους, και τις εφαρμογές τους.

Περιεχόμενα

Διδακτικές ενότητες

 • Εισαγωγή στα ευρυζωνικά δίκτυα
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών
  • Τεχνολογίες πρόσβασης
  • Τεχνολογίες κορμού
 • Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών
  • Integrated services digital networks (ISDN)
  • Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)
 • Τεχνολογίες πρόσβασης
  • Public switched telephone networks (PSTN).
  • Digital subscriber line (DSL).
  • Wireless-access (broadcasting, mobile, fixed-wireless access – FWA)
  • Fiber to the curb/home (FTTx )
 • Τεχνολογίες κορμού
  • Ethernet wide area networks
  • Ψηφιακές ιεραρχίες
  • Plesiochronous Digital Hierarchies (PDH)
  • Synchronous Digital Hierarchies (SDH)
  • Οπτικές τεχνολογίες
  • Synchronous Optical Networks (SONET)
  • Wave Division Multiplexing (WDM)
  • Passive Optical Networks (PONs)
Περισσότερα »

ΨΣ-321 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ [ΥΠΚ/Τ&Δ] Π. Δεμέστιχας , Α. Γαλάνη

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι πρωταρχικά η συμπλήρωση της διδασκαλίας θεμάτων «Δίκτυα Υπολογιστών I». Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer – DLL), του υπο-επιπέδου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control – MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (logical link control – LLC).

Περιεχόμενα

Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή.
  • Έννοιες επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer), ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC), έλεγχος λαθών (error control), ανίχνευση λαθών (error detection), διόρθωση λαθών (error correction), αναμετάδοση (retransmission).
 • Ενότητα 2: Λειτουργίες ανίχνευσης λαθών.
  • Τεχνική Parity bit. CRC (Cyclic Redundancy Codes). Θεωρία, Ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 3: Error correction.
  • Τεχνικές Hamming διόρθωσης ενός ή πολλαπλών λαθών. Θεωρία, Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις.
 • Ενότητα 4: Τεχνικές αναμετάδοσης.
  • Stop-and-Wait (S&W), Alternating bit protocol (ABP), Automatic repeat request (ARQ). Sliding Window, Go Back N (GBN), Selective Repeat (SRP). Θεωρία, Ασκήσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις,
 • Ενότητα 5: Πρωτόκολλα MAC.
  • Aloha, Carrier Sense Multiple Access (CSMA). MAC πρωτόκολλα σε WLAN/WMAN/WPAN. Πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.x. Θεωρία, ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Πρωτόκολλo LLC. Πρότυπο 802.2.
Περισσότερα »

ΨΣ-403 Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση βασικών μεθόδων σύνθεσης εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα. Πέρα από την αλγοριθμική περιγραφή σχετικών μεθόδων δίνεται έμφαση στην περιγραφή υλοποιήσεων τριδιάστατων γραφικών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δικτυοκεντρικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1. Στόχος και επισκόπηση του μαθήματος
 • Ενότητα 2. Ιστορική Αναδρομή
  • Κατηγορίες Εφαρμογών και Παραδείγματα
 • Ενότητα 3. Μοντελοποίηση
  • Στοιχειώδη Γεωμετρικά Αντικείμενα
  • Συστήματα Συντεταγμένων
  • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί & Προοπτική
 • Ενότητα 4. Φωτισμός & Σκίαση
  • Χρωματικά Μοντέλα
  • Μοντελοποίηση Φωτεινών Πηγών
  • Κατόπτευση
  • Μοντέλα Οπτικών Χαρακτηριστικών Επιφανειών
  • Τεχνικές Σκίασης
 • Ενότητα 5. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τριδιάστατων Γραφικών
Περισσότερα »

ΨΣ-206 Μεταγλωττιστές [Ε/ΣΛΔ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Η ανάλυση των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή – Επισκόπηση σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
 • Ορισμός Γλωσσών (Κανονικές Εκφράσεις – Αυτόματα – Γραμματικές Context-Free).
 • Δομή γλωσσών προγραμματισμού (Μεταβλητές, Τύποι και Εμβέλεια, Έλεγχος Ροής και Αποτίμηση Εκφράσεων, Υπορουτίνες, Επαναληπτικές και Αναδρομικές Διαδικασίες, Διαχείριση Μνήμης και Επικοινωνία).
 • Η διαδικασία της μεταγλώττισης/διερμηνείας (Λεκτική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Παραγωγή & Βελτιστοποίηση Κώδικα, Σύνδεση).
Περισσότερα »

ΨΣ-013 Συστήματα Ουρών Αναμονής [Ε/Τ&Δ] Α. Γαλάνη

Στόχος

Το μάθημα αυτό καταπιάνεται με τις ουρές αναμονής και έχει ως στόχο να εισάγει τις βασικές έννοιες των ουρών αναμονής, να αναλύσει τα βασικά μοντέλα καθώς και να μελετήσει εφαρμογές τους. Ταυτόχρονα, παρέχονται στους φοιτητές προγραμματιστικές και εργαστηριακές ασκήσεις για την πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους. Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις.

Περιεχόμενα

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1:Εισαγωγή στα συστήματα αναμονής.
  • Οι έννοιες ουρά αναμονής, πηγή πελατών, σύστημα εξυπηρέτησης.
 • Ενότητα 2: Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.
  • Τυχαίες μεταβλητές. στοχαστικές διαδικασίες.
 • Ενότητα 3: Μαρκοβιανά μοντέλα.
  • Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου (Markov models). Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου (Markov models). Θεωρία, Ασκήσεις.
 • Ενότητα 4: Διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου (Birth death processes).
 • Ενότητα 5: Μοντέλα Αφίξεων/ Εξυπηρετήσεων.
  • Μ/Μ/1, Μ/Μ/κ, Μ/Μ/1/κ, Μ/Μ/κ/κ, Μ/G/1, G/G/1. Θεωρία, ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.
Περισσότερα »

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Υποχρεωτικό Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-405 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Η. Μαγκλογιάννης

Στόχος

Η όραση προσφέρει στον άνθρωπο εξαιρετικά σημαντικές ζωτικές πληροφορίες όσο καμία άλλη αίσθηση. Η σημασία που αποδίδεται στην αίσθηση της όρασης διακρίνεται σε όλες τις εκφάνσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και ειδικότερα σε αυτές που σχετίζονται με το χώρο της επιστήμης. Με τη βοήθεια της πληροφορικής αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια νέα επιστημονικά πεδία έρευνας σχετικά με την επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών. Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας χρησιμοποιείται για δύο διακριτούς σκοπούς: (1) τη βελτίωση της εμφάνισης της εικόνας, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ερμηνεία τους από κάποιο παρατηρητή και (2) την ψηφιακή ανάλυση της εικόνας με σκοπό την περιγραφή, αναγνώριση και ερμηνεία του περιεχομένου μιας εικόνας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικοί αλγόριθμοι και μεθοδολογίες και για τους δυο σκοπούς τόσο στο πεδίο του χώρου όσο και στο πεδίο των συχνοτήτων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων
 • 2-Δ σήματα και συστήματα – Βασικές έννοιες
 • Δειγματοληψία και Ψηφιοποίηση Εικόνων
 • Βελτίωση και Αποκατάσταση Εικόνας
 • Επεξεργασία Δυαδικών Εικόνων – Μορφολογικοί Τελεστές
 • Τμηματοποίηση Εικόνας – Αναγνώριση Περιγραμμάτων
 • Μετασχηματισμοί (Fourier, DCT, Hadamard κ.λπ.)
 • Φυσική σημασία και ιδιαιτερότητες του πεδίου συχνοτήτων
 • Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων
 • Ανάλυση Ψηφιακών Εικόνων – Όραση Υπολογιστή
 • Ανάλυση Υφής – Περιγραφή Σχήματος / Αντικειμένου
 • Επεξεργασία και Ανάλυση Ακολουθίας Εικόνων
 • Άλλες περιοχές: Π.χ. Υδατογράφηση, Ανάκτηση Πληροφορίας κλπ.
Περισσότερα »

ΨΣ-526 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη [ΥΠΚ/ΥΥΥ] Δ. Κυριαζής

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών. Επιπρόσθετα θα γίνει μελέτη και ανάλυση μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την υλοποίηση εφαρμογών που εκτελούνται και προσφέρονται στα προαναφερθέντα περιβάλλοντα. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο των υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών και συμπληρώνεται από εργαστηριακές ασκήσεις.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στα υπολογιστικά νέφη
  • Στόχοι, προκλήσεις, τομείς εφαρμογής, πλεονεκτήματα
  • Αρχιτεκτονικές υπολογιστικών και αποθηκευτικών νεφών
  • Συμβόλαια παροχής υπηρεσιών, φάσεις εκτέλεσης εργασιών και υπηρεσιών
 • Μοντέλα ανάπτυξης, διασύνδεσης και διαχείρισης υποδομών νέφους
  • Μοντέλα διακριτών επιπέδων, παροχής υπηρεσιών, πρόσβασης και ανάπτυξης
  • Τεχνικές ελαστικότητας και κλιμάκωσης
  • Προσεγγίσεις διαχείρισης πληροφορίας και χρεώσεων
 • Υλοποίηση και λειτουργία υπολογιστικών νεφών
  • Επίπεδο εφαρμογής (Software as a Service)
  • Επίπεδο πλατφόρμας (Platform as a Service)
  • Επίπεδο υποδομής (Infrastructure as a Service)
  • Εικονικοιποίηση και διαχείριση πόρων
 • Υλοποίηση και λειτουργία αποθηκευτικών νεφών
  • Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης αντικειμένων δεδομένων
  • Αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων βάσει περιεχομένου
  • Εκτέλεση υπολογιστικών εργασιών σε αποθηκευμένα δεδομένα
 • Προσεγγίσεις παροχής ποιότητας υπηρεσιών
  • Κατηγορίες παραμέτρων και απαιτήσεων
  • Μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου
  • Τεχνολογίες διασφάλισης ποιότητας
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
  • Google AppEngine
  • OpenStack
  • Apache Hadoop / MapReduce
Περισσότερα »

Επιλογής Πρωτεύουσας Κατεύθυνσης «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

ΨΣ-530 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Μ. Θεμιστοκλέους, Γ. Βασιλακόπουλος , Β. Κούφη

ΨΣ-803 Ασφάλεια Δικτύων [Ε/ΑΣΦ] Χ. Ξενάκης, Σ. Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών) , Ε.Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των μέτρων που εφαρμόζονται σε μια δικτυακή υποδομή, των πολιτικών που υιοθετούνται από τον διαχειριστή του δικτύου για να προστατεύσουν το δίκτυο και τους πόρους του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καθώς και η αποτελεσματικότητα (ή η έλλειψη) αυτών. Το μάθημα εστιάζει στην ασφάλεια των ενσύρματων – σταθερών δικτύων τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου. Παρουσιάζονται και αναλύονται οι μηχανισμοί και τα πρωτόκολλα ασφάλειας που διασφαλίζουν τη λειτουργία των παραπάνω δικτύων καθώς και τα δεδομένα των χρηστών τους.

Περιεχόμενα

Στα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ασφάλεια σε διαφορετικά επίπεδα της διαστρωμάτωσης OSI, όπως
  • σε επίπεδο σύνδεσης (layer 2),
  • σε επίπεδο δικτύου (layer 3)
  • σε επίπεδο εφαρμογής (application layer).
 • Πρωτόκολλα διαχείρισης κλειδιών και πρωτόκολλα διαχείρισης ταυτοτήτων.
 • Αναχώματα ασφάλειας (firewalls) και συστήματα αναγνώρισης εισβολέων.
 • Η έννοια της εμπιστοσύνης στα δίκτυα καθώς και η διαχείριση τής.
 • Συστήματα κατανεμημένης αυθεντικοποίησης.
Περισσότερα »

ΨΣ-309 Ευρυζωνικά Δίκτυα [ΥΠΚ/Τ&Δ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τα ευρυζωνικά δίκτυα, τα πρωτόκολλά τους, και τις εφαρμογές τους.

Περιεχόμενα

Διδακτικές ενότητες

 • Εισαγωγή στα ευρυζωνικά δίκτυα
  • Εισαγωγικές έννοιες
  • Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών
  • Τεχνολογίες πρόσβασης
  • Τεχνολογίες κορμού
 • Δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών
  • Integrated services digital networks (ISDN)
  • Broadband integrated services digital networks (B-ISDN)
 • Τεχνολογίες πρόσβασης
  • Public switched telephone networks (PSTN).
  • Digital subscriber line (DSL).
  • Wireless-access (broadcasting, mobile, fixed-wireless access – FWA)
  • Fiber to the curb/home (FTTx )
 • Τεχνολογίες κορμού
  • Ethernet wide area networks
  • Ψηφιακές ιεραρχίες
  • Plesiochronous Digital Hierarchies (PDH)
  • Synchronous Digital Hierarchies (SDH)
  • Οπτικές τεχνολογίες
  • Synchronous Optical Networks (SONET)
  • Wave Division Multiplexing (WDM)
  • Passive Optical Networks (PONs)
Περισσότερα »

ΨΣ-321 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ [ΥΠΚ/Τ&Δ] Π. Δεμέστιχας , Α. Γαλάνη

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι πρωταρχικά η συμπλήρωση της διδασκαλίας θεμάτων «Δίκτυα Υπολογιστών I». Στη συνέχεια, το μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer – DLL), του υπο-επιπέδου πρόσβασης στο μέσο (Medium Access Control – MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (logical link control – LLC).

Περιεχόμενα

Οι ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή.
  • Έννοιες επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (Data Link Layer), ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC) και ελέγχου λογικής σύνδεσης (LLC), έλεγχος λαθών (error control), ανίχνευση λαθών (error detection), διόρθωση λαθών (error correction), αναμετάδοση (retransmission).
 • Ενότητα 2: Λειτουργίες ανίχνευσης λαθών.
  • Τεχνική Parity bit. CRC (Cyclic Redundancy Codes). Θεωρία, Ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 3: Error correction.
  • Τεχνικές Hamming διόρθωσης ενός ή πολλαπλών λαθών. Θεωρία, Ασκήσεις, Προγραμματιστικές Ασκήσεις.
 • Ενότητα 4: Τεχνικές αναμετάδοσης.
  • Stop-and-Wait (S&W), Alternating bit protocol (ABP), Automatic repeat request (ARQ). Sliding Window, Go Back N (GBN), Selective Repeat (SRP). Θεωρία, Ασκήσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις,
 • Ενότητα 5: Πρωτόκολλα MAC.
  • Aloha, Carrier Sense Multiple Access (CSMA). MAC πρωτόκολλα σε WLAN/WMAN/WPAN. Πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.x. Θεωρία, ασκήσεις, προγραμματιστικές ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Πρωτόκολλo LLC. Πρότυπο 802.2.
Περισσότερα »

ΨΣ-505 Βάσεις Δεδομένων [ΥΠΚ/ΣΛΔ] Χ. Δουλκερίδης , Χ. Μανουσόπουλος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση θεμελιωδών θεμάτων των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές δομές αποθήκευσης και οργάνωσης αρχείων. Επίσης, καλύπτονται θέματα που αφορούν την επεξεργασία, βελτιστοποίηση ερωτημάτων καθώς και διαχείριση δοσοληψιών. Επίσης, παρουσιάζονται μηχανισμοί για την εξασφάλιση ακεραιότητας του συστήματος στην περίπτωση πολλών ταυτόχρονων χρηστών με πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και αποκατάσταση της βάσης δεδομένων σε περίπτωση βλάβης. Επιπρόσθετα, θα γίνει παρουσίαση των διαφορετικών αρχιτεκτονικών συστημάτων βάσεων δεδομένων και θα καλυφθούν θέματα που αφορούν στη διαχείριση των βάσεων δεδομένων.

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του μαθήματος θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή βασικές αρχές βάσεων δεδομένων
 • Παρουσιάση θεμελιωδών εννοιών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ανασκόπηση μοντέλων δεδομένων.
 • Αποθήκευση δεδομένων και ερωτήματα
 • Δομές αποθήκευσης και αρχείων – Ευρετήρια και Κατακερματισμός
 • Επεξεργασία ερωτημάτων
 • Βελτιστοποίηση ερωτημάτων
 • Διαχείριση Δοσοληψιών
 • Δοσοληψίες
 • Συστήματα αποκατάστασης
 • Έλεγχος Συγχρονικότητας
 • Αντικειμενοστραφεις Βάσεις Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων Σχεσιακών αντικειμένων
 • Κατανεμημένες βάσεις δεδομένων
 • Σχεδιάση, επεξεργασία ερωτημάτων και δοσοληψιών σε περιβάλλον κατανεμημένων βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (Database administration)
Περισσότερα »

ΨΣ-403 Γραφικά Υπολογιστών και Εικονική Πραγματικότητα [Ε/ΥΥΥ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση βασικών μεθόδων σύνθεσης εικόνων σε υπολογιστικά συστήματα. Πέρα από την αλγοριθμική περιγραφή σχετικών μεθόδων δίνεται έμφαση στην περιγραφή υλοποιήσεων τριδιάστατων γραφικών σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού δικτυοκεντρικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Ενότητα 1. Στόχος και επισκόπηση του μαθήματος
 • Ενότητα 2. Ιστορική Αναδρομή
  • Κατηγορίες Εφαρμογών και Παραδείγματα
 • Ενότητα 3. Μοντελοποίηση
  • Στοιχειώδη Γεωμετρικά Αντικείμενα
  • Συστήματα Συντεταγμένων
  • Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί & Προοπτική
 • Ενότητα 4. Φωτισμός & Σκίαση
  • Χρωματικά Μοντέλα
  • Μοντελοποίηση Φωτεινών Πηγών
  • Κατόπτευση
  • Μοντέλα Οπτικών Χαρακτηριστικών Επιφανειών
  • Τεχνικές Σκίασης
 • Ενότητα 5. Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τριδιάστατων Γραφικών
Περισσότερα »

ΨΣ-206 Μεταγλωττιστές [Ε/ΣΛΔ] Ν. Σγούρος

Στόχος

Η ανάλυση των βασικών αρχών σχεδιασμού και υλοποίησης γλωσσών προγραμματισμού. Η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι βασικές αυτές αρχές εφαρμόζονται σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή – Επισκόπηση σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού.
 • Ορισμός Γλωσσών (Κανονικές Εκφράσεις – Αυτόματα – Γραμματικές Context-Free).
 • Δομή γλωσσών προγραμματισμού (Μεταβλητές, Τύποι και Εμβέλεια, Έλεγχος Ροής και Αποτίμηση Εκφράσεων, Υπορουτίνες, Επαναληπτικές και Αναδρομικές Διαδικασίες, Διαχείριση Μνήμης και Επικοινωνία).
 • Η διαδικασία της μεταγλώττισης/διερμηνείας (Λεκτική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Παραγωγή & Βελτιστοποίηση Κώδικα, Σύνδεση).
Περισσότερα »

ΨΣ-013 Συστήματα Ουρών Αναμονής [Ε/Τ&Δ] Α. Γαλάνη

Στόχος

Το μάθημα αυτό καταπιάνεται με τις ουρές αναμονής και έχει ως στόχο να εισάγει τις βασικές έννοιες των ουρών αναμονής, να αναλύσει τα βασικά μοντέλα καθώς και να μελετήσει εφαρμογές τους. Ταυτόχρονα, παρέχονται στους φοιτητές προγραμματιστικές και εργαστηριακές ασκήσεις για την πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους. Το μάθημα αποτελείται από θεωρία και ασκήσεις.

Περιεχόμενα

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1:Εισαγωγή στα συστήματα αναμονής.
  • Οι έννοιες ουρά αναμονής, πηγή πελατών, σύστημα εξυπηρέτησης.
 • Ενότητα 2: Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων.
  • Τυχαίες μεταβλητές. στοχαστικές διαδικασίες.
 • Ενότητα 3: Μαρκοβιανά μοντέλα.
  • Μαρκοβιανές Αλυσίδες Συνεχούς Χρόνου (Markov models). Μαρκοβιανές Αλυσίδες Διακριτού Χρόνου (Markov models). Θεωρία, Ασκήσεις.
 • Ενότητα 4: Διαδικασίες γεννήσεων – θανάτου (Birth death processes).
 • Ενότητα 5: Μοντέλα Αφίξεων/ Εξυπηρετήσεων.
  • Μ/Μ/1, Μ/Μ/κ, Μ/Μ/1/κ, Μ/Μ/κ/κ, Μ/G/1, G/G/1. Θεωρία, ασκήσεις.
 • Ενότητα 6: Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων.
Περισσότερα »