Μαθήματα 4oυ Εξαμήνου

Κορμού

ΨΣ-529 Ανάλυση Δεδομένων [Κ] Χ. Δουλκερίδης

ΨΣ-011 Στατιστική [Κ] Μ. Φιλιππάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα θεμελιώδη μαθηματικά αντικείμενα και μοντέλα, που απαντώνται στη θεμελίωση και στην εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών, όσο και με βασικές μεθόδους εξαγωγής συμπερασμάτων για τα αντικείμενα αυτά. Το μάθημα υποστηρίζει άμεσα τα περισσότερα αντικείμενα και μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Ας σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του μαθήματος συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής σε κάποια από τα παραπάνω αντικείμενα.

Περιεχόμενα

 • Περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς.
 • Θεωρία δειγματοληψίας. Τυχαία και μη τυχαία δειγματοληψία-Δειγματικές κατανομές
 • Συδιακύμανση και συσχέτιση. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα και εφαρμογές
 • Σημειακή εκτιμητική. Εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας. Μέθοδος των ροπών. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Ιδιότητες εκτιμητριών συναρτήσεων. Αμερόληπτοι εκτιμητές και εφαρμογές
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης. Εφαρμογές με χρήση του SPSS/R σε προβλήματα υπηρεσιών-δικτύων-θεωρίας πληροφορίας
 • Έλεγχοι υποθέσεων. Εφαρμογές με χρήση του SPSS/R σε προβλήματα υπηρεσιών-δικτύων-θεωρίας πληροφορίας
 • Χ^2 τεστ για μία ποιοτική μεταβλητή. Χ^2 τεστ για δύο ποιοτικές μεταβλητές
 • Γραμμική παλινδρόμηση και συνδιακύμανση-συσχέτιση για την παλιδρόμηση
 • Πολλαπλή παλινδρόμηση-Λογαριθμική πολυωνυμική παλιδρόμηση και μη παραμετρική τεστ
 • Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα και κατά δύο παράγοντες με ή χωρίς αλληλεπίδραση (ΑΝΟVA). Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση
Περισσότερα »

ΨΣ-210 Λειτουργικά Συστήματα – UNIX [Κ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά λειτουργικών συστημάτων για πολυεπεξεργαστές, πολυ-Υπολογιστές, κατανεμημένα συστήματα και συστήματα πολυμέσων. Επίσης παρουσιάζονται τα θέματα ασφάλειας λειτουργικών συστημάτων καθώς και οι βασικές αρχές σχεδίασης τους. Παράλληλα γίνεται εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα UNIX, στη χρήση και προγραμματισμό του φλοιού Bourne, και στη διαχείριση του συστήματος.

Περιεχόμενα

 • Λειτουργικά Συστήματα για Πολυεπεξεργαστές, Πολυ-Υπολογιστές και Κατανεμημένα Συστήματα.
 • Λειτουργικά Συστήματα Πολυμέσων: Αρχεία Πολυμέσων, Συμπίεση Βίντεο.
 • Χρονοπρογραμματισμός Αρχείων Πολυμέσων.
 • Ασφάλεια Λειτουργικών Συστημάτων: Απειλές, Επιθέσεις, Πιστοποίηση Ταυτότητας Χρήστη, Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης.
 • Αρχές Σχεδίασης Λειτουργικών Συστημάτων.
 • Λειτουργικά Συστήματα Έξυπνων Καρτών: Υποστήριξη πολλών εφαρμογών από ένα πάροχο υπηρεσιών, υποστήριξη πολλών εφαρμογών από πολλούς παρόχους, JAVA κάρτες.
 • Ιστορία και Βασικές έννοιες του UNIX: Πλοήγηση στο Σύστημα Αρχείων, Ο φλοιός του UNIX, Βοηθητικά Προγράμματα, Η δομή του Πυρήνα.
 • Διεργασίες στο UNIX.
 • Διαχείριση Μνήμης στο UNIX.
 • Είσοδος – Έξοδος στο UNIX.
 • Τo Σύστημα Αρχείων του UNIX.
 • Ο Φλοιός Bourne: Χρήση, Προσαρμογή Περιβάλλοντος Φλοιού, Επαναπροσδιορισμός Εισόδου και Εξόδου.
 • Προγραμματισμός Φλοιού: Μεταβλητές, Έλεγχος Ροής, Κανονικές Εκφράσεις, Σήματα και Κατάσταση.
 • Διαχείριση Συστήματος, Διαχείριση Χρηστών και Ομάδων, Διαχείριση Δίσκων και Συστημάτων Αρχείων, Εγκατάσταση και Διαχείριση Λογισμικού.
Περισσότερα »

ΨΣ-101 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα [Κ] Γ. Βούρος

Στόχος

Στόχος η κατανόηση βασικών τεχνικών υπολογισμού της υπολογιστικής πολυπλοκότητας αλγορίθμων και χρήσης συγκεκριμένων τεχνικών σχεδιασμού αλγορίθμων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικές έννοιες: Η έννοια του προβλήματος, του αλγορίθμου, της ανάλυσης αλγορίθμων, και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Προβλήματα βελτιστοποίησης και απόφασης, παραδείγματα. Παραδείγματα ανάλυσης αλγορίθμων: Πειραματικά και θεωρητικά. Υπολογιστικό μοντέλο. Βασικά εισαγωγικά στοιχεία για τις κλάσεις υπολογιστικής πολυπλοκότητας.
 • Ασυμπτωτικός Συμβολισμός. Ορισμοί, παραδείγματα και ασκήσεις. Παραδείγματα επί απλών αλγορίθμων.
 • Επανάληψη σωρών, δέντρων, και παρουσίασή τους ως μαθηματικά αντικείμενα (γενικευμένες δομές δεδομένων). Χρήση τους σε λειτουργίες που αφορούν στην ταξινόμηση, αναζήτηση κλπ. Υπολογισμός της υπολογιστικής πολυπλοκότητας λειτουργιών σε σωρούς, και λεπτομερής υπόδειξη του υπολογισμού της πολυπλοκότητας ταξινόμησης με σωρό. Συγκριτικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης και υπολογισμός κάτω ασυμπτωτικού ορίου χρονικής πολυπλοκότητας για συγκριτικους αλγορίθμους ταξινόμησης.
 • Η γενικευμένη δομή του λεξικού: Παρουσίαση και συζήτηση για την υπολογιστική πολυπλοκότητα εισαγωγής, διαγραφής, αναζήτησης στοιχείου, αναλόγως της υλοποίησης του λεξικού. Πρόσθετο παράδειγμα υπολογισμού διαμέρισης συνόλου με λειτουργίες ένωσης και εύρεσης. Συζήτηση και παρουσίαση του υπολογισμού της υπολογιστικής πολυπλοκότητας των λειτουργιών ένωσης και εύρεσης σε δάσος (που αναπαριστά τα σύνολα διαμέρισης), βελτιστοποιήσεις των λειτουργιών και εφαρμογή σε γραφήματα (εύρεση συνιστωσών σε μη συνδετικά γραφήματα).
 • Εισαγωγή στην τεχνική διαίρει και βασίλευε. Επίδειξη του αλγορίθμου ταξινόμησης με συγχώνευση για την κατανόηση της τεχνικής και υπολογισμός της υπολογιστικής πολυπλοκότητας του αλγορίθμου με χρήση δέντρου αναδρομής. Εισαγωγή στις αναδρομικές εξισώσεις πολυπλοκότητας. Γενίκευση δέντρων αναδρομής και αναδρομικών εξισώσεων. Παρουσίαση και απόδειξη του κεντρικού θεωρήματος. Παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Συνέχεια στην τεχνική διαίρει και βασίλευε: Η ταχυταξινόμηση ως παράδειγμα. Υπενθύμιση του αλγορίθμου, υπολογισμός της υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Εισαγωγή στην έννοια του στοχαστικού αλγορίθμου και επίδειξη τρόπου υπολογισμού υπολογιστικής πολυπλοκότητας για στοχαστική ταχυταξινόμηση.
 • Απληστία: Βασικές έννοιες και παραδείγματα με συγκεκριμένα προβλήματα. Αποδείξεις ορθότητας αλγορίθμων και υπολογιστικής πολυπλοκότητάς τους.
 • Δυναμικός προγραμματισμός: Βασικές έννοιες. Διαφορές από τη μέθοδο της απληστίας και συζήτηση με παραδείγματα για τη σωστή χρήση της τεχνικής. Παραδείγματα προβλημάτων και υπολογισμός πολυπλοκότητας των αντίστοιχων αλγορίθμων δυναμικού προγραμματισμού. Εφαρμογές σε γραφήματα (μεταξύ άλλων).
Περισσότερα »

ΨΣ-320 Δίκτυα Υπολογιστών Ι [Κ] Π. Δεμέστιχας , Α. Γαλάνη

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και συγκεκριμένα η μελέτη της ιεραρχίας των πρωτοκόλλων δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση στο επίπεδο δικτύου (network layer). Μέσω του υλικού αυτού θα γίνει αναλυτική προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας των δικτύων υπολογιστών και εμβάθυνση στην έννοια της μεταφοράς δεδομένων μέσα από ένα δίκτυο υπολογιστών.

Περιεχόμενα

Οι διδακτικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής:

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στα δίκτυα.
  • Ανάγκη για δίκτυα. Κατηγορίες δικτύων, στοιχεία δικτύων (network elements), σύνδεσμοι (links).
 • Ενότητα 2: Πρωτόκολλα.
  • Ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Ρόλος του κάθε πρωτοκόλλου στην ιεραρχία.
 • Ενότητα 3: Λειτουργίες του Επιπέδου Δικτύου.
 • Ενότητα 4: Μεταγωγή Πακέτου/ Μεταγωγή Κυκλώματος (Packet/ Circuit Switching).
 • Ενότητα 5: Αλγόριθμοι δρομολόγησης.
  • Dijkstra, Bellman-Ford, spanning tree, multicast, broadcast.
 • Ενότητα 6: Έλεγχος συμφόρησης.
 • Ενότητα 7: Εκπόνηση προγραμματιστικών εργασιών.
  • Σχεδίαση και υλοποίηση απλών πρωτοκόλλων σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++ ή Java.
Περισσότερα »

ΨΣ-504 Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων [Κ] Γ. Βασιλακόπουλος, Χ. Δουλκερίδης , Β. Κούφη

Στόχος

Οι βάσεις δεδομένων ξεκίνησαν σαν μια απλή εφαρμογή στα τέλη της δεκαετίας του 70 για να καταλήξουν στις μέρες μας σαν ένας από τους σημαντικότερους τομείς της πληροφορικής με χιλιάδες εφαρμογές. Η χρήση τους είναι εμφανής σχεδόν σε κάθε δραστηριότητα της καθημερινής μας ζωής (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, σχολεία, ψυχαγωγία).

Ο τομέας των βάσεων δεδομένων ασχολείται με τη θεωρία και έρευνα σε θέματα που αφορούν: στην περιγραφή της πληροφορίας και των δεδομένων, στην αποθήκευση και τέλος στη χρήση των δεδομένων. Διαφόρα μοντέλα δεδομένων, όπως είναι το σχεσιακό και το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων, έχουν προταθεί προκειμένου να βοηθήσουν στην αποτελεσματική περιγραφή των δεδομένων μίας εφαρμογής. Επίσης έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές για την αποθήκευση των δεδομένων ανάλογα με τον τρόπο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα. Τέλος για να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα, θα πρέπει να έχουμε έναν γενικευμένο και ευέλικτο τρόπο. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί γλώσσες με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να θέτουμε ερωτήσεις – πιθανόν πολύπλοκες – και να παίρνουν γρήγορα και σωστά απαντήσεις.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και κατανόηση θεμελιωδών θεμάτων των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) που έχουν να κάνουν με τη μοντελοποίηση, ανάλυση, σχεδίαση και διαχείριση των δεδομένων μίας εφαρμογής.

Περιεχόμενα

 • 1. Εισαγωγή.
  • Ιστορική αναδρομή.
  • Παρουσιάση θεμελιωδών εννοιών του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Σκοπός και αρχιτεκτονική ενός συστήματος Βάσης Δεδομένων. Μοντέλα δεδομένων.
 • 2. Μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων.
  • Βασικές έννοιες, οντότητες, συσχετίσεις, χαρακτηριστικά, κλειδιά, διαγράμματα, μετατροπή σε πίνακες
 • 3. Σχεσιακό μοντέλο.
  • Σχέσεις, πίνακες, χαρακτηριστικά, σχήμα, σχεσιακή άλγεβρα (τελεστές, πράξεις), σχεσιακός λογισμός (μαθηματική λογική)
 • 4. Γλώσσα επερωτήσεων.
  • Η γλώσσα SQL. Γενικές αρχές, βασική μορφή, joins, εμφωλευμένα ερωτήματα, αθροιστικές συναρτήσεις, ενημέρωση Β.Δ., τιμές null, προβολές.
 • 5. Σχεδίαση Σχεσιακών ΒΔ.
  • Περιορισμοί ακεραιότητας, λειτουργικές εξαρτήσεις, διάσπαση, κανονικοποίηση.
  Περισσότερα »