Μαθήματα 3oυ Εξαμήνου

Κορμού

ΨΣ-708 Εκπαιδευτική Ψυχολογία [Κ] Φ. Παρασκευά

Στόχος

Με το συγκεκριμένο αντικείμενο επιχειρείται η προσέγγιση των βασικών θεωριών μάθησης, προκειμένου να ερμηνευτεί το φαινόμενο της μάθησης σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα (face to face & on line). Στόχος του αντικειμένου είναι η ανάπτυξη θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, που αφορούν στις σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και οι εφαρμογές τους σε συνθήκες της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του ατόμου με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

 • Η Ψυχολογία και το φαινόμενο της μάθησης.
 • Μάθηση και τεχνολογία.
 • Η ερμηνεία της μάθησης από τη συμπεριφοριστική προσέγγιση, στις κοινότητες πρακτικών και τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Οι ψυχολογικές θεωρίες μάθησης για την ερμηνεία της μάθησης και τη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς:
  • i) οι Συνειρμικές – Συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στο ρόλο της ενίσχυσης και των συνεξαρτήσεων,
  • ii) οι Κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στη θεωρία των μοντέλων-προτύπων, την αυτο-αποτελεσματικότητα και την αυτο-ρύθμιση της συμπεριφοράς,
  • iii) οι Γνωστικές θεωρίες μάθησης με έμφαση στη χαρτογράφηση του εγκεφάλου και των γνωστικών περιοχών που σχετίζονται με τη μάθηση και τη συμπεριφορά,
  • iv) το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στη μάθηση με έμφαση στη θεωρία του Vygotsky και την εφαρμογή της στην ψηφιακή τεχνολογία.
 • Αξιολόγηση, επέκταση και αξιοποίηση των θεωριών μάθησης σε περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας.
 • Προτάσεις και εφαρμογές για την εφαρμογή των θεωριών μάθησης σε ευρύτερα περιβάλλοντα (φυσικά και ψηφιακά): marketing, πωλήσεις, διαφήμιση, υγεία, εκπαίδευση, επαγγελματική και διαπροσωπική συμπεριφορά.
Περισσότερα »

ΨΣ-307 Σήματα και Συστήματα [Κ] Γ. Ευθύμογλου

Στόχος

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις έννοιες του σήματος & συστήματος και η γνώση & χειρισμός των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία ψηφιακού σήματος.

Περιεχόμενα

Αναλυτική Περιγραφή Ύλης:

 • Περιγραφή και ιδιότητες σημάτων
 • Περιγραφή και ιδιότητες συστημάτων
 • Συνέλιξη
 • Συνάρτηση μεταφοράς – Κρουστική απόκριση
 • Μετασχηματισμός Laplace
 • Μετασχηματισμός Ζ
 • Απόκριση Συχνότητας
Περισσότερα »

ΨΣ-805 Θεωρία Πληροφορίας [Κ] Σ. Κάτσικας (Βρίσκεται σε τριετή άδεια άνευ αποδοχών), Ά. Ρούσκας, Μ. Φιλιππάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις αρχές, τις έννοιες και τις εφαρμογές της θεωρία πληροφορίας. Η θεωρία πληροφορίας είναι ο επιστημονικός τομέας στα εφαρμοσμένα μαθηματικά που σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση των δεδομένων με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα να αποθηκευτούν αξιόπιστα σε ένα μέσο ή να επικοινωνήσουν πάνω από ένα κανάλι. Το μέτρο πληροφορίας, γνωστό και ως εντροπία πληροφορίας, εκφράζεται συνήθως από το μέσο αριθμό των δυαδικών ψηφίων που απαιτούνται για την αποθήκευση ή την επικοινωνία.

Περιεχόμενα

Το μάθημα μελετά τις βασικές έννοιες της θεωρίας πληροφορίας, της συμπίεσης και της κωδικοποίησης σήματος. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται και αναλύονται:

 • οι έννοιες της εντροπίας, της πληροφορίας και του πλεονασμού.
 • βασικοί ορισμοί, έννοιες και υπολογισμοί στις πιθανότητες.
 • μελέτη των πηγών διακριτών μηνυμάτων και συνεχούς μηνύματος.
 • η διαδικασία της δειγματοληψίας και της μετατροπή ενός συνεχούς μηνύματος σε ασυνεχές.
 • η κωδικοποίηση πηγής
 • το κανάλι μεταφοράς δεδομένων παρουσία ή απουσία θορύβου
 • η χωρητικότητά καναλιού η οποία εκφράζει το μέτρο της μέγιστης ποσότητας πληροφορίας που μπορεί να διαβιβαστεί μέσα από το κανάλι στη μονάδα του χρόνου.
 • τα αποτελέσματα της παρουσίας θορύβου στο κανάλι
 • οι μέθοδοι κωδικοποίησης καναλιού (όπως, αλγεβρικοί κώδικες, κώδικες Hamming, συγκεραστικοί κώδικες) για ανίχνευση και διόρθωση λαθών.
Περισσότερα »

ΨΣ-301 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες [Κ] Α. Κανάτας

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες του φυσικού στρώματος. Ειδικότερα μελετώνται και εξηγούνται οι βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με έμφαση στα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία. Επίσης γίνεται μια πρώτη προσέγγιση σε απλά συστήματα αναλογικών και ψηφιακών επικοινωνιών.
Μέσω του θεματικού πεδίου που καλύπτεται από το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ενδελεχώς τις αρχές που διέπουν τη μετάδοση στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Θα αποκτήσουν γνώσεις για τα βασικά μαθηματικά εργαλεία με τα οποία αναλύονται και σχεδιάζονται οι τεχνικές μετάδοσης στο φυσικό στρώμα των συστημάτων.

Περιεχόμενα

 • Εβδομάδα 1 Τα Σήματα στις Τηλεπικοινωνίες
  • a. Κατηγορίες σημάτων και στοιχειώδη σήματα
  • b. Στοιχειώδεις μετατροπές σημάτων
 • Εβδομάδα 2 Τα Συστήματα στις Τηλεπικοινωνίες
  • a. Κατηγορίες Συστημάτων
  • b. Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα Συστήματα (κρουστική απόκριση και συνέλιξη)
  • c. Αυτοσυσχέτιση και Ετεροσυσχέτιση
 • Εβδομάδα 3 Γεωμετρική Αναπαράσταση Σημάτων
  • a. Διανύσματα στους χώρους και
  • b. Συναρτησιακός χώρος, βάσεις και ανάπτυξη σημάτων σε ορθογώνια σήματα
 • Εβδομάδα 4 Γεωμετρική Αναπαράσταση Σημάτων
  • a. Ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt
  • b. Γραμμικά Συστήματα και Ιδιοσυναρτήσεις
 • Εβδομάδα 5 Σειρές Fourier
  • a. Ανάπτυξη περιοδικών σημάτων σε σειρές Fourier
  • b. Ιδιότητες σειρών Fourier
 • Εβδομάδα 6 Σειρές Fourier
  • a. Πραγματικά σήματα και Ανάπτυξη σε Τριγωνομετρικές Σειρές Fourier
  • b. Απόκριση ΓΧΑ Συστημάτων σε Περιοδικά Σήματα
  • c. Θεώρημα Parseval για Περιοδικά Σήματα
 • Εβδομάδα 7 Μετασχηματισμός Fourier
  • a. Μετασχηματισμός Fourier για Πραγματικά Σήματα
  • b. Ιδιότητες Μετασχηματισμού Fourier
  • c. Μετασχηματισμός Fourier για Περιοδικά Σήματα
  • d. Φασματικές Πυκνότητες Ενέργειας & Ισχύος
 • Εβδομάδα 8 Φίλτρα και Θόρυβος
  • a. Είδη ιδανικών φίλτρων – Χαρακτηριστικές
  • b. Μετάδοση χωρίς παραμορφώσεις και είδη παραμορφώσεων
  • c. Μοντέλο λευκού θορύβου και φασματική πυκνότητα ισχύος θορύβου
 • Εβδομάδα 9 Χωρητικότητα Συστημάτων
  • a. Απαιτήσεις κατά Nyquist
  • b. Θεώρημα Shannon και όρια στη μετάδοση
 • Εβδομάδα 10 Μετάδοση αναλογικών και/ή ψηφιακών δεδομένων σε αναλογικά και/ή ψηφιακά συστήματα
  • a. Μορφοποίηση σημάτων βασικής ζώνης
  • b. Μετάδοση βασικής ζώνης
  • c. Δειγματοληψία
 • Εβδομάδα 11 Μετάδοση αναλογικών και/ή ψηφιακών δεδομένων σε αναλογικά και/ή ψηφιακά συστήματα
  • a. Διαμόρφωση πλάτους παλμών (PAM)
  • b. Κβαντοποίηση, Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM) και κωδικοποιήσεις κυματομορφής
 • Εβδομάδα 12 Αναλογικές Διαμορφώσεις
  • a. Διαμόρφωση ΑΜ
  • b. Αποδιαμόρφωση ΑΜ
  • c. Διαμόρφωση Διπλής-Πλευρικής Ζώνης με Καταπιεσμένο το Φέρον (DSBSC)
  • d. Ομώδυνη Ανάκτηση DSBSC (Δέκτης Costas)
 • Εβδομάδα 13 Αναλογικές Διαμορφώσεις
  • a. Διαμόρφωση FM
  • b. Διαμόρφωση PM
  • c. FM Απλού Τόνου (Μονοχρωματική)
  • d. FM Στενής Ζώνης
  • e. FM Ευρείας Ζώνης
  • f. FM Πολλαπλών Τόνων
  • g. Εύρος Ζώνης Μετάδοσης FM Σημάτων
  • h. Αποδιαμόρφωση FM
Περισσότερα »

ΨΣ-503 Δομές Δεδομένων [Κ] Ο. Τελέλης, Χ. Δουλκερίδης , Β. Κούφη

Στόχος

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών δομών δεδομένων (στοίβες, ουρές, δένδρα και γράφοι) και των βασικών αλγορίθμων (ταξινόμηση και αναζήτηση δεδομένων).

Περιεχόμενα

Στα πλαίσια του μαθήματος θα καλυφθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Τύποι Δεδομένων
 • Πίνακες. Αποθήκευση, Ειδικές Μορφές
 • Βασικοί Αλγόριθμοι: Αναζήτηση, Ταξινόμηση
 • Στοίβες και ουρές: ορισµός, λειτουργίες, υλοποίηση με πίνακα.
 • Συνδεδεµένες λίστες: µονή, διπλή και κυκλική σύνδεση.
 • ∆υαδικά δέντρα: ορισµοί και θεµελιώδη θεωρήµατα, διάσχιση κατά βάθος και κατά πλάτος, αναδροµική και επαναληπτική διάσχιση.
 • ∆υαδικά δέντρα αναζήτησης: οι βασικές λειτουργίες, Β-δέντρα, δέντρα AVL
 • Πίνακες κατακερματισμού: Βασικές ιδέες, Συνάρτηση κατακερματισμού, Διαχείριση συγκρούσεων
 • Γράφοι: Εσωτερική Αναπαράσταση, Μέθοδοι Διάσχισης
Περισσότερα »

ΨΣ-507 Τεχνολογία Λογισμικού [Κ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την επιστημονική περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού, παρουσίαση των πιο διαδεδομένων Μοντέλων Κύκλου Ζωής Λογισμικού, εξοικείωση με μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία για τη συστηματοποιημένη ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων καλής ποιότητας λογισμικού μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό και η πρακτική τους εξάσκηση στην εκπόνηση ενός έργου λογισμικού.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή / Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού – Ανάγκη και στόχοι – Ορισμός επιστημονικής περιοχής Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού – Γνωριμία, ταξινόμηση και κριτική τοποθέτηση γενικών ποιοτικών χαρακτηριστικών τους
 • Ανάλυση και Προδιαγραφή απαιτήσεων – Παρουσίαση διαδικασιών προσδιορισμού και τρόπων περιγραφής απαιτήσεων με την προσέγγιση της Δομημένης Ανάλυσης – Έγγραφo Προδιαγραφών Απαιτήσεων Λογισμικού
 • Σχεδίαση συστημάτων λογισμικού – Αρχιτεκτονική Σχεδίαση (Διαγράμματα Δομής Προγράμματος) – Λεπτομερής Σχεδίαση Μονάδων – Έγγραφο Περιγραφής Σχεδίου Λογισμικού
 • Παραγωγή πηγαίου κώδικα (κωδικοποίηση) – Επιθυμητά χαρακτηριστικά – Τεχνικές συγγραφής και καλές πρακτικές κωδικοποίησης
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας λογισμικού – Τεχνικές ελέγχου – Διόρθωση σφαλμάτων
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Εκτίμηση Κόστους Λογισμικού
 • Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Περισσότερα »