Μαθήματα 3oυ Εξαμήνου

Κορμού

ΨΣ-708 Εκπαιδευτική Ψυχολογία [Κ] Φ. Παρασκευά

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του αντικειμένου είναι να εισάγει τους εκπαιδευομένους στην κατανόηση και την επιστημονική ερμηνεία του φαινομένου της μάθησης, δίνοντας έμφαση στο ‘πώς κάποιος μαθαίνει’ σε φυσικά περιβάλλοντα καθώς, και σε περιβάλλοντα με την υποστήριξη της τεχνολογίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης της ερμηνείας του φαινομένου της μάθησης, εξετάζονται οι διαφορετικές σχολές και οι αντίστοιχες θεωρίες που ερμηνεύουν τη μάθηση και κατ’ επέκταση την ανθρώπινη συμπεριφορά, δίνοντας έμφαση στις αρχές, τις διαδικασίες και τις στρατηγικές σε διαφορετικές μαθησιακές περιστάσεις (educational & business settings, Technology Enhanced Learning Environments/TELE).

Σε αυτό το πλαίσιο, -μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος- , οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός/η:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί ευρύ φάσμα των θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, για τον τρόπο ερμηνείας της μάθησης, καθώς και τις διαφορετικές μεθοδολογίες για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την υποστήριξη της τεχνολογίας.
 • να αναλύει, να αξιολογεί, να επιλέγει και να τεκμηριώνει τις κατάλληλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις με βάση τις θεωρίες μάθησης, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν τεχνολογικά υποστηριζόμενα περιβάλλοντα και υπηρεσίες.
 • να σχεδιάζει και να δημιουργεί ολιστικές προσεγγίσεις με τη μορφή της επίλυσης προβλημάτων για την υποστήριξη της μάθησης στο πλαίσιο (εκπαιδευτικά σενάρια, προϊόντα και υπηρεσίες για τη σχολική κυρίως εκπαίδευση, συνυπολογίζοντας κοινωνικο-πολιτισμικούς δείκτες).

Ειδικότερα στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να διαθέτουν και να καταδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα των θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων, για τον τρόπο ερμηνείας της μάθησης, και της διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 • να διαθέτουν κριτική αντίληψη του εύρους του επιστημονικού αυτού πεδίου, μέσω της κριτικής κατανόησης των σχολών και των θεωριών μάθησης δίνοντας έμφαση στις αρχές και τις διαδικασίες της μάθησης σε διαφορετικές περιστάσεις αναφοράς του ατόμου.
 • να κατανοούν τις διαφορετικές μεθοδολογίες για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας βάση των διαφορετικών σχολών και των θεωριών (με και χωρίς την τεχνολογία).
 • να αναλύουν τα πορίσματα της ερμηνείας της μάθησης σε περιβάλλοντα TELE.
 • να επιλέγουν και να αξιολογούν κριτικά τα επιστημονικά πορίσματα για τη μάθηση, ώστε να είναι σε θέση να συνθέσουν γνώση για την κατανόηση των επιδράσεων των διαφορετικών θεωριών μάθησης στην υποστήριξη καθημερινών πρακτικών μάθησης και συμπεριφοράς με και χωρίς την υποστήριξη της τεχνολογίας.
 • vα συνθέτουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που κάποιος μαθαίνει για την ολιστική επίλυση προβλημάτων μάθησης (για το σχεδιασμό μαθημάτων, εκπαιδευτικών διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών), λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και ηθικά πλαίσια.
 • να εκτιμούν την αξία της κοινωνικής πολυμορφίας μέσω των προς ανάθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών μεταφέροντας την τεχνογνωσία τους σε πλείστες άλλες μαθησιακές περιστάσεις.
 • να υιοθετούν ένα σετ αξιών με όραμα για τη μελλοντική αξιοποίηση της μάθησης σε ευρεία περιβάλλοντα (θετική στάση).

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη μάθηση: μάθηση και εφαρμογές σε TELE (εργαλεία λογισμικού, περιβάλλοντα ανοιχτής μάθησης, εργαλεία επικοινωνίας και εργαλεία συνεργασίας).
 • Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις μάθησης: από το συμπεριφορισμό και κοινωνικά και συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (κοινότητες πρακτικών).
 • Ψυχολογικές θεωρίες μάθησης: i) συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης ii) θεωρίες κοινωνικο-γνωστικής μάθησης (αυτο-αποτελεσματικότητα & αυτορρύθμιση). iii) θεωρίες και εργαλεία γνωστικής μάθησης. iv) κοινωνικός κονστρουκτιβισμός: ανοιχτά και διαμοιρασμένα περιβάλλοντα μάθησης.
 • Νευροεπιστήμες και επεξεργασία πληροφοριών: μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών, μνήμη, αντίληψη, προσοχή, μνημονικές στρατηγικές & τεχνικές, μεταγνωστικές στρατηγικές, επίλυση προβλημάτων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα και εφαρμογές στο TELE.
 • Κοινωνικός κονστρουκτιβισμός (Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης του Vygotsky: αρχές, συνθήκες, περιορισμοί, εφαρμογές σε TELE.
 • Προσεγγίσεις των θεωριών μάθησης σε θέματα δυσκολιών μάθησης (υποστηρικτικές τεχνολογίες).
 • Εφαρμογές σε διαφορετικές συνθήκες σχολικής μάθησης (πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια), τριτοβάθμια εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Προγράμματα LLL για επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική κατάρτιση και άλλα επιχειρηματικά περιβάλλοντα (εφαρμογές στο μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τη διαφήμιση, την εκπαίδευση στην υγεία κ.α.).
Περισσότερα »

ΨΣ-307 Σήματα και Συστήματα [Κ] Γ. Ευθύμογλου , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις έννοιες του σήματος και γραμμικού συστήματος και η γνώση και χειρισμός των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία ψηφιακού σήματος τόσο στο χρονικό όσο και στο φασματικό πεδίο. Η κατανόηση της θεωρίας εφαρμόζεται στην φασματική ανάλυση σημάτων και στη μετάδοση OFDM.

Περιεχόμενα

 • Περιγραφή και ιδιότητες σημάτων
 • Περιγραφή και ιδιότητες συστημάτων
 • Μετασχηματισμός Laplace
 • Δειγματοληψία
 • Μετασχηματισμός Ζ
 • Κρουστική απόκριση – Γραμμική Συνέλιξη
 • Συνάρτηση μεταφοράς Ψηφιακών Φίλτρων
 • Απόκριση Συχνότητας Ψηφιακών Φίλτρων
 • Διακριτού χρόνου μετασχηματισμός Fourier
 • Φασματική Ανάλυση Σημάτων
 • Διακριτός μετασχηματισμός Fourier και Αντίστροφος Διακριτός μετασχηματισμός Fourier
 • Κυκλική Συνέλιξη
 • Εφαρμογή στη μετάδοση OFDM
Περισσότερα »

ΨΣ-805 Θεωρία Πληροφορίας [Κ] Κ. Μαλιάτσος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις αρχές, τις έννοιες και τις εφαρμογές της θεωρία πληροφορίας. Η θεωρία πληροφορίας είναι ο επιστημονικός τομέας στα εφαρμοσμένα μαθηματικά που σχετίζεται με την ποσοτικοποίηση των δεδομένων με στόχο όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα να αποθηκευτούν αξιόπιστα σε ένα μέσο ή να επικοινωνήσουν πάνω από ένα κανάλι. Το μέτρο πληροφορίας, γνωστό και ως εντροπία πληροφορίας, εκφράζεται συνήθως από το μέσο αριθμό των δυαδικών ψηφίων που απαιτούνται για την αποθήκευση ή την επικοινωνία.

Περιεχόμενα

 • Οι έννοιες της εντροπίας, της πληροφορίας και του πλεονασμού.
 • Βασικοί ορισμοί, έννοιες και υπολογισμοί στις πιθανότητες.
 • Μελέτη των πηγών διακριτών μηνυμάτων και συνεχούς μηνύματος.
 • Εισαγωγή στα σήματα και συστήματα, τη φασματική ανάλυση σημάτων και το θόρυβο.
 • Η διαδικασία της δειγματοληψίας και της μετατροπή ενός συνεχούς μηνύματος σε ασυνεχές.
 • Η κωδικοποίηση πηγής
 • Το κανάλι μεταφοράς δεδομένων παρουσία ή απουσία θορύβου
 • Η χωρητικότητά καναλιού
 • Τα αποτελέσματα της παρουσίας θορύβου στο κανάλι
 • Οι μέθοδοι κωδικοποίησης καναλιού (όπως, αλγεβρικοί κώδικες, κώδικες Hamming, συγκεραστικοί κώδικες) για ανίχνευση και διόρθωση λαθών.
Περισσότερα »

ΨΣ-301 Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες [Κ] Α. Κανάτας , Κ. Μούτσελος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες του φυσικού στρώματος. Μέσω του θεματικού πεδίου που καλύπτει το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν ενδελεχώς τις αρχές που διέπουν τη μετάδοση στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.

Συγκεκριμένα, εξηγούνται οι βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με έμφαση στα απαραίτητα μαθηματικά εργαλεία. Ο φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει τις διακριτές λειτουργίες ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος, να διακρίνει και να εξηγεί τα μαθηματικά εργαλεία περιγραφής των λειτουργιών ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος, καθώς και να εφαρμόζει τις μαθηματικές έννοιες και τα αντίστοιχα μαθηματικά εργαλεία στην ανάλυση και τη σύνθεση υπαρχόντων και νέων αναλογικών και ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Η εργαστηριακή ενασχόληση στοχεύει στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών σε πρακτικά συστήματα και στην αναγνώριση και εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα. Οι φοιτητές συναντούν για πρώτη φορά εργαστηριακό εξοπλισμό και εκπαιδεύονται στη χρήση του αλλά και στην αξιοποίησή του για παρατήρηση, μέτρηση και σύγκριση πραγματικών σημάτων.

Περιεχόμενα

 • Γίνεται εισαγωγή στη θεωρία σημάτων (κατηγορίες και στοιχειώδη σήματα, στοιχειώδεις μετατροπές σημάτων) και των συστημάτων στις Τηλεπικοινωνίες (κατηγορίες, Γραμμικά Χρονικά Αμετάβλητα συστήματα) και εισάγονται οι έννοιες της κρουστικής απόκρισης, της συνέλιξης, της αυτοσυσχέτισης και ετεροσυσχέτισης.
 • Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος αναπαράστασης των σημάτων στην περίπτωση των ψηφιακών τεχνικών διαμόρφωσης εισάγοντας τη Γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων (διανύσματα στους χώρους, συναρτησιακός χώρος, βάσεις και ανάπτυξη σημάτων σε ορθογώνια σήματα, ορθοκανονικοποίηση Gram-Schmidt, γραμμικά συστήματα και ιδιοσυναρτήσεις).
 • Γίνεται παρουσίαση των Σειρών Fourier (ανάπτυξη περιοδικών σημάτων σε σειρές Fourier, ιδιότητες, πραγματικά σήματα και ανάπτυξη σε Τριγωνομετρικές Σειρές Fourier, απόκριση ΓΧΑ συστημάτων σε περιοδικά σήματα, Θεώρημα Parseval για περιοδικά σήματα) καθώς επίσης και του Μετασχηματισμού Fourier (μετασχηματισμός Fourier για πραγματικά σήματα, ιδιότητες, μετασχηματισμός Fourier για περιοδικά σήματα, φασματικές πυκνότητες ενέργειας & ισχύος).
 • Ακολούθως οι φοιτητές εισάγονται στην έννοια των Φίλτρων και του Θορύβου (είδη ιδανικών φίλτρων – χαρακτηριστικές, μετάδοση χωρίς παραμορφώσεις και είδη παραμορφώσεων, λευκός θόρυβος και φασματική πυκνότητα ισχύος θορύβου).
 • Γίνεται αναφορά στην εφαρμογή της Ανάλυσης Fourier στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα παρουσιάζοντας το θεώρημα της δειγματοληψίας.
 • Αναπτύσσεται η έννοια των ζωνοπερατών σημάτων και συστημάτων με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Hilbert, της προ-περιβάλλουσας και της μιγαδικής περιβάλλουσας.
 • Τέλος μελετώνται οι τεχνικές αναλογικής διαμόρφωσης (πλάτους και συχνότητας) και οι αντίστοιχες διαδικασίες διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης.

Επιπλέον, στον ΕΥΔΟΞΟ αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.

Περισσότερα »

ΨΣ-503 Δομές Δεδομένων [Κ] Ο. Τελέλης, Χ. Δουλκερίδης , Α. Γαλάνη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκονται οι βασικές δομές δεδομένων και η χρήση τους στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εφαρμογών λογισμικού. Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την έννοια της οργάνωσης δεδομένων στην κύρια μνήμη του υπολογιστή, το ρόλο των δομών δεδομένων στην υλοποίηση αλγορίθμων, και με θέματα απόδοσης και κλιμάκωσης για μεγάλα σύνολα δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

 • να έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες οργάνωσης δεδομένων και τρόπων πρόσβασης στην κύρια μνήμη του υπολογιστή
 • να επιλέγει την καταλληλότερη δομή δεδομένων προς χρήση σε εφαρμογές λογισμικού που αναπτύσσει
 • να υπολογίζει την πολυπλοκότητα αλγορίθμων που χρησιμοποιούν δομές δεδομένων ως προς το χρόνο εκτέλεσης και το χώρο μνήμης που καταλαμβάνουν τα υποκείμενα δεδομένα.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή, στόχος μαθήματος, ανάλυση πολυπλοκότητας ως εργαλείο αποτίμησης της απόδοσης πράξεων σε δομές δεδομένων
 • Πίνακες
 • Στοίβες και ουρές.
 • Συνδεδεμένες λίστες, απλά συνδεδεμένες, διπλά συνδεδεμένες, κυκλικές λίστες
 • Απλή ταξινόμηση (bubblesort, selectionsort, insertionsort)
 • Δυαδικά δέντρα, δυαδικά δέντρα αναζήτησης
 • Ισοζυγισμένα δυαδικά δέντρα αναζήτησης
 • Ουρές προτεραιότητας, εισαγωγικά στοιχεία προχωρημένης ταξινόμησης
 • Ερυθρόμαυρα δέντρα, 2-3-4 δέντρα
 • Δέντρα πολλαπλών δρόμων, Β-δέντρα
 • Πίνακας κατακερματισμού
 • Δομές δεδομένων με τη μορφή γράφων, τρόποι αναπαράστασης (πίνακας και λίστα γειτνίασης), βασικοί αλγόριθμοι αναζήτησης (αναζήτηση κατά βάθος και κατά πλάτος)
 • Επανάληψη
Περισσότερα »

ΨΣ-507 Τεχνολογία Λογισμικού [Κ] Α. Πρέντζα , Ε. Στουγιάννου

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την επιστημονική περιοχή της Τεχνολογίας Λογισμικού, κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την ανάπτυξη έργων λογισμικού μεγάλης κλίμακας, παρουσίαση των πιο διαδεδομένων Μοντέλων Κύκλου Ζωής Λογισμικού, εξοικείωση με μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία για τη συστηματοποιημένη ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων καλής ποιότητας λογισμικού μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό ακολουθώντας τη δομημένη και την αντικειμενοστρεφή προσέγγιση. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες διδάσκονται τις βασικές έννοιες, μεθοδολογίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση του κύκλου ζωής λογισμικού και στη συνέχεια μέσω της εκπόνησης κατάλληλα σχεδιασμένων εργαστηριακών ασκήσεων αναμένεται να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην Τεχνολογία Λογισμικού. Παρουσιάζονται τα πιο διαδεδομένα Μοντέλα Κύκλου Ζωής Λογισμικού, και μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία για τη συστηματοποιημένη ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη, έλεγχο, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων καλής ποιότητας λογισμικού μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή / Γνωριμία με την Τεχνολογία Λογισμικού, Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, Προβλήματα στην ανάπτυξη έργων λογισμικού
 • Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού – Γνωριμία, ταξινόμηση και κριτική τοποθέτηση γενικών ποιοτικών χαρακτηριστικών τους
 • Ανάλυση και Προδιαγραφή απαιτήσεων – Παρουσίαση διαδικασιών προσδιορισμού και τρόπων περιγραφής απαιτήσεων με την προσέγγιση της Δομημένης Ανάλυσης
 • Μοντέλα Παράστασης Λογισμικού, Έγγραφο Προδιαγραφών Απαιτήσεων Λογισμικού
 • Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδίασης αντικειμενοστρεφών συστημάτων, Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML)
 • Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης
 • Διαγράμματα Κλάσεων και Αντικειμένων
 • Διαγράμματα Αλλεηλεπίδρασης
 • Διαγράμματα Καταστάσεων
 • Σχεδίαση συστημάτων λογισμικού, Αρχιτεκτονική Σχεδίαση
 • Παραγωγή πηγαίου κώδικα (κωδικοποίηση) – Επιθυμητά χαρακτηριστικά – Τεχνικές συγγραφής και καλές πρακτικές κωδικοποίησης
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας λογισμικού – Τεχνικές ελέγχου – Διόρθωση σφαλμάτων
 • Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (CASE tools)
 • Εφαρμογές με UML
Περισσότερα »