Μαθήματα 2oυ Εξαμήνου

Κορμού

ΨΣ-201 Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών [Κ] Κ. Λαμπρινουδάκης, Α. Μηλιώνης , Ε. Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δυαδική λογική, τις βασικές μεθόδους και διαδικασίες σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων καθώς και με τα βασικά χαρακτηριστικά και οργάνωση των δομικών μονάδων ενός Υπολογιστικού Συστήματος.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή: Ψηφιακά Συστήματα, Ιστορικά Στοιχεία.
 • Αριθμητικά Συστήματα: Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Μετατροπές μεταξύ Συστημάτων.
 • Πράξεις στο Δυαδικό Σύστημα, Χρήση Συμπληρωμάτων, Δυαδικοί Κώδικες.
 • Λογικές Πύλες.
 • Άλγεβρα Boole (Αξιώματα – Λογικές Πράξεις).
 • Πίνακες Αληθείας, Χάρτες Karnaugh για απλοποίηση λογικών παραστάσεων, Παραδείγματα Σχεδίασης Λογικών Κυκλωμάτων.
 • Εισαγωγή στα Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα.
 • Flip – Flops (D, T, RS και JK-type).
 • Σχεδίαση Μετρητών – Καταχωρητών – Καταχωρητών Ολίσθησης.
 • Διαδικασία Σχεδίασης και Ανάλυσης Σύγχρονων Ακολουθιακών Kυκλωμάτων.
 • Δομή Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών, Von Neumann Αρχιτεκτονική.
 • Μορφές Αναπαράστασης Δεδομένων (Σταθερή και Κινητή Υποδιαστολή), Δομή και Χαρακτηριστικά Ομάδων Εντολών.
 • Οργάνωση και Λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας.
 • Μονάδα Ελέγχου.
 • Ιεραρχία Μνήμης, Κύτταρο Μνήμης, Τύποι Διευθυνσιοδότητησης, Σχεδίαση και Διευθυνσιοδότηση Μνημών Τυχαίας Προσπέλασης, Διασύνδεση Μνήμης με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.
 • Ιδεατή Μνήμη, Σελιδοποίηση, Τμηματοποίηση.
 • Κρυφή Μνήμη, Τεχνικές Οργάνωσης Κρυφής Μνήμης.
Περισσότερα »

ΨΣ-002 Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ [Κ] Μ. Φιλιππάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα θεμελιώδη μαθηματικά αντικείμενα και μοντέλα, που απαντώνται στη θεμελίωση και στην εφαρμογή της επιστήμης των υπολογιστών, όσο και με βασικές μεθόδους εξαγωγής συμπερασμάτων για τα αντικείμενα αυτά. Το μάθημα υποστηρίζει άμεσα τα περισσότερα αντικείμενα και μαθήματα του προγράμματος σπουδών: Ας σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του μαθήματος συζητούνται συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής σε κάποια από τα παραπάνω αντικείμενα.

Περιεχόμενα

 • Γενικευμένα Ολοκληρώματα (Α είδους, Β είδους, Μικτού είδους)
 • Βήτα συνάρτηση – Γάμμα συνάρτηση και εφαρμογές. Συνάρτηση Bessel και εφαρμογές σε δίκτυα-κρυπτογραφία
 • Μετασχηματισμός Laplace-Μετασχηματισμός Z. Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με χρήση μετασχηματισμού Laplace και μετασχηματισμού Ζ. Εφαρμογές αυτών.
 • Διανυσματικές συναρτήσεις-συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Όριο και συνέχεια διανυσματικών συναρτήσεων
 • Ακρότατα συναρτήσεων δύο και τριών μεταβλητών με ή χωρίς δεύσμευση. Πολλαπλασιαστές Lagrange και εφαρμογές σε δίκτυα και σε προβλήματα βελτιστοποίησης σε θεωρία πληροφορίας
 • Διπλό ολοκλήρωμα-κλασικοί μετασχηματισμοί. Θεωρία αλλαγής μεταβλητών. Τριπλό ολοκλήρωμα-κλασικοί μετασχηματισμοί (σφαιρικές-κυλινδρικές συντεταγμένες)-εφαρμογές
 • Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων. Σειρές Taylor και ιδιότητες.
 • Θεωρία Fourier. Τριγωνομετρική σειρά Fourier, Μετασχηματισμοί Fourier-Ολοκλήρωμα Fourier
 • Θεωρία καμπυλών (κλίση-περιστροφή-απόκλιση). Διανυσματικό πεδίο-συντηρητικό πεδίο και εφαμογές
 • Επικαμπύλια ολοκληρώματα (α είδους, β είδους) , θεώρημα Green-Επιφανειακά ολοκληρώματα (α είδους, β είδους) θεώρηματα Gauss, Stokes και εφαρμογές.
Περισσότερα »

ΨΣ-004 Διακριτά Μαθηματικά [Κ] Ο. Τελέλης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση διακριτών μαθηματικών αντικειμένων σε αντίθεση με τα συνεχή, στοιχείων Μαθηματικής Λογικής, στοιχείων από τη θεωρία των Γράφων και Δένδρων καθώς και αναδρομικών αλγορίθμων και της έννοιας της πολυπλοκότητας.

Περιεχόμενα

 • Σύνολα και Προτάσεις: πεπερασμένα, αριθμήσιμα και άπειρα σύνολα, μαθηματική επαγωγή, αρχή εγκλεισμού – αποκλεισμού, προτάσεις.
 • Στοιχεία Συνδυαστικής: μεταθέσεις, συνδυασμοί, διατάξεις.
 • Υπολογισιμότητα και Τυπικές Γλώσσες: το παράδοξο του Rusell και μη υπολογισιμότητα, γλώσσες, τύποι γραμματικών και γλωσσών.
 • Διακριτές αριθμητικές συναρτήσεις και γεννήτριες συναρτήσεις.
 • Αναδρομικές σχέσεις και αναδρομικοί αλγόριθμοί: γραμμικές σχέσεις.
 • Ομογενείς, ειδικές και ολικές λύσεις, μη γραμμικές σχέσεις, λύση με την μέθοδο των γεννητριών συναρτήσεων.
 • Δένδρα: δένδρα με ρίζες, μήκη μονοπατιών, δυαδικά δένδρα αναζήτησης.
 • Γραφήματα: πολυγραφήματα και βεβαρημένα γραφήματα, μονοπάτια και κυκλώματα, μονοπάτια και κυκλώματα (Euler-Hamilton).
 • Ανάλυση Αλγορίθμων: χρονική πολυπλοκότητα.
Περισσότερα »

ΨΣ-012 Στοχαστικές Ανελίξεις [Κ] Α. Αλεξίου

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εμπέδωση στοχαστικών ανελίξεων με έμφαση σε εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες.

Περιεχόμενα

 • Ορισμός Στοχαστικών ανελίξεων, Συναρτήσεις μέσης τιμής, ροπές, συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και αυτοσυμμεταβλητότητας στοχαστικών ανελίξεων.
 • Χρονικοί μέσοι και εργοδοτικότητα.
 • Gaussian στοχαστικές ανελίξεις.
 • Πολλαπλές στοχαστικές ανελίξεις και συναρτήσεις ετεροσυσχέτισης και μεταβλητότητας.
 • Ανεξάρτητες και ασυχέτιστες στοχαστικές ανελίξεις.
 • Παραδείγματα Διακριτών Στοχαστικών Ανελίξεων.
 • Παραδείγματα Συνεχών Στοχαστικών Ανελίξεων.
 • Θόρυβος: Θόρυβος βολής, θερμικός θόρυβος, λευκός θόρυβος, ισοδύναμο εύρος ζώνης θορύβου.
 • Θόρυβος στενής ζώνης.
 • Ορισµοί οµογενούς διαδικασίας Poisson.
 • Βασικά θεωρήµατα.
 • Εφαρµογές.
 • Στατικότητα, Στατικότητα υπό την ευρεία έννοια, WSS Gaussian στοχαστικές ανελίξεις, Κυκλοστατικές στοχαστικές ανελίξεις.
 • Συνέχεια, παραγώγιση και ολοκλήρωση στοχαστικών ανελίξεων.
 • Χρονικές μέσες τιμές και εργοδικότητα.
 • Μετάδοση στοχαστικής ανέλιξης μέσω γραμμικού φίλτρου.
 • Πυκνότητα φάσματος ισχύος.
 • Εισαγωγή στις Διαδικασίες Markov.
Περισσότερα »

ΨΣ-502 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός [Κ] Α. Πρέντζα , Β. Κούφη

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας, η σε βάθος γνώση μιας αντικειμενοστρεφούς γλώσσας προγραμματισμού (Java), η εξοικείωση με τη χρήση της και η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την ανάπτυξη δικτυoκεντρικών συστημάτων με αντικειμενοστρεφή τρόπο.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία.
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός και Βασικά Θέματα Μοντελοποίησης.
 • Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java.
 • Διαδικασία Ανάπτυξης Προγράμματος σε Java.
 • Κλάση – Αντικείμενο.
 • Τύποι Δεδομένων.
 • Τελεστές.
 • Εντολές Ελέγχου Ροής.
 • Βασική Βιβλιοθήκη της Java.
 • Η Κλάση ως Δομικό Στοιχείο ενός Προγράμματος.
 • Χρήση Aλφαριθμητικών.
 • Κληρονομικότητα.
 • Χειρισμός Εξαιρέσεων.
 • Είσοδος και Έξοδος.
 • Νήματα.
 • Ταυτόχρονος Προγραμματισμός.
Περισσότερα »