Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων / Πληροφορίες / Αιτήσεις

Εκτύπωση

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο διεπιστημονικό–διαθεματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β’) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020).

Η διάρκεια του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλία, το τρίτο εξάμηνο εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).

Αν συνεχιστούν τα προβλήματα λόγω COVID-19, τα μαθήματα θα διεξάγονται εν όλω εξ αποστάσεως. Σε περιβάλλον άρσης των περιοριστικών διατάξεων, τα μαθήματα θα διεξάγονται, συνδυαστικά, δια ζώσης και εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων με άρτια επιλεγμένη – φιλική στη χρήση – πλατφόρμα. Με βάση την κείμενη νομοθεσία (Ν.4485/2017 όπως ισχύει), η διδασκαλία εξ αποστάσεως δεν θα υπερβαίνει το 35%. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προβλεπόμενων τεσσάρων μαθημάτων, διάρκειας τριών εκπαιδευτικών ωρών έκαστο ανά εβδομάδα διδασκαλίας, μπορεί να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, εξ αποστάσεως διδασκαλία Τετάρτη 18:00-21:00 και δια ζώσης διδασκαλία Παρασκευή 18:00-21:00 και Σάββατο 10:00-15:00.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα και συγγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Πριν την έναρξη των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, θα διεξαχθεί μικρής διάρκειας σειρά εισαγωγικών διαλέξεων, τόσο σε θέματα Πληροφορικής & Επικοινωνιών, όσο και σε θέματα Νομικής Επιστήμης, για τους επιλεγέντες και τις επιλεγείσες που δεν έχουν παρακολουθήσει σχετικά θέματα στις βασικές σπουδές τους.

Στοχεύοντας στην ακόμη υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του διεπιστημονικού-διαθεματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies στην αγορά εργασίας και αναγνωρίζοντας τη θετική άποψη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε κατόχους επιλεγμένων επαγγελματικών πιστοποιητικών, θα προσφερθούν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες σεμιναριακά μαθήματα επαγγελματικής πιστοποίησης (certification) ως Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer D.P.O. Executives), σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17024 και την κατευθυντήρια οδηγία για την ανάπτυξη και αναγνώριση σχημάτων πιστοποίησης προσώπων. Το κόστος των σεμιναρίων αυτών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που καταβάλουν τέλη φοίτησης, θα καλύπτεται εν όλω από τα έσοδα του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς, θα επιτυγχάνεται εξαιρετικά χαμηλό κόστος εξέτασης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. που ενδεχομένως επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις για τη λήψη της ως άνω πιστοποίησης, σε επιλεγμένο συνεργαζόμενο φορέα διαπιστευμένο (accredited) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).

Το διεπιστημονικό–διαθεματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχιούχοι: Νομικής Σχολής, Τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τμημάτων Διοίκησης και Οικονομίας, Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, διπλωματούχοι μηχανικοί: Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών. Επιπλέον, Απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Απόφοιτοι παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας κ.α.

Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών (βιογραφικό σημείωμα και συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών και Καθηγητριών εξ αποστάσεως με χρήση ψηφιακών μέσων, π.χ. μέσω Skype κ.α.).

Τα συνολικά τέλη φοίτησης είναι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια (4.900) ευρώ και, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (η πρώτη δόση μετά την αποδοχή της αίτησης και οι επόμενες δόσεις κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου τον Φεβρουάριο 2021 και του επόμενου χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου τον Σεπτέμβριο 2021). Η καταβολή των τελών μπορεί να γίνει με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Με βάση την κείμενη νομοθεσία, αριθμός φοιτητών και φοιτητριών που δεν υπερβαίνει το 30% του συνόλου έχει δικαίωμα να απαλλαγεί εν όλω της καταβολής των τελών φοίτησης εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 9 Ιουνίου μέχρι και την 14η Ιουλίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να επιλέξουν για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

 • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στη διεύθυνση https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php (προτεινόμενος τρόπος).
 • Συμπλήρωση της αίτησης σε μορφή αρχείου MS-Word, εκτύπωση και υπογραφή της αίτησης, υποβολή/κατάθεση σε φάκελο μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής), είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-Word και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ds.unipi.gr/MSc_Law_ICT/.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Απλά αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης, αναλυτική βαθμολογία) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει (για τους τελειόφοιτους ότι βρίσκονται ενώπιον αποφοίτησης)
 4. Απλή αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών)
 5. Απλή αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής (ή απλό αντίγραφο υποβληθείσας αίτησης που βρίσκεται σε αναμονή λήψης απόφασης)
 6. Απλό αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 7. Απλά αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων)
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, απευθείας από τους Συστήνοντες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: MSc_Law_ICT(-at-)unipi(-dot-)gr)
 9. Απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
 10. Απλή φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 11. Μια (1) φωτογραφία

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με πτυχίο First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English. •International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5. •Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179. •Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170. •Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170. •(ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment. •London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του Edexcel ή Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2). •Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London. •City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). •Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA. •EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2). •Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”). •Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”). •OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009). •Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). •ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). •Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2. •Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS). •Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards). •NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2). •AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking). •Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments. •Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments. •LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2). •GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2). •Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτημα για τη διαδικασία υποβολής αίτησης, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
«Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(
MSc in Law and Information and Communication Technologies)»

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οδός Οδ. Ανδρούτσου 150 (1ος όροφος, γραφείο 103), ΤΚ 18532 Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 10:00–16:00)

Τηλέφωνο: 210.414.2757
Web: http://www.ds.unipi.gr/MSc_Law_ICT
Email: MSc_Law_ICT(-at-)unipi(-dot-)gr
Facebook: https://www.facebook.com/UnipiMScLawICT
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/UnipiMScLawICT
Twitter: https://twitter.com/UnipiMScLawICT