Κανονισμός Λειτουργίας Π.Μ.Σ.

Εκτύπωση

Ακολουθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ««Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ 2555/26.06.2020/τ.Β’) και η τροποποίησή του για δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας (ΦΕΚ: 3967/17.09.2020/τ.Β’) στα όρια που προβλέπει η νομοθεσία.