Χρήσιμα Έγγραφα

Εκτύπωση
  1. Έντυπο Αίτησης
  2. Πρότυπο Συστατικής Επιστολής
  1. Έντυπο αίτησης εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
  2. Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β’)
  3. Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο: «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ 2555/26.06.2020/τ.Β’)
  4. Τροποποίηση Ίδρυσης και Έγκρισης Κανονισμού Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)» (ΦΕΚ: 3967/17.09.2020/τ.Β’)
  5. Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
  6. Αφίσα Π.Μ.Σ.
  7. Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ. «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Law and Information and Communication Technologies)»
  8. Πού θα μας βρείτε: Χάρτης 1 (Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά), Χάρτης 2 (Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο)