Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Εκτύπωση

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (MSc in Law and Information and Communication Technologies) (ΦΕΚ: 2077/30.05.2020/τ.Β’, ΦΕΚ: 3967/17.09.2020/τ.Β’).

Η χρονική διάρκεια του διεπιστημονικού – διαθεματικού Π.Μ.Σ. είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εξ αυτών, τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων ανά εξάμηνο και σειρά προσκεκλημένων διαλέξεων, ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας τους μέσω του προγράμματος LLP Erasmus σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες: [α] είτε σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα, [β] είτε μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.