Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

1ος Κύκλος Σπουδών (Έναρξη: Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021)

1ο Εξάμηνο

ΨΣ-ΜΚΚ-301 Ενεργειακά Συστήματα και Κλιματική Κρίση
(Energy Systems and Climate Crisis)
[Υ] Ι. Μανιάτης

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και παραμέτρους των ενεργειακών συστημάτων και πολιτικών και της σχέσης τους με την κλιματική κρίση. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελούν τα κεντρικά προβλήματα που επιδιώκουν να επιλύσουν όλες οι διεθνείς συμφωνίες για την Κλιματική Κρίση, με κορυφαία τη Συμφωνία του Παρισιού (2015), ώστε στο τέλος της εκατονταετίας, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη να μην ξεπεράσει τον 1.5οC.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), σήμερα τα ορυκτά καύσιμα συμμετέχουν στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα κατά 81%. Το 2040, με την εφαρμογή όλων των μέχρι σήμερα διεθνών δεσμεύσεων, η συμμετοχή αυτή θα είναι 74%. Ταυτόχρονα, στις παγκόσμιες εκπομπές ρύπων, το 80% είναι CO2, το 11% μεθάνιο και το 5.5% N2O.
Σε ένα παγκόσμιο σύνολο εκπομπών 37 Gt ισοδύναμου CO2, η Κίνα εκπέμπει τους 12 Gt, οι ΗΠΑ τους 6, η Ινδία τους 3, όπως και η Βραζιλία, η Ρωσία τους 2.8 και η Ιαπωνία τους 1.5 Gt CO2.
Η ΕΕ συμμετέχει στις παγκόσμιες εκπομπές με ποσοστό 12% και η Ελλάδα με ποσοστό 0.25%. Συνολικά η ΕΕ εκπέμπει 4.5 Gt CO2, από τους οποίους, η Γερμανία 0.9, η Μεγ. Βρετανία 0.5, η Γαλλία 0.45.
Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εκπομπές προέρχονται κατά 78% από την Ενέργεια (με το 1/3 από τις μεταφορές), κατά 9% από τη Βιομηχανία και κατά 10% από τη Γεωργία.
Σύμφωνα με το Joint Research Centre της ΕΕ, η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3οC, θα προκαλεί ετήσιες οικονομικές απώλειες στις ευρωπαικές οικονομίες, της τάξης των €190δις.
Αντίστοιχα για την Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη της Ακαδημίας Αθηνών, σε βάθος 100ετίας, εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις των τριών εναλλακτικών σεναρίων αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης:
– Σενάριο Καμίας Δράσης, κόστος 700δις€,
– Σενάριο Προσαρμογής, κόστος 567δις€,
– Σενάριο Μετριασμού, κόστος 436δις€.
Τα συμπεράσματα, τόσο ως προς τις τραγικές επιπτώσεις, όσο και ως προς τις αναγκαίες δράσεις, είναι προφανή.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης, περιγράφεται με σαφήνεια στην ανακοίνωση της Επιτροπής, για το Ευρωπαϊκό Green Deal, που σχεδιάζεται να κινητοποιήσει πάνω από 1τρις€ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Ειδικά ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism), πρόκειται να στηριχθεί σε συνολική χρηματοδότηση ύψους €100δις.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά φιλόδοξη στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης, που φέρνει την Ευρώπη στην παγκόσμια πρωτοπορεία. Στόχος, το 2050 η ΕΕ να είναι κλιματικά ουδέτερη, μετά από παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων:
Α. Στην Ενέργεια, που προκαλεί το 75% των ευρωπαϊκών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
Β. Στα Κτίρια, που προκαλούν το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε μέσα από την ανακαίνιση κι ενεργειακή θωράκισή τους, να μειωθούν σημαντικά οι ενεργειακοί λογαριασμοί των νοικοκυριών,
Γ. Στη Βιομηχανία, η οποία χρησιμοποιεί μόνο 12% ανακυκλώσιμα υλικά, με στόχο να βοηθηθεί μέσα από την καινοτομία, ώστε να γίνει πρωτοπόρος σε θέματα πράσινης οικονομίας,
Δ. Στις Μεταφορές, οι οποίες προκαλούν το 25% των εκπομπών, με στόχο να μετασχηματιστούν σε καθαρότερες, ασφαλέστερες και φθηνότερες, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις του COVID-19, επιβάλλουν την ταχύτερη εφαρμογή δυναμικών κι εμπροσθοβαρών πράσινων κι έξυπνων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πρωτόγνωρα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες και κοινωνίες, περιλαμβανομένης ασφαλώς, της ελληνικής.

Την ίδια στιγμή, η Τεχνολογία Πληροφοριών κι Επικοινωνιών (ICT), έχει ήδη δρομολογήσει μια ενεργειακή επανάσταση, μέσω του ραγδαίου μετασχηματισμού των ενεργειακών συστημάτων των αναπτυγμένων κρατών. Από τα συγκεντρωτικά, ολιγοπωλιακά μοντέλα παραγωγής ενέργειας από λίγους και μεγάλους κρατικούς και ιδιώτες παραγωγούς με πολλά εκατομμύρια μικρούς καταναλωτές, μετασχηματίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες αποκεντρωμένα μικρά Συστήματα (κυρίως φωτοβολταϊκών). Έτσι, η Ενεργειακή Δημοκρατία γίνεται πράξη με την παραγωγή και αυτοκατανάλωση ενέργειας από μικρούς παραγωγούς – καταναλωτές PROSUMERS (Producers + Consumers).
Έχει υπολογισθεί από το World Economic Forum, ότι τα τελευταία 30 χρόνια, για κάθε $1 επενδύσεων σε ψηφιακή τεχνολογία, η αύξηση του ΑΕΠ είναι $20, ενώ σε μή ψηφιακές επενδύσεις, μόλις $3. Με τους ίδιους υπολογισμούς, το 2025, το 25% του παγκόσμιου ΑΕΠ θα προέρχεται από ψηφιακές τεχνολογίες.
Στη βάση των παραπάνω κατευθύνσεων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να κατανοήσουν τα βασικά μεγέθη που προσδιορίζουν τις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικες διαστάσεις των ενεργειακών παραμέτρων καθώς και των βασικών εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών.

Περιεχόμενα

 • Η πρόκληση της Κλιματικής Κρίσης – Ανθρωπογενές και φυσικό  περιβάλλον
 • Οικοσυστήματα – Βιοποικιλότητα – Ενεργειακοί Πόροι – Ορυκτές Πρώτες Ύλες
 • Κυκλική Οικονομία – Προκλήσεις και απαντήσεις Αειφορίας – Διεθνείς Συμβάσεις
 • Αρχές κ Δράσεις Ενεργειακής Ένωσης – Στρατηγική – Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού – Projects of Common Interest (PCIs)
 • Το ευρωπαϊκό GREEN DEAL – Απανθρακοποίηση – Πολιτικές Δίκαιης Μετάβασης
 • Νέες Τεχνολογίες κ Διαχείριση Ενεργειακών Δικτύων
 • Γεωπολιτική Υδρογονανθράκων κ Αγωγών – Προστασία Περιβάλλοντος – Μετεξέλιξη / απανθρακοποίηση βιομηχανίας
 • Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας – Οικονομία Υδρογονανθράκων και Αγωγών
 • Ψηφιακές Εφαρμογές στη Βιομηχανία Υδρογονανθράκων
 • Οικονομική της Ενέργειας – Συστήματα Λήψης Αποφάσεων
 • Θεσμοί και Δίκαιο Ενέργειας – Ενεργειακή Δημοκρατία – Ενεργειακή Φτώχια
 • Αγορές και Καταναλωτές – Ψηφιακές προκλήσεις – Έξυπνοι Μετρητές κ Δίκτυα

 

Περισσότερα »

ΨΣ-ΜΚΚ-302 Έξυπνο Δημόσιο – Ψηφιακή Διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων
(Smart State – Digital Multi-Level Governance)
[Υ] Ι. Μανιάτης, Γ. Βούρος

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής ικανότητας όσον αφορά στη διαμόρφωση των αρχών και των τεχνολογικών εφαρμογών των Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων. Το μέγεθος και το παραγόμενο προϊόν των πόλεων, φτάνει πλέον στο ίδιο επίπεδο με εκείνο μικρών κρατών. Σήμερα, 600 αστικά κέντρα παράγουν το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ η συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα γίνεται με ρυθμό 180.000 ατόμων ημερησίως. 

Οι βιώσιμες πόλεις είναι παράγοντες-κλειδιά στην προσπάθεια για μια ανάπτυξη έξυπνη, κυκλική και χωρίς κοινωνικούς και χωρικούς αποκλεισμούς. “Η έξυπνη πόλη γίνεται πόλη που αισθάνεται”.

Η δημιουργία όμορφων, φιλικών και οικολογικών πόλεων, είναι μια συνολική εθνική στρατηγική για τη μετατροπή της οικονομικής κρίσης σε αναπτυξιακή ευκαιρία. Η αισθητική είναι κι αυτή ένα ζητούμενο, καθώς η αισθητική των πόλεων δεν είναι πια μια ουτοπία της τέχνης και της επιστήμης. Εχουμε αποδεχθεί πλέον ότι “Οι πόλεις γεννήθηκαν για τους ανθρώπους, γερνούν με τους ανθρώπους και αναγεννώνται από τους ανθρώπους. Η πολιτιστική κληρονομιά, η ιστορία των ανθρώπων της κάθε πόλης, αποτελούν βασικές παραμέτρους για την αισθητική και την ανάπτυξή τους”.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόλεων, μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως και 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2030, ενώ ιδιαίτερα στον οικιακό τομέα, το ποσοστό αυτό μπορεί να εκτοξευτεί στο 61%.  Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να αποφέρει μέχρι και 240 δισ. ευρώ το χρόνο, ενώ μπορεί να δημιουργήσει πάνω από 2.000.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια.

Στόχος του μαθήματος είναι να διαμορφώσει αυτή τη νέα αντίληψη για πόλεις Βιώσιμες, Εξυπνες, Πράσινες, Ομορφες και Φιλικές προς τον πολίτη. Βασικά εργαλεία αποτελούν οι εφαρμογές των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικης κι Επικοινωνιών, η νέα Πολεοδομική και Αρχιτεκτονική αντίληψη για πόλεις και κτίρια έξυπνα και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, το διαρκές ζητούμενο για αστική διακυβέρνηση με διαφάνεια, συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του πλαισίου διαμόρφωσης μιας έξυπνης πόλης και μιας έξυπνης κοινότητας, μέσα από την ανάλυση των αρχών, των παραμέτρων και των εφαρμογών που διέπουν  λειτουργικά το πλαίσιο της έξυπνης τοπικής διακυβέρνησης.

Περιεχόμενα

 • Ψηφιακή αστική διακυβέρνηση – Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – πολυπλοκότητα και τυποποίηση συστημάτων
 • Δημόσιος τομέας – Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων – Συστήματα διαφανούς Αξιολόγησης – Επανασχεδιασμός (re-engineering) διαδικασιών λήψης αποφάσεων
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός δημοσίου – Κράτος Ρυθμιστής Project Manager – Συνεργασία με ιδιωτικό τομέα – Διαφάνεια και Λογοδοσία – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κι Επενδυτών
 • Νέες κοινωνικές, οικονομικές κι εργασιακές διαστάσεις στη λειτουργία Έξυπνων Πόλεων / Δημοσίου – Συμμετοχική Δημοκρατία
 • Αειφορία στην εποχή των Ψηφιακών Πλατφορμών και του e-commerce – Προστασία Καταναλωτών – Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
 • Έξυπνος Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός – δημόσιες υποδομές και κατασκευές για αειφορικές πόλεις – Κέντρα Πόλεων – Αναβάθμιση και Διατηρητέα Κτίρια
 • Ενιαία ψηφιακή αγορά – έξυπνα δίκτυα – αστικές εφαρμογές ΙοΤ
 • Υπολογιστικό Νέφος – έξυπνη διαβίωση
 • Νομικές και ηθικές διαστάσεις προσωπικών δεδομένων, Τεχνητής Νοημοσύνης, Blockchain, IoT
 • Αειφόρος αστική κινητικότητα – ολοκληρωμένα δημόσια συστήματα μεταφορών – έξυπνη διαχείριση κυκλοφορίας – ηλεκτροκίνηση – έξυπνα οχήματα – εφοδιαστική αλυσίδα
Περισσότερα »

ΨΣ-ΜΚΚ-303 Ψηφιακή Γεωργία – Περιβάλλον, Διεθνείς Πρακτικές
(Digital/Smart Agriculture – Environment, International Practices)
[Υ] Ι. Μανιάτης , Γ. Ζαλίδης, Α. Δογάνης, Μ. Κορασίδης

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ σε διεθνές επίπεδο, η παραγωγή τροφίμων αντιπροσωπεύει το 40% της χρήσης γης, το 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το 70% της κατανάλωσης γλυκού νερού πράγμα που καθιστά την γεωργία έναν από τους βασικότερους τομείς στην προσπάθεια αντιμετώπισης και μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής. Ταυτόχρονα έως το 2050 έτος που τίθενται διάφοροι στόχοι για την Κλιματική Αλλαγή περίπου 2 δισεκατομμύρια επιπλέον άτομα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ θα προστεθούν στους κατοίκους του πλανήτη μας. Έτσι από τα σχεδόν 8 δισεκατομμύρια σήμερα ο παγκόσμιος πληθυσμός θα φθάσει τα 10 δις άτομα πράγμα που αναμένεται να αυξήσει την σημερινή παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα κατά περίπου 60% με ότι αυτό συνεπάγεται για τους φυσικούς πόρους και την Κλιματική Αλλαγή. Εξίσου σημαντικό όμως παράγοντα για τους πολίτες αποτελεί να συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ποικιλία ασφαλών τροφίμων υψηλής ποιότητας, οικονομικά προσιτών και υγιεινών.
Οι νέες συνθήκες και απαιτήσεις οδηγούν σε αλλαγές του τρόπου που τα τρόφιμα παράγονται διατίθενται στο εμπόριο ώστε αυτός να προσαρμοστεί στις προσδοκίες των πολιτών, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία τους, στο περιβάλλον και στο κλίμα (π.χ. πιο είναι το αποτύπωμα σε CO2). Για να διασφαλιστεί αυτό σε ένα πλαίσιο αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, αυξημένων περιβαλλοντικών πιέσεων και αλλαγής του κλίματος η υιοθέτηση σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να μετατρέψουν την γεωργία σε έξυπνη ή γεωργία ακρίβειας είναι μονόδρομος.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας, βασικές αρχές, κύρια εφαρμοζόμενα Συστήματα
 • Στοιχεία υιοθέτησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
 • Προκλήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Συνέργειες με άλλα ευφυή περιβάλλοντα
 • Βιομηχανική επανάσταση 4.0
 • Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS), με εφαρμογές στην πλοήγηση των γεωργικών μηχανημάτων και τη δειγματοληψία
 • Εφαρμογές τηλεπισκόπησης (δορυφορική και UAV) για την καταγραφή ιδιοτήτων των καλλιεργειών
 • Συρόμενοι αισθητήρες για την καταγραφή ιδιοτήτων των εδαφών
 • Αισθητήρες για χαρτογράφηση της παραγωγής
 • Μετεωρολογικοί σταθμοί, GIS για χωρική παρεμβολή σημειακών μετρήσεων
 • Μηχανήματα μεταβλητής δόσης εισροών
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)
 • Μηχανική μάθηση και χειρισμός δεδομένων μεγάλου όγκου
 • Συστήματα δικτυακού νέφους κι Εξυπνες συσκευές
 • Εφαρμογές GIS και διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές
Περισσότερα »

ΨΣ-ΜΚΚ-304 Κλιματική Κρίση, Νέες Τεχνολογιες και Μεταφορές
(Climate Crisis, ICT and Transportation)
[Υ] Ι. Μανιάτης , A. Πολυδωροπούλου, Α. Δογάνης

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ο τομέας των μεταφορών  είναι υπεύθυνος για το 23% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και 25% με την προοπτική να καταστούν 40% των εκπομπών CO2 μέχρι την επόμενη δεκαετία (2030) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές [1]. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αδρών στρατηγικών είναι θεμελιώδη ώστε να επιτευχθεί η μείωση του ρυθμού αύξησης της θερμοκρασίας παγκοσμίως και του CO2, όπως π.χ.  μετάβαση από τη χρήση οχημάτων πετρελαίου ντίζελ , σε χρήση οχημάτων χαμηλών εκπομπών ή ηλεκτρικών οχημάτων. Νέα πρότυπα κινητικότητας απαιτούνται  για τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, την αύξηση εξοικονόμησης χρόνου τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, και τη μείωση των εκπομπών ρύπων με θετικές επιπτώσεις για την υγεία των πολιτών. Το μάθημα – κατεύθυνση, παρουσιάζει την αλληλεπίδραση των μεταφορών, των νέων τεχνολογιών, της συμπεριφοράς, και του περιβάλλοντος, και αναλύει τις επιπτώσεις των οδικών (επιβατικών και εμπορευματικών), αεροπορικών, θαλασσίων, και σιδηροδρομικών μεταφορών στην κλιματική αλλαγή. Υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών και της αυτονομίας, αναφορικά με τις οδικές μεταφορές  εστιάζει στα έξυπνα μεταφορικά συστήματα, και στα καινοτόμα συστήματα και βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας και διανομής εμπορευμάτων. Μελετά το ρόλο του κόστους και της  τιμολόγησης στη ζήτηση πράσινων μεταφορών.  Αναπτύσσει  μεθοδολογίες μέτρησης, συλλογής δεδομένων για αναλύσεις κόστους – ωφέλειας, οικονομετρικά πρότυπα, και πρότυπα προσομοίωσης. Τέλος,   διερευνά πιθανά μοντέλα και σενάρια για τη  διαχείριση του μέλλοντος εμβαθύνοντας σε θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του πλανήτη.

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος αυτού οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 1. Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων μεταφοράς και συζητήσουν το ρόλο και την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
 2. Να κατανοήσουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και της αυτοματοποίησης, καθώς και την επίδρασή τους στην προσφορά και ζήτηση των οδικών, αεροπορικών, θαλασσίων, και σιδηροδρομικών μεταφορών.
 3. Να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία των μεθοδολογιών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των μεταφορών και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για να αναλύουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 4. Να αναλύουν τους διάφορους τύπους λήψης αποφάσεων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων μεταφοράς, των επιλογών σχεδιασμού, των αντισταθμιστικών μέτρων, και της τιμολόγησης με στόχο τη βιωσιμότητα ανάπτυξη.

Περιεχόμενα

 • Κλιματική Αλλαγή και Μεταφορές – Βασικές Έννοιες
  • Διεθνής και ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών
  • Μεταφορές, ενέργεια και περιβάλλον
  • Μελλοντικές τάσεις: τεχνολογία και συμπεριφορά
 • Οδικές μεταφορές (εμπορευματικές και επιβατικές)
  • Αλληλεπίδραση οδικών μεταφορών και κλιματικής αλλαγής
  • Έξυπνα μεταφορικά συστήματα στις οδικές μεταφορές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών (νέες τεχνολογίες, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα)
  • Αυτονομία στις οδικές μεταφορές (καινοτόμα μεταφορικά μέσα)
  • Έξυπνες Υποδομές, δίκτυα και νέα γενιά συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας
  • Ο ρόλος του κόστους και της τιμολόγησης στις πράσινες οδικές μεταφορές
 • Καινοτόμα Συστήματα Αστικής Κινητικότητας
  • Κινητικότητα ως Υπηρεσία
  • Προσφορά και ζήτηση κινητικότητας με τη χρήση εναλλακτικών μορφών καυσίμων (ηλεκτρικά, υβριδικά)
  • Ο ρόλος της Ενεργητικής Μετακίνησης στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (χρήση ποδηλάτου, πόδια)
  • Συνδυασμένες Μεταφορές (multimodality and intermodality)
  • Κοινωνικά δίκτυα και επίδραση στη συμπεριφορά των ατόμων για «πράσινες» μεταφορικές επιλογές
 • Μεθοδολογίες Μέτρησης  και Πρόβλεψης Περιβαλλοντικών και Μεταφορικών Επιπτώσεων
  • Δεδομένα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (επίβλεψη, ασφάλεια, αναγνώριση, ανωνυμία, κ.λπ.)
  • Ολοκληρωμένα Πρότυπα Προσομοίωσης (Μελέτη περίπτωσης – HARMONY)
  • Ανάλυση Κόστους – Ωφέλειας (Μελέτη περίπτωσης – GRETIA)
  • Πολύ-Κριτηριακή Ανάλυση (Μελέτη περίπτωσης – MaaS4EU, GRETIA)
 • Βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας (Sustainable Urban Mobility PlansSUMPs)
  • Στρατηγική ανάπτυξη του μεταφορικού συστήματος και βιώσιμα σχέδια αστικής κινητικότητας για την υλοποίηση βιώσιμων λύσεων, μέτρων και πολιτικών
  • Μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής νέων επιχειρηματικών μοντέλων (business models)
  • Προώθηση βιώσιμων λύσεων που μεγιστοποιούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των υπηρεσιών καινοτομικής κινητικότητας
 • Καινοτόμα Συστήματα Διανομής Εμπορευμάτων
  • Πλατφόρμες crowd sourcing
  • Εναλλακτικά μέσα μεταφοράς για μεταφορές για το τελευταίο μίλι (last-mile-delivery)
  • Ηλεκτρικά Ποδήλατα (Cargo bikes). Drones, Pods, Αυτόνομα φορτηγά
 • Θαλάσσιες μεταφορές
  • Αλληλεπίδραση θαλασσίων μεταφορών και κλιματικής αλλαγής
  • Έξυπνα μεταφορικά συστήματα στις θαλάσσιες μεταφορές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Αυτονομία στις θαλάσσιες μεταφορές
  • Ο ρόλος του κόστους και της τιμολόγησης στις θαλάσσιες μεταφορές
  • Θαλάσσιες μεταφορές και διατροπικότητα
 • Αερομεταφορές
  • Αλληλεπίδραση αερομεταφορών και κλιματικής αλλαγής
  • Αέρια αστική κινητικότητα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Αυτονομία και μεταφορά εμπορευμάτων μέσω αέρα (Airplanes, Drones)
  • Ο ρόλος του κόστους και της τιμολόγησης στις αερομεταφορές
  • Αερομεταφορές και διατροπικότητα
 • Σιδηροδρομικές μεταφορές
  • Αλληλεπίδραση σιδηροδρομικών μεταφορών και κλιματικής αλλαγής
  • Έξυπνα μεταφορικά συστήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Αυτονομία στις σιδηροδρομικές μεταφορές
  • Ο ρόλος του κόστους και της τιμολόγησης στις σιδηροδρομικές μεταφορές
  • Σιδηροδρομικές μεταφορές και διατροπικότητα
 • Διαχείριση του Μέλλοντος: Μοντέλα, Σενάρια και Αβεβαιότητα
  • Μεθοδολογίες πρόβλεψης (forecasting) and Βήματα σχεδιασμού προς το επιθυμητό μέλλον(backcasting)
  • Η θεωρία της αλλαγής
  • Μεταφορές και ευημερία
  • Βιωσιμότητα του πλανήτη
Περισσότερα »

2ο Εξάμηνο

ΨΣ-ΜΚΚ-701 Ενέργεια και Ψηφιοποίηση – Ευρωπαϊκές κι εθνικές προτεραιότητες
(Energy and Digitilization – European and National priorities)
[Υ] Ι. Μανιάτης, Μ. Φιλιππάκης, Γ. Βούρος, Σ. Γκρίτζαλης

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Το μάθημα παρουσιάζει το σύνολο των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών κι εθνικών πρωτοβουλιών, προκειμένου ταυτόχρονα να ικανοποιούνται τόσο οι διαρκώς αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες σε ενεργειακά αγαθά (με την ανθρωπότητα να αναμένεται να αυξηθεί πληθυσμιακά κατά 25-30% μέχρι το 2050), όσο και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η αξιοποίηση των εξελίξεων των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών, σε όλους τους ενεργειακούς τομείς, από την παρακολούθηση και προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων, μέχρι τη διαμόρφωση ανανεώσιμων συστημάτων αποκεντρωμένης παραγωγής πράσινης ενέργειας, με αξιοποίηση έξυπνων δικτύων και τεχνολογιών μείωσης κατανάλωσης και βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες, θα μπορούν:

 1. Να αναλύουν κι ερμηνεύουν τα χαρακτηριστικά των επιμέρους συστημάτων και πολιτικών παραγωγής, διανομής κι εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλον και την Κλιματική Κρίση σε επίπεδο διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό
 2. Να αναγνωρίσουν και εφαρμόσουν τα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών πληροφορικής κι επικοινωνιών, στη μετεξέλιξη των ενεργειακών συστημάτων και τις νέες συνιστώσες σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, ενεργειακής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας, ρύθμισης των ζητημάτων οργάνωσης του χώρου, δόμησης κτιρίων
 3. Να αναλύσουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εφαρμογής στρατηγικών και τακτικών, με στόχο τη διασφάλιση διαχρονικής ενεργειακής επάρκειας, δίκαιης μετάβασης σε απανθρακοποιημένα κοινωνικοοικονομικά οργανωσιακά μοντέλα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Περιεχόμενα

 • Ενεργειακός Μετασχηματισμός – Το νέο ψηφιακό αποκεντρωμένο μοντέλο
 • Έξυπνη Ενέργεια (Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία)
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Τεχνολογίες, εφαρμογές
 • Εναλλακτικά Καύσιμα – Υδρογόνο
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακή Αποδοτικότητα
 • Το Έξυπνο – Πράσινο Κτίριο
 • Αποθήκευση Ενέργειας – Ψηφιακά Συστήματα – Μπαταρίες – Αντλησιοταμίευση
 • Ηλεκτροκίνηση – Εφαρμογές – Αυτόματη Πλοήγηση/Οδήγηση
 • Αλγόριθμοι αυτόματης πλοήγησης – Ζητήματα Ηθικής
 • Διοίκηση Ενεργειακών Έργων
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα Ενεργειακών Βιομηχανιών
 • Κυβερνοασφάλεια κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών
Περισσότερα »

ΨΣ-ΜΚΚ-702 Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες – Αρχές και Τεχνολογίες
(Smart Cities and Communities – Principles and Technologies)
[Υ] Ι. Μανιάτης, Α. Αλεξίου, Γ. Βούρος, Κ. Λαμπρινουδάκης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Α. Κανάτας , Α. Δογάνης

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Αντίστοιχα με αυτά των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, είναι τα ζητούμενα στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αντιγραφειοκρατικού, ανοικτού στην οικονομία και την κοινωνία δημοσίου, που αποκεντρώσει στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση το σύνολο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του και διατηρεί το ρόλο του θεσμικού ρυθμιστή κι επόπτη, του στρατηγικού σχεδιασμού, της λειτουργίας ως project manager. Ταυτόχρονα, ένα δημόσιο που με αξιολόγηση όλων των διαδικασιών και λειτουργιών του, διαρκώς βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς δράσεις επιχειρηματικότητας.

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 1. Να συμμετάσχουν σε διεπιστημονικές ομάδες σχεδιασμού εφαρμογών έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, καθώς κι εφαρμογών δημόσιων υπηρεσιών, με στόχο την πλήρη και διαφανή εξυπηρέτηση των πολιτών
 2. Να στηρίξουν τις Δημοτικές και Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, ώστε να διαμορφωθούν και αναπτυχθούν σε όλες τις περιοχές, εφαρμογές ψηφιακής διακυβέρνησης σε τομείς υπηρεσιών ενέργειας, υδάτων, απορριμμάτων, κυκλοφοριακού, υγείας, δόμησης
 3. Να εφαρμόσουν τις αρχές, τους αλγορίθμους και τα μοντέλα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S) και μάλιστα 3D G.I.S, καθώς και δορυφορικών τηλεπισκοπικών εικόνων, για τον αειφορικό σχεδιασμό αστικών συγκεντρώσεων και κτιρίων
 4. Να μεταφέρουν με κριτικό τρόπο, τη διεθνή κι ευρωπαϊκή εμπειρία διαμόρφωσης Έξυπνων Πόλεων, με χρήση IoT, Artificial Intelligence, Blockchain, κα.

Περιεχόμενα

 • Καθαρή ενέργεια, φωτισμός και δίκτυα κοινής ωφέλειας – έξυπνα, αποκεντρωμένα συστήματα διανομής και ανανεώσιμων πηγών
 • Κυκλική Οικονομία – Έξυπνη Διαχείριση Απορριμμάτων – Ανακύκλωση, Επανάχρηση, Μείωση Πρώτων Υλών
 • Αστικό περιβάλλον, υγεία, κοινωνική πρόνοια και πόροι – ψηφιακές εφαρμογές
 • Ανθεκτικά αστικά Συστήματα
 • Προσαρμοστικές πόλεις- χρήσεις γης και κτιρίων – πολυλειτουργικός αστικός χώρος – πολυκεντρικές πόλεις
 • Έξυπνα Κτίρια – Buildind Information Modelling – διαχείριση συστημάτων διανομής
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – 3D G.I.S.
 • Τηλεπισκόπηση – Ερμηνεία Δορυφορικών Εικόνων
 • Αλγόριθμοι και Μοντέλα Ψηφιακής Παρακολούθησης και Διαχείρισης Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος
 • Εξυπνες Πόλεις – Παραδείγματα ολοκληρωμένων περιπτώσεων.
Περισσότερα »

ΨΣ-ΜΚΚ-703 Προηγμένες εφαρμογές Ψηφιακής Γεωργίας και Αειφορία
(Advanced Applications of Digital Agriculture and Sustainability)
[Υ] Ά. Ρούσκας, Γ. Βούρος, Ι. Μανιάτης , Γ. Ζαλίδης

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση επιτρέπουν πολύ μεγάλα άλματα στην αποδοτική χρήση των πόρων ενισχύοντας την περιβαλλοντικά και κλιματολογικά έξυπνη γεωργία, πράγμα που μειώνει τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίμα, ενισχύει την ανθεκτικότητα και την υγεία του εδάφους και μειώνει το κόστος για τους γεωργούς. Βοηθάει στη ακριβή και εντοπισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, νερού, ενέργειας ενώ παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα στους παραγωγούς στη διαχείριση των κινδύνων.

Η χρήση όμως των σύγχρονων τεχνολογιών  είναι μειωμένη στον τομέα της γεωργίας και για αυτό χρειάζεται ενίσχυση της διείσδυσης αυτής της γνώσης με ειδικότερα συνδυαστικά μαθήματα που βοηθούν σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών ώστε να προκύπτει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος της γεωργίας ακριβείας οι φοιτητές/τριες θα έχουν την δυνατότητα:

 1. Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων γεωργικής παραγωγής και να συζητήσουν τις μεθόδους και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη χρήση των φυσικών πόρων, των εισροών και της ενέργειας για ορθολογικότερη χρήση με μετριασμό της επίδρασης στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
 2. Να προσδιορίσουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και της αυτοματοποίησης στην εντοπισμένη χρήση τους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, παραγωγή, μεταποίηση, διανομή τροφίμων.
 3. Να αναγνωρίζουν τις ενναλακτικές δυνατότητες παραγωγής ενός προϊόντος με μειωμένη έκλυση CO2 και να ενσωματώνουν διαδικασίες δέσμευσης CO2
 4. Να προσδιορίσουν τις δυνατότητες χρήσης όλων τον μορφών ΑΠΕ στην γεωργία
 5. Να γνωρίσουν τους παραγωγούς και τους τελικούς χρήστες ώστε αποκτήσουν δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων παραγωγής, μεταφοράς και marketing προϊόντων και τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής

Περιεχόμενα

 • Διαχείριση αρδευτικού νερού και λιπασμάτων με χρήση εργαλείων Γεωργίας Ακριβείας
 • Χρήση καινοτόμων μεθόδων για πρόγνωση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών
 • Χρήση ενέργειας στη Γεωργία. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Προηγμένα Συστήματα άρδευσης και διαχείρισης νερού
 • Αυτοματισμοί στη διαχείριση ενέργειας και μετρήσεις παραγόμενου CO2
 • Οικονομικά της αγροτικής παραγωγής
 • Διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Μέθοδοι σχεδιασμού, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Προστιθέμενη αξία τελικού προϊόντος
 • Χρηματοδοτικά σχήματα και νέες ανοιχτές τεχνικές (agri fintech)
 • Ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες
 • Προϊόντα μειωμένου CO2
 • Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ- Ενεργειακές Κοινότητες
 • Συστήματα retailers, logistics
 • Ιχνηλασιμότητα τελικών προϊόντων
 • Εκπαίδευση, νέες δεξιότητες
 • Καλές εταιρικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρακτικές
Περισσότερα »

ΨΣ-ΜΚΚ-704 Κλιματική Αλλαγή, Νέες Τεχνολογίες και Logistics
(Climate Crisis, ICT and Logistics)
[Υ] Γ. Βούρος, Σ. Γκρίτζαλης , Α. Πολυδωροπούλου, Ε. Αγγελετόπουλος

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ο κλάδος των Logistics και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ο οποίος όμως σύμφωνα με τον ITF Transport Outlook (2019) έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ενέργεια, στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά την απασχόληση στον κλάδο, πρόσφατη έκθεση (2020) σχετικά με τις μελλοντικές θέσεις απασχόλησης, υπογραμμίζει τη σημασία της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ως ένα από τα κύρια επαγγέλματα που απαιτούνται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Το μάθημα περιλαμβάνει την επισκόπηση της βιομηχανίας logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναλύεται η σημασία και ο οικονομικός αντίκτυπος της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και η κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης έμφαση δίνεται στην επίδραση της εφοδιαστικής αλυσίδας στην κλιματική αλλαγή και στο ρόλο των νέων τεχνολογιών για την μείωση των επιπτώσεων της.

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης αυτού του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 1. Περιγράψει το πεδίο εφαρμογής και τη διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 2. Εξηγήσει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό που σχετίζεται με τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας υψηλής αξίας, αειφόρου εφοδιαστικής αλυσίδας.
 3. Προσδιορίσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κατανάλωση ενέργειας που σχετίζονται με τη διαχείριση των κρίσιμων λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 4. Αναπτύσσει πρότυπα και να αναλύει επιχειρησιακά δεδομένα για τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις σε κοινωνία, περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή.
 5. Εφαρμόσει τις βασικές θεωρίες και τεχνικές ανάλυσης για την ανάπτυξη στρατηγικών πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας σε πραγματικές συνθήκες

Περιεχόμενα

 • Κλιματική Αλλαγή και Εφοδιαστική Αλυσίδα – Βασικές Έννοιες I
  • Ορισμός και πεδίο εφαρμογής των αλυσίδων εφοδιασμού – Σύντομο ιστορικό της εφοδιαστικής και της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
  • Ο ρόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην οικονομία
  • Συμβολή της εφοδιαστικής αλυσίδας σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο
  • Σημαντικές τάσεις και προκλήσεις στην εφοδιαστική και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Κλιματική Αλλαγή και Εφοδιαστική Αλυσίδα – Βασικές Έννοιες II
  • Ανάπτυξη εταιρικής στρατηγικής και διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού
  • Διαφορετικές στρατηγικές προοπτικές των παραγωγών, των εμπόρων λιανικής και των παρόχων υπηρεσιών logistics
  • Global Logistics (Disaggregate vs Globalisation)
  • Σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (πράσινη αλυσίδα, αντίστροφη εφοδιαστική για ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και επιστροφές προϊόντων, επιπτώσεις των ηλεκτρονικών αγορών στο περιβάλλον)
  • Νέες τεχνολογίες στον κλάδο του logistics
  • Physical Internet
 • Προσφορά Μεταφορικού Έργου
  • Διαμετακομιστικοί Κόμβοι, Τερματικοί Σταθμοί και Εμπορευματικά Κέντρα (Intermodal hubs, gateways, and transportation terminals) (λειτουργία, διαχείριση, οργάνωση)
  • Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-T networks)
  • Συνδυασμένες μεταφορές και εμπορευματοποίηση (containerization)
  • Ελληνικό δίκτυο εμπορευματικών κέντρων
 • Οι Λήπτες Απόφασης
  • Οικοσύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας. Είδη σχέσεων
  • Συνεργασία μεταξύ προμηθευτών, φορτωτών και σχεδιαστών πολιτικής
  • Αξιολόγηση και χρήση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών από τις εταιρείες
  • Ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών. Νέες προσεγγίσεις για την επίτευξη οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης
  • Πρότυπα για την ανάπτυξη επιτυχημένων και συνεργατικών σχέσεων
  • Κατανόηση αναγκών ληπτών απόφασης με παραδοσιακές και καινοτόμες μεθοδολογίες
  • Ομάδες εστίασης (Focus groups)
  • Σενάρια δεδηλωμένης προτίμησης με χρήση εικονικής πραγματικότητας (virtual immersive reality stated preference experiments)
  • Παιχνίδια με λήπτες απόφασης (serious gaming) για την συλλογή δεδομένων ως προς τη χρήση νέων συστημάτων διανομής εμπορευμάτων
 • Δεδομένα και Πρότυπα για τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ι
  • Τεχνητή νοημοσύνη/Μηχανική Μάθηση
  • Δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data), Επιχειρηματικές αναλυτικές μέθοδοι, εργαλεία και τεχνικές (Business Intelligence, Business Analytics)
  • Ανάλυση δεδομένων για την προσθήκη επιχειρησιακής αξίας στην εφοδιαστική
  • Blockchain
  • Internet of Things
  • Τεχνολογίες βάσει τοποθεσίας / Εικονική πραγματικότητα (Location Based technologies / Virtual reality)
  • Υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών (ICT)
 • Δεδομένα και Πρότυπα για τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ
  • Οικονομετρικά πρότυπα για εμπορευματικές μεταφορές
  • Μοντέλα προσομοίωσης με βάση το είδος του εμπορεύματος (Commodity based simulation model)
 • Αναδυόμενες λύσεις για διανομή φορτίου  – Λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού
  • Αυτόνομα οχήματα
  • Truck platooning
  • Crowd logistics
  • Νέα Επιχειρηματικά Μοντέλα (Business Models)
 • Βιώσιμα σχέδια διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε αστικές περιοχές (Sustainable Urban Logistics Plan -SULPs)
  • Στρατηγική ανάπτυξη του μεταφορικού συστήματος και βιώσιμα σχέδια διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε αστικές περιοχές για την υλοποίηση βιώσιμων λύσεων, μέτρων και πολιτικών
  • Μεθοδολογία ανάπτυξης και εφαρμογής νέων επιχειρηματικών μοντέλων (business models)
  • Προώθηση βιώσιμων λύσεων που μεγιστοποιούν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των υπηρεσιών καινοτομικής κινητικότητας
 • Green Considerations in Supply Chain Management
  • Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
  • Μείωση των επιπτώσεων των εμπορευματικών μεταφορών στο περιβάλλον μέσα από:
   • μείωση της ζήτησης για μεταφορές εμπορευμάτων
   • προώθηση μεταφορικών μέσων λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον
   • εφοδιαστική της πόλης
   • βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων και μετάβαση σε εναλλακτικά καύσιμα
   • βελτίωση της αξιοποίησης της χωρητικότητας των οχημάτων
  • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιομηχανικά πρότυπα
  • Εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους
 • Industry 4.0 and Logistics
  • Η επίδραση της 4ης βιομηχανικής επανάστασης στη διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Κυβερνο-συστήματα (Cyber-physical systems)
  • Robotics και κατανάλωση ενέργειας. Πως συμβάλλουν στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής;
Περισσότερα »

3ο Εξάμηνο

ΨΣ-ΜΚΚ-900 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(MSc Thesis)
[Υ] Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Προτεινόμενα Θέματα

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στον Εύδοξο.

Περισσότερα »