Υποχρεωτικό [Y]

Ενέργεια και Ψηφιοποίηση – Ευρωπαϊκές κι εθνικές προτεραιότητες
(Energy and Digitilization – European and National priorities)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Το μάθημα παρουσιάζει το σύνολο των παγκόσμιων, ευρωπαϊκών κι εθνικών πρωτοβουλιών, προκειμένου ταυτόχρονα να ικανοποιούνται τόσο οι διαρκώς αυξανόμενες ανθρώπινες ανάγκες σε ενεργειακά αγαθά (με την ανθρωπότητα να αναμένεται να αυξηθεί πληθυσμιακά κατά 25-30% μέχρι το 2050), όσο και η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η αξιοποίηση των εξελίξεων […]

Περισσότερα »

Ενεργειακά Συστήματα και Κλιματική Κρίση
(Energy Systems and Climate Crisis)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Στο πλαίσιο του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και παραμέτρους των ενεργειακών συστημάτων και πολιτικών και της σχέσης τους με την κλιματική κρίση. Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αποτελούν τα κεντρικά προβλήματα που επιδιώκουν να επιλύσουν όλες οι διεθνείς […]

Περισσότερα »

Έξυπνο Δημόσιο – Ψηφιακή Διακυβέρνηση πολλαπλών επιπέδων
(Smart State – Digital Multi-Level Governance)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής ικανότητας όσον αφορά στη διαμόρφωση των αρχών και των τεχνολογικών εφαρμογών των Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων. Το μέγεθος και το παραγόμενο προϊόν των πόλεων, φτάνει πλέον στο ίδιο επίπεδο με εκείνο μικρών κρατών. Σήμερα, 600 αστικά κέντρα παράγουν το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ η […]

Περισσότερα »

Ψηφιακή Γεωργία – Περιβάλλον, Διεθνείς Πρακτικές
(Digital/Smart Agriculture – Environment, International Practices)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Σύμφωνα με τον ΟΗΕ σε διεθνές επίπεδο, η παραγωγή τροφίμων αντιπροσωπεύει το 40% της χρήσης γης, το 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και το 70% της κατανάλωσης γλυκού νερού πράγμα που καθιστά την γεωργία έναν από τους βασικότερους τομείς στην προσπάθεια αντιμετώπισης και μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής. Ταυτόχρονα έως το 2050 έτος […]

Περισσότερα »

Κλιματική Κρίση, Νέες Τεχνολογιες και Μεταφορές
(Climate Crisis, ICT and Transportation)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Ο τομέας των μεταφορών  είναι υπεύθυνος για το 23% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 και 25% με την προοπτική να καταστούν 40% των εκπομπών CO2 μέχρι την επόμενη δεκαετία (2030) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές [1]. Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και αδρών στρατηγικών είναι θεμελιώδη ώστε να επιτευχθεί […]

Περισσότερα »

Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες – Αρχές και Τεχνολογίες
(Smart Cities and Communities – Principles and Technologies)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Αντίστοιχα με αυτά των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων, είναι τα ζητούμενα στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αντιγραφειοκρατικού, ανοικτού στην οικονομία και την κοινωνία δημοσίου, που αποκεντρώσει στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση το σύνολο των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του και διατηρεί το ρόλο του θεσμικού ρυθμιστή κι επόπτη, του στρατηγικού σχεδιασμού, της λειτουργίας ως project manager. […]

Περισσότερα »

Προηγμένες εφαρμογές Ψηφιακής Γεωργίας και Αειφορία
(Advanced Applications of Digital Agriculture and Sustainability)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση επιτρέπουν πολύ μεγάλα άλματα στην αποδοτική χρήση των πόρων ενισχύοντας την περιβαλλοντικά και κλιματολογικά έξυπνη γεωργία, πράγμα που μειώνει τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίμα, ενισχύει την ανθεκτικότητα και την υγεία του εδάφους και μειώνει το κόστος για τους γεωργούς. Βοηθάει στη ακριβή και […]

Περισσότερα »

Κλιματική Αλλαγή, Νέες Τεχνολογίες και Logistics
(Climate Crisis, ICT and Logistics)

Εκπαιδευτικοί στόχοι Ο κλάδος των Logistics και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ένα από τα βασικά πεδία στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ο οποίος όμως σύμφωνα με τον ITF Transport Outlook (2019) έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ενέργεια, στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά την απασχόληση στον κλάδο, πρόσφατη […]

Περισσότερα »

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(MSc Thesis)

Προτεινόμενα Θέματα Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στον Εύδοξο.

Περισσότερα »