Προηγμένες εφαρμογές Ψηφιακής Γεωργίας και Αειφορία
(Advanced Applications of Digital Agriculture and Sustainability)

Εκτύπωση

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Η τεχνολογική ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση επιτρέπουν πολύ μεγάλα άλματα στην αποδοτική χρήση των πόρων ενισχύοντας την περιβαλλοντικά και κλιματολογικά έξυπνη γεωργία, πράγμα που μειώνει τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον και στο κλίμα, ενισχύει την ανθεκτικότητα και την υγεία του εδάφους και μειώνει το κόστος για τους γεωργούς. Βοηθάει στη ακριβή και εντοπισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, νερού, ενέργειας ενώ παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα στους παραγωγούς στη διαχείριση των κινδύνων.

Η χρήση όμως των σύγχρονων τεχνολογιών  είναι μειωμένη στον τομέα της γεωργίας και για αυτό χρειάζεται ενίσχυση της διείσδυσης αυτής της γνώσης με ειδικότερα συνδυαστικά μαθήματα που βοηθούν σε όλη την αλυσίδα της παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης τροφίμων στην ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών ώστε να προκύπτει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης του μαθήματος της γεωργίας ακριβείας οι φοιτητές/τριες θα έχουν την δυνατότητα:

 1. Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των συστημάτων γεωργικής παραγωγής και να συζητήσουν τις μεθόδους και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη χρήση των φυσικών πόρων, των εισροών και της ενέργειας για ορθολογικότερη χρήση με μετριασμό της επίδρασης στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.
 2. Να προσδιορίσουν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και της αυτοματοποίησης στην εντοπισμένη χρήση τους σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, παραγωγή, μεταποίηση, διανομή τροφίμων.
 3. Να αναγνωρίζουν τις ενναλακτικές δυνατότητες παραγωγής ενός προϊόντος με μειωμένη έκλυση CO2 και να ενσωματώνουν διαδικασίες δέσμευσης CO2
 4. Να προσδιορίσουν τις δυνατότητες χρήσης όλων τον μορφών ΑΠΕ στην γεωργία
 5. Να γνωρίσουν τους παραγωγούς και τους τελικούς χρήστες ώστε αποκτήσουν δεξιότητες στη λήψη αποφάσεων και στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων παραγωγής, μεταφοράς και marketing προϊόντων και τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής

Περιεχόμενα

 • Διαχείριση αρδευτικού νερού και λιπασμάτων με χρήση εργαλείων Γεωργίας Ακριβείας
 • Χρήση καινοτόμων μεθόδων για πρόγνωση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών
 • Χρήση ενέργειας στη Γεωργία. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Προηγμένα Συστήματα άρδευσης και διαχείρισης νερού
 • Αυτοματισμοί στη διαχείριση ενέργειας και μετρήσεις παραγόμενου CO2
 • Οικονομικά της αγροτικής παραγωγής
 • Διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Μέθοδοι σχεδιασμού, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Μετασχηματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Προστιθέμενη αξία τελικού προϊόντος
 • Χρηματοδοτικά σχήματα και νέες ανοιχτές τεχνικές (agri fintech)
 • Ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες
 • Προϊόντα μειωμένου CO2
 • Αγρότες, Ομάδες Παραγωγών, ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ- Ενεργειακές Κοινότητες
 • Συστήματα retailers, logistics
 • Ιχνηλασιμότητα τελικών προϊόντων
 • Εκπαίδευση, νέες δεξιότητες
 • Καλές εταιρικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρακτικές