Metafora_thesis_foitisis_upiret_enoples_duanmeis_sept_2019