Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

2ος Κύκλος Σπουδών (Έναρξη: Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18)

1ο Εξάμηνο

ΨΣ-ΤΔΤΣ-301 Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές και Υπηρεσίες [Υ] Π. Μπαζιάνα, Κ. Ελευθεριάνος

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-ΤΔΤΣ-301 Κατηγορία Μαθήματος Υποχρεωτικό [Y]
 • Εξάμηνο Μαθήματος 1oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΠ. Μπαζιάνα, Κ. Ελευθεριάνος
 • Πιστωτικές Μονάδες 7,5
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/TECHNO101

Στόχος

Μέρος Ι:

 • Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των δικτύων επικοινωνιών και των σύγχρονων οπτικών δικτύων.
 • Παρουσίαση των δομικών στοιχείων των οπτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.
 • Μελέτη των βασικών αρχιτεκτονικών οπτικών δικτύων κορμού και πρόσβασης.
 • Παρουσίαση των σύγχρονων εφαρμογών οπτικών δικτύων.

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσιάσεις προσομοίωσης οπτικών δικτύων στο εργαστήριο.

Μέρος ΙΙ:
Η εισαγωγή σε εφαρμογές ΙοΤ και η παρουσίαση του συνολικού οικοσυστήματος για την παροχή λύσεων ΙοΤ. Περιγραφή της αρχιτεκτονικής δομής των λύσεων (εξοπλισμός, δίκτυο μετάδοσης, πλατφόρμες, εφαρμογές). Παρουσίαση συγκεκριμένων εφαρμογών.

Περιεχόμενα

Μέρος Ι:

 • Διάλεξη 1: Πρωτόκολλο διαδικτύωσης ΙΡ (ΙΡv4 & IPv6), Μobile IP (ΜΙΡv4 & ΜIPv6), διευθυνσιοδότηση, υποδικτύωση. Aσκήσεις.
 • Διάλεξη 2: Δικτυακές λειτουργίες: Μεταγωγή, δρομολόγηση, ποιότητα εξυπηρέτησης, ανάλυση δικτυακής κίνησης, πρωτόκολλα και υπηρεσίες δικτύων (DHCP, DNS, ICMP, ARP/RARP, NAT, SIP). Ασκήσεις.
 • Διάλεξη 3: Σχεδιασμός δικτύων: Ανάλυση απαιτήσεων (επιχειρηματικοί στόχοι και τεχνικές απαιτήσεις). Λογικός σχεδιασμός δικτύου (διευθυνσιοδότηση-ονοματολογία, επιλογή πρωτοκόλλων μεταγωγής-δρομολόγησης, σχεδιασμός στρατηγικής και τυπικοί μηχανισμοί ασφάλειας, επιλογή εναλλακτικών τρόπων και παρόχων σύνδεσης). Φυσικός σχεδιασμός δικτύου. Έλεγχος και βελτιστοποίηση σχεδιασμού δικτύου. Συγγραφή τεχνικής πρότασης και επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Διάλεξη 4: Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες. Η οπτική ίνα ως μέσο μετάδοσης. Είδη οπτικών ινών. Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες. Οπτικές διατάξεις. Οπτικοί πομποί, ενισχυτές, φίλτρα, πολυπλέκτες κλπ. Ασκήσεις.
 • Διάλεξη 5: Σχεδίαση οπτικών ζεύξεων. Οπτικά δίκτυα. Τοπολογίες οπτικών δικτύων. Πολυπλεξία Μήκους Κύματος (Wavelength Division Multiplexing – WDM). Δρομολόγηση και πολλαπλή πρόσβαση στα δίκτυα WDM. Μεταγωγή μήκους κύματος (wavelength switching), μεταγωγή πακέτου (photonic packet switching) και μεταγωγή ριπής (optical burst switching). Μητροπολιτικά οπτικά δίκτυα. Οπτικά δίκτυα πρόσβασης (PONs). Ασύρματα οπτικά δίκτυα. Δίκτυα Fiber-to-the-x (x: Νode, Curb, Building, Home).
 • Διάλεξη 6: Δέσμευση πόρων, ανάθεση μήκους κύματος και πρωτόκολλα πολλαπλής πρόσβασης σε WDM δίκτυα. Μέτρα αποδοτικότητας και μελέτη απόδοσης. Ασκήσεις.
 • Διάλεξη 7: Προοπτικές εξέλιξης οπτικών δικτύων. Προκλήσεις και εφαρμογές.

Μέρος ΙI:

 • Διάλεξη 8: Εισαγωγή σε εφαρμογές ΙοΤ και η παρουσίαση του συνολικού οικοσυστήματος για την παροχή λύσεων ΙοΤ. Περιγραφή της αρχιτεκτονικής δομής των λύσεων (εξοπλισμός, δίκτυο μετάδοσης, πλατφόρμες, εφαρμογές). Παρουσίαση συγκεκριμένων εφαρμογών.
 • Διάλεξη 9: Τεχνολογίες μετάδοσης Low Power Wide Area (LPWA) για εφαρμογές ΙοΤ. Εμβάθυνση σε δίκτυα LoRa, Sigfox και ΝΒ ΙοΤ.
 • Διάλεξη 10: Παρουσίαση πιλοτικών Smart Cities σε Χαλκίδα και Πάτρα.
Περισσότερα »

ΨΣ-ΤΔΤΣ-305 Σύγχρονα Ασύρματα Δίκτυα [Υ] Γ. Ευθύμογλου , Ε. Χαλεπλίδης

Στόχος

Τα τελευταία χρόνια τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών αλλάζουν με σκοπό να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην ολοένα και αυξανόμενη εισαγωγή νέων συσκευών στο δίκτυο (π.χ. smarphones, IoT). Εισάγονται νέες αρχιτεκτονικές και τεχνολογίες με σκοπό να μειώσουν το κόστος του εξοπλισμού και της διαχείρισης. Στόχος του μαθήματος είναι να περιγραφούν και να εξηγηθούν οι νέες αυτές αρχιτεκτονικές δικτύων:
Software Defined Networking (SDN) και Network Functions Virtualisation (NFV), μέσω μία σειράς διαλέξεων και πρακτικών μαθημάτων. Επίσης θα μελετήσουμε τεχνικές μετάδοσης ΜΙΜΟ και OFDM για ασύρματα συστήματα 4G.

Περιεχόμενα

 • Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα προγραμματιζόμενα δίκτυα. Ιστορική αναδρομή μέχρι τις τρέχουσες αρχιτεκτονικές. Εισαγωγή στα δίκτυα SDN & NFV. Παραδείγματα χρήσης στις αρχιτεκτονικές τηλεφωνικών δικτύων τέταρτης γενιάς.
 • Διάλεξη 2: Εμβάθυνση στις τεχνολογίες και πρωτόκολλα SDN με έμφαση στο τμήμα ελέγχου συσκευών. Πρωτόκολλα και μοντέλα ForCES, OpenFlow.
 • Διάλεξη 3: Εμβάθυνση στις τεχνολογίες και πρωτόκολλα SDN με έμφαση στο τμήμα διαχείρισης συσκευών. Πρωτόκολλα NETCONF, PCEP και μοντέλου YANG. Ανοιχτά λογισμικά (OpenDaylight, Floodlight, NOX).
 • Διάλεξη 4: Δημιουργίες μοντέλων δικτυακών συσκευών χρησιμοποιώντας δυό διαφορετικά μοντέλα (ForCES & YANG). Χρήση OpenFlow για προγραμματισμό δικτυακών συσκευών με εξομοιωτή (Mininet).
 • Διάλεξη 5: Εμβάθυνση στις τεχνολογίες NFV. Αρχιτεκτονική, διεπαφές.
 • Διάλεξη 6: Εμβάθυνση στις τεχνολογίες virtualization – Virtual Machines, Containers, καθώς και παραδείγματα τεχνολογιών – π.χ. Docker, Kubernetes, Linux Container.
 • Διάλεξη 7: Δημιουργία εικονικών συσκευών και εικονικών δικτύων χρησιμοποιώντας τεχνικές εικονικοποίησης – Virtualization & containers.
 • Διάλεξη 8: ΜΙΜΟ (for diversity or spatial multiplexing) και OFDM (channel aware user data scheduling).
 • Διάλεξη 9: Long Term Evolution (LTE) physical layer and network architecture.
 • Διάλεξη 10: Small Cells, C-RAN και Distributed Antenna Systems (DAS).
Περισσότερα »

ΨΣ-ΤΔΤΣ-901 Λογιστική και Κοστολόγηση [Υ] Π. Ευθύμογλου, Χ. Μιχαλακέλης

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-ΤΔΤΣ-901 Κατηγορία Μαθήματος Υποχρεωτικό [Y]
 • Εξάμηνο Μαθήματος 1oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΠ. Ευθύμογλου, Χ. Μιχαλακέλης
 • Πιστωτικές Μονάδες 7,5
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/TECHNO103

Στόχος

Ο σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις με τις οποίες οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις διαδικασίες με τις οποίες συλλέγονται και ομαδοποιούνται οι λογιστικές και κοστολογικές πληροφορίες και καταρτίζονται και αξιολογούνται οι διάφορες λογιστικές και κοστολογικές καταστάσεις για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικές έννοιες: Μορφές Επιχειρήσεων, Σκοπός της Λογιστικής, Χρήστες, Διακρίσεις Λογιστικής, Λογιστικές Καταστάσεις, Λογιστικές Αρχές Ποιότητα Λογιστικών Πληροφοριών. Ισολογισμός, Απογραφή, Λογιστική Ισότητα, Λογιστικό γεγονός, Μεταβολή Στοιχείων Ισολογισμού, Διαδοχικοί Ισολογισμοί.
 • Προσδιορισμός, Μέτρηση και Εμφάνιση του Λογιστικού Αποτελέσματος. Οι έννοιες της είσπραξης, του εσόδου, της πληρωμής, του εξόδου και του κόστους. Βασικοί ορισμοί και ταξινομήσεις των εσόδων και των εξόδων του ΕΛΣ. Ορισμός του οικονομικού αποτελέσματος,
 • Έννοια και σημασία του Λογαριασμού, Στοιχεία, τήρηση και λειτουργία των λογαριασμών. Οργάνωση Σχεδίου Λογαριασμών, Διάκριση των Λογαριασμών.
  Ειδικές Κατηγορίες Λογαριασμών. Ισοζύγια λογαριασμών, Πρωτοβάθμιοι, Δευτεροβάθμιοι κ.λπ. Λογαριασμοί.
 • Λογιστική Διαδικασία και Λογιστικό Κύκλωμα. Στάδια κυκλώματος, Τεκμηρίωση λογιστικών γεγονότων, Ημερολόγιο, Καθολικό, Η έννοια του δεδουλευμένου εσόδου και εξόδου. Εγγραφές κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Συνέχεια, Λογιστικές διαδικασίες και εγγραφές τέλους χρήσεως Κατάρτιση Τελικών Λογιστικών Καταστάσεων.
 • Αξιολόγηση της Ρευστότητας, της Κεφαλαιακής διάρθρωσης και της Κερδοφορίας της Επιχείρησης.
 • Έννοιες και Διακρίσεις κόστους. Συμπεριφορά κόστους σε συνάρτηση με το χρόνο και το ρυθμό παραγωγής. Παραδείγματα καί ασκήσεις
 • Στόχοι, Οργανωτικές δομές και Συστήματα κοστολόγησης. Συγκέντρωση κόστους Κόστος και τιμολόγησης προϊόντος ή υπηρεσίας, Ασκήσεις
 • Ανάλυση του νεκρού σημείου και διαμόρφωση προτάσεων για λήψη αποφάσεων.
  Ασκήσεις
 • Μέθοδοι Αποτίμησης. Αποτίμηση Αποθεμάτων και Συνέπειες στο Μέγεθος του Οικονομικού Αποτελέσματος
 • Γενική Άσκηση στη Λογιστική, Κοστολόγηση και αξιολόγηση της Επιχειρήσεως.
  Case Study.
Περισσότερα »

ΨΣ-ΤΔΤΣ-905 Ανάλυση Αγορών και Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου [Υ] Λ. Κανέλλος, Ο. Παπαδόπουλος

 • Κωδικός Μαθήματος ΨΣ-ΤΔΤΣ-905 Κατηγορία Μαθήματος Υποχρεωτικό [Y]
 • Εξάμηνο Μαθήματος 1oυ Εξαμήνου Διδάσκων/ουσαΛ. Κανέλλος, Ο. Παπαδόπουλος
 • Πιστωτικές Μονάδες 7,5
 • Ηλεκτρονικό Υλικό https://evdoxos.ds.unipi.gr/courses/TECHNO104

Στόχος (Διδάσκων Δρ. Κανέλλος)

 • Να υποστηρίξει τους φοιτητές στην επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στην αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω πρακτικής εξοικείωσης με τα βασικά επιχειρηματικά. ρυθμιστικά και οικονομικά εργαλεία και πρακτικές
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν μια εικόνα των εμπορικών πρακτικών και των ρυθμιστικών πολιτικών της ρύθμισης των ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες της ανάλυσης αγορών και του ανταγωνισμού σε επίπεδο σταθερών και κινητών ευρυζωνικών δικτύων και καινοτόμων συνδυαστικών υπηρεσιών επικοινωνίας, πρόσβασης και περιεχομένου
 • Να εισαγάγει τους φοιτητές στις επιχειρηματικές προκλήσεις της Ψηφιακής Οικονομίας, του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Να παρουσιάσει τα ρυθμιστικά εργαλεία των Εποπτικών Αρχών για τις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά και τις κυρώσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας
 • Να μυήσει τους φοιτητές στο εταιρικό δίκαιο και στα εργαλεία νομικής προστασίας των τεχνολογικών αγαθών (λογισμικό, βάσεις δεδομένων, οπτικοακουστικών έργων κλπ) υπό καθεστώς σύγκλισης τεχνολογιών

Στόχος (Διδάσκων Δρ. Παπαδόπουλος)

Μέσα από την κατανόηση και από τα πρακτικά παραδείγματα οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τι είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο και τη σημασία που έχει στην επιτυχία της εταιρίας ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο
 • Προσδιορίζουν τούς κινδύνους και τις πιθανές ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ένα προτεινόμενο επιχειρηματικό σχέδιο όπως και να αντιλαμβάνονται την αξία μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας στην αγορά των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών
 • Περιγράφουν τη βασική δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τα κύρια τμήματα του (συμπεριλαμβανομένου της κύριας σύνοψης, της ανάλυσης της αγοράς, της στρατηγικής και του σχεδιασμού μάρκετινγκ, του σχέδιο ανάπτυξης των προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρίας και την οργάνωση της δομής της εταιρείας) όπως και το να κατανοούν πως αυτά σχετίζονται με την αγορά που δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί η εταιρία.
 • δημιουργούν ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο που να μπορεί να πείθει και να καλύπτει όλα τα σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζουν οι εν δυνάμει επενδυτές
 • Αξιολογούν την πρόοδο της δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου και να λαμβάνουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα όταν χρειάζεται

Επιπλέον, στο μάθημα οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν/αποκτήσουν:

 • Στοιχεία δημιουργικής σκέψης και ομαδικής εργασίας
 • Ικανότητες στρατηγικής ανάλυσης των αγορών
 • Ικανότητες προγραμματισμού των πόρων της εταιρίας, οικονομικής ανάλυσης και κατάρτισης προϋπολογισμού
 • Βασικές δεξιότητες για τη δημιουργία start-up εταιρειών στην αγορά της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Περιεχόμενα (Διδάσκων Δρ. Κανέλλος)

 • Η Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στην πράξη
 • Μορφές εταιριών, εργασιακές σχέσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, ηλεκτρονικές υπογραφές, σήματα, ονόματα χώρου, ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Αδειοδότηση δικτυακών υποδομών, κεραιών, διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων, ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων, απόρρητο επικοινωνιών
 • Πρακτική εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού μεταξύ παραδοσιακών και νέων παικτών στην αγορά ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών
 • Ανάλυση αγορών (χονδρική παροχή μισθωμένων γραμμών, τερματισμού φωνητικών κλήσεων κλπ) ρυθμιστικές υποχρεώσεις επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ), σχέση ανάντη (upstream) και κατάντη (downstream) αγορών
 • Ο ρόλος των Ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΕΤΤ, BEREC, Επιτροπή Ανταγωνισμού κλπ), ρύθμιση ex ante και ρύθμιση ex post
 • Προσέλκυση επενδύσεων σε δίκτυα επόμενης γενιάς (NGAs, FTTC, FTTH, LTE..), προαγωγή ανταγωνισμού μεταξύ παραδοσιακών παρόχων και Over The Top Players (OTTs)
 • Κυρώσεις κατά παραβατών (ληστρική τιμολόγηση, συμπίεση περιθωρίων κέρδους ανταγωνιστών)
 • Προστασία τεχνολογικών αγαθών, πνευματικών έργων, εφευρέσεων, προστασία καταναλωτή
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα και προστασία Προσωπικών δεδομένων.

Περιεχόμενα (Διδάσκων Δρ. Παπαδόπουλος)

 • Εισαγωγή στο Επιχειρηματικό Σχέδιο και στην μεθοδολογία ανάπτυξης του. Στο μάθημα αυτό θα κάνουμε μια επισκόπηση της δομής του επιχειρηματικού σχεδίου και των τμημάτων του (συμπεριλαμβανομένου της κύριας σύνοψης, της ανάλυσης της αγοράς (τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών), της στρατηγικής και του σχεδιασμού μάρκετινγκ, του σχέδιο ανάπτυξης των προϊόντων / υπηρεσιών της εταιρίας και την οργάνωση της δομής της εταιρείας). Η διαδικασία ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου (από την ανάλυση της αγοράς και την εύρεση ευκαιριών στον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas) και από εκεί στο επιχειρηματικό σχέδιο) θα παρουσιαστεί διεξοδικά.
 • Απόφαση της κατεύθυνσης ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να διαμορφώσουν και να σχηματοποιήσουν τις κατευθύνσεις του επιχειρηματικού σχεδίου τους, περιγράφοντας το όραμα και την αποστολή του επιχειρηματικού εγχειρήματος τους. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν πώς έννοιες όπως προσωπικά κίνητρα, προσωπικότητα και προσωπικές φιλοδοξίες, επηρεάζουν την επιχειρηματική τους κατεύθυνση και θα μάθουν πώς μια επιτυχημένη ανάλυση της αγοράς που θα δραστηριοποιηθούν (κατάσταση της αγοράς, ανταγωνισμός, μακροοικονομική ανάλυση κλπ) μπορούν να τους βοηθήσουν στον εντοπισμό ευκαιριών. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν προσδιορίσει την αγορά σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα όπως και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα οποία θα αναλύσουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο.
 • Χρησιμότητα του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas) για την ανάλυση της επιχειρηματικής ιδέας. Αυτό το μάθημα θα αναλύσει στους φοιτητές τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου που αποτελεί ένα δημοφιλές οπτικό εργαλείο διαμόρφωσης της στρατηγικής ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας. Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas), αποτελείται από μια δισδιάστατη απεικόνιση των εννέα συστατικών στοιχείων ενός επιχειρηματικού σχεδίου, που είναι οργανωμένα σε τέσσερεις βασικές ενότητες: Την επιχειρηματική πρόταση (value proposition), το πελάτη (customer), τη υποδομή (infrastructure) και τη κερδοφορία (profit equation). Το επιχειρηματικό μοντέλο καμβά θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Μια web εφαρμογή θα χρησιμοποιηθεί, ώστε οι φοιτητές να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή τους και να αναπτύξουν το δικό τους επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει τους μαθητές να θέτουν στόχους, και στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων τους, να μάθουν πώς να σχεδιάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας τους (π.χ., υπεργολαβία, franchising, άδεις χρήσης κλπ) και να ενισχύσουν την δημιουργικότητα και την αναλυτική τους ικανότητα.
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Μέρος Ι). Σε αυτό το μάθημα οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης του επιχειρηματικού σχεδίου. Από ένα σύνολο εργαλείων ανάλυσης και δημιουργίας επιχειρηματικών σχεδίων οι φοιτητές θα επιλέξουν αυτά που θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για την ανάπτυξη του δικού τους επιχειρηματικού σχεδίου. Μέσα σε αυτό το μάθημα, θα αναλύσουμε την κεντρική σύνοψη (executive summary) και θα συζητήσουμε προσεγγίσεις για τη διαχείριση του κινδύνου και τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών κινδύνων μέσω της SWOT ανάλυσης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του επιχειρηματικό σχεδίου. Επίσης θα αναλυθεί το σχέδιο μάρκετινγκ (απαιτήσεις, διαδικασία μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς κλπ).
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Μέρος ΙΙ). Αυτό το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να συνειδητοποιήσουν την αξία της διαχείρισης και της οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας (δεξιότητες και ικανότητες του προσωπικού). Οι φοιτητές θα προσδιορίσουν τις δαπάνες που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης κα θα μάθουν την έννοια και την σημασία του οικονομικού σχεδιασμού (έξοδα εγκατάστασης, προβλέψεις ταμειακών ροών, δηλώσεις κερδών και ζημιών) μέσα στο επιχειρηματικό πλάνο. Σε αυτό το μάθημα η ομάδα των φοιτητών θα παρουσιάσει το δικό της επιχειρηματικό πλάνο και θα γίνει συζήτηση στην τάξη επί αυτού του σχεδίου όπου θα γίνουν παρατηρήσεις και προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση.
Περισσότερα »

2ο Εξάμηνο

ΨΣ-ΤΔΤΣ-312 Διοίκηση και Μάρκετινγκ [Υ] Ε. Σιώκας, Ο. Παπαδόπουλος

ΨΣ-ΤΔΤΣ-315 Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων [Υ] Γ. Ευθύμογλου , Χ. Μιχαλακέλης

Στόχος

 • Να βοηθήσει του φοιτητές να αποκτήσουν την εποπτική εικόνα μιας τεχνοοικονομικής ανάλυσης, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και τα στάδιά της, καθώς και χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής.
 • Να παρουσιάσει τις οικονομικές έννοιες και τους δείκτες που αφορούν στις επενδύσεις
 • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τα βασικά χρηματοπιστωτικά και οικονομικά μεγέθη αξιολόγησης και αποτίμησης των επενδύσεων, καθώς και τις βασικές αρχές ανάλυσης κινδύνου και ρίσκου.
 • Να περιγράψει τις σημαντικότερες μεθοδολογίες πρόβλεψης της ζήτησης και του ανταγωνισμού στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα της υψηλής τεχνολογίας.
 • Να παρουσιάσει αρχές και τις σημαντικότερες μεθοδολογίες που εφαρμόζονται για την κοστολόγηση και τιμολόγηση προϊόντων και των υπηρεσιών.

Περιεχόμενα

 • Προβλήματα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών αγορών και των αγορών υψηλής τεχνολογίας
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση- βασικές αρχές- στάδια
 • Διείσδυση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στις αγορές – Ανταγωνισμός αγοράς
 • Συμπεριφορά χρήστη και αποτίμηση των προτιμήσεών του – Μετακίνηση χρηστών ανάμεσα σε παρόχους – υποκατάσταση τεχνολογικών γενεών κλπ
 • Επενδύσεις, χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, ανάλυση χαρτοφυλακίου
 • Βασικά οικονομικά μεγέθη, όπως Καθαρή Παρούσα Αξία – NPV, Εσωτερικό Επιτόκιο Απόδοσης – IRR, Περίοδος Αποπληρωμής Έργου, Επενδύσεις, Λειτουργικά κόστη, Ταμειακές Ροές, Έσοδα, Αποσβέσεις, κλπ.
 • Ανάλυση κινδύνων και ρίσκου. Αβεβαιότητα στις παραμέτρους της αγοράς και στις παραμέτρους κόστους (Μέγεθος, μερίδιο αγοράς, εξέλιξη κόστους, εξέλιξη τεχνολογίας)
 • Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών. Μεθοδολογίες κοστολόγησης δικτύων και υπηρεσιών. Κοστολογικά μοντέλα. Ιστορικό κόστος και πλήρως κατανεμημένη κοστολόγηση. Έμμεσο, άμεσο, κοινό και συνδεδεμένο κόστος, Κρίσιμοι παράγοντες κοστολόγησης.
 • Τιμολόγηση: Πρότυπα τιμολόγησης για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Μεθοδολογίες τιμολόγησης βασισμένες στο κόστος, στη ζήτηση και στον ανταγωνισμό.
Περισσότερα »

ΨΣ-ΤΔΤΣ-911 Επιχειρησιακή Αναλυτική και Τεχνικές Βελτιστοποίησης [Υ] Ο. Τελέλης, Μ. Φιλιππάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θεμελιώδεις τεχνικές μοντελοποίησης και με αναλυτικές μεθόδους, για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε επιχειρησιακά προβλήματα. Οι μεθοδολογίες που περιλαμβάνονται συνιστούν πολύτιμα εργαλεία στη βελτιστοποίηση λήψης αποφάσεων, σε σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλλοντα. Στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και ανάλυσης μοντέλων βελτιστοποίησης και η συσσώρευση εμπειρίας στην υλοποίηση και χρήση των μεθόδων επίλυσής τους. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η γνώση μεθόδων βελτιστοποίησης αποφάσεων και πρόβλεψης, που συνιστούν βασικά αναλυτικά εργαλεία της θεωρίας αποφάσεων. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν την κριτική ικανότητα για την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας για το εκάστοτε επιχειρησιακό πρόβλημα λήψης αποφάσεων, με κατανόηση των πλεονεκτημάτων και περιορισμών της.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό. Παραδείγματα Γραμμικών Προγραμμάτων, Εφικτές και Βέλτιστες Λύσεις, Γραφική Επίλυση.
 • Βελτιστοποίηση Γραμμικών Προγραμμάτων. Τυπική Μορφή, Μέθοδος Simplex (Αλγεβρική Μορφή), Πίνακας Simplex, Εναλλακτικές Μέθοδοι.
 • Θεωρία Δυϊκότητας. Σχέση Αρχικού-Δυϊκού Γραμμικού Προγράμματος, Βασικές Προτάσεις, Οικονομική Ερμηνεία, Ανάλυση Ευαισθησίας.
 • Γλώσσες ΑMPL/GMPL για Γραμμικό Προγραμματισμό. Συντακτικό, Ανάπτυξη Μοντέλων Γραμμικής Βελτιστοποίησης, Εφαρμογές.
 • Μοντέλα Βελτιστοποίησης Δικτύων. Προβλήματα Μεταφοράς και Ανάθεσης, Ροές Ελάχιστου Κόστους, Ιδιότητες, Βέλτιστη Επίλυση, Ευριστικές Μέθοδοι.
 • Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός. Ζητήματα Μοντελοποίησης, Παραδείγματα, Καθολική Βελτιστοποίηση (Μέθοδος Διακλάδωσης-Αποτίμησης), Μέθοδοι Τοπικής Βελτιστοποίησης (Αναρρίχηση Λόφου, Προσομοιωμένη Ανόπτηση).
 • Λογισμικό Matlab/Octave. Βασικές Πράξεις, Δομές Ελέγχου Ροής, Οπτικοποίηση Δεδομένων, Εφαρμογές και Παραδείγματα.
 • Μέθοδοι Πρόβλεψης. Μέθοδοι Παλινδρόμησης, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων, Μέθοδος Gradient Descent, Στοιχεία Χρονοσειρών.
 • Ανάλυση Αποφάσεων. Κανόνας Μέγιστης Πιθανοφάνειας, Κανόνας Απόφασης Bayes, Λήψη Αποφάσεων με Πειραματισμό, Δέντρα Αποφάσεων.
 • Εφαρμογές σε Matlab/Octave. Προγραμματισμός Μεθόδων Πρόβλεψης και Ανάλυσης Αποφάσεων, Πειραματισμός.
Περισσότερα »

ΨΣ-ΤΔΤΣ-915 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και Επενδύσεις [Υ] Π. Ευθύμογλου

Στόχος

The course provides an understanding of the general financial framework within which business organisations operate both from a theoretical and a practical perspective, in particular how they examine issues relating to the raising and the uses of finance by making of investment decisions. It provides students with a more detailed analysis of certain aspects of financial management and explains why certain issues are fandamental to financial decisions and how these issues may be incorporated into the decision-making process.
The course presets an extended treatment of financial planning and investment appraisal together with an analytical approach to the theory of corporate valuation and financing models. Also, it concentrates on shorter term budgetary strategies in the context of business organisations overall long term development programmes and covers methods and techniques for decision making in spesial problem areas. Computer based methods and case studies will be used to extend discussion in realistic situations.
In view of the above the general learning objectives are:

 1. To provide the basic concepts and analytical tools for managing financial resources. These tools and concepts are necessary for understanding the financial decisions of business organisations and how to apply them in practice.
 2. To help students to bridge theory and practice of investment decisions and financing.
 3. To enable students to ask the right guestions and appreciate the developments of special topics in corporate finance.

Περιεχόμενα

 • Week 1. Foundations
  • Introduction
  • The Financial Environment
  • Cash Flows and Accounting
 • Week 2. A fundamental concept: The Time Value of Money
  • Future and Present Values
  • A Simple Financial Decision
 • Week 3. Financial management of the firm
  • Financial decisions
  • Investment in fixed assets
  • Capital structure
  • CFO
 • Week 4. Capital Budgeting
  • Investment Appraisal – Criteria
  • Comparisons between criteria
  • Capital Budgeting Cash Flows
 • Week 5. Capital Budgeting
  • Introduction to Risk Analysis
  • Fixed Asset Appraisal and Risk
 • Week 6. Tools of Financial Analysis I
  • Financial Statement Analysis
  • The Statement of Sources and Uses of Funds
  • The Cash Flow Statement
 • Week 7. Tools of Financial Analysis II
  • Financial Planning
  • Business Plan (Case study)
 • Week 8 Valuation of Bonds and Common Stock
  • Valuation of Bonds
  • Valuation of Stock
 • Week 9. Risk and Return
  • Risk and Return : Stocks
  • Asset Pricing Models
  • Portofolio Theory and CAPM
 • Week 10. The Cost of Capital and Capital Structure
  • WACC and the Reguired Rate of Return
  • EPS Analysis
  • Managing Capital Structure
  • Dividend Policy
 • Week 11 Special Topics
  • Acquisitions and Mergers
  • Other Forms of Corporate Restructuring
  • International Corporate Finance
Περισσότερα »

3ο Εξάμηνο

ΨΣ-ΤΔΤΣ-999 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία [Υ] Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Προτεινόμενα Θέματα

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στον Εύδοξο.

Περισσότερα »