Μαθήματα 1oυ Εξαμήνου

Κορμού

ΨΣ-006 Μαθηματική Ανάλυση – Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας [Κ] Μ. Φιλιππάκης

ΨΣ-005 Μαθηματική Λογική [Κ] Α. Μηλιώνης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο συντακτικό και στη σημασιολογία του προτασιακού και του κατηγορηματικού λογισμού, η κατανόηση και χρήση των συστημάτων αποδείξεων (συστήματα φυσικής συμπερασματολογίας (natural deduction)), του προτασιακού και κατηγορηματικού λογισμού και τέλος η κατανόηση των θεωρημάτων ορθότητας και πληρότητας των συστημάτων αποδείξεων.

Περιεχόμενα

 • Προτασιακός Λογισμός: Γλώσσα, σύνταξη (syntax) και σημασιολογία (semantics), Μοναδική αναγνωσιμότητα, Λογικοί σύνδεσμοι, απονομές αλήθειας, σημασιολογικές έννοιες, επάρκεια συνδέσμων, διαζευκτική και συζευκτική κανονική μορφή, εφαρμογές.
 • Πρωτοβάθμιος κατηγορηματικός λογισμός: Γλώσσα, μεταβλητές, έννοιες ελεύθερης και δεσμευμένης μεταβλητής, αντικατάσταση, αναλογία με τον προγραμματισμό, η έννοια της δομής, ερμηνεία της γλώσσας, ορισμός της αλήθειας κατά Tarski.
 • Αποδεικτική θεωρία προτασιακού και κατηγορηματικού λογισμού: Αποδεικτικές διαδικασίες Natural Deduction, Tableaux και Επίλυσης (Resolution), ορθότητα (soundness) και πληρότητα (completeness) των διαδικασιών αυτών.
 • Εφαρμογές στην Πληροφορική (διατύπωση και έλεγχος ιδιοτήτων προγραμμάτων).
Περισσότερα »

ΨΣ-010 Θεωρία Πιθανοτήτων [Κ] Μ. Φιλιππάκης

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές γνώσεις της θεωρίας πιθανοτήτων.

Περιεχόμενα

 • Τυχαίο πείραμα, δειγματοχώρος και ενδεχόμενο.
 • Κλασικός και αξιωματικός ορισμός πιθανότητας.
 • Πεπερασμένος δειγματοχώρος με ισοπίθανα αποτελέσματα.
 • Διατάξεις, συνδυασμοί, Δυωνυμικό Θεώρημα.
 • Δεσμευμένη πιθανότητα.
 • Πολλαπλασιαστικό θεώρημα.
 • Θεώρημα ολικής πιθανότητας και τύπος του Bayes.
 • Στοχαστική ανεξαρτησία ενδεχομένων, ανεξάρτητες δοκιμές.
 • Τυχαίες μεταβλητές, Κατανομές πιθανότητας.
 • Παράμετροι κατανομών (μέση τιμή, διασπορά, ροπές), Κατανομή συνάρτησης τυχαίας μεταβλητής.
 • Οι κυριότερες διακριτές μονοδιάστατες κατανομές (Δυωνυμική, Υπεργεωμετρική, Γεωμετρική, κατανομή Poisson).
 • Οι κυριότερες συνεχείς κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική, Κανονική κατανομή).
 • Ροπογεννήτριες, πιθανογεννήτριες, χαρακτηριστική συνάρτηση.
 • Νόμος των μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα.
Περισσότερα »

ΨΣ-201 Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών [Κ] Κ. Λαμπρινουδάκης , Ε. Λ. Μακρή

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δυαδική λογική, τις βασικές μεθόδους και διαδικασίες σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων καθώς και με τα βασικά χαρακτηριστικά και οργάνωση των δομικών μονάδων ενός Υπολογιστικού Συστήματος.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγή: Ψηφιακά Συστήματα, Ιστορικά Στοιχεία.
 • Αριθμητικά Συστήματα: Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Μετατροπές μεταξύ Συστημάτων.
 • Πράξεις στο Δυαδικό Σύστημα, Χρήση Συμπληρωμάτων, Δυαδικοί Κώδικες.
 • Λογικές Πύλες.
 • Άλγεβρα Boole (Αξιώματα – Λογικές Πράξεις).
 • Πίνακες Αληθείας, Χάρτες Karnaugh για απλοποίηση λογικών παραστάσεων, Παραδείγματα Σχεδίασης Λογικών Κυκλωμάτων.
 • Εισαγωγή στα Σύγχρονα Ακολουθιακά Κυκλώματα.
 • Flip – Flops (D, T, RS και JK-type).
 • Σχεδίαση Μετρητών – Καταχωρητών – Καταχωρητών Ολίσθησης.
 • Διαδικασία Σχεδίασης και Ανάλυσης Σύγχρονων Ακολουθιακών Kυκλωμάτων.
 • Δομή Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών, Von Neumann Αρχιτεκτονική.
 • Μορφές Αναπαράστασης Δεδομένων (Σταθερή και Κινητή Υποδιαστολή), Δομή και Χαρακτηριστικά Ομάδων Εντολών.
 • Οργάνωση και Λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας.
 • Μονάδα Ελέγχου.
 • Ιεραρχία Μνήμης, Κύτταρο Μνήμης, Τύποι Διευθυνσιοδότητησης, Σχεδίαση και Διευθυνσιοδότηση Μνημών Τυχαίας Προσπέλασης, Διασύνδεση Μνήμης με την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.
 • Ιδεατή Μνήμη, Σελιδοποίηση, Τμηματοποίηση.
 • Κρυφή Μνήμη, Τεχνικές Οργάνωσης Κρυφής Μνήμης.
Περισσότερα »

ΨΣ-501 Γλώσσα Προγραμματισμού C [Κ] Δ. Κυριαζής

Στόχος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο δομημένο προγραμματισμό και τις βασικές αρχές του με τη γλώσσα προγραμματισμού C.

Περιεχόμενα

 • Εισαγωγικές έννοιες: Αλγόριθμοι. Ψευδοκώδικας. Έννοιες γλωσσών προγραμματισμού. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος C.
 • Τύποι δεδομένων, μεταβλητές, τελεστές και εκφράσεις: Τύποι, δηλώσεις και αρχικοποίηση μεταβλητών. Τροποποιητές τύπων δεδομένων (type modifiers). Μετατροπές τύπου.
 • Εντολές ελέγχου ροής: Εντολές if, if…else, for, while, do. Χρήση λογικών και σχεσιακών τελεστών.
 • Πίνακες (Arrays) και Αλφαριθμητικά (Strings): Μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι πίνακες – Διαχείριση. Χρήση, κατασκευή και διαχείριση αλφαριθμητικών.
 • Δείκτες: Ορισμός και αρχικοποίηση. Χρήση δεικτών.
 • Αναλυτική εξέταση συναρτήσεων: Πρωτότυπα συναρτήσεων (function prototype). Αναδρομική / επαναλαμβανόμενη κλήση. Εξέταση παραμέτρων συνάρτησης. Πέρασμα ορισμάτων στη συνάρτηση main().
 • Αναλυτική εξέταση Συναρτήσεων εισόδου/ εξόδου: Είσοδος / έξοδος χαρακτήρων και αλφαριθμητικών. Αναλυτική παρουσίαση των gets(), puts(), printf(), scanf().
 • Διαχείριση αρχείων: Εισαγωγή στα streams. Εισαγωγή στο σύστημα αρχείων. Αναλυτική εξέταση Συναρτήσεων εισόδου/ εξόδου σε αρχεία.
 • Δομές (Structures), Ενώσεις (Unions) και Απαριθμητοί τύποι (Enumerations): Ορισμός δομών. Διαχείριση δομών. Χρήση δομών. Δείκτες σε δομές. Δημιουργία ενώσεων.
Περισσότερα »